ชนิดของผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าคนทุกคนศักยภาพ และหากสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ ก็จะสามารถสร้างความก้าวหน้าให้ตนเองและประเทศชาติได้ ซึ่งเป็นการปูทางอย่างดีเยี่ยมอีกแนวทางหนึ่ง สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง และเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในอนาคตของทุกคนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการที่จะสามารถดึงศักยภาพในตัวคนออกมาได้นั้น เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม ซึ่งโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี และการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในเชิงดิจิตอลในปัจจบันยังมีอย่างจำกัด ด้วยเหตุนี้ไมโครซอฟท์จึงต้องการให้มีโครงการแบบยั่งยืนในระยะยาว เพื่อมุ่งสร้างโอกาสแก่คนไทยในการเข้าถึงเทคโนโลยี และได้รับการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของตนเองรวมทั้งส่งเสริมอาชีพด้วย อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการสร้างงานและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ชั้นนำในประเทศเปิดตัวโครงการ Microsoft Unlimited Potential อย่างเป็นทางการ เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านโครงการฝึกอบรมทักษะไอทีซีแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนทั่วประเทศไทย
โครงการ Microsoft Unlimited Potential (UP) ของไมโครซอฟท์ ได้เริ่มดำเนินการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2546 โดยดำเนินโครงการร่วมกับ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชน หรือ Computer-Based Technology Learning Centers (CTLCs) โดยการให้ทุนสนับสนุนในการเปิดศูนย์ฯ มอบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการสอน รวมทั้งหลักสูตรคอมพิวเตอร์อีก 8 หลักสูตร ไมโครซอฟท์เชื่อว่าด้วยการจัดหาความชำนาญทางเทคโนโลยี และทำงานร่วมกับ NGOs จะสามารถสร้างโอกาสทางสังคมและโอกาสที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ชุมชน และยังช่วยให้ชาวบ้านเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยาว
ปัจจุบันมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ Microsoft Unlimited Potential (UP) ด้วยกัน 4 องค์กร ประกอบไปด้วย มูลนิธิดวงประทีป, สถาบันคีนันแห่งเอเชีย, สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิกระจกเงา โดยมีศูนย์การเรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชนอยู่ทั่วประเทศ จำนวนถึง 20 ศูนย์ 10 จังหวัดด้วยกัน ประกอบไปด้วย เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, สระแก้ว, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, กรุงเทพฯ, ระนอง, พังงา และ กระบี่
โครงการ Microsoft Unlimited Potential (UP) เกิดขึ้น เพราะไมโครซอฟท์มีความประสงค์ที่จะนำเสนอโอกาสที่ดีให้กับชีวิตชาวชุมชน ในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และทักษะในการใช้ข้อมูล เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ลดความตื่นกลัวในใช้เทคโนโลยีหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ และช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชน ได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองที่จะสามารถทำได้ ซึ่งการใช้งานคอมพิวเตอร์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานในชีวิตประจำวัน และการทำงานต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้ยังได้รับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรด้วย
สิ่งที่ไมโครซอฟท์สนับสนุนในโครงการ Microsoft Unlimited Potential ได้แก่
  1. เงินทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการเปิด หรือ ขยายศูนย์เรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชน (Computer-Base Technology Learning Center หรือ CTLC) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่นี่
  2. ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์ที่ใช้ติดตั้งบนเรื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในศูนย์เรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชน CTLC รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่นี่
  3. หลักสูตรการเรียนการสอนทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 8 หลักสูตร Microsoft Unlimited Potential Community Learning Curriculum เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะด้านสารสนเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งในการสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนและเพื่อให้แต่ละบุคคลมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีให้ได้ผลดี ปัจจุบันได้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆรวมถึงภาษาไทย ประกอบด้วย

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ( Computer Literacy)

         1.พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Fundamental) : ให้ความรู้พี้นฐานที่สมบูรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบสำคัญทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ อินเตอร์เนต และอื่นๆอีกมาก

ความสามารถในการใช้ข้อมูล (Information Literacy)
        
1. ใช้อินเตอร์เนตและ World Wide Web : ครอบคลุมการท่องเว็บด้วยการใช้เครื่องมือในการค้นหา (search engines), การใช้อิเล็คโทรนิคเมลล์ และการสร้างเว็บเพจ
         2. พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสื่อด้านดิจิตัล : สอนผู้เรียนให้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อด้านดิจิตัลต่างๆรวมทั้งภาพถ่ายดิจิตัล เพลงและวิดิโอดิจิตัล

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ (Productivity Application)
         1. พื้นฐานความรู้ทางด้านการสร้าง จัดเก็บ ตรวจแก้ และพิมพ์ข้อความ : เน้นการสอนผู้เรียนให้โปรแกรม word processor เพื่อเขียนและแก้ใขเอกสารส่วนตัวและเอกสารทางธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่จดหมายและบันทึกอย่างง่ายๆ รวมไปถึงเอกสารที่ซับซ้อนที่ประกอบไปด้วยกราฟฟิคและตารางต่างๆ
         2. พื้นฐานความรู้ทางด้านการใช้ Spreadsheet เพื่อสอนผู้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของ spreadsheet ในเรื่องหลักการและการทดลองปฏิบัติจริงรวมถึง การสร้างตาราง worksheets
             การแก้ไขข้ออมูล การสร้างตารางและกราฟ และการเอา spreadsheets ขึ้นนำเสนอบนเว็ป
         3. พื้นฐานความรู้ทางด้านการนำเสนอ (Presentation) : ครอบคลุมทุกเรื่องที่ผู้เรียนต้องรู้เกี่ยวกับการนำเสนอทางอิเล็คโทรนิคที่น่าจูงใจ เริ่มตั้งแต่การสร้างสไลด์ การเพิ่มเติมภาพกราฟฟิก วิดิโอและเสียงเพื่อให้เกิดการใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์ผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ
         4. พื้นฐานความรู้ทางด้านการออกแบบเว็บ : ให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการอย่างเต็มรูปแบบในการออกแบบหน้าของเว็บ จากพื้นฐานของ HTML ไปถึงยุทธวิธีในการออกแบบและสร้างเว็บไซท์ที่สมบูรณ์แบบ
         5. พื้นฐานความรู้ทางด้านฐานข้อมูล : แนะนำให้ผู้เรียนได้รู้ถึงพื้นฐานในการใช้ระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (relational database) เพื่อสร้างตาราง แบบฟอร์ม และรายงานต่างๆผู้สนใจนำหลักสูตร Microsoft Unlimited Potential Curriculum ไปใช้เป็นคู่มือการสอนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถ download ได้ที่ http://www.microsoft.com/upcurriculum

หรือขอรับในรูปของ CD ได้ โดยลงทะเบียนที่ http://microsoft.cybergrants.com/curriculum

NGO ใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขในการส่ง Proposal เพื่อเข้าร่วมโครงการ Microsoft Unlimited Potential ได้ที่นี่
หรือติดต่อ คุณสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์: 02-2574825 แฟกซ์: 02-2570099 email address: suphjura@microsoft.com

ค้นหาโดย
ค้นหาโดยจังหวัด
ดูทั้งหมด
ชมวีดีโอเรื่องราวของคุณวรรณา อาชีพเก็บของเก่าขาย ผู้ที่นำความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปพัฒนาอาชีพของตน
คุณระย้า แต่งงาม ที่มีอาชีพร้อยมาลัยขาย เข้ามาเรียน โปรแกรม Excel...
คุณอนงค์ศรี ทรายแก่น เป็นไกด์นำเที่ยวและศิลปินท้องถิ่น เข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ ในการออกแบบของที่ระลึก...
คุณสมศักดิ์ อินสะอาด, พะเยา
ผมไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
มาก่อน ผมอาสามาเป็นผู้จัด
รายการวิทยุ. เทคโลโนยี...
ดูทั้งหมด