Office

  Microsoft Office ScreenTip Language 2013

  ቋንቋ ቀይር፡
  ናይ ጽሑፍ ናይ መርኣዪ ኣባላት- ከም በዓል ኣማራጺታትን ናይ ዝርርብ ሳናዱቕን ዝኣመሰሉ-ብኻልእ ቋንቋ ንምርኣይ ናይ ምርኢት ሞቕሽሽ ትርጓሜታት ተጠቐም

  ህቡባት ዳውንሎዳት

  Loading your results, please wait...

  ነጻ ናይ ኮምፕዩተር ምሕዳስ

  • ናይ ሴክውሪቲ ፓችስ
  • ናይ ሶፍትዌር ምሕዳስ
  • ናይ ኣግልግሎት ጥቕሉላት
  • ናይ ሃርድዌር ድራቨርስ