ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


ไมโครซอฟท์เผยความสำเร็จจากโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที”
พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แรงงานไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3กรุงเทพฯ – 11 กรกฏาคม 2554 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยความสำเร็จจากโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” พร้อมมุ่งมั่นในการส่งเสริมทักษะทางด้านไอทีเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เสริมหลักสูตรใหม่การสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับแรงงานไทยในยุคไอที ทั้งนี้ ด้วยการพัฒนาศักยภาพทางด้านไอที โครงการดังกล่าวยังจะช่วยสนับสนุนการเข้าสู่ยุคแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2558 เพื่อผลักดันให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันกับแรงงานอาเซียนได้อย่างทัดเทียม

นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “จากการดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 2 ปี โครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” ซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ได้รับการตอบรับที่ดียิ่งจากแรงงานไทย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 76.17 จากปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 21,476 คน และคาดว่าเมื่อครบกำหนด 3 ปี จะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้นกว่า 40,000 คน จากการสำรวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่า กว่าร้อยละ 40 ระบุว่าทักษะทางด้านไอทีที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ช่วยเพิ่มทักษะและเทคนิคในการทำงานและช่วยพัฒนางานประจำที่ทำอยู่ ในขณะที่อีกร้อยละ 28.57 มีความมั่นใจและมีความชำนาญในการใช้งานไอทีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กว่าร้อยละ 6 ยังระบุว่า การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวส่งผลให้ตนมีความก้าวหน้า
ในอาชีพการงานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม”

นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนื่องด้วยเศรษฐกิจของประเทศยังคงขยายตัวด้วยแนวโน้มอัตรา GDP ร้อยละ 4.5 ส่งผลให้ความต้องการแรงงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานฝีมือ ในขณะเดียวกันผลิตภาพแรงงานไทย (Labor Productivity) ยังคงมีอัตราการเติบโตในระดับต่ำ
เพียงแค่ร้อยละ 3 ต่อปีเท่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดแรงงานไทยที่ยังคงมีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ เพื่อขยายโอกาสด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดแรงงานโดยรวมและความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ ภายใต้แนวคิด Unlimited Potential ที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีของทุกคน ไมโครซอฟท์มีความเชื่อมั่นว่าการได้รับการถ่ายทอดทักษะทางด้านไอทีนั้นจะช่วย เพิ่มโอกาสให้กับประชากร ทั้งในด้านการสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง จึงได้ริเริ่มโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวที่ผ่านมา โครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากแรงงานไทย ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสำเร็จให้กับแรงงานไทย ทั้งในแง่ของการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน และเพิ่มโอกาสการจ้างงาน ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมความก้าวหน้าและช่วยพัฒนาแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยสู่ยุคตลาดแรงงานเสรีในอนาคต”

นอกเหนือไปจากการมอบเงินสนับสนุนสำหรับให้สถาบันคีนันแห่งเอเชียใช้ในการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี แล้ว ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้ให้การสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น อาทิ หลักสูตร Microsoft Unlimited Potential Community Learning Curriculum และหลักสูตร Microsoft Digital Literacy ที่ได้ใช้อบรมมาแล้วทั่วโลก และใช้ในโครงการ Microsoft Unlimited Potential - Community Technology Skill Program ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานไทยให้มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนศักยภาพในการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม ไมโครซอฟท์ ด้วยความร่วมมือจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ได้เพิ่มหลักสูตรออนไลน์ “ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที” ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้
โดยตรง โดยมีแบบสอบวัดผลการเรียนรู้ ทั้งยังจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบหลักสูตร

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมในโครงการ BETTER สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานประจำภูมิภาค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งยังสามารถศึกษาด้วยตนเองด้วยหลักสูตรออนไลน์ได้ที่ http://www.thebetter-project.com

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมโครงการ

นางสาวกอบกุล สุวรรณเป็ง เจ้าของธุรกิจร้านขนมปังในจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที ในหลักสูตร “ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที” กล่าวว่า “แต่ก่อนตอนเริ่มทำร้านเบเกอรี่ ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ โดยร้านค้าไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ และนำความรู้ที่เรียนมาลองออกแบบทำแผ่นพับรายการเบเกอรี่ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการทำประชาสัมพันธ์ร้านค้า นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า โดยรับจัดเลี้ยงตามหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทต่างๆ ปรากฎว่า มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน ทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงมากขึ้น ดิฉันขอขอบคุณโครงการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง”

ข้อมูลน่ารู้

• อัตราการว่างงานของประเทศไทยลดลงจากร้อยละ 1.5 ในปี 2552 เหลือร้อยละ 1.04 ในปี 2553
(ข้อมูลเฉลี่ย ม.ค. – ธ.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย)
• คาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานของไทยในปี 2554 จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.0 – 1.1

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที”
ความร่วมมือในโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” หรือ Building Employability Through Technology and Entrepreneurship Resources (BETTER) เป็นการผนึกกำลังระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2552 ถึง 30 เมษายน 2555 โครงการดังกล่าวมุ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นคงและเพิ่มศักยภาพให้ประชากรมีโอกาสที่ดีขึ้นในการทำงานด้วยการเข้ารับการอบรมทักษะด้านไอทีในรูปแบบต่างๆ ทั้งความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และความรู้ในการเป็น
ผู้ประกอบการ

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (NASDAQ “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 บริษัทฯ เสนอซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกที่ใช้งานง่ายและเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้คนไทย ตลอดจนแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจพัฒนาโซลูชั่นที่ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไปจนถึงเครื่องขนาดใหญ่ระดับเมนเฟรม เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) http://www.microsoft.com/thailand.

ไมโครซอฟท์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ไมโครซอฟท์ คอร์ป ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารชุดนี้อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ

หมายเหตุ: หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครซอฟท์ สามารถดูได้ ที่นี่ ในส่วนของหน้าข้อมูลบริษัทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

คุณศุภาดา ชัยวงษ์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 209
โทรสาร: 0-2627-3510
Email: sjaidee@th.hillandknowlton.com