ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

ไมโครซอฟท์เสริมทักษะไอทีให้แรงงานไทย ปูทางความสำเร็จสู่ยุคแรงงานเสรี

ประเด็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำกำลังได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคมทุกอุตสาหกรรม โดยการขึ้นค่าแรงนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับรายได้แรงงานไทย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดรับกับค่าจ้าง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างที่สำคัญในการเตรียมพร้อมแรงงานไทยสำหรับการแข่งขันในอนาคตและการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันให้แรงงานไทยมีความมั่นคงทางรายได้ ควบคู่ไปกับการมีทักษะฝีมือที่สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น อันจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยในตลาดแรงงานระดับภูมิภาค รวมถึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก

ในอีก 4 ปีข้างหน้า โอกาสที่แรงงานไทยจะเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้จะมีเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะประกันและยอมรับต่อกันก็คือ ทักษะฝีมือซึ่งจะต้องสอดรับกับมาตรฐานสากล ความรู้ทักษะด้านไอทีเป็นกลไกและความรู้สากลที่จะต้องมี และฝึกฝนให้ใช้ได้อย่างชำนิชำนาญ การร่วมมือของภาคเอกชนจึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะส่งเสริมเรื่องนี้ ทั้งนี้เนื่องด้วยการใช้งานไอทีมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกภาคอุตสาหกรรม การมีความรู้ความชำนาญทางด้านไอทีจะช่วยยกระดับขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสการจ้างงาน รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงานให้กับแรงงานไทย ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์ ในฐานะผู้นำทางด้านเทคโนโลยี จึงพร้อมมุ่งมั่นในการส่งเสริมทักษะทางด้านไอทีเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับแรงงานไทยและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ยุคแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียนกับโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” ภายใต้ความร่วมมือของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบัน คีนันแห่งเอเชีย ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์มีความเชื่อมั่นว่าทักษะทางด้านไอทีเป็นหนึ่งทักษะสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชากร ทั้งในด้านการสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง เราจึงได้ริเริ่มโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ที่ผ่านมา โครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากแรงงานไทย ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสำเร็จให้กับแรงงานไทย ทั้งในแง่ของการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน การเพิ่มโอกาสการจ้างงาน และรายได้ที่เพิ่มขึ้นของแรงงาน ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมความก้าวหน้าและช่วยพัฒนาแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยสู่ยุคตลาดแรงงานเสรีในอนาคต”

ทั้งนี้ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้การสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น อาทิ หลักสูตร Microsoft Unlimited Potential Community Learning Curriculum และหลักสูตร Microsoft Digital Literacy ที่ได้ใช้อบรมมาแล้วทั่วโลก และใช้ในโครงการ Microsoft Unlimited Potential - Community Technology Skill Program นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรออนไลน์ “ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที” ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้โดยตรง โดยมีแบบสอบวัดผลการเรียนรู้ ทั้งยังจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบหลักสูตร

ด้านนายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “แรงงานไทยเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกระทรวงซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เกี่ยวโยงกับนายจ้าง สถานประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน คนที่กำลังหางานทำ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ว่างงาน จึงให้ความสำคัญแก่มาตรฐานฝีมือของแรงงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้ และเชื่อว่าโครงการแรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอทีจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาแรงงานไทยเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ”

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมในโครงการ BETTER สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานประจำภูมิภาค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งยังสามารถศึกษาด้วยตนเองด้วยหลักสูตรออนไลน์ได้ที่ http://www.thebetter-project.com

รู้หรือไม่?

• ผลิตภาพแรงงาน หรือ Labor productivity หมายถึง อัตราส่วนของผลผลิตกับจำนวนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ
• ปัจจุบัน ผลิตภาพแรงงานไทยเพิ่มขึ้นเพียง 3.0% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
• อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิงไทยสูงถึงเกือบ 70% ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ (54%) เกาหลี (50%) และมาเลเซีย (44%)

ผู้เข้าร่วมโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” ที่เข้าอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านไอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมของตนสู่ยุคแรงงานเสรีในประชาคมเศรฐกิจอาเซียน

บรรยากาศการอบรมของโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที”สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

คุณศุภาดา ชัยวงษ์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 209
โทรสาร: 0-2627-3510
Email: sjaidee@th.hillandknowlton.com