ค้นหาคู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟท์
What is SAM?

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์
หรือ SAM (Software Asset Management)

เป็นแนวคิดทางด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นซอฟต์แวร์ ซึ่งมีการนำเสนอแนวทางและกระบวนการในการบริหารจัดการซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่ซอฟต์แวร์คุณภาพสูงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่ององค์กรอย่างมาก แต่น่าประหลาดใจที่ไม่มีการเอาใจใส่ในเรื่องการบริหารจัดการซอฟต์แวร์มากนัก การบริหารจัดการสินทรัพย์ทางด้านซอฟต์แวร์ช่วยป้องกันซอฟต์แวร์ในองค์กรของคุณ และช่วยในคุณรู้ว่าใช้งานซอฟต์แวร์อะไรอยู่บ้าง ทำงานอยู่ที่ไหน และมีไลเซนส์ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ SAM จึงเป็นสิ่งจำเป็นในโลกธุรกิจปัจจุบัน

4 ขั้นตอนหลักในการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ที่คุณควรรู้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการซอฟต์แวร์องค์กรที่ติดตั้งใช้งานอยู่
หากองค์กรของคุณมีขนาดใหญ่และใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย ในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์เครื่องมือในการตรวจสอบระบบซึ่งมีให้เลือกใชงานมากมายทั้งในรูปแบบของซอฟต์แวร์ฟรี หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยในส่วนของไมโครซอฟท์ก็ได้จัดเตรียมซอฟต์แวร์ประเภทนี้ไว้หลายตัว เช่น Microsoft Software Inventory Analyzer (MSIA) และ SAM Lite 2.0 เป็นต้น
อ่านรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบจำนวยลิขสิทธิ์ที่มีกับจำนวนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานจริง
ด้วยข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบรายการซอฟต์แวร์องค์กรติดตั้งใช้งานอยู่หรือข้อมูลรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งจากผู้ขาย ทำให้คุณทราบถึงความเหมาะสมระหว่างลิขสทธิ์ที่มีกับจำนวนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานจริงได้ โดยรายละเอียดที่คุณควรทราบก็คือ ชื่อและรุ่นของซอฟต์แวร์ ชื่อบริษัทเจ้าของสิขสิทธิ์ วันที่สั่งซื้อ สำเนาใบสั่งซื้อ ใบอนุญาตใช้งาน และหลักฐานการจ่ายเงิน
อ่านรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนการบริหารจัดการซอฟต์แวร์เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
สำหรับแผนการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ที่จะนำเสนอต่อผู้บริหารได้นั้นควรจะประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อแสดงสถานการณ์ปัจจุบันปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหา วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ เช่น ลดต้นทุนในการจัดซื้อซอฟต์แวร์โดยสามารถจัดซื้อจากส่วนกลางเพื่อให้มีอำนาจนากรต่อรองกับผู้ค้า หรือลดความเสี่ยงจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง และบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น วิธีการ ขั้นตอน การขออนุมัติ การแจกจ่าย และการตรวจสอบ
อ่านรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
หลังจากแผนการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารแล้วคุณสามารถนำแผนดังกล่าวไปดำเนินการได้ โดยเริ่มจากการจัดตั้งทีมงานผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เช่น การจัดหาซอฟต์แวร์ใหม่มาทดแทนซอฟต์แวร์เดิมที่ล้าสมัย หรือการปรับปรุงขั้นตอนการจัดหา ซึ่งสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงในขั้นตอนนี้ก็คือ การบริหารจัดการซอฟต์แวร์เป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ควรมีการกำหนดให้มีการตรวจสอบซอฟต์แวร์เป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรมีการปรับปรุงแผนบริหารงาน โดยการนำเอานโยบายและขั้นตอนใหม่ๆ มาใช้
อ่านรายละเอียด