English 
ทรัพยากรบุคคล

      สายงานอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบให้กับพนักงาน ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญต่อกระบวนการต่างๆ ในที่ทำงาน ตั้งแต่การรับพนักงาน การสัมภาษณ์งาน การจ้างงาน การประเมินงาน การเลื่อนขั้น สวัสดิการ ค่าตอบแทน สิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน รวมทั้งการจัดการกับข้อสงสัย ข้อร้องเรียน และการออกจากงานของพนักงาน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะทางอาชีพที่สำคัญและได้พบเจอกับอุปสรรคต่างๆ ที่จะพบจากการทำงานในสายอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคลจะจัดการอบรมครึ่งวัน โดยจะเป็นการอภิปรายเรื่องตัวอย่างการปฏิบัติและวิธีการที่ดีที่สุด รวมทั้งความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล หลักสูตรนี้จัดเป็นประจำทุกไตรมาสโดยมีวิทยากรและผู้เข้าอบรมจากกลุ่มผู้ทำงานทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทคู่ค้า
Join our next Event for Human Resources Professionals
Agenda:
กลยุทธ์การพัฒนาสายอาชีพ
 • การวางแผนพัฒนาสายอาชีพเพื่อควบคู่ไปกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้เพื่อการพัฒนา
 • ความสำคัญของคณะผู้บริหารที่เอื้ออำนวยให้เกิดความสำเร็จ
 • กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
 • การเชื่อมโยงการวางแผนเข้ากับการจัดกำลังคนทดแทน
 • แนะนำหลักสูตรใหม่ใน Microsoft Partner Academy Program

เลขานุการและธุรการ

      เลขานุการคือตำแหน่งที่สนับสนุนงานของผู้ช่วยฝ่ายบริหารเป็นบุคลากรที่ทำงานประจำต่างๆ งานการจัดการ หรือการช่วยเหลือภารกิจส่วนตัวของผู้บริหาร ผู้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการจะทำงานต่างๆ เช่น การพิมพ์งาน การใช้งานคอมพิวเตอร์ และการจัดตารางนัดหมายให้กับพนักงานระดับสูง หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะทางอาชีพที่สำคัญและได้พบเจอกับอุปสรรคต่างๆ ที่จะพบจากการทำงานในสายอาชีพงานเลขานุการ

งานผู้ช่วยฝ่ายบริหารประกอบไปด้วยงานจัดเตรียมและคัดแยกจดหมาย เอกสารต่างๆ การต้อนรับผู้มาเยือน การเตรียมการประชุมทางโทรศัพท์ และการจัดตารางนัดหมาย ความรับผิดชอบนั้นยังรวมถึงการช่วยเหลืองานบริหารในระดับสูง เช่น การจัดการบริการต่างๆ ในสำนักงาน การทำงานวิจัย การจัดการกับการขอข้อมูลที่มาทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ หรือแฟกซ์ การตรียมและจัดการกับบันทึกต่างๆ รายงาน แผนงาน กฎระเบียบ นโยบายบริษัท และงบประมาณ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะทางอาชีพที่สำคัญและได้พบเจอกับอุปสรรคต่างๆ ที่จะพบจากการทำงานในสายอาชีพงานผู้ช่วยฝ่ายบริหาร หลักสูตรด้านเลขานุการและธุรการจะจัดการอบรมครึ่งวัน โดยจะเป็นการอภิปรายเรื่องตัวอย่างการปฏิบัติและวิธีการที่ดีที่สุด รวมทั้งความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและธุรการ หลักสูตรนี้จัดเป็นประจำทุกไตรมาสโดยมีวิทยากรและผู้เข้าอบรมจากกลุ่มผู้ทำงานทางด้านงานเลขานุการและธุรการของบริษัทคู่ค้า
Join our next Event for Secretary and Administrative Assistant Professionals
Agenda:
การใช้ Microsoft Office Powerpoint เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การสร้าง Presentation และการทำงานกับ Text
 • การสร้างรูปทรงต่าง ๆ และการเพิ่มกราฟฟิก
 • การเพิ่ม ตาราง กราฟ และแผนภูมิ
 • การสร้าง Multimedia presentation (สไลด์แบบมีการเคลื่อนไหว, การใส่เอฟเฟกท์, เสียง และ หนัง)
 • การเพิ่ม Slide Timings
 • การสร้าง Presentation แบบ Self-running
Venue: Microsoft Thailand Auditorium Room
Date:
13 Jun 07
Time: 13.00 – 17.00
Fee:
Free
Language: Thai
Instructor:

การจัดซื้อและการเงิน

      พนักงานในฝ่ายจัดซื้อคือบุคคลที่ทำหน้าที่ซื้อขายสินค้า จัดหาผู้ประกอบการที่ดีที่สุด ได้ราคาดีที่สุด และได้สินค้าที่ดีที่สุดตรงตามความต้องการของบริษัท สิ่งสำคัญก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะในการเจารจา และรู้จักสินค้าหรือบริการที่กำลังติดต่อซื้อเป็นอย่างดี มีประสบการณ์โดยตรง และมีสายสัมพันธ์ที่ดี หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะทางอาชีพที่สำคัญและได้พบเจอกับอุปสรรคต่างๆ ที่จะพบจากการทำงานในสายอาชีพงานจัดซื้อ

หลักสูตรด้านการจัดซื้อจะจัดการอบรมครึ่งวัน โดยจะเป็นการอภิปรายเรื่องตัวอย่างการปฏิบัติและวิธีการที่ดีที่สุด รวมทั้งความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อและการเงิน หลักสูตรนี้จัดเป็นประจำทุกไตรมาสโดยมีวิทยากรและผู้เข้าอบรมจากกลุ่มผู้ทำงานทางด้านการจัดซื้อและการเงินของบริษัทคู่ค้า
Join our next Event for Procurement Role
Agenda:
 • Microsoft Procurement Philosophy
 • Control Process
 • Online Training
 • Systems & Tools
 • Best Practice Sharing
Venue: Microsoft Thailand Auditorium Room
Date:
30 May 07
Time: 13.00-17.00
Fee:
Free
Language: Thai
Instructor:


Microsoft