ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
 Last Update: 1 February 2007
  เอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์

Windows
   ตารางเปรียบเทียบ Windows Vista ในเอดิชั่นต่างๆ
   Windows Vista Business และ Enterprise Edition
   Windows Vista Starter, Home Basic, Home Premium,
        และ Ultimate Edtion

   Windows Small Business Server 2003
   Windows Small Business Server 2003
   Windows Server 2003
   Windows XP SP2 และข้อมูลเกี่ยวกับ Windows Genuine Advantage

Office
   แนะนำผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2007
   Office 2007 Enterprise
   Office 2007 Professional Plus
   Office 2003 Edition
   Office XP Professional

   SQL Server 2005
   SQL Server 2005
   SQL Server 2005 Analysis Services

   SQL Server 2005 Data Mining
   SQL Server 2005 Integration Services
   SQL Server 2005 Reporting Services

Servers
   Exchange Server 2007
   BizTalk 2002
   Content Management Server 2002 Enterprise
   Content Management Server 2002 Standard
   Exchange Server 2003
   Project Server 2002
   SharePoint Portal Server 2003
   SQL Server 2000
   SQL Server 2000 64 Bit
   SQL Server Reporting Services

Developer Tools
   Visual Studio .NET 2003

Microsoft Business Solutions
   CRM: Overview
   CRM: Integration
   CRM: Customization
   CRM: Sales
   CRM: Customer Services


New Page 2