ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยจับมือพีดีเอเดินหน้าโครงการชุมชนดอทเน็ต
รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พร้อมช่วยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าถึงไอที เพิ่มรายได้
และขยายช่องทางนำสินค้าท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดออนไลน์

กรุงเทพฯ – 9 สิงหาคม 2554 – เดินหน้าประสานความร่วมมือเพื่อชาวบ้าน นำไอทีเสริมรายได้ในโครงการชุมชนดอทเน็ต บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA จัดพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 370 เครื่องจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการชุมชนดอทเน็ต ณ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ชาวบ้านจาก 20 หมู่บ้านในจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ ได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้ ไอทีและนำไปเสริมศักยภาพชุมชน ในการสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้อันจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการชุมชนดอทเน็ต เป็นหนึ่งในโครงการของไมโครซอฟท์ที่สานต่อพันธกิจในการส่งเสริมการนำ ไอทีเข้าไปเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน โดยยึดตามแนวทางของไมโครซอฟท์ที่ต้องการส่งเสริมและฝึกอบรมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การใช้งานไอที และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำไปส่งเสริมและขยายอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น อันจะนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นและการสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนต่อไปให้กับชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยได้ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในการดำเนินการ โครงการชุมชนดอทเน็ตร่วมกับชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น โดยสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือและให้คำแนะนำชาวบ้านใน การเพิ่มช่องทางขายและนำสินค้าท้องถิ่นไปสู่ตลาดออนไลน์เพื่อใกล้ชิดผู้บริโภคต่อไป”

นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA กล่าวว่า “จากแนวคิดที่ตรงกันของไมโครซอฟท์ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนาที่ต้องการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนในระยะยาวและอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการศึกษาของเยาวชน และการประกอบอาชีพของชาวบ้าน เราจึงมีความร่วมมือกันมายาวนาน และโครงการชุมชนดอทเน็ตก็เป็นอีกโครงการหนึ่งภายใต้ความร่วมมือระหว่าง PDA โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา และไมโครซอฟท์ ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านนำไอทีเข้าไปขยายตลาดการจำหน่ายสินค้าในชุมชนผ่านเว็บไซต์ และในวันนี้ PDA โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนาและไมโครซอฟท์ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอที เพื่อชุมชนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย 17 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 20 แห่ง ใน 20 หมู่บ้าน ผ่านการดำเนินงานของโครงการร่วมพัฒนา

หมู่บ้าน หรือ The Village Development Partnership (VDP) ภายใต้โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนาที่มีการทำงานร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านทั้ง 20 แห่ง อย่างใกล้ชิด ส่วนศูนย์ฯ อีก 3 แห่ง ก็คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยในเร็วๆ นี้”

นายมีชัย วีระไวทยะ (แรกจากซ้าย แถวหลัง) ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 370 เครื่อง จากนางวรนุช เดชะไกศยะ(ที่สามจากซ้าย แถวหลัง) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำหรับใช้ในโครงการชุมชนดอทเน็ต เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากไอทีในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนไปสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้อันจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งเสริมการนำไอทีไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นห่างไกลเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านโครงการชุมชนดอทเน็ต โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม และงานประดิษฐ์ จะนำไปจำหน่ายบนเว็บไซต์ ภายใต้โครงการชุมชนดอทเน็ต

เยาวชนจากหมู่บ้านหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสอนผู้ใหญ่ สำหรับการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ในอนาคต ณ ศูนย์ไอทีเพื่อชุมชนภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 20 หมู่บ้านภายใต้โครงการชุมชนดอทเน็ต

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการชุมชนดอทเน็ต

 • โครงการชุมชนดอทเน็ตริเริ่มโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ไอทีมาเพิ่มมูลค่า ช่วยสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทแม่คือไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น เป็นจำนวน 6 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับโครงการชุมชนดอทเน็ต ซึ่งนับเป็นการสานต่อพันธกิจการส่งเสริมการใช้ไอทีให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนที่บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทยก่อตั้งและดำเนินธุรกิจอยู่
 • ในโครงการนี้ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA ในการส่งเสริมให้หมู่บ้านจำนวน 20 แห่ง ในอำเภอลำปลายมาศ และอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในหมู่บ้านและชุมชนผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ โดยโครงการชุมชนดอทเน็ตมีระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2554 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2555
 • สิ่งที่ไมโครซอฟท์และ PDA สนับสนุนชุมชนทั้ง 20 แห่งภายใต้โครงการชุมชนดอทเน็ตคือ
  • จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอทีในหมู่บ้านทั้ง 20 แห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมา โดยมีศูนย์กลาง หรือฮับ (hub) อยู่ที่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  • สอนการใช้ไอทีเบื้องต้น ด้วยหลักสูตร Microsoft® Unlimited Potential ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสารด้วย Microsoft® Word, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดานคำนวณด้วย Microsoft® Excel, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft® PowerPoint, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้วย Microsoft® Access, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ และ Microsoft® Outlook และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเว็บ ให้กับผู้นำเยาวชนในหมู่บ้าน ในรูปแบบ train the trainer เพื่อนำความรู้ไปสอนชาวบ้านต่ออีกทีหนึ่ง
  • พัฒนาเว็บไซต์หลัก หรือเว็บพอร์ทัลให้แต่ละหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยจะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ และโซเชียลมีเดีย
 • ความคืบหน้าของโครงการ ไมโครซอฟท์จะทำการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องและติดตั้งโปรแกรม Windows®XP และ Microsoft® Office 2007 ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสินค้าและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่การค้าขายออนไลน์ หลังจากได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 370 เครื่องจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำหรับสิ่งที่ไมโครซอฟท์และ PDA จะดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นไป ได้แก่
  • ฝึกอบรมไอทีเบื้องต้นให้กับผู้นำเยาวชนจำนวน 80 คน จาก 20 หมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นไปฝึกอบรมชาวบ้านในหมู่บ้านต่อไป
  • ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์สม่ำเสมอ
  • จดทะเบียนโดเมนเว็บไซต์ เพื่อเริ่มสร้างเว็บไซต์และอัพโหลดข้อมูล
  • ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านโบรชัวร์ และเสียงตามสายในชุมชน ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชาวบ้านและเยาวชนในหมู่บ้าน
 • ความคาดหวังจากโครงการคือ สร้างโครงการชุมชนดอทเน็ตในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ให้เป็นโครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จ และสามารถเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดยเบื้องต้น ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยและ PDA หวังว่าจะสามารถฝึกอบรมชาวบ้านได้ทั้งสิ้น 1,700 คน ในปีแรก และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านได้ร้อยละ 20 ภายในเวลา 1 ปี

รู้หรือไม่

 • ชุมชนทั้ง 20 แห่งภายใต้โครงการชุมชนดอทเน็ตเป็นชุมชนที่ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการนำไอทีเข้าไปช่วยในการหาข้อมูลและเพิ่มช่องทางการทำกินของคนในหมู่บ้านไปยังเว็บไซต์
 • ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของชาวบ้านที่มีความสนใจขยายช่องทางการสร้างรายได้
 • ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม ตั้งอยู่ที่ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 653 ไร่ แยกเป็นพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย 217 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 303 ไร่ และพื้นที่สาธารณะ 30 ไร่ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 749 คน อาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนคือ อาชีพทำนา ส่วนอาชีพรองคือ ทอผ้า ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกดอกไม้ ปลูกสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพร เลี้ยงไก่ ปลาดุก และค้าขาย
 • ลักษณะเด่นของชุมชนบ้านหนองตาเข้มคือการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวคือ ชาวบ้านมีความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆ และมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกสมุนไพร และนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีการทำจักสาน ทอผ้าไหม ปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ จากการที่บ้านหนองตาเข้มมีความเข้มแข็ง ชาวบ้านมีความสามัคคี และมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2553
 • ความคาดหวังของชาวบ้านจากศูนย์การเรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนดอทเน็ตคือ คนในชุมชนและเยาวชนจะได้รับความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูลและความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่คนรุ่นใหม่ และไม่จำเป็นต้องออกไปทำงานในเมืองหรือกรุงเทพ

ที่มา http://nongtakem.moobanthai.com/general/

 • ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 613 คน อาชีพหลักคือทำนา ส่วนอาชีพรองคือ ทำวิกผล ค้าขาย
 • ความคาดหวังของชาวบ้านจากศูนย์การเรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนดอทเน็ตคือ ต้องการให้คนในชุมชนมีความรู้เพิ่มเติมและสามารถค้นคว้าหาเทคนิคใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพการเกษตร รวมถึงอาชีพเสริมที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติม อีกทั้งเยาวชนยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโดย ไม่ต้องเดินทางออกนอกหมู่บ้านเพื่อเข้าไปในเมือง เพิ่มความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางสัญจรสู่ตัวเมืองยังค่อนข้างทุรกันดาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

คุณศุภาดา ชัยวงษ์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 209
Email: sjaidee@th.hillandknowlton.com