Licensing Book
SAM Step-By-Step

การบริหารจัดการซอฟต์แวร์อาจดูเหมือนยุ่งยากในตอนแรก แต่ด้วยขั้นตอนแบบ Step-by-Step ซึ่งเราแตกออกเป็น 4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจัดการนี้
คุณจะเห็นภาพชัดเจนและเข้าใจยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 1:
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ขั้นตอนที่ 2:
เปรียบเทียบซอฟต์แวร์
กับสิทธิการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3:
ทบทวนนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4:
จัดทำแผนการ SAM ขึ้นมา