ዝተሓተመ፦
ውጽኢታዊ፦ ጉንበት 1, 2018
ናይ Microsoft ናይ ኣገልግሎት ስምምዕ
ግላውነትካግላውነትካ1_YourPrivacy
መደምደምታ

1. ግላውነትካ። እቲ ግላውነትካ ምሕላው ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ነቲ ብዛዕባኻን መሳሪሒኻን እንእክቦም ዓይነት ዳታታት ("ዳታ")፣ ብኸመይ ነዞም ዳታታት ንጥቐመሎም፣ ከምእውን ነቲ ዳታታትካ ክንጥቀመሉ ዘለና ሕጋዊ መሰረታት ዝምልከት ዝበለጸ ሓበሬታ ከትንብብ እንተደሊኻ፣ ኣብዚ ዝስዕብ መራኸቢታት ከተንብብ ትኽእል ኢኻ ናይ Microsoft ግላውነት መግለጺ ("ግላውነት መግለጺ")። እቲ ናይ ግላዊነት መግለጺ ድማ Microsoft ብኸመይ ነቶም ትሕዝቶታት፣ እዚ ማለት ድማ ነቲ ምስ ካልኦት ዘለካ ርክባት፣ በቲ ኣገልግሎታታ ተጠቂምካ ን Microsoft ዘረከብካዮም ነገራት፣ ከምእውን እቶም በዚ ኣገልግሎት ተጠቂምካ ("ትሕዝቶታትካ") ዝዘርጋሕካዮም ፋይላት፣ ስእልታት፣ ሰነዳት፣ ድምጽታት፣ ዲጂታላዊ ስራሓት፣ በቀጥታት ተመሓላልፎም ፈነወታት፣ ዝዘርጋሕካዮም ቪድዮታት፣ ፈነወታት ወይ ዝተኻፈልካዮም ነገራት ከምዝጥቐመሎም መግለጺ ይህብ። እቲ መስርሕ ብመሰረት ስምምዕ ወይድማ በቲ ሕጊ ዝፈቅዶ መሰረት ዝካየድ እንተሃልዪ፣ ነዞም ደንብታት ምስምማዕ ማለት፣ ነቶም ትሕዝቶታትካ ዳታታትካን በቲ ኣብቲ ናይ ግላውነት ስምምዕ መግለጺ ተገሊጹ ብዘሎ መሰረት Microsoft ሓበሬታ ክእክብ፣ ክጥቀምን ከመሓላልፍን ትሰማማዕ ኣለኻ። ኣብ ሐደሓደ ጉዳይ ዝተፈለየ መግለጽታት ነቅርብ ኢና ከምኡ እውን ቃሎም ንቅበል ከምቲ ኣብ ናይ ግላውነት ዝተገለፀ

ሙሉእ ትሕዝቶ
ናትካ ትሕዝቶናትካ ትሕዝቶ2_yourContent
መደምደምታ

2. ናትካ ትሕዝቶ። ዝበዝሑ ኣገልግሎታትና ናትካ ትሕዝቶ ናይ ምቅማጥን ምክፋልን ወይ ካብ ካልእ ናይ ምቅባልን የፍቅዱ። ናትካ ትሕዝቶ ናይ ምውናን ግድነት የብልናን። ናትካ ትሕዝቶ ናትካ እዩ፡ ሓላፍነት ክኣ ናትካ ይኸውን።

 • a. ኮንተንቶም ምስ ካል’ኦት ሰባት ክለዋወጡ ከለዉ፣ ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ብዘይ ናትኹም ፍቃድ ክጥቀሙ፣ ከቀምጡ፣ክምዝግቡ፣ ከባዝሑ፣ ክብትኑ፣ ከሰራጭዩ ኣስ ከርእዩ ክርድኡ ኣለዎም። ካልኦት ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቅሰ ተኽእሎ ከይህልዎም እንተደሊኻ፣ ንናትካ ትሕዝቶ ንምክፋል ነዚ ኣገልግሎታት ኣይትጠቀም። ንዞም ደንብታት ብምምልካት፣ ንዚ ዝተበተነ፣ ዝተቀመጠ ወይም ዝተሰራጨወ ኮንተንቶም ሙሉእ መሰል ኣለዎም( ክህልዎም) ብዞም ኣገልግሎትና ኣጠቓላይ ናይ ኮንተንት ኣጠቃቅማ ሕግን ደንብን ኣየፍርስን። Microsoft ንትሕዝቶታትካ ኣይውንኖን፣ ኣይቆጻጸሮን፣ ሳንሱር ኣይገብሮን፣ ኣይከፍልን፣ ካልእ ናይ ዕዳ ሓላፍነት እውን ኣይወስድን። ከምኡውን ብናትካ ኣገልግሎታት ናብ ኮምፒተር ዘስፍሩን ንናትካ ትሕዝቶታት ብዝምልከት ኩሉ ሓላፍነት ኣይንወስድን።
 • b. ንንህበካ ኣገልግሎታት ንምዕባይ ከምኡውን ንዓኻን ንኣገልግሎታትን ንምክልኻል፣ Microsoft ዓለም ለኻዊን ክፍሊት ዘይብሉ ናይ ስነጽሑፍ ሊቸንሳ ንክህልዎ መሰል ትህብ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ማለት ንትሕዝቶታትካ ናይ ምቅዳሕ፣ ምዕቃብ፣ ምትሕልላፍ፣ ፎርማት ናይ ምቅያር፤ ናይ ምክፍፋል መሰል ትህብ ማለት እዩ። ንትሕዝቶታትካ ብኢንተርነት ኣገልግሎታት ተጠቂምካ ብዘይ ምዕቃብ ምስተከፋፍሎ ወይ ትሓትሞ፣ እቲ ትሕዝቶኻ ነዚ ኣገልግሎታት ከም ዘብርህ ወይ ዘፋልጥ ኮይኑ ክውሰድ ይኽእል። ሓድሓደ ኣገልግሎታት ከኣ ብመልክዕ መወዓውዒ ክድገፍ ይከኣል። እቲ Microsoft ንዘለዉ መወዓዊዕታት ብኸመይ ከምዝሰርዖም ዝገልጽ መቆጻጸሪ ኣብቲ ናይ Microsoft ምሕደራ ሕሳብ መርበብ ሓበሬታ ዝርከብ ኣብ ሴክውሪቲን ግላውነትም ዝብል ገጽ ብምኻድ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ንንስኻ ትጥቀሞ ኢመይል፣ ዝርርብ፤ ናይ ቪደዮ ወይ ድምጺ ዝርርብ፣ ወይ ሰነዳት፣ ስእልታት፣ ወይ ካልእ ናይ ውልቂ ፋይላት፤ ንመወዓውዒ ተግባራት ኣይንጥቀመሉን ኢና። እቲ ናይ መወዓውዒ ፖሊሲታትና ኣብቲ ናይ ግላውነት መግለጺ ብዝርዝር ከገሊጹ ይርከብ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ኣገባባት ኣሰራርሓኣገባባት ኣሰራርሓ3_codeOfConduct
መደምደምታ

3. ኣገባባት ኣሰራርሓ።

 • a. ኣብዚ ደንብታት ብምስምማዕ፣ በዚኦም ዝስዕቡ ሕግታት ንኽትቅየድ ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት እዩ።
  • i. ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ኣይትገብርን።
  • ii. ንሕጻናት ዝምዝምዝ፣ ዝጎድእ፣ ወይ ዘስግእ ስራሓት ተወግድ።
  • iii. ዘይተደልየ ሓበሬታ ኣይትሰድድን ዘይተደልየ ሓበሬታ ክበሃል እንከሎ፣ ዘይተደልየ ኢመይል፤ ዘይተደልየ ኣብ ኮምፒተር ሓበሬታ ምልጣፍ፣ ዘይተደልየ ሓጺር መልእኽትታትን ካልኦት ናይ ህጹጽ መልእኽትታትን ማለት እዩ።
  • iv. ኣጸየፍቲ ዝኾኑ ትሕዝቶታት ወይ ነገራት (ንኣብነት፣ ጥርሖም ሰባት፣ ኣጸየፍቲ፣ ፖርኖግራፊ፣ ኣጸያፊ ቃላት፣ ዘጸይፉ ግፍዕታት ወይ ገበናዊ ነገራት ዘጠቃልል) ብመንገዲ እዚ ኣገልግሎት ተጠቂምካ ኣይትዘርግሕ ወይ ኣይትካፈል ወይድማ ነቲ ናይ ከባቢኻ ሕግታት ወይ ደንብታት ዝጥሕሱ ነገራት ክትዝርግሕ ኣይግባእን እዩ።
  • v. ኣብ ምጭብርባር፣ ሕሶት ወይ ምትላል ከይትሳተፉ (ንኣብነት., ብሓሶት ገንዘብ ምሕታት፣ ካልእ ሰብ ምምሳል፣ ናይ ፀወታ ግዘ ንምንዋሕ ነቲ ግልጋሎት ምትላል፣ ወይ ደረጃ ምፅላው፣ መጠናት፣ ወይ ርኢቶታ ምቕያር) ወይ ኣብ ፀርፊ ከይትሳተፉ።
  • vi. ኣገልግሎታት ንኸይውሃቡ ኮነ ኢልካ ኣይትኸልክል።
  • vii. ኣብቶም ንዓኻ፣ ነቲ ኣገልግሎት ወይ ንኻልኦት (ንኣብነት፣ ቫይረሳት ምዝርጋሕ፣ ሰባት ምንዝናዝ፣ ናይ ግብረ ሽበራ ትሕዝቶ ምልጣፍ፣ ናይ ጽልኢ ዘረባታት ምልጣፍ፣ ወይ ጎስጓስ ዓመጽ ምውራድ) ክጎድኡ ዝኽእሉ ነገራት ኣይትሳተፍ።
  • viii. ንናይ ካልኦት መሰል ኣይትግሃስ (ንኣብነት፤ ዘይፍቀድ ሙዚቃታት ምክፍፋል፣ ወይ ካልኦት ናይ ጽሓፊ መሰል ዘለዎም ጽሑፋት ብዘይ ፍቃድ ምሻጥን ምክፍፋልን ከም ኡውን ካልኦት ከም ካርታታትን ስእልታትን ዝኣመሰሉ) ምክፍፋል ኣወግድ።
  • ix. ናይ ካልኦት ናይ ውልቃዊ መሰል ወይ ናይ ሓበረታቶም ናይ ምዕቃብ መሰል ኣይትግሃስ።
  • x. ካልኦት ነዚ ሕጊ ንኽጥሕሱ ኣይተተባብዕ።
 • b. ሕጊ ኣብ ግብሪ ምውኣል። እዞም ደንብታት ተፍሪሶም፣ ንኣ’ኦም ኣገልግሎት ምሃብ ጠጠው ነበል ወይም ማይክሮሶፍት ኣካውንቶም ንዓጽዎ ንኽእል ኢና። ብተወሳኺ ድማ ናይ በጻሒ መልእኽቲ (ከም ኢ-ማይል፣ ፋይል ምትሕልላፍ፣ ወይም ሓጺር መልእኽቲ) ካብ ወይም ናብ ኣገልግሎት ንዓጹ ኢና ን ሕግን ደንብን ንምኽባር ወይም ኮንተንቶም ብዝኾነ ምክንያት ንዘይንክንብትኖ ንኽእል ኢና። ነዚ ናይ ምግሃስ ተኽእሎ ተባሂሉ ኣብ ዝግበር ምርመራ፣ Microsoft ንትሕዝቶታትካ ናይ ምፍታሽ መሰል ይህልዎ፡ እዚ ድማ ኣብዚ ደንብታት ስምምዕ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ። እንተኮነ ንኹሉ ኣገልግሎታት ናይ ምቁጽጻር መሰል ኣይንገብርን፤ ኣይንፍትንን ከኣ።
 • c. ንናይ Xbox ኣገልግሎታት ዝኸውን መተግበሪ። ነቲ ኣብዚ ዝብል ብምጥዋቕ፣ ነቲ ብዛዕባ ናይ Xbox Live፣ ንናይ Windows Live ን Microsoft Studios games ዝተዳለዉ ጌማት ከምእውን ነቶም ብ Microsoft ዝቀርቡ ኣገልግሎታትን ትሕዝቶታትን ኣመልኪቱ ዘሎ ናይ ኣጠቃቅማ ኣግባብ ተወሳኺ ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ናይ Xbox ኣገልግሎታት ዝምልከት ዘለዉ ደንብታት (ኣብ ክፍሊ 13 ተጠቂሶም ዝርከቡ) ምጥሓስ ካብቲ ናይ Xbox ኣገልግሎት ካብ ምጥቃም ምድስካል ወይ ምስጓግ ከስዕብ ይኽእል፣ እዚ ድማ ናይ ዘለቃ ፍቃድ ምስራዝ፣ እዚ ናይ Xbox ወርቃዊ ኣባልነት ምእጋድ፣ ምስቲ መፍለዪ ዝተተኣሳሰረ ናይ Microsoft መፍለዪ ሕሳባት ምዕጻው የጠቃልል።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ነዚ ኣገልግሎታት ምጥቃምን፡ ሓገዝ ምሃብንነዚ ኣገልግሎታት ምጥቃምን፡ ሓገዝ ምሃብን4_usingTheServicesSupport
መደምደምታ

4. ነዚ ኣገልግሎታት ምጥቃምን፡ ሓገዝ ምሃብን

 • a. ማይክሮሶፍት ኣካውንት ንዝበዝሑ ኣገልግሎታት ንምጥቃም፤ ናይ Microsoft መፍለዪ የድልየካ። ናይ Microsoft መፍለዪኻ፤ ብ Microsoft ን ከምእውን ገለ መሻርኽቲ Microsoft ንዝወሃቡ ምህርትታት፣ መርበብ ሓበሬታታትን፣ ከምእውን ኣገግሎታት ንኽትረክብ የኽእለካ።
  • i. መፍለዪ ምኽፋት። ሚክሮሶፍት ኣካውንት ኣብ ኦንላይን ብምእታው ክከፍቱ ይኽእሉ እዮም። ኣብ እዋን ናይ ማይክሮሶፍት ኣካውንት ምክፋት ዝተሰሓሐተ፣ ዘይመስል ወይም ዘይተረጋገጸ ሓበሬታ ምጥቃም ኣይፍቀድን። ኣብ ሓድሓደ ጉዳያት፣ ሳልሳይ ኣካል ከም ናይ ኢንተርነት ውሃብ ኣገልግሎት ዝኣመሰሉ ናይ Microsoft ኣገልግሎት ክህቡኻ ይኽእሉ። እንተድኣ ካብ ሳልሳይ ኣካል ናይ Microsoft መፍለዪ ረኺብካ፤ እቲ ሳልሳይ ኣካል መሰል ናይ ምርካብን ምቁራጽ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ይህልዎ። ካብ ሳልሳይ ኣካል ንትረኽቦ ውዕላት ኣስተደንብታትካ መርምሮ፤ ምኽንያቱ Microsoft ሓላፍነት ኣይክወስድን እዩ። ኣብ ክንዲ ካልእ ኣካል ናይ Microsoft መፍለዪ እንተከፊትካ፤ ንኣብነት ኣብ ክንዲ ትካል ትሰርሓሉ ወይ ኣስራሒኻ፤ እቲ ኣካል በዚ ደንብታት ንኽቅየድ ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ። ነቶም ናይ Microsoft መፍለዪኻ ትሕዝቶታት ናብ ካልእ ተጠቃሚ ወይ ኣካል ከተመሓላልፎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ናይ መፍለዪኻ መፍለዩ መንነት ንኻልእ ኣካል ኣይተካፍል፤ በዚ ኸኣ መፍለዪኻ ትከላኸል። ኣብቲ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ዝግበር ኩሉ ንጥፈታት ሓላፍነትካ እዩ።
  • ii. ኣጠቃቅማ መፍለዪ። ናይ Microsoft መፍለዪኻ ኹሉ ሳዕ ክትጥቀመሉ ኣለካ ምእንቲ ከየቃርጽ። እዚ ማለት ከኣ፤ እንተወሓደ ኣብ ሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ዘሎ ናይ ግዜ ነዚ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ወይ ዝተዛመዱ ኣገልግሎታት ሓንሳብ ክትጥቀመሉ ይግብኣካ፣ ንኹሉ ኣገልግሎታት ንምጥቃም። እዚ ምስዘይከውን ብዘተወሰነ ክፍሊት ኣገልግሎት ትቅጽል ማለት እዩ። ኣብዚ ዝተወሰነ ግዘ እንተዘይ ተጠቂምካሉ፣ ከምዘይትጥቀመሉ ተቆጺሩ፣ ነቲ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ንዓጽዎ ማለት እዩ። ናይ Microsoft መፍለዪኻ ምስዝዕጾ ንዝመጽእ ሳዕብየን ብዝምልከት ን4(a)(iv)(2) ተወከስ። ከም ኡውን ን Outlook.com inbox ን OneDrive (ብዝተፈላለየ) ብዝምልከት ኣብ ዓመት እንተወሓደ ሓንሳብ ክትጥቀመሉ ይግባእ፡ ተዘይኮነ Outlook.com inbox ን OneDrive መፍለዪኻ ክንዓጽዎ ኢና ማለት እዩ። ምስቲ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ዝተተኣሳሰረ gamertag ክትዕቅቦ እንተደሊኻ እንተወሓደ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ሓንሳብ ናብቲ ናይ Xbox Services ክትኣቱ ይግባእ። ኣካውንቶም ብ ሳልሳይ ወገን እናተጠቀመ ሙዃኑ ተጠርጢርና (ንኣብነት ናይ ኣካውንት ምጭዋይ)፣ እስካብ ናቶም ሙዃኑ ዝረጋገጽ ማይክሮሶፍት ኣካውንቶም ክዓጽዎ ይኽእል እዩ። ብመሰረት ናይቲ ግዳይነት ድማ፣ ናብ መፍለዪኻ በኸፊል ወይ ድማ ብሙሉእ ናይ ምጥቃም ዕድል ክንእግዶ ክንግደድ ንኽእል ኢና። ነቲ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ክጥቐመሉ ጸገም እንተለካ፣ ብኽብረትካ ናብ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ተወከስ፡ https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656
  • iii. ንትሕቲ ዕድመ ዝምልከት መፍለዪ። ነዚ ኣገልግሎታት ብምጥቃም፤ እቲ ዝግባእ ዕድመ ወይ ከኣ "ሕጋዊ ዕድመ" ብመሰረት ትነብረሉ ከባቢ ወይ ካብ ወለድኻ ወይ ካብ ኣለይትኻ፣ በዚ ደንብታት እዚ ፍቓድ ወሲድካ ምዃንካ ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ እቲ ናይ እኹል ዕድማ ወይ ''ሕጋዊ ሓላፍነት ዘለዎ'' ደረጃ ዝበጻሕካ ዲኻ ወይ ዘይኮንካ ዘይትፈልጥ እንተኾንካ፣ ወይድማ እዚ ክፋል እንተዘይተረዲእካ፣ ነቲ ናይ Microsoft መፍለዪ ቅድሚ ምኽፋትካ ንወለድኻ ወይ ዝናብዪኻ ሰባት ኣቐዲምክ ክሕግዙኻ ሕተት። ናይ ማይክሮሶፍት ኣካውንት ዝኸፈተ ወጣት ወለዲ ወይም ሕጋዊ ደጋፊ ተኾይኖም ፣ እሶምና እቲ ወጣት ነቶም ደንብታት ተገዛእቲ ኢኹም እና ንኩሉ ናይ ማይክሮሶፍት ኣካውንት ወይም ኣገልግሎት ሙሉእ ሓላፍነት ኣለዎም።
  • iv. ምዕጻው መፍለዪኻ
   • 1. ዝጠየቅዎ ኣገልግሎት ናይ ሙቁራጽ ወይም ኣብ ዝደለይዎ ግዘን ሰዓትን ማይክሮሶፍት ኣካውንት ምዕጻው ይኽእሉ እዮም። ነቲ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ንምቁራጽ ኣብዚ ዝስዕብ ተወከስ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278 ። ናይ Microsoft መፍለዪኻ ንምቁራጽ ምስትሓተና፣ ምናልባት ሓሳብካ ክትቅይር ስለትኽእል ን 60 መዓልቲ ኣወንዚፍናዮ ክንጸንሕ ኢና። ብድሕሪ እዚ 60 መኣልቲ ምስ ኣኸለ፣ ነቲ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ንዓጽዎ። ማይክሮሶፍት ኣካውንቶም ምስተዓጸወ ታይ ከምዝፍጠር ክፈጡ ተደልዮም በይዝ’ኦም ኣብ ታሕቲ ዘሎ ክፍሊ 4 ይርኣዩ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ እንደገና ናብቲ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ምስትምለስ፣ እቲ ሕሳብ እንደገና ክፉት ይኸውን።
   • 2. እቲ ናይ Microsoft መፍለዪኻ እንተተዓጽዩ (ባዕልኻ ወይድማ ብኣና)፣ ሒደት ነገራት ይፍጸም። ቀዳማይ፣ እቶም ኣገልግሎታት ክትጥቐም ደሊኻ ናብ Microsoft መፍለዪኻ ናይ ምእታው ዘለካ መሰል ብቑልጡፍ ደው ይብል። ካልኣይ፣ ነቲ ምስ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ዝተኣሳሰሩ ዳታታት ወይ ትሕዝቶታትካ ንክስርዞም ኢና ወይ ነቲ ኣብ መንጎኻን ናይ Microsoft መፍለዪኻ ዘሎ ርክብ (ብሕጊ ክንሕዞ፣ ክንመልሶ፣ ወይ ናባኻ ወይ ናብ ብኣኻ ዝተፈቅደ ካልእ ሳልሳይ ኣካል ከነመሓላልፎ ብሕጊ ንግደድ እንተዘዮይንና) ክንፈላልዮ ኢና። ትሕዝቶታትካን ሓበሬታትካን ኣብ ካልእ ኣስፍሮ. ምኽንያቱ ሓንሳብ እቲ ሕሳብ ምስዝዕጾ፣ Microsoft ሓላፍነት ኣይወስድን። ሳልሳይ፣ ናብቶም ዝነበሩኻ ምህርትታት ናይ ምጥቓም ዕድል ኣይክህልወካን እዩ።
 • b. ናይ ስራሕ ወይ ቤት ትምህርቲ መፍለዪታት። ናብ ሓደሓደ ናይ Microsoft ኣገልግሎታት በቲ ናይ ስራሕካ ወይ ቤት ትምህርትኻ ኢመይል ኣድራሻ ተጠቂምካ ክትኣትው ትኽእል ኢኻ። እዚ እንተጌርካ ድማ፣ እቲ ወናንኒ ናይቲ ትጥቐመሉ ዘለኻ መፍለዪ ዶሜይን ነቲ መፍለዪኻ ክቆጻጸሮን ክመሓድሮን ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት እዩ፣ እዚ ድማ ትሕዝቶታት ናይ ርክባትካን ፋይላትካን ዘጠቃልል ኮይኑ ከምኡ ድማ ነቲ መፍለዪ ወይ ዳታ ዝምልከት ጸገም ኣብ ዝህሉ Microsoft ነቲ ወናኒ ዶሜይን ክሕብሮ እዪ። ብቀጻሊ ንናይ ማይክሮሶፍት ኣገልግሎት ብናይ ማይክሮሶፍት ዘቅረቦም ንዐዓም ዘቅረቦ ስምምዕ ይቀበሉ ወይም your organization and these Terms may not apply. ናይ ማይክሮሶፍት ኣካውንት ተሃሊዎም እና ኣገልግሎት ንምግናይ ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ወይም ትምህርቲ ኢ-ሚይል ዝጥቀሙ ተኾይኖም፣ ተወሳኺ ኣገልግሎት ንምርካብ ናይ ማይክሮሶፍት ኣክውንቶም ኣብዲት ክገብሩ ይጥየቁ።
 • c. ተወሳኺ ኣማራጺ/ዳታ ፕላን ንብዙሓት ኣገልግሎታት ንምርካብ፤ ናይ ኢንተርኔት ርክብ ወይ ሓበረታ ወይ ናይ ሰሉላር ውጥን ክህልወካ ኣለዎ። ከምእውን ተወሳኺ መሳርሒ ከም መስምዒ፣ ካመራ፤ ወይ ማይክሮፎን የድሊ። ኩሉ ኮኒክሽን ንምርካብ እና እዚ ኣገልግሎት ንምርካብ እና ባሰራጫይይ ዝመጹ ሒሳባት ንምኽፋል ሙሉእ ብ ሙሉእ ናዮም ኣስተዋጾ እዩ፣ እዚ ክፍሊታት እዚ ኣብ ርእሲ እቲ ንሕና ንጠልቦ ክፍሊት ኮይኑ፤ ንሕና ወልሓንቲ ንመልሶ ክፍሊት የለን። ብዛዕባ ክፍሊታት ዝማልከት ነቲ ወሃብ ኣገልግሎት ድማ ተወከሶ።
 • d. ናይ ኣገልግሎት መተሓሳሰቢታት። ብዝዕባ ትጥቀምዎ ኣገልግሎት ንነግሮም ነገር ተሃልዩ፣ ንይ ኣገልግሎት መፍለጢ ንልእኸሎም ኢና ምስ ማይክሮሶፍት ዝተተሓሓዘ ኢ-ሚይል ኣድራሽ’ኦም ወይም ስልኪ ቁጽሮም ተሂቦምና፣ ናይ ኣገልግሎት መፍለጢ ብ ኢ-ሚይል ኣድራሽ’ኦም ወይም ብ SMS ንልእኸሎም ኢና በተወሳኺውን ማንነቶም ንምፍላጥ ንጥቀመሉ። ንካልእ ምክንያት እዉን ናይ ኣገልግሎት መፍለጢ ንልእኽ (ን ኣብነት ብመልእኽቲ) ነዚ መልእኽቲ ወይ ሓበሬታ ድማ ዝኾኑ ኽፍሊት ኽህሉ ይኽእል።
 • e. ድጋፍ ንናይ ሓደሓደ ኣገልግሎታት ዝኸውን ናይ ዓማዊል ደገፍ ኣብ ዝስዕብ መራኸቢ ይርከብ support.microsoft.com። ብወግዒ ዝተገልጸ እንተዘይኮይኑ ዝተወሰኑ ኣገልግሎታት ዝተፈልየ ወይ ተወሳኺ ናይ ዓማዊል ደገፍ ክህልዎ ስለዝኽእል ነዚ ዝምልከት ደንብታት ኣብ ዝስዕብ መራኸቢ ከትንብብ ትኽእል www.microsoft.com/support-service-agreement። ነቶም ንመፈተንታ ወይ ቤታ ዝዝርግሑ ፈተነታትን ኣገልግሎታት ዝምልከት ድጋፍ ከይህሉ ይኽእል እዩ። ብሳልሳይ ኣካል ንዝወሃቡ ሶፍትውራት ወይ ኣገልግሎታት ምስቲ ናትና ንህቦ ኣገልግሎታት ከይሰማማዕ እኽእል እዩ፣ ስለዚ እቲ ዝደለ ነገር ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ናትካ ይኸውን።
 • f. ኣገልግሎታትካ ምውዳእ. እቲ ኣገልግሎታትካ እንተተሰሩዙ (ባዕልኻ ወይድማ ብኣና)፣ ቀዳማይ እቲ ናይ ምጥቃም ኣገልግሎታት ዝነበረካ መሰል ብቑልጡፍ ደው ይብልን እቲ ነቲ ኣገልግሎት ዝምልከት ዝነበረ ፍቃዳት ሶፍትአዌር ድማ ደው ክብል እዩ። ካልኣይ፣ ነቲ ምስቲ ኣገልግሎትካ ዝተኣሳሰሩ ዳታታት ወይ ትሕዝቶታትካ ንክስርዞም ኢና ወይ ነቲ ኣብ መንጎኻን ናይ Microsoft መፍለዪኻ ዘሎ ርክብ (ብሕጊ ክንሕዞ፣ ክንመልሶ፣ ወይ ናባኻ ወይ ናብ ብኣኻ ዝተፈቅደ ካልእ ሳልሳይ ኣካል ከነመሓላልፎ ብሕጊ ንግደድ እንተዘዮይንና) ክንፈላልዮ ኢና። ከም ውጺኢቱ ድማ ነቲ ኣገልግሎት (ወይ ኣብቲ ኣገልግሎት ዘቐመጥካዮም ትሕቶታትካ) ዝምልከት ዝኾነ ዓይነት ናይ ምጥቃም ዕድል ኣይክህልወካን እዩ ሰለዝኾነ ቀጻሊ ናይ ትሕቶኻ ምቕማጥ መደብ ክትገብር ይግባእ። ሳልሳይ፣ ናብቶም ዝነበሩኻ ምህርትታት ናይ ምጥቓም ዕድል ኣይክህልወካን እዩ። እቲ ናይ Microsoft መፍለዪኻ እንተሰሩዝካዮን ነቲ ኣገልግልቶትካ ክትጥቐመሉ ትኽእል ካልእ መፍለዪ እንተዘይብልካ እቲ ኣገልግሎትካ ብቑልጡፍ ክስረዝ እዩ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ናይ ሳልሳይ ኣካል መተግበሪታትን ኣገልግሎትን ምጥቃምናይ ሳልሳይ ኣካል መተግበሪታትን ኣገልግሎትን ምጥቃም5_usingThird-PartyAppsAndServices
መደምደምታ

5. ናይ ሳልሳይ ኣካል መተግበሪታትን ኣገልግሎትን ምጥቃም እቲ ኣገልግሎት ንኻልኦት ናይ ሳልሳይ ኣካላት (ኩባንያታትን ካብ Microsoft ዘይኮኑ ሰባት) ("ናይ ሳልሳይ ኣካል መተግበሪታትን ኣገልግሎታትን ") ኣገልግልታት፣ መርበብ ሓበሬታ፣ መራኸቢታት፣ ትሕዝቶታት፣ ማተሪያላት፣ ጌማት፣ ክእለታት፣ ምውህሃዳት፣ ቦትስ ወይ መተግበሪታት ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ወይ ምህርታት ክትጥቐም ከፍቅደልካ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኦም ናትና ኣገልግሎት ክትድልዩ፤ ንምሕታት፤ ምስ ሳልሳይ ወገን ንምርካብን ኣገልግሎት ክትረክቡ ይሕግዙ ከምኡ እውን ንምክፋል ዝተፈላለዩ ዳታታት ብሳልሰዋይ ወገን ኣገልግሎት ክትጥቀም ይገብሩ ብሳልሳይ ወገን ዝቀርቡ ኣገልግሎትን መተግበርታትን ዘለኩም ትሕዝቶታት ንምቅማጥ የክእሎኩም እዩ ከምኡ እውን ናይ ብሳልሳይ ወገን ዝቀርቡ ኣገልግሎትን መተግበርታትን የቅርብ ብሳልሳይ ወገን ዝቀርቡ ኣገልግሎትን መተግበርታትን ናይ ግላዊ ሕግታት ተወሳኪ ክሓተኩም ይክእል እዩ ቅድሚ ናይ ሳልሳይ ወገን ዝቀርቡ ኣገልግሎትን መተግበርታትን አገልግሎታት ንተወሳኺ ውዕላት ብዛዕባ Office Store፣ ነቲ Xbox Store ወይ ነቲ Windows Store ኣብ ንኡስ ክፋል 13(b) ተወከስ። በቲ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ተጠቂምካ ንዝኾነ ናይ ሳልሳይ ኣካል መተግበሪ ወይ ኣገልግሎት ቅድሚ ምርካብካ፣ ምጥቓምካ፣ ምሕታትካ ወይ ምትእሳስርካ ነቲ ዝህሉ ዝኾነ ተወሳኺ ደንብታት ወይ ናይ ግላውነት ፖሊሲታት ኣቐዲምካ ከተንብቦ ይግባእ። ዝኾኑ ተወሰኽቲ ውዕላት ነዚ ውዕላት ኣየመሓይሽዎን። Microsoft ንዝኾነ ብሳልሳይ ኣካል ዝመጽእ መተግበሪታትን ኣገልግሎታትን ናይ ኣእምሮ ንብረት ዝምልከት ዝኾነ ሊቸንሳ ናይ ምውናን ኣይሓትትን እዩ። ምስቲ ሳልሳይ ኣካል መተግበሪታትን ኣገልግሎታትን ተተሓሒዙ ዝመጽእ ዘበለ ኮንደኾን ዕዳን ይኹን ተሓታትነት Microsoft ተሓታቲ ከምዘይከውን ትሰማማዕ። ማይክሮስኮፕ ሓላፍነት ኣይወስድን ወይ ተጠያቂ ኣይከውንን በሳልሳዋይ ወገን ብዝቅርቡ ኣገልግሎትን መተግበርታትን

ሙሉእ ትሕዝቶ
ህላወ ኣገልግሎታትህላወ ኣገልግሎታት6_serviceAvailability
መደምደምታ

6. ህላወ ኣገልግሎታት።

 • a. በዚ ኣገልግሎታት ዝወሃቡ ኣገልግሎታት፣ ሳልሳይ ኣካል መተግበሪን ኣገልግሎታትን፣ ወይ ማተርያልን ምህርታትን ካብ ግዘ ናብ ግዘ ከይህልዉ ይኽእሉ ወይ ብኸፊል ክወሃቡ ይኽእሉ፤ ወይ ድማ ካብ ሓደ ዞቦ ናብ ካልእ ወይ ካብ ሓደ መሳርሒ ናብ ካልእ ክፈላለዩ ይኽእሉ። እንተድኣ ምስ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ዝተተሓሓዙ ካባቢታት ለዊጥካ፣ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ከባቢካ ዝተተሓሓዙ ማተርያላት ወይ መተግበሪን ወይ ዝኸፈልካሎም ነገራት ክትረክብ ክትክእል ኣለካ። ዘይሕጋዊ ማተርያላትን ኣገልግሎታትን ወይ ከኣ ኣብ ዘለኻዮ ሃገር ሊቸንሳ ዘይብሎም ምጥቃም ከምዘይክኣል፤ ነቲ ማተርያላትን ኣገልግሎታትን ንምጥቃም ከባቢኻን መንነትካን ምሕባእ ከይዘይክኣል ትሰማማእ።
 • b. እቲ ኣገልግሎታት ኩሉ ግዘ ክህሉ ጻዕርታት ንገብር ኢና፣ ፤ እንተኾነ ግን፣ ኩሎም ኣብ መስመር ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ሓድሓደ ግዘ ብሃንደበት ክቋረጹ ይኽእሉ፡ Microsoft ነዚ ሃንደበታዊ ምቅራጽ ተኽእሎ ተሓታቲ ኣይከውንን። እዚ ሃንደበታዊ ምቁራጽ ኣብ ዘጋጥመሉ እቲ ናትካ ትሕዝቶ ወይ ሓበሬታ ምስኣን ከስዕብ እኽእል። ነቶም ኣብዚ ኣገልግሎት ተቐምጦም ዳታታትካን ትሕዝቶታትካን ብቐጻሊ ኣብ ካልእ ቦታ ወይ ሳልሳይ ኣካል መተግበሪታትን ኣገልግሎታትን ቅዳሕ ክትሕዝ ንመክር።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ብዛዕባ ኣገልግሎታትን ሶፍትዌርን ዝምልከት ሓበሬታ፤ ከምኡውን ምቕያር ናይዚ ደንብታትብዛዕባ ኣገልግሎታትን ሶፍትዌርን ዝምልከት ሓበሬታ፤ ከምኡውን ምቕያር ናይዚ ደንብታት7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
መደምደምታ

7. ብዛዕባ ኣገልግሎታትን ሶፍትዌርን ዝምልከት ሓበሬታ፤ ከምኡውን ምቕያር ናይዚ ደንብታት

 • a. ነዞም ደንብታት ኣብ ዝኾነ እዋን ክንቅይሮም ንኽእል፡ ነዚ ክንገብር ከለና ከኣ ነፍልጠኩም ኢና። በቲ ሓድሽ ዝወጸ ደንብታት ከኣ ነቲ ኣገልግሎታት ምጥቃም ትኽእል። በቶም ሕግታት እንድሕር ዘይተስማዕምዑ ነቲ አገልግሎት ምጥቃሙ ተግደፉ ዘለዎም ናይ ማይክሮሶፍት ኣካውንት ይዕፀዉ ንሶም ወለዲ ወይ መዕበይ እንድሕር ኮይኖም ደቆም ዘለዎም ኣካውንት ንምዕፃው ይሓግዝወዎም
 • b. ሓድሓደ ግዘ ነዚ ኣገልግሎት ንምጥቃም ሓደሽቲ ሶፍትዌራት ከይልየካ እዩ። ነቲ ናይ ሶፍትዌርካ ሕታም እዋናውነት ብቀጥታ ብምርግጋጽ እቲ ዝድለ ናይ ሶፍትዌር ምሕዳስ ምንግባር ወይ እቲ ዝድለ ለውጥታት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። ነቲ ኣግልግሎታት ንምትቃም፤ ነቲ ሶፍትዌር ከተሐድሶ ኣለካ። እዚኦም ሓደስቲ ሶፍትዌራት ከኣ በቲ ዘሎ ደንብታት ይቅየዱ ነዞም ሓደስቲ ዝምልከት ደንብታት ኣንየሃልዪ ድማ፣ እዞም ደብታት ኣብ ተግባር ይውዕሉ። ማይክሮሶፍት ነቲ አገልግሎት ናይ ምሕዳስ ግዴታ የብሉን ከምኡ እውን ሓላፍነት ኣይወስድን ነቶም ምህርታት ንምሕደስ ሓድሓደ ሓደሽቲ ሶፍትዌራት ምስ ናይ ሳልሳይ ኣካል ሶፍትዌራት ወይ ኣገልግሎታት ከይሰማማእ ይኽእል። ሓደሽቲ ሶፍትዌር ከኣ ንኸይትጥቀመሎም መሰል ኣለካ። ካብ ኮምፒተርካ ከተልግሶም ይከኣል።
 • c. ብተወሳኺ፤ ሓድሓደ ግዘ ንዘይተደልዩ ነገራት ወይ ባህርያት ካብቲ ናይ ኣገልግሎት መስመር ከነውጽኦም ንኽእል፡ እዚ ነቲ ናይ ሳልሳይ ኣካል ኣገልግሎታት እውን ይምልከት። ብዘይካ እቲ ሕጊ ዝፈቅዶ እንተዘይኮኑ፣ ነቶም ኣቐዲሞም ዝተዓደጉ መተግበሪታት እንደገና ዳውንሎድ ምግባር ወይ መተካእታ ምሃብ፣ ናይ ዲጂታላዊ ኣቅሓ (ብመሰረት ዓንቀጽ13(k)) ምቅራብ ሓላፍነት የብልናን። እቲ አገልግሎት ብክፋል ምልቃቅ ይክእል እዩ እዚ ድማ ምሉእ አገልግሎት ዘይክህብ ይክእል እዩ
 • d. ስለዚ እትጥቀምዎ ንብረት ብናይ ዲጂታል መሰል ሕልው ዝኮነ እዩ ንኣብነት ሓደሓደ መዚቃታት፤ መፃወትታት፤ ፊልምታት፤ መፃሕፍቲ፤ እዚ ብቀጥታ ዘለው መሰላት ብምርኣይ ክትጥቀሙ ይገብር
ሙሉእ ትሕዝቶ
ሊቸንሳ ሶፍትዌርሊቸንሳ ሶፍትዌር8_softwareLicense
መደምደምታ

8. ሊቸንሳ ሶፍትዌር በቲ ናይ ፍሉይ ፍቃድ ዝተሰነየ ስምምዕ (ንኣብነት፣ ምስቲ ናይ Windows ተጠቃሊሉ ወይ ኣካል ኮይኑ ዝቀረበ ናይ Microsoft መተግበሪ ትጥቀም እንተኾንካ፣ እቲ ናይ Microsoft ሶፍትዌር ፍቃድ ዝምልከት ናይ Windows መስርሒ ሲስተም ደንብታት ዝምልከቶ እዩ) እንተዘይኮይኑ፣ ንዝኾነ ነዚ ኣገልግሎት ዝምልከት ነቅርበልካ ሶፍትዌር በዞም ደንብታት ዝድረት እዩ። ብመንገዲ Office መኽዘን፣ Windows መኽዘን፣ Xbox መኽዘን ዝርከቡ መተግበሪታት በቲ ኣብ ታሕቲ ዝርከብ ክፍሊ 13(b)(i) ዝድረቱ እዮም።

 • a. በዚ ደንቢ እንተተሰማሚዕካ፤ ኣብ ኮምፒተርካ ሓደ ዓለም ለኸ ቅዳሕ ናይዚ ሶፍትዌር ቅዳሕ ከተእቱን ክትጥቀምን እፍቀደልካ፣ እዚ ከኣ ሓደ ተጠቃማይ ሰብ ክትጥቀመሉ ጥራሕ ዝፍቀድ እዩ። ንሓደ ሓደ ዲቭያሳት፣ ተመሳሳሊ ሶፍትዊር ተጻዕኑ ክመጽእ ይኽእል እዩ፣ ንናንኮመርሽእል ምኽንያት ብምግባር። ናይዚ ኣገልግሎት ኣካል ዝኾኑ ሶፍትዌር ወይ መርበብ ሓበሬታ ከኣ ኣካል ናይቲ ሳልሳይ ኣካል ኮድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝኾነ ብሳልሳይ ኣካል ዝዳሎ ጽሑፍ ወይ ኮድ፣ ምስቲ ሶፍትዌር ወይ መርበብ ሓበሬታ ዝተተሓሓዘ መራኸቡ፣ በቲ ነዚ ኮድ ዝውንን ሳልሳይ ኣካል እምበር ብ Microsoft ሊቸንሳ ዝተዋህቦ ኣይኮነን። ብዛእባ እቲ ሳልሳይ ኣካል ዝምልከት ምልክታታት ከኣ ንሓበረታኻ ጥራይ ይውሃብ።
 • b. እዚ ሶፍትዌር ሊቸንሳ ጥራሕ ዝተዋህቦ እምበት ዝተሸጠ ኣይኮነን፣ ስለዝኾነ Microsoft ነዚ ሶፍትዌር ዝምልከት ሙሉእ መሰል ዘለዎ እምበር ብ Microsoft ዝተለገሰ ኣይኮነን፣ ዝኾነ ዘመልክት ወይ ዝገልጽ ነገር ድማ የለን። እዚ ሊቸንሳ እዚ፣ ነዚ ዝስእብ መሰል ክህበካ ኣይክእልን፡
  • i. ነዚ ሶፍትዌር ወይ ኣገልግሎታት ዝምልከት ንዝኾነ ቴክኖሎጂ መቆጻጸሪ ነገራት ብዘይ ሕጊ ናይ ምሕላፍ ምፍታን
  • ii. ንቶም ኣብዚ ኣገልግሎት ዝጠቃለሉ ወይድማ በዚ ኣገልግሎት ክትጥቀመሎም ዘኽእሉ ሶፍትዌራት ፋሕ ምባል፣ እንደገና ምስራሕ፣ ምስጢር ምርካብ፣ ምብልሻው፣ ምቕዳሕ፣ ምምዝማዝ፣ ወይ ምልዋጥ ኣይፍቀድን እዩ፣ ነዞም ነገራት እቲ ናይ ምቕዳሕ መሰል ሕጊ ክትፍጽም ከፍቀደልካ ይግባእ።
  • iii. ኣብ ካልእ መሳርሒ ወይ ኮምፒተር ፋሕ ፋሕ ኣቢልካ ነቲ ኣካል ሶፍትዌር ወይ ኣገልግሎት ምጥቃም፡
  • iv. ካብ Microsoft ሕጋዊ ፍቃድ ከይረኸብካ ነቲ ሶፍትዌር ወይ ኣገልግሎታት ምሕታም፣ ምቕዳሕ፣ ምክራይ፣ ምሻጥ፣ ንደገ ምልኣኽ፣ ካብ ደገ ምምጻእ፣ ምብታን ወይ ምልቃሕ ኣይፍቀድን፣
  • v. ነቲ ኣገልግሎት ንምጥቃም ተባሂሉ ነዚ ሶፍትዌር ወይ ሊቸንሳ ናይ ሶፍትዌር ወይ መሰል ናብ ካልእ ምስግጋር፡
  • vi. ነዚ ኣገልግሎት ንኻልኦት ክዕንቅፍ ብዝኽእ መንገዲ ወይድማ ንኻልእ ኣገልግሎታት፣ ዳታታት፣ መፍለዪታት ወይ ኔትዎርክታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምጥቃም
  • vii. ብዘይሕጋዊ ናይ ሳልሳይ ኣካል መተግበሪ ተጠቒምካ ነቲ ኣገልግሎታት ወይ ነቶም ናይ ብ Microsoft ዝተፈቕዱ መሳሪሒታት (ንኣብነት፣ Xbox One፣ Xbox 360፣ Microsoft Surface ወዘተ) ለውጢ ምግባር ምፍታን፡
ሙሉእ ትሕዝቶ
ደንብታት ኣከፋፍላደንብታት ኣከፋፍላ9_paymentTerms
መደምደምታ

9. ደንብታት ኣከፋፍላ። እቲ ኣገልግሎት እንተገዚእካ፣ ነቶም ደንብታት ክፍሊት ነቲ ዕድግኻ ይምልከትዎን ትሰማማዕን ኣለኻ ማለት እዩ።

 • a. ክፍሊት። እቲ ነቲ ክፋል ናይቲ ኣገልግሎት ዝተተሓሓዘ ክፍሊት እንተሃልዪ በቲ ዝተሰምየ ባጤራ ከምዝኽፈል ትርዳእ። እቲ ዋጋ ናይቲ ኣገልግሎት ንተወሳኺ ግብርን ካልእ ናይ ባጤራ ሸርፍታትን ወጻኢታት ኣይውስኽን፡ ብኻልእ መንገዲ ዝተጠቕሰ እንተዘየሎ ኩሉ ን Skype ዝሃልኽ ወጻኢታት ዝተኸፍለ ምስኡ እቲ ዘድሊ ግብሪ ይውስኽ፤ ብኻልእ መንገዲ ዝተጠቕሰ እንተዘየሎ እዚ ግብሪታት እዚን ካልእ ክፍሊትን ናትካ ሓላፍነት ይኸውን። ስካይፕ ግብሪ ዝቆጽር ብዝተዘርዘረ ናይ ክፍያ ሓበሪታ እዩ። እዚ ኣድራሻ ኣፕዲት ሙዃኑ ምርግጋጽ ናይ ባዕሎም ድርሻ እዩ። ብዘ ናይ ስካይፕ ምርትታት፣ ግብርታት ዝቁጸሩ ብናይ ማይክሮሶፍት ኣካውንት ዘመዝገብሉ ኣከባቢ እንትኾን ብዘይካ ናይ ክልል ሕግታት ብዝዕባ ክፍያ ዝተፈለየ ነገር ተዘይሎም። እንተድኣ ኣብ ግዚኡ ምሉእ ክፍሊት ዘይከፊልካ እቲ ኣገልግሊታት ይቋረጽ። እንተድኣ እቲ ኣገልግሎታት ብሰንኪ ዘይምኽፋል ተወንዚፉ ወይ ተሰሪዙ፣ ንመፍለዪኻ ይኹን ነቲ ትሕዝቶታት ኩል ክትረኽቦ ኣይክኣልን። ብ ኮርፕሪት ወይም ካል’ኦት ናይ ግሊ ኢንተርኒት ኣቅረብቲ ናብ ኢንተርኒት ምግናይ ካብ ዝተውሃቦም መማረጺ ወጻኢ ምጥቃም ዝለዓለ ክፍያ ክህልዎ ይኽእል በቲ ትነብረሉ ከባቢ መሰረት ድማ ሓደሓደ ዕድጊታት ናይ ወጻኢ ባጤራ ሸርፊ ወይ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝዳለዉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ነዞም ኣገልግሎታት ኣመልኪቱ ትገብሮ ናይ ዴቢት ወይ ክረዲት ካርድ ኣገልግሎት ድማ እቲ ባንክኻ ተወሳኺ ከኽፍለካ ይኽእል እዩ። ብኽብረትካ ንዝርዝር ሓበሬታ ነቲ ባንክኻ ተወከስ።
 • b. ናይ ሕሳብ መኽፈሊ። ንዝኾነ ኣገልግልቶት ክትጥቀም ደንብታት ኣብ ትኣትወሉ እዋን ናይዚ ኣገልግሎት ትኸፍለሉ ናይ ኣከፋፍላ መንገዲ ከተቅርብ ክትሕተት ኢኻ። ናይ ክፍያ ሓበሪታ ኣብ ማይክሮሶፍት ኣካውንት ማኒጅመንት ድረገጽ ክቅይር ይኽእሉ እዮም እና ንስካይፕ ኣብ https://skype.com/go/myaccount ብምኻድ ብተወሳኺ፣ እቲ ብመንገዲ ባንክኻ ዝመረጽካዮ ናይ ኣከፋፍላ መንገድን ወይ ዝምልከቶ ናይ መኽፍሊ ኔትዎርክ ብዘየገድን Microsoft ሓድሽ ናይ ሕሳብ ሓበሬታ ንኽጥቀም ትፈቅድ ኣለኻ ማለት እዩ። ነቲ መፍልዪኻን ካልኦት ሓበሬታታትካን ኣብ እዋን ከተሐድሶ ትሰማማዕ ኣለኻ፡ እዚ እቲ ናይ ኢመይል ኣድራሻኻ ናይ ኣከፋፍላ መንገዲ ዝርዝር ሓበሬታ ዘጠቃልል ኮይኑ፣ እዚ ድማ ነቲ ትፍጽሞ ዕድግታት ዝምልከት ጉዳያት ከነጠናቅቆን ዝኾነ ጉዳይ እንተሎ ክንውከሰካ ክሕግዘና እዩ። ንዝኾነ ትገብሮ ናይ ሕሳብ መኽፈሊ ለውጢ ነቲ ናብ ሕሳብ መኽፈሊኻ ንልእኮ ክፍሊት ኣይልውጦን እዩ፣ እዚ ቅድሚ ነቲ ዝገበርካዮ ናይ ሕሳብ መኽፈሊ ለውጢ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ እዩ።
 • c. ሕሳብ።. ንማይክሮሶፍት ብናይ ክፍሊት ሜላ ብምቕራብ፣ ናይ (i) እቲ ዘቕረብኩሞ ክፍሊት ሜላ ንክትጥቀሙ ስልጣን ከምዘለኩምን ኩሉ እተቕርብዎ ናይ ክፍሊት ሓሳብ ሓቂ ምኻኑን ተርእዩ; (ii) ነቶም ግልጋሎታት ማይክሮሶፍት ከኽፍለኩም ስልጣን ኣለዎ ወይ ናይ ክፍሊት ሜላኹም ክጥቀም; ከምኡ እውን (iii) ማይክሮሶፍት ንዝኾነ ዝተመዝገብኩምሉ ወይ እዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ተግባር እንከለዉ ንዝተኸፈለ ግልጋሎት ከኽፍለኩም ስልጣን ኣለዎ። (a) ኣቐዲምና ከነኽፍል ንኽእል; (b) ኣብ ትገዝኣሉ ሰኣት ክትከፍል ትኽእል; (c) ካብ ዝገዛእካሉ እዋን ደድሕሪኡ; ወይ (d) ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ክኽፈል ይከኣል። ብተወሳኺ፣ ነቲ ዝተሰማማዕካሉ ክፍሊት ጥራይ ነኽፍለካ፤ ካልእ ተወሳኺ ክፍሊት እንተሎ ብእዋኑ ነፍልጠካ። ኣብ ሓደ እዋን ኹሉ ክኽፈል ዘለዎ ኽፍሊት ከንኽፍለካ ንኽእል።
 • d. ተደጋጋሚ ክፍሊታት። እቲ ግልጋሎት ብተእዛዝ ምስ ዓደግኩሞ (ንኣብነት., ወርሓዊ፣ በቢ 3 ወርሑ ወይ ዓመታዊ)፣ ዳግም ክፍሊት ኢኹም ትፈቕዱ ዘለኹም፣ በቲ ሜላ ክፍሊታት ናብ ማይክሮሶፍት ይግበሩ ከምኡ ውን ኣብ እቲ ናይ ዳግም ዝተስማዕማዕኹምሉ ክፍሊታት፣ ክሳብ ናይ እቲ ግልጋሎት ትእዛዝ ብኣኹም ወይ ብማይክሮሰፍት ተተዓፅዩ። ዳግም ክፍሊታት ብምፍቃድ፣ ማይክሮሶፍት ከምዚ ዓይነት ክፍሊታት ከም ናይ ኤሌክትሮኒክ ዕዳታት ወይ ናይ ፈንድ ዝውውራት ከካይድ ትፈቕዱሉ ኣለኹም ወይ ከም ናይ ኤሌክትሮኒክ ድራፍት ካብ ዝተቐመጠ ኣካውንትኹም (ንኣውቶሜትድ ገዛ ምፅራይ ወይ ተመሳሳሊ ክፍሊት)፣ ወይ ናይ ተቐማጢ ኣካውትኹም ክፍሊት (ንክሬዲት ካርድ ወይ ተመሳሳሊ ክፍሊታት) (ብሓፈሻ፣ "ኤሌክትሮኒካዊ ክፍሊታት"). ናይ ትእዛዝ ክፍሊት ብናይ ዝፍቀደሉ ናይ ትእዛዝ ግዘ ይኽፈል። ዝኾነ ከፍሊት ከይተኸፈለ ተተመሊሱ ወይ ዝኾነ ክሬዲት ካርድ ወይ ተመሳሳሊ ዝውውር ተቐባሊነት ተዘይረኺቡ ወይ ተተነፂጉ፣ ማይክሮ ሶፍት ወይ ናይ ገልጋሎቱ ኣቕረብቲ ዝኾነ ዝምለስ ኣቕሓ ናይ ምእካብ መሰል ኣለዎም፣ ምንፃግ ወይ ዘይእኹል ፈንድ ክፍሊት ከም ኤሌክትሮኒክ ክፍሊት ይካየዱ።
 • e. ምሕዳስ ብ ኣውቶማቲክ መንገዲ። እቲ ኣውቶማቲክ ምሕዳስ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ይከኣል፣ ግልጋሎታ ብኣውቶማቲክ ክሕደሱ ምግባር ይከኣል። ብኢመይል፣ ወይ ካልእ ነገር ክነዘክረኩም ኢና፣ ቅድሚ ዝኾነ ግልጋሎት ምሕዳሱ፣ ምስ ክፍሊ 9 (k)ዝተተሓሓዘ ናይ ክፍሊት ለውጢ ክነፍልጠኩም ኢና። ነቲ ኣገልግሎት ብቐጥታ ባዕሉ ከምዘሐድስ ከምዝመረጽካ ምስ ሓደርናካ፣ በቲ ኣብ ታሕቲ ተጠቂሱ ዘሎ መሰረት ነቲ ኣገልግሎት ከተቋርጾ እንተዘይወሲንካ፣ እዚ ኣገልግሎትካ ኣብ ዝወድቀሉ እዋን ባዕሉ ከምዝሕድስ ክንገብሮን እቲ ዘሎ እዋናዊ ዋጋ ድማ ክትከፍል ክንገብር ኢና። በቲ ዘሎ ናይ ክፍሊት መንገዲ ከምነኽፍል ከኣ ነዘኻኽረኩም። እዚ እቲ ሕጂ ዘሎ ፍይል ይኹን እቲ ደሕር ዝመጽእ ፋይል ይምልከት። እቲ ኣገልግሎታት ብኸመይ ክስረዝ ኸምዝክኣል ከኣ ሓበሬታ ንህበኩም። ምእንቲ ዘየድሊ ክፍሊት ከይትኸፍሉ፣ እቲ ኣገልግሎት ቅድሚ ዕለት እቲ ምሕዳስ ኽስረዝ ኣለዎ።
 • f. ናይ መስመር ዝርዝር ሕሳብን ጌጋታትን። Microsoft ነቲ ናይ መስመር ዝርዝር ሕሳብኩም ኣብ Microsoft account management website ስለዘስፍሮ፣ ኣብዚ ድማ ብቀሊሉ ክትርእይዎ ወይ ክትሓትምዎ ትኽእሉ። ንናይ Skype መፍለዪታት ዝምልከት ድማ ኣብዚ www.skype.comብምኻድ ኣብ ኢንተርነት ነቲ ሕሳብካ ከተስተኻኽሎ ትኽእል ኢኻ። እዚ ጥራይ ከኣ ናይ ሕሳብ ዝርዝርኩም ይኸውን። እንተድኣ ኣብቲ ሕሳብ ጌጋ ኣሎ፣ ኣብ ውሽጢ 90 መኣልቲ እቲ ጌጋ ካብተፈጸመሉ ተፍልጡና። እቲ ናይ ክፍሊት ጌጋ ድማ መርመራ ነካይደሉ። ኣብ ውሽጢ ኢዚ እዋን እንተዘይሓቢርካና፣ ብሕጊ ዝሕተት እንተዘይኮኑ ጥራሕ እምበር ብሰንኪ እዚ ጌና ናይ ዝኾነ ተሓታትነት ወይ ዝወርጽ ክሳራታት ሓላፍነት ከምዘይብልናን ነቲ ዝተኸስተ ጌጋ ክንእርሞ ከምዘይንግደድን ወይድማ ተመላሽ ገንዘብ ከምዘይንኸፍል ክንሕብረካ ንደሊ። እንተድኣ Microsoft ነቲ ናይ ክፍሊት ጌጋ ኣለሊዎ፣ ኣብ ውሽጢ 90 መኣልቲ ይእርሞ። እዚ ፖሊሲ ንኻልእ ናይ ቅዋም ሕግታት ኣይትንክፍን።
 • g. ገንዘብካ ናይ ምምላስ ፖሊሲ። ኩሉ ዝተኸፍለ ገንዘብ ኣይምለሰን፤ ብዘይካ ብኻልእ ሕጊ ዘገድድ ወይ በቲ ዝተዋህበ ኣገልግሎታት ዝውሰን እንተዘይኮይኑ። እንተድኣ Microsoft ብጌጋ ኣኽፊልኩም፡ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልቲ ኣፍልጡ። ብሕጊ ዝሕተት እንተዘይኮኑ ጥራሕ እምበር ንዝኾነ ካብ 90-መዓልታት ንላዕሊ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ምምላስ ዝበሃል የለን። እቲ ገንዘብ ናይ ምምላስ መሰል ወይ ውሳኔ ብናትና ስጉምቲ ዝውሰን ይኸውን። እንተድኣ ገንዘብ ተመላሲ ጌርና፤ ንመጻኢ ገንዘብ ናይ ምምላስ ዋሕስ ኣይኮነን። እዚ ፖሊሲ ንኻልእ ናይ ቅዋም ሕግታት ኣይትንክፍን። ንናይ ገንዘብ ምምላስ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኻ፣ ናብ help topic ዝኾነ መርበብ ሓበሬታና ተወከስ። ኣብ ታይዋን ትነብር እንተደኣ ኮንካ፣ በቲ ዘሎ ናይ ታይዋን ምክልኻል ተጠቀምቲ ሕጊን ተዛመድቲ ሕግታትን፣ ዝኾነ ዘይጭበጡ ትሕዝቶታትን ኣብ ኢንተርነት ዝወሃቡ ኣገልግሎታትን ዝዕደጉ ናይ ዲጂታል ትሕዝቶታት ዝግበሩ ዕድጊታት እቲ ዕድጊ ናይ መጨረሻን ናይ ገንዘብ ምምላስ ዝበሃል ከምዘየለ ከተስተውዕል ይግባእ። ዝኾነ ናይ መዝሓሊ ዝኸውን ጊዜ ወይ ዝኾነ ገንዘብ ክምለሰልካ ናይ ምሕታት መሰል ኣለካ።
 • h. ምስራዝ ኣገልግሎታት። ምኽንታቱ ብዘየገድስ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣገልግሎት ምቁራጽ ይከኣል። ዝኾነ ኣገልግልቶ ክትስርዝን ገንዘብካ ክምለሰልካ ክትሓትት እንተደሊኻ፣ ዝግበኣካ እንተኾይኑ ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይ Microsoft ናይ መፍለዪ ምሕደራብምኻድ ተወከስ። ን Skype ብዝምልከት ኣብ ኣብዚ ዝርከብ ናይ ምቁራጽ ፎርም ምላእ። ነቲ ግልጋሎት ዘቕርብ ኣቕርቦት ክትምለሱ ኣለኩም (i) ዳግም ፈንድ ዘይክትቅበሉ ስለትኽእሉ; (ii) ናይ መአገዲ ክፍሊት ክከፍሉ ክትግበሩ ትኽእሉ; (iii) ቅድሚ ምእጋዱ ብናይ ቢል ኣካውንትኹም ንዝተገበሩ ግልጋሎታት ክትከፍሉ ትግደዱ; ከምኡ ውን (iv) ኣቕርቦት እውን ክትስእኑን እቲ ግልጋሎት ምስተኣገደ ምጠቃም ዘይክትክእሉ ትኽእሉ; ወይ፣ ኣብ ታይዋን እንተነይርኩም፣ (v) ነቲ ግልጋሎት ዝኸፈልኩሞ ክፍሊት ተደሚሩ ኣብ እቲ ምእጋድ ግዘ ዘይተጠቐምኩምሉ ግልጋሎት ገንዘብ ይምለሰልኩም። ነቲ ዳታኻ በቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዝርከብ ክፋሊ 4. መሰረት ከነሰላስሎ ኢና። እንተሰሪዝካዮ፣ ናይቲ ኣገልግሎት ምጥቃም ዕድልካ ኣብዚ እዋናዊ ናይ ኣገልግሎት ጊዜ ገደብ መወዳእታ ደው ክብል እዩ፣ ወይድማ ነቲ ምፍለዪኻ ብጊዜ ገደብ ነኽፍለካ እንተኾይና ድማ፣ ኣብቲ ዝሰረዝካሉ እዋን ዘሎ ጊዜ ገደብ መወዳእታ ደው ይብል።
 • i. ናይ ፈተነ ግዜ። እንተድኣ ናይ ፈተነ ግዜ ዕድል ተሳቲፍካ፣ እቲ ናይ ፈተነ ግዜ ዝተዋህበ ዕድል ብግዚኡ ከተቋርጾ ኣለካ። እዚ ማለት ካብ ምኽፋል ክትድሕን ማለት እዩ። እንተዘይኮነ ብናትና ዝተዋህበካ ሓበሬታ ክትጥቀም ትኽእል። ኣብቲ ናይ መጨረሻ እዋን ናይቲ ፈተነ ግዜ እንተዘይ ኣቋሪጽካ፣ ነቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ነኽፍለካ።
 • j. ኣብ ግዜ ረክላም ተባሂሉ ዝወሃብ ኣገልግሎት። ካብ ግዜ ናብ ግዜ፣ Microsoft ንናይ ፈተነ ግዜ ኢሉ ዝህቦ ኣገልግሎታት ይህሉ። ማይክሮሶፍት ንከምዚ ዝበሉ ግልጋሎታት ከኽፍለኩም ይኽእል (ብኖርማል መጠን) ማይክሮሶፍት እንተይሉ (ብምኽንያታዊ ክፍሊቱ) ናይ እቲ ኣቕርቦቱ ነገር ብዘይ ኣግባብ ተተጠቒምኩም
 • k. ምቅይያር ዋጋታት። ናይ እቲ ግልጋሎት ክፍሊት ኣብ ዝኾነ እዋን ክንቅይሮ ንኽእል፣ ብኢመይል፣ ወይ ካልኦት ነገራት፣ ተንኢሱ ኣብ 15 መዓልቲታት ቅድሚ ምቕያሩ ክነፍልጠኩም ኢና እንተድኣ ምስቲ ምቕያር ዋጋታት ተዘይተሰማሚእካ፤ ብቕጽበት ነቲ ኣገልግሎታት ኣቋርጾ። እንተድኣ ቀዋሚ ዋጋ ተወሲኑ፡ እቲ ዋጋ ክሳብ እቲ ስምምዕ ዝውዳእ ይቕጽል።
 • l. ንዓኻ ዝኽፈል ኽፍሊት። እንተድኣ ንዓኻ ዝኽፈል ኽፍሊት ኣሎ፡ ኣቀዲምካ ኣብ ግዚኡ ዘድሊ ቅኑዕ ሓበሬታ ኽትህበና ይግባእ። በዚ ክፍሊት ዝመጽእ ናይ ግብሪ ወይ ካልይ ኽፍሊት ናትካ ሓላፍነት እዩ። በዚ ክፍሊት ዝመጽእ ዝኾነ ቅድመ ኹነት ተሓታቲ ትኸውን። እንተ ድኣ ብጌጋ ኸፊልናካ፡ ነቲ ገንዘብ ተመላሲ ንገብሮ። ነዚ ኩሉ ኪንገብር ክንክእል፤ ኩሉ ምትሕብባር ትገብር። ነቲ ንኸፍለካ ገንዘብ ብመሰረት ኣብ ዝሓለፈ ዝተከፍለ ዝያዳ ክፍሊት፣ ከንቅንሶ ንኽእል።
 • m. ናይ ህያብ ካርድታት። ብዛዕባ ምሕዋይን ምርካብን ናይ ህያብ ካርድታት ብዝምልከት (ማለት Skype ካርድታት ዘይምልከት) ብ ናይ Microsoft ናይ ህያብ ካርድታት ስምምዕን ቅድመ ኹነትን ይውሰን። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ናይ Microsoft ናይ ህያብ ካርድታት ደንብታትን ቅድመ ኹነትን ተወከስ። ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ Skype ናይ ህያብ ካርድታት ብዝምልከት ኣብ ናይ ስካይፕ ናይ ሓገዝ ሓበሬታ ተመልከት።
 • n. ናይ ባንኪ ኣካውንት ኣከፋፍላ ሚላታት ናይ ባንኪ ኣክውንት ረጅስተር ንምግባር ተደልዮም ናይ ማይክሮሶፍት ኣክውንቶም ከም መኽፈሊ ሚላ ክጥቀሙ ይኽእሉ። ዝፍቀድ ናይ ባንኪ ኣካውንት ኣብ ፋይናንሳዊ ትካል ቀጥታዊ ናይ ዕዳ መእዊ ዝቕበሉ (ንኣብነት., ናይ United States-መሰረት ዝገበ ፋይናሳዊ ትካል ኣውቶሜትድ ናይ ገዛ ምፅረይ ("ACH") መእተዊ፣ ናይ ኣውሮፓ ፋይናንሳዊ ትካል ነፀላ ናይ ዩሮ ክፍሊት ዝገብር ("SEPA") ወይ "iDEAL" ኣብ ኔዘርላንድስ) ናይ ባንኪ ኣክውንቶም ከም መኽፈኢ ሚላ ገይሮም ኣብ ናይ ማይክሮሶፍት ኣካውንት ዝስማዕዎም ደንብታት( ን ኣብነት ኣብ ሰፓ “ማንዲት”) ብሽምኩም ዝወፀ ናይ ባንኪ ኣካውንት ትውክሉ ወይ ናይ ባንኪ ኣካውንት ከም ናይ ክፍሊት መንገዲ ናይ ምጥቃም ስልጣን ኣለኩም። ናይ ባንኪ ኣካውንትኹም ከም ናይ ክፍሊት ሜላ ብምጥቃም፣ ማይክሶፍት (ወይ ወኪሉ) ሓደ ወይ ካብኡ ንላእሊ ዕዳታት ንትዕድጉሉ ወይ ናይ ትእዛዝ ክፍሊትኩም ይጅምር (ምስ ናይ ትእዛዝ ግልጋሎትኩም ብምሕዋስ) ካብ ባንኪ ኣካውንትኹም (ከምኡ ውን፣ ኣድላዪ እንተኾይኑ፣ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ክሬዲታት ጌጋታት ንምእራም፣ ዳግም ፈንድ ንምጅማርን ንተመሳሳሊ ዕላማን ምጅማር)፣ ነቲ ፋይናንሳዊ ትካል ድማ ከምዚ ዝበሉ ዕዳታት ክቕንስን ክሬዲት ክቕበልን ትፈቕዱሉ። ናይ ባንኪ ኣካውንት ሓበሬታኹም ካብ ማይክሮሶፍት ክሳብ ትስርዙ እዚ ፍቓድ ይፀንሕ። ኣብ ክፍሊ 4(e) ከምዝተጠቐሰ ብጌጋ ክፍሉ ተተባሂልኩም ብቐልጡፍ ነቶም ናይ ዓሚል ሓገዝ ኣዘራርቡ። ናይ ዓድኹም ሕጊታት እውን ምጭብርባር፣ ጌጋታት ወይ ዘይተፈቐዱ ዝውውራት ካብ ባንኪ ኣካውንትኹም ክእግዱ ይኽእሉ ናይ ባንኪ ኣካውንትኹም ከም ናይ ክፍሊት ሜላ ብምምራፅ፣ ነዞም ነገራት ኣንቢብኩም ተረዲእኹም ምስምዕማዕኹም ተፍልጡ
ሙሉእ ትሕዝቶ
ተወዓዓሊ ኣካል፣ ናይ ሕጊ ምርጫ፣ ከምእውን ጎንፅታት ዝፍትሕሉ ቦታተወዓዓሊ ኣካል፣ ናይ ሕጊ ምርጫ፣ ከምእውን ጎንፅታት ዝፍትሕሉ ቦታ10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
መደምደምታ

10. ተወዓዓሊ ኣካል፣ ናይ ሕጊ ምርጫ፣ ከምእውን ጎንፅታት ዝፍትሕሉ ቦታ። ነቲ ብመንገዲ ኣገልግሎት ዝቐርቡ ናይ ነጻን ዝኽፈሎም Skype-branded ኣገልግሎታት ክትጥቀም ተሰማማዕካዮምን ንዝኾነ ኣብዚ "Microsoft" ደንቢ ዝበሃል እዚ ዝስዕብ እዩ። Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. ነቲ ናይ ናጻ ወይ ዝኽፈሎ ብ Skype-ዝቐርቡ ኣገልግሎታት ምንም እኳ ናይ ሕጊ መምርሒ ግርጭት ይሃሉ፣ ናይቶም ዝተተርጎሙ ደንብታት ወይ ዝቐርቡ ጥርዓናት በቲ ናይ ሉክሰንበርግ ሕጊ መሰረት ዝውሰን እዩ። እቶም ካልኦት ጥርዓናት (እዚ ድማ ምክልኻል ዓማዊል፣ ዘይርትዓዊ ምሽማው፣ ከምእውን ሕጋዊ ሕቶታት ዘጠቃልል)በቲ ናይ ትነብረሉ ዞባ ወይ ሃገር ዘሎ ሕጊ መሰረት ዝውሰን እዩ። ነዞም ደንብታት ብምስምማዕ ነቲ ናይ Skype ኣካውንት እንተኸፊትካ ወይ Skype እንተጠቂምካ፣ ንስኻን ንሕናን ነቲ ናይ ዝተወሰነ ሕጋዊ መሰላት ከም ቅቡል ንሰማማዕ ኣለና ማለት ኮይኑ ዝኾኘ ነዞም ደንብታት ወይ ብ Skype-ዝቐርቡ ኣገልግሎታት ኣመልኪቶም ዝለዓሉ ጉዳያት ኣብቲ ናይ ሉክሰንበርግ ቤት ፍርዲ ክውሰን እዩ። ንኹሎም ካልኦት ኣገልግሎታት፣ ነቲ ናይ Microsoft መፍለዪ ወይ ካልኦት ኣገልግሎታት ተጠቂምካ ነዞም ደንብታታ እንተተቀቢልካ፣ ናይቲ ምስቲ ኮንትራት ትኣትወሉ ዘለኻ ኣካል፣ እቲ ወሳኒ ሕጊን እቲ ናይ ጥርዓን ፍርዲ ዝካየደሉ ቦታ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ እዩ።

 • a. ካናዳ። እንተደኣ ኣብ ካናዳ ትነብር (ወይ፣ እቲ ንግዲ፣ ወይ እቲ ቀንዲ ቦታ ትካልካ ኣብ ካናዳ እንተኾይኑ) ምስዞም ዝስዕቡ ቡባንያ Microsoft፣ One Microsoft Way፣ Redmond፣ WA 98052፣ U.S.A. ኮንትራት ትኣትው ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብቲ ትነብረሉ (ወይ፣ እቲ ንግዲ፣ ወይ እቲ ቀንዲ ትካልካ) ዞባ ዝርከብ ሕጊ ነቲ ናይዞም ውዕላት ኣተረጓግማ፣ ጥርዓናት ምጥሓስ እዞም ደንብታትን ዝኾነ ካልኦት ጥርዓናት (እዚ ድማ ምክልኻል ዓማዊል፣ ዘይርትዓዊ ምሽማው፣ ከምእውን ሕጋዊ ሕቶታት ዘጠቓልል) ዝምልከት ጉዳያት ክፍጠር ከሎ ምንም እኳ ናይ ሕጊ መትከላት ምፍሕፋሕ ይሃሉ ከም ወሳኒ ሕጊ ኮይኑ ይውሰድ። ንስኻን ንሕናን ንኣተገባብራ ዝተወሰነ ሕጋዊ መሰላት ከም ቅቡል ንሰማማዕ ኣለና ማለት ኮይኑ ዝኾኘ ነዞም ደንብታት ወይ ኣገልግሎታት ኣመልኪቶም ዝለዓሉ ጉዳያት ኣብቲ ናይ ኦንታርዮ ቤት ፍርዲ ክውሰን እዩ።
 • b. ካብ ሕቡራት ኣሜሪካ ወይ ካናዳ ወጻኢ ዝኾና ናይ ሰሜን ወይ ደቡብ ኣሜሪካ ሃገራት። ካብ ሕቡራት ኣሜሪካ ወይ ካናዳ ወጻኢ ዝኾና ናይ ሰሜን ወይ ደቡብ ኣሜሪካ ሃገራት ትነብር (ወይ፣ እቲ ንግዲ፣ ወይ እቲ ቀንዲ ትካልካ) ምስዞም ዝስዕቡ ምስ ቡባንያ Microsoft፣ One Microsoft Way፣ Redmond፣ WA 98052፣ U.S.A. ኮንትራት ትኣትው ኣለኻ ማለት እዩ። እቲ ናይ ሃገረ ዋሽንግቶን ሕጊ ነቲ ናይዞም ውዕላት ኣተረጓግማን ጥርዓናት ምጥሓስ እዞም ደንብታትን ምንም እኳ ዝተምረጸ ሕጊ ይሃሉ እዚ ሕጊ ዝውስን እዩ። ነቶም ናብ ካልኦት ሃገራት ነመሓላልፎም ኣገልግሎታትካ ኣመልኪቶም ዝፍጠሩ ጥርዓናት (እዚ ድማ ምክልኻል ዓማዊል፣ ዘይርትዓዊ ምሽማው፣ ከምእውን ሕጋዊ ሕቶታት ዘጠቃልል) በቲ ናይዘን ሃገራት ሕጊ ዝውሰን እዩ።
 • c. ማእከላይ ምብራቕ ወይ ኣፍሪቃ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ወይ ኣፍሪቃ ትነብር (ወይ፣ እቲ ንግዲ፣ ወይ እቲ ቀንዲ ትካልካ) እንተኾንካን ነቶም ናይ ናጻ ኣገልግሎታት (ከም Bing ን MSN) ትጥቀም እንተኾይንካ ምስዞም ዝስዕቡ ምስ ቡባንያ Microsoft፣ One Microsoft Way፣ Redmond፣ WA 98052፣ U.S.A. ውዕሊ ትኣትው ኣለኻ ማለት እዩ። ንኽፋል ናይዞም ኣገልግሎታት ክትጥቀም ኸፊልካ እንተኾይንካ፣ ምስዚ ዝስዕብ Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland ውዕሊ ትኣትው ኣለኻ ማለት እዩ። ነቶም ናይ ናጻን ዝኽፈሎን ኣገልግሎታት፣ እቲ ናይ ሃገረ ኣየርላንድ ሕጊ ነቲ ናይዞም ደንብታት ኣተረጓግማን ጥርዓናት ምጥሓስ እዞም ደንብታትን ምንም እኳ ዝተምረጸ ሕጊ ይሃሉ እዚ ሕጊ ዝውስን እዩ። ነቶም ናብ ካልኦት ሃገራት ነመሓላልፎም ኣገልግሎታትካ ኣመልኪቶም ዝፍጠሩ ጥርዓናት (እዚ ድማ ምክልኻል ዓማዊል፣ ዘይርትዓዊ ምሽማው፣ ከምእውን ሕጋዊ ሕቶታት ዘጠቃልል) በቲ ናይዘን ሃገራት ሕጊ ዝውሰን እዩ። ንስኻን ንሕናን ንኣተገባብራ ዝተወሰነ ሕጋዊ መሰላት ከም ቅቡል ንሰማማዕ ኣለና ማለት ኮይኑ ዝኾነ ነዞም ደንብታት ወይ ኣገልግሎታት ኣመልኪቶም ዝለዓሉ ጉዳያት ኣብቲ ናይ ኣየርላንድ ቤት ፍርዲ ክውሰን እዩ።
 • d. ኤስያ ወይ ደቡባዊ ፓሲፊክ፣ እቲ ትነብረሉ ሃገር ብፍሉይ ኣብ ታሕቲ እንተዘይተገሊጹ። ኣብዚ ከባቢ ትነብር (ወይ፣ እቲ ስራሕ፣ እቲ ቀንዲ ናይ ስራሕ ቦታ) ኣብ ኤስያ (ብዘይካ ኣብ ቻይና፣ ጃፓን፣ ሪፓፕሊክ ኮርያ ወይ ታይዋን) ወይ ኣብ ደቡባዊ ፓሲፊክ ትነብር ኮንካ ነጻ ናይ መወዓውዒ ኣገልግሎታት (ከም Bing ን MSN ትጥቀም እንተሃሊኻ፣ ምስቲ ኮርፐሬስን One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A ስምምዕ ትኣትው ኣለኻ። ኣብ ሲንጋፖር ወይ ሆንግኮንግ ኮይንካ ንኽፋልይ ናይዚ ኣገልግሎት ከፍሊካ ወይ ነቲ ነጻ ናይ Outlook.com ኣገልግሎት ትጥቐም እንተሃሊኻ፣ ምስቲ Microsoft Regional Sales Corp ትሰማማዕ ኣለኻ፣ እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ብሕጊ ናይ ሃገረ ነቫዳ፣ U.S.A ፣ እዚ ድማ ኣብ ሲንጋፖርን ሆንግኮንግን ቅርንጫፍ ዘለዎ ኮይኑ፣ እቲ ቀንዲ ቤት ጽሕፈቱ ድማ 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968; እዩ፣ ኣብዚ ከባቢ ትበብር (ወይ፣ እቲ ስራሕ፣ እቲ ቀንዲ ናይ ስራሕ ቦታ)ኣብ ኣውስትራሊያ እንተኾይኑ ድማ፣ Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, ኣውስትራሊያ ትሰማማዕ ኣለኻ፣ ኣብዚ ከባቢ ትበብር (ወይ፣ እቲ ስራሕ፣ እቲ ቀንዲ ናይ ስራሕ ቦታ) ኣብ ኒውዚላንድ እንተኾንይኑ ድማ፣ ምስ Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 ኒውዚላንድ ትሰማማዕ ኣለኻ። ነቲ ናይ ነጻን ዝኽፈሎን ኣገልግሎታት፣ ነቲ ኣተረጓግማ ደንብታት ወይ ዘህልዉ ጥርዓናት ዝምለት ምንም እኳ ናይ ሕጊ ኣተገባብራ ፍልልይ ይሃሉ በቲ ናይ ሃገረ ዋሽንግተን ሕጊ መሰረት ዝቅየድ እዩ። ነቶም ናብ ካልኦት ሃገራት ነመሓላልፎም ኣገልግሎታትካ ኣመልኪቶም ዝፍጠሩ ጥርዓናት (እዚ ድማ ምክልኻል ዓማዊል፣ ዘይርትዓዊ ምሽማው፣ ከምእውን ሕጋዊ ሕቶታት ዘጠቃልል) በቲ ናይዘን ሃገራት ሕጊ ዝውሰን እዩ። ዝኾነ ነዞም ደንብታት ወይ ብዘይካ ናይ ዝቐርቡ ኣገልግሎታት ኣመልኪቶም ዝለዓሉ ምፍሕፋሓት፣ እዚ ድማ ንህላውነቶም፣ ተቀባልነታቶም ወይ ምቁራጽ ኣገልግሎት ዘጠቃልል ኮይኑ በቲ ናይ ሲንጋፖር ዓለም ለኻዊ ናይ ክፍሊ ዳኝነት (SIAC) ሕጊ መሰረት ናብ ሲንጋፖት ክለኣኽን ናይ መጨረሻ ውሳኔ ክወሃቦ እዩ፣ እዚ ድማ እቲ ሕግታቶም ብመሰረት ትሕተ ዓንቀጽ ከም መወከሲ ዝተጸንበሩ እዮም። እብቲ መጋብኣያ በቲ ናይ SIAC ፕረዚደትን ዝምዘዝ ሓደ መንጎኛ ክህልዎ እዩ። እቲ ናይ መንጎኝነት መራኸቢ ቋንቋ እንግሊዘኛ እዩ። በቲ መንጎኛ ዝውሰን ውሳኔ ናይ መጨረሻ፣ ቀያዲን ይግባይ ዘይበሃሎ ኮይኑ፣ ኣብ ዝኾነ ሃገር ወይ ዞባ ድማ ከም ቅቡል ውሳኔ ኮይኑ ይቀርብ።
 • e. ጃፓን። ኣብ ጃፓን (ወይ፣ እቲ ንግዲ፣ ወይ እቲ ቀንዲ ትካልካ) እንተኾንካን ነቶም ናይ ናጻ ኣገልግሎታት (ከም Bing ን MSN) ትጥቀም እንተኾንካ ምስዞም ዝስዕቡ ምስ ቡባንያ Microsoft፣ One Microsoft Way፣ Redmond፣ WA 98052፣ U.S.A. ኮንትራት ትኣትው ኣለኻ ማለት እዩ። ንኽፋል ናይዞም ኣገልግሎታት ክትጥቀም ኸፊልካ እንተኾይንካ፣ ምስዚ ዝስዕብ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 ውዕሊ ትኣትው ኣለኻ ማለት እዩ። ነቶም ናይ ናጻን ዝኽፈሎን ኣገልግሎታት፣ እቲ ናይ ሃገረ ጃፓን ሕጊ ነዞም ደንብታትን ምስዞም ደንብታት ዝተኣሳሰር ዝኾነ ዝለዓሉ ጉዳያት ወይ ነቲ ኣገልግሎት ዝምልከት ኩሉ በቲ ናይ ጃፓን ሕጊ መሰረት ዝውሰኑ እዮም። ንስኻን ንሕናን ንኣተገባብራ ዝተወሰነ ሕጋዊ መሰላት ከም ቅቡል ንሰማማዕ ኣለና ማለት ኮይኑ ዝኾነ ነዞም ደንብታት ወይ ኣገልግሎታት ኣመልኪቶም ዝለዓሉ ጉዳያት ኣብቲ ናይ ቶክዮ ናይ ወረዳ ቤት ፍርዲ ክውሰን እዩ።
 • f. ኮርያ ሪፓፕሊክ። ኣብ ኮርያ ሪፓፕሊክ (ወይ፣ እቲ ንግዲ፣ ወይ እቲ ቀንዲ ትካልካ) እንተኾንካን ነቶም ናይ ናጻ ኣገልግሎታት (ከም Bing ን MSN) ትጥቀም እንተኾንካ ምስዞም ዝስዕቡ ምስ ቡባንያ Microsoft፣ One Microsoft Way፣ Redmond፣ WA 98052፣ U.S.A. ኮንትራት ትኣትው ኣለኻ ማለት እዩ። ንኽፋል ናይዞም ኣገልግሎታት ክትጥቀም ኸፊልካ እንተኾይንካ፣ ምስዚ ዝስዕብ Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 ውእሊ ትኣትው ኣለኻ ማለት እዩ። ነቶም ናይ ናጻን ዝኽፈሎን ኣገልግሎታት፣ እቲ ናይ ሃገረ ኮርያ ሪፓፕሊክ ሕጊ ነዞም ደንብታትን ምስዞም ደንብታት ዝተኣሳሰር ዝኾነ ዝለዓሉ ጉዳያት ወይ ነቲ ኣገልግሎት ዝምልከት ኩሉ በቲ ናይ ጃፓን ሕዚ መሰረት ዝውሰኑ እዮም። ንስኻን ንሕናን ንኣተገባብራ ዝተወሰነ ሕጋዊ መሰላት ከም ቅቡል ንሰማማዕ ኣለና ማለት ኮይኑ ዝኾነ ነዞም ደንብታት ወይ ኣገልግሎታት ኣመልኪቶም ዝለዓሉ ጉዳያት ኣብቲ ናይ ኮርያ ሪፓፕሊክ ናይ ወረዳ ቤት ፍርዲ ክውሰን እዩ።
 • g. ታይዋን። ኣብ ታይዋን (ወይ፣ እቲ ንግዲ፣ ወይ እቲ ቀንዲ ትካልካ) እንተኾንካን ነቶም ናይ ናጻ ኣገልግሎታት (ከም Bing ን MSN) ትጥቀም እንተኾንካ ምስዞም ዝስዕቡ ምስ ቡባንያ Microsoft፣ One Microsoft Way፣ Redmond፣ WA 98052፣ U.S.A. ኮንትራት ትኣትው ኣለኻ ማለት እዩ። ንኽፋል ናይዞም ኣገልግሎታት ክትጥቀም እንተኸፊልካ ኮንካ፣ ምስዚ ዝስዕብ Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan ውዕሊ ትኣትው ኣለኻ ማለት እዩ። ነቶም ናይ ናጻን ዝኽፈሎን ኣገልግሎታት፣ እቲ ናይ ታይዋን ሕጊ ነዞም ውዕላትን ምስዞም ውዕላት ዝተኣሳሰሩ ዝኾኑ ዝለዓሉ ጉዳያት ወይ ነቲ ኣገልግሎት ዝምልከት ኩሉ በቲ ናይ ታይዋን ሕጊ መሰረት ዝውሰኑ እዮም። ንናይ Microsoft Taiwan Corp. ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፣ ነዚ ሲዒቡ ዝርከብ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ Ministry of Economic Affairs R.O.C. ። ንስካን ንሕናን ነቲ ናይ ታይፔ ወረዳ ቤት ፍርዲ ነቲ ቀዳማይ ናይ ዳንነት ስልጣን ከምዘለዎ ዝሰማማዕ ኣለና፣ ስለዚ ንዝኾነ ነዞም ደንብታት ወይ ኣገልግሎታት ኣመልኪቶም ዝለዓሉ ጉዳያት ክሳብ እቲ ናይ ታይዋን ዝለዓለ ሕጊ ዝውስኖ ከም ወሳኒ ኮይኑ ክቐርብ ምዃኑ ንሰማማዕ ኣለና ማለት እዩ።

እቲ ናይ ከባቢኻ ናይ ዓማዊል ሕጊ ምንም እኳ እዚ ደንቢ ይሃሉ ንሓደሓደ ንዝህሉ ምፍሕፋሕ ክትፈትሕ ከፍቅደልካ ይኽእል እዩ። እዚ እንተኾይኑ ድማ፣ እቲ ኣብ ክፍሊ 10 ተገሊጹ ብዝርከብ ናይ ሕጊ ምምራጽን መጋብኣያታትን ልክዕ ከምቲ ናይ ከባቢኻ ናይ ዓማዊል ሕጊ ሚዛን ኣለዎ።

ሙሉእ ትሕዝቶ
መተኣማመኒታትመተኣማመኒታት12_Warranties
መደምደምታ

11. መተኣማመኒታት።

 • a. MICROSOFT ን መሻርኽቱን፣ ቸርቸርቱ፣ ኣሰራጨርቱ፣ ከምእውን ወከልቲ ሸየጥቱ ነዞም ኣገልግሎታት ምጥቃም ዝምልከት ዝኾነ ዓይነት መተኣማመኒ ኣይህብን እዩ፣ ከምእውን ዝኾነ ውሕስነት ወይ ቅድመ ኩነታት ኣይገልጽን ወይ ኣየመልክትን እዩ። ምጥቃም ናይዞም ኣግልግሎታት ሙሉእ ናትካ ሓላፍነት ከምዝኾነ ከምኡውን ንሕና ኣገልግሎታት "ምስ ዝህሉ ኩሉ ጌጋታት" "ከምዘለዎ" ከምእውን "ብዝተዳለወሉ መልክዕ" ነቕርቦ ከምዘለና ክትርዳእ ይግባእ። MICROSOFT ነቲ ኣገልግሎት ዝምልከት ቅኑዕነት ወይ ቅሩብነት ዝኾነ ዓይነት ውሕስነት ኣይህብን እዩ። በቲ ናይ ከባቢኻ ዝርከብ ሕጊ መሰረት ዝተወሰነ መሰላት ክህልወካ ይኽእል እዩ። ኣብዞም ውዕላት እዚኦም ነዞም መሰላት ዝጸልው ምንም ነገር የለን፣ ክትግበሩ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ማለት እዩ። ዝኾነ ኮምፕዩተር ወይ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ሜላታት ካብ ብልሽት ነጻ ከምዘይኮኑን ሓሓሊፉ ናይ ስራሕ ምቁራጽ ከጋጥም ከምዝኽእል ተገንዚብካ ኣለኻ። እዞም ኣገልግሎታት ከምዘይቋረጽ፣ ጊዚኡ ዝሓለወ፣ ጽኑዕ፣ ወይ ካብ ጌጋ ነጻ ወይ ናይ ትሕዝቶታት ምጥፋይ ዘየጋጥም ምዃኑ ዝኾነ መተኣማመኒ ኣይንህብን ኢና፣ ከምእውን ንዝኾነ ናይ ኮምፕዩተር ርክባት ወይ ካብ ናይ ኮምፕዩተር ኔትዎትክታት ምስርጫው ዝምልከት ምንም ዓይነት ውሕስነት ኣይንህብን ኢና።
 • b. በቲ ናይ ከባቢኻ ዘሎ ሕጊ ብዝፈቅዶ መሰረት፣ ዝኾነ ዝተንብዩ መተኣማመኒታ ነወግድ፣ እዚ ድማ ናይ ሽያጥ፣ ዘዕግብ ኣቕሓ፣ ንተወሰነ ዕላማ ዘለዎ ክእለት፣ ናይ ምስራሕ ተኽእሎን ውሕስነቱ ዝኣመሰሉ ዘጠቃልል እዩ።
 • c. ነቶም ኣብ ኣውስትራሊያ ዝነብሩ ዓማዊል፡ ኩሉ ምህርታትና በቲ ዘሎ ናይ ኣውስትራሊያ ናይ ዓማዊል ሕጊ ክውገዱ ዘይክእሉ ውሕስነታት ኣለዎም። ንዘጋጥሙ ዓበይቲ ብልሽታት ምህርቲ መተካእታ ወይ ገንዘብ ክምለሰልካ ከምእውን ንዝወርድ ሳዕቤን ወይ ሓደጋ ዝኸውን ካሕሳ ክወሃበካ መሰል ኣለካ:: እቲ ንብረት እንተተበላሽዪ ክዕረየልካ ወይድማ ብደንቢ ዘይሰርሕን እቲ ናይ መዓረዪ ወጻኢ ላዕሊ እንተኾይኑን ድማ መተካእታ ክወሃበካ መሰል ኣለካ::
 • d. ነቶም ኣብ ኒው ዚላንድ ዝነብሩ ዓማዊል፣ በቲ ናይ ኒው ዚላንድ ናይ ዓማዊል ውሕስንት ሕጊ መሰረት ሕጋዊ ዝኾነ መሰል ኣለኩም፣ ስለዝኾነ እዚ ደንብታት ነዞም መሰላት ክጸልው ኣይክእልን እዩ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ደረት ሓላፍነታትደረት ሓላፍነታት13_limitationOfLiability
መደምደምታ

12. ደረት ሓላፍነታት።

 • a. ጉድኣታት ናይ ምዕራይ መሰረት ተሃሊኩም (ናይ እዞም ስምምዕነታተ ምጥሓስ ሓዊሱ)፣ ብሕጊ ክሳብ ዝፍቀዶ፣ ተግባርኩም ምግጋም ምኻኑ ትስማዕምዑ፣ ካብ ናይ ማይክሮሶፍት ወይ ዝኾነ ማሕበርተኛ፣ ሸየጥቲ፣ በተንቲ፣ ሳልሳይ ኣካል ኣፕን ግልጋሎት መቕረብቲን፣ ከምኡ ውን ነጋዴታት ቀጥታዊ ዕንወት ክሳብ ናይ ግልጋሎትኪም ክፍሊት (ወይ ክሳብ USD$10.00 አቲ ግልጋሎት ናይ ነፃ እንተኾይኑ).
 • b. በቲ ዘሎ ሕጊ ብዝፈቅዶ መሰረት፣ ነዞም ዝስዕቡ ከተድሕን እይትኽእልን ኢኻ (i) ብሳዕቤን ዝኽሰቱ ክሳራታትን ዕንወታትን; (ii) ናይ ብሓቅን ሃንቀውታውን ትርፊ ክሳራ (ቀጥታዊ ይኹን ተዘዋዋሪ); (iii) ናይ ብሓቅን ሃንቀውታውን ትርፊ (ቀጥታዊ ይኹን ተዘዋዋሪ); (iv) ኮንትራት ወይ ስራሕ ምስኣን ወይ ነቲ ኣገልግሎት ብዘይ መደበኛ መንገዲ ብምጥቃም ዝወርዱ ክሳራታት; (v) ፍሉይ፣ ተዘዋዋሪ፣ ኣጋጣሚያዊ ወይ ናይ ተብሐ ክሳራ ከምእውን (vi) በቲ ሕጊ ዝፈቅዶ መሰረት፣ በቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ መሰረት 12(a) ዓንቀጽ መሰረት ዝተደረተ ንላዕሊ ዝኾኑ ቀጥታዊ ክሳራታትን ዕንወታትን። እዞም ማዕቅቦታትን ኣወገድቲ ነገራት እቲ ካሕሳ ሙሉእ ክኸፍለካ ዘይክእል እንተኾይኑ ወይ ንሕና ብዛዕባ እዚ ብልሽት ንፈልጥ እንተኔርና ወይ ክንፈልጥ ይግበኣና እንተኔይሩ እንተዘይኮኑ ኣብ ተግባር ዝውዕሉ እዮም። በቲ ሕጊ ዝፈቅዶ መሰረት፣ እዞም ማዕቅቦታትን ኣወገድቲ ነገራት ንዝኾነ ነዞም ደንብታት፣ ኣገልግሎታት፣ ወይ ምስቲ ኣገልግሎት ምትእስሳር ዘለዎም ሶፍትዌራት ዝምልከቱ እዮም።
 • c. Microsoft ነቲ ካብ ናይ Microsoft ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾኑ ጉዳያት (ከም ናይ ስራሕተኛታት ምእዳም፣ ብእግዛቢሄር ዝወርድ ተፈጥሮኣዊ ነገራት፣ ኵናት ወይ ናይ ግብረሽበራ ተግባራት፣ ኮነ ኢልካ ዝወርዱ ዕንወታት ወይ ንጥፈታት፣ ወይ ብመንግስቲ ዘገድዱ ትእዛዛት) ኣብ ዘጋጥሙሉ እዋን ንዝህሉ ናይ ስራሕ ጸገማት ምድንጓያት ምንም ዓይነት ሓላፍነት ወይ ተሓታትነት ኣይወስድን እዩ። Microsoft ነዞም ኣጋጣሚታት ከይክሰቱን እቲ ዝኣተዎ መብጻዓታት ክፍጽምን ዝካኣሎ ጻዕርታት ክገብርን እዩ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ንኣገልግሎት-ዝተወሰኑ ደንብታትንኣገልግሎት-ዝተወሰኑ ደንብታት14_service-SpecificTerms
መደምደምታ

13. ንኣገልግሎት-ዝተወሰኑ ደንብታት። እቲ ኣብ ቅድሚትን ድሕሪትን ናይ ንኡስ ክፋል 13 ዝርከቡ ደንብታት ንኹሉ ዓይነት ኣገልግሎታት ዝምልከቱ እዮም። እዚ ክፋል'ዚ ካብቲ ሓፈሻዊ ደንብታት ተወሳኺ ንኣገልግሎት-ዝተወሰኑ ደንብታት ዝሓዘ እዩ። እቲ ብግልፂ ዝተቀመጡ ናይ አገልግሎት ሕግታት ተግባራወ ዝከውን ኣብቲ ሓፈሻዊ ሕጊ ጎንፂ እንትህሉ እዩ

ሙሉእ ትሕዝቶ
Xbox Live ን Microsoft Studios ጌማትን መተግበሪታትንXbox Live ን Microsoft Studios ጌማትን መተግበሪታትን14a_XboxLive
መደምደምታ
 • a. Xbox Live ን Microsoft Studios ጌማትን መተግበሪታትን።
  • i. ናይ ግሊ ዘይንግዳዊ ምጥቃም። እቶም ብ Microsoft (ብጠቕላላ እቲ፣ "Xbox Services") ዝዳለዉ Xbox Live፣ ን Windows Live ን Microsoft Studios ጌም ዝዳለዉ ጌማት፣ መተግበሪታት፣ ኣገልግሎታትን ትሕቶታትን ንናይ ግሊ ወይ ዘይንግዳዊ መዓላ ጥራሕ ክውዕሉ ዝተዳለዉ እዮም።
  • ii. ኣገልግሎታት Xbox። ናብ ናይ Xbox Live እንተተመዝጊብካ ወይ/ከምእውን ናይ ኣገልግሎት Xbox ትቅበል እንተኾንካ፣ Microsoft ን እቶም ናይ ሳልሳይ ኣካል ኣዳለውቲ ጌማት ነቶም ዘዳልውዎም ጌማት ብደንቢ ክሰርሑን ኣገልግሎት Xbox ብደንቢ ከቕርቡ፣ ነቲ ናይ ጌም ሓበሬታትካ፣ ንጥፈታትካን ኣጠቃቅማ ናይ ጌምካን እቲ ትጥቀሞ ኣገልግሎት Xbox ሓበሬታ ምስቶም ዝምልከቶም ናይ ጌም ኣዳለውቲ ሳልሳይ ኣካል ከነካፍሎም ኢና። እቲ ናይ Microsoft Xbox ኣገልግሎታት መፍለዪኻ ምስ ናይ Microsoft ዝኾኑ ኣገልግሎታት (ንኣብነት፣ ናይ ሳልሳይ ኣካል ዝተሓትሙ ናይ Microsoft ዘይኮኑ ጌማት መተግበሪታትን ኣገልግሎታትን) ከተተኣሳስሮ እንተደሊኻ ነዞም ዝስዕቡ ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት እዩ: (a) Microsoft ዝተወሰኑ ግላዊ ሓበሬታታት (እዚ ድማ ጌመርታግ፣ ጌምስኮር፣ ናይ ጌም ነጥታት፣ ናይ ጌም ታሪኽን ናይ ብጾት ዝርዝር ዘጠቃልል) በቲ ኣብ ናይ Microsoft ግላዊ መግለጺ ዝተገልጸ መሰረት ምስ ዘይኮኑ ኣካላት ከመሓላልፎ ይኽእል እዩ፣ ከምእውን (b) እቲ ናይ Xbox ግላውነት ዘፍቅዶ እንተኾይኑ፣ በቲ ናይ Microsoft ዘይኮነ መፍለዪኻ ኣብ ትኣትወሉ እዋን እዞም Microsoft ዘይኮኑ ኣካላት ካብቲ ናይ ውሽጢ ጌም ርክባት ነቲ ግላዊ ዝኾነ ትሕቶታትካ ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ፣ በቲ ናይ ግላዊ ምስትኽኻላት ዝፍቀደልካ እንተኾይኑ፣ Microsoft ምስቶም ምሳኻ ክጻወቱ ዝፈቀድካሎም ዝተጻወትካዮ ሓበሬታ ከም ስምካ፣ gamertag, gamerpic, motto, avatar, gameclips ን ጌማትን ከሕትሞ ይኽእል እዩ።
  • iii. ናትካ ትሕዝቶ። ናይ ኢክስቦክስ ማሕበር ኣገልግሎት ኣካል ከም ሙዃን መጠን፣ ን ማይክሮሶፍት፣ ነጻና ዓለም ለኻዊ መሰል፣ ንምጥቃም፣ ንምቅያር፣ ምብዛህ፣ ምክፍፋል፣ ምስርጫው እና ስሞምና ኮንተንቶም ምርኣይ፣ ኣቫታሮም ን ኢክስቦክስ ኣገልግሎት ዝለቀቅዎ።
  • iv. ናይ ጌም ኣማሓደርቲ። ሓደሓደ ጌማት ናይ ጌም ኣመሓደርቲ ወይ ኣኣንገድቲ ይጥቀሙ እዮም። ናይ ጌም ኣመሓደርቲ ወይ ኣኣንገድቲ ናይ Microsoft ቃል ኣቐበልቲ ኣይኮኑን። ስለዝኾነ እቲ ዝህብዎ ርእይቶ ን Microsoft ዘንጸባርቕ ኣይኮነን።
  • v. ህጻናት ኣብ Xbox። ን Xbox Live ትጥቀም ዘለኻ ትሕጢ ዕድመ እንተኾንካ፣ ነቲ መፍለዪኻ ዝምልከት ወለድኻ ወይ ሕጋዊ ኣለይትኻ መብዛሕቲኡ ይቆጻጸርዎን ብዛዕባ ናይ Xbox Live ኣጠቃቅማ ጸብጻብ ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም።
  • vi. ናይ ጌም ባጤራ ወይ ቨርቹዋል ኣቕሑ። እቶም ኣገልግሎታት በቲ ትነብረሉ ኣከባቢ መሰረት ኣብ ክሊ ዕድመ "ሓፋሽ" እንተበጺሕካ፣ ካብ Microsoft ብናይ ብሓቂ ገብዘብ ክዕደግ ዝኽእል ነቲ ቨርቹዋ ዘጠቃልል ናይ ጌም ባጤራ (ከም ወርቂ፣ ሰናቲም፣ ነጥብታት) ክጠቃልል ይኽእል። እቶም ኣገልግሎታት ካብ Microsoft ብናይ ብሓቂ ገብዘብ ወይ ብናይ ጌም ባጤራ ክዕደግ ዝኽእል ናይ ቪርቹዋል፣ ዲጂታል ነገራት ወይ ኣቅሑ ከጠቃልል ይኽእል እዩ። እቶም ናይ ጌም ባጤራታት ወይ ቪርቹዋል ኣቅሓታት ካብ ወይ ዝኾነ ሳላሳይ ኣካል ክትገዝእ ኢልካ ናብ ናይ ብሓቂ ገንዘብ፣ ወይ ናብ ናይ ብሓቂ ገንዘብ ዘድልዮም ኣቅሓታት ወይ ካልእ ነገራት ክቅየሩ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ዘለካ ናይ ፀወታ ባጤራን ቪርቹዋል ኣቅሓ ኣብዚ ኣገልግሎት ብድሩት፣ ብግሊ፣ ብዘይቅየር፣ ብዘይመሓላለፍ፣ ብዘይካረ ፍቓድ ክትጥቀመሉ ጥራሕ ይፍቀደልካ፣ ካብዚ ኣገልግሎታት ዝመንጨወ ናይ ጌም ባጤራን ቪርቹዋል ኣቅሓ ዝምልከት ምንም ዓይነት መሰል የብልካን፣ ከምእውን ምስዞም ኣገልግሎታት ዝተኣሳሰሩ ወይ ኣብዞም ኣገልግሎታት ዝተቀመጡ እውን መሰል የብልካን። Microsoft ንዝኾነ ናይ ጌም ባጤራን ቪርቹዋል ኣቅሓ ከከም ኣድላይነቱ ኣብ ዝኾነ እዋን ብዘይመተሓሳሰቢ ክእግዶ፣ ክቆጻጸሮ ን/ወይ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ።
  • vii. ናይ ሶፍትዌር ምሕዳሳት። ንዝኾነ ናብቲ ኣገልግሎት Xbox ዝተራኸበ መሳርሒ፣ ነቲ ናይ Xbox ኮንሶል ሶፍትዌር ቅዳሕ ወይ ናይ Xbox መተግበሪ ሶፍትዌር እዋናዊነቱ ብቀጥታ ብምግርጋጽ ነቲ ናይ Xbox ኮንሶል ሶፍትዌር ቅዳሕ ወይ ናይ Xbox መተግበሪ ከነሓድሶን ኣድለይቲ ለውጢታት ክንገብረሉ ኢና፣ እዚ ድማ ነቶም ኣገልግሎት Xbox ከይትጥቀም ዝዕንቅጹ፣ ዘይተፈቕዱ ናይ Xbox ጌማት ወይ ናይ Xbox መተግበሪታት ምጥቃም ወይ ድማ መስቲ ናይ Xbox ኮንሶል ዘይሳነ መሳርሒ ምጥቃም ዘጠቃልል ምሕዳሳት እዩ።
  • viii. ናይ ጌመርታግ ዝወድቀሉ። እንተወሓደ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ሓንሳብ ናብቲ ናይ Xbox ኣገልግሎታት ክትኣቱ ይግባእ፣ እንተዘይኮኑ ምስቲ መፍለዪኻ ዝተተኣሳሰረ ናይ ጌመርታገር ናይ ምጥቃም ዕድል ክትስእን እቲ ጌምርታግ ንኻልኦት ተጠቀምቲ ክወሃብ እዩ።
  • ix. ኣሪና ኣሪና ማለት ብ ማይክሮሶፍት ወይም ብሳልሳይ ወገን ዝቀርብ ናይ ቪድዮ ጊይም ዉድድር ምፍጣር ወይም ምስታፍ፣ ሓደ ሓደ ግዘ ን ክፍያ (“ዉድድር”) ናይ ኣሪና ግልጋለቶምናይ ደንብታት ዝተተሓዘ እዩ፣ እና ተወሰኽቲ ዝኾኑ ደንብታት ክትቅበል ይሓትት፣ ኣብ ግዘ ምእታው ዘለዉ ናይ ሕግን ደንብን (“ናይ ውድድር ደንቢ“) ህግታት ክፍጸሙ ይኽእሉ እና በብ ጆርዲፊኪስን ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም። ብሕጊ ዝተኸልከሉ ነገራት ጥቕሚ የብሎምን ናይዞም ደንብታት ምጥሓስ ( ብተወሳኺ ናይ ኮንዳክት ኮድ) ወይም ናይ ዉድድር ደንብትታ ካብ እቲ ዉድድር ናይ ምብራር ኣጋጣሚ ክፍጠር ይኽእል ዉድድር ተፈጢሮም፣ ናይ ዉድድር ሕጊ ኣይህልዎምን ማይክሮሶፍት ( ብባዕሉ) ምስእዞም ስምምዕነታ ዘይከደሎም ማይክሮሶፍት ዉድድር ኣብ ዝኮነ ግዘን ሰዓትን ናይ ምጥፋእ መሰል ኣለዎ።
  • x. ሶፍትዊር ሙቁባይና ምስራቅ ናብ ኢክስቦክስ ክጋነ ዝኽእል ዝኾነ ዲቫይስ፣ ንዘይሕጋዊ ሃርድዊርና ሶፍትዊር ማይክሮሶፍት ንምስራቅን ሙቁባይን፣ Xbox ኣፕ ሶፍትዌር ምውራድ ወይ ናይ መስርዕ ለውጢታት፣ እቶም ካብ ናይ Xbox ግልጋሎት ዝእግዱ እውን የካትት፣ ወይ ዘይተፈቐደ ሃርድዌር ወይ ሶፍትዌር ንምቑባይ ወይ ምስራቕ ዘኽእለኩም ክንፍትሸኩም ኢና።
  • xi. ሚክሰር
   • 1. ሚክሰር ኣካውን እና ማይክሮሶፍት ኣካውንት ሚክሰር ኣገልግሎት ብ ሚክሰር ኣካውንት ዝጥቀሙ ተኾይኖም፣ ካብ’ኡ ኣጠቃቅመ’ኦም ብ ናይ ሚክሰር ሕግን ደንብን ኣብ https://mixer.com/about/tos ዝተሸፈነ እዩ። ሚክሰር ኣገልግሎት ብ ናይ ማይክሮሶፍት ኣካውንት ዝጥቀሙ ተኾይኖም፣ ኸዚ ዉን ኣገልግሎቶም ብዞም ደንብታት ዝተሓለወ እዩ። እዞም ደንብታት ኣብ ጎንጺ ዘለዎ ይጠቅሙ።
   • 2. ናይ ሚክሰር ኮንተንት ። ናይ ሚክሰር ኮንተንት ” ማለት ኩሉ ናዮም ኮንተንት ወይም ናዮም ተወካሊ፣ ኣብ ሚክሰር ኣገልግሎት ንናይ ቀጥታን ዝተመዝገበ ቪድዮን ዝተገደበ ግን ዘይኮነ (ከምኡ ውን ዘኾነ ትሕዝቶ፣ ከም ናይ ድምፀቪድዮ ትሕዝቶ፣ ዝሕዝዎ); ሽማት፣ ትሬድማርክታት፣ ናይ ግልጋሎት ምልክታት፣ ናይ ትሬድ ሽማት፣ ኣርማታት፣ ወይ ናይ መበቆል ኢንዲካ; ርኢቶኹም፣ ኢሞሺኮን፣ ከምኡ ውን ናይ ሚክሰር ቻነል ንጥፈታት (ቦት-ዝጀመሮ ትሕዝቶ); ንኩሎም ዝተተሓሓዙ ሜታዳታ ዝኮነይኹን፣ ማይክሮሶፍትና ተጠቀምጢ፣ ምጥቃም፣ ምርኣይ፣ ምድላው፣ ምምራት፣ ምምሕያሽ፣ ምብታን፣ ምሕታም፣ ብህዝቢን ዲጂታልን ምክያድ፣ ምትርጋም፣ ምልማድን ይኽእሉ፣ ተዘይ ኮይኑ ናይ ሚክሰር ትሕዝቶኦም፣ ብዝኾነ ቅጥዒ፣ ፎርማት፣ ሚድያ፣ ወየ ቻነል ሕጂ ዝፍለጡን ዝምዕብሉን ምጥቃም ይኽእሉ
   • 3. ኣብ ሚስከር ዝተቀመጠ ናይ ኮንዳክት ኮድ ተጽዓን ኣብዚ ናይ ማይክሮሶፍት ኮንዳክት ኮድ ከመይ ናይ ሚክሰር ከም ዝሕወስ ንምፍላጥ
   • 4. ሚክሰር ኣገልግሎት ምጥቃም
    • ዝነኣሰ ዕድመ ሚክሰር ኣገልግሎት ብምጥቃም ፣ ብዝተሓተ 13 ዕድመ ሙዃኖም የመዝግቡለዉ እና ዕድመ’ም ካብ ዝተፈቀደ ዕድመ ንታሕቲ ተኾይኑ ኣገልግሎት ብወለዲ ወይም ሓጋዊ ሓጋዚ ይቅመጥ።
    • ኣናኖመስ እና ዘያናኖመስ ኮንተንት ንምራይ ተደልዮም ሚክሰር ኣናኖመስልይ ይጠቀሙ። ተዘይኾይኑ፣ ኣካውንት ክኸፍቱ ኣለዎም፣ እና ንካል’ኦት ተጠቀምቲ ብናይ ሚክሰር ሽሞም ይቀርቡ።
    • ንናይ ዘያናኖመስ ኣካውንት ተጠቀንቲ ናይ ማይክሮሶፍት ወይም ናይ ሚክሰር ኣካውንት ንናይ ዘይኣናኖመስ ጥቅሚ ከውዕሉ ይኽእሉ ኣብ ኦንላይን ናይ ሚክሰር ኣካውንት ምውጻእ ይኽእል። ኣክቲቭ ኮይኑ ንኽቕጽል ሚክሰር ኣክውንት ክጥቀም ኣለዎም። ሚክሰር ኣካውንቶም ምስ ማይክሮሶፍት ኣካውንትይ ክጋነ ተደልዮም ኣብ ዉሽጢ 5 ዓመት ሓደ ግዘ ክትዉ ኣለዎም።
   • 5. ናይ ኣገልግሎት መልእኽቲ ብዝዕባ ሚክሰር ኣገልግሎት ንነግሮም ነገር ተሃልዩ፣ ናይ ናይ ሚክሰር ወይም ማይክሮሶፍት ኣክውንቶም ተቀሚጡ ዘሎ ኢ-ሚሎም መልእኽቲ ንልእኽ ኢና
   • 6. ሓገዝ ናይ ደንበኛታት ሓገዝ ን ሚክሰር ኣገልግሎት ኣብ mixer.com/contact ይርከብ
ሙሉእ ትሕዝቶ
StoreStore14b_Store
መደምደምታ
 • b. Store። "Store" ዝበሃል እቲ ክትድህስስ፣ ዳውንሎድ ክትገብር፣ ክትዕድግ፣ ንመተግበሪታት (እቲ ቃል"መተግበሪ" ጌማት ዘጠቃልል እዩ) ደረጃ ክትህብን ክትግምግምን ካልኦት ዲጂታላዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ነገራት ክትረክብ ዝፈቅድ ኣገልግሎት እዩ። እዞም ደንብታት ነቲ ናይ Office Store፣ Windows Store ን Xbox Store ምጥቃም ዝሽፍኑ እዮም። "Office Store" ማለት ናይ ኦፊስ ምህርቲታትን ኣፕን ስቶር ማለት እዩ፣ ኦፊስ 365, ሼርፖይንት፣ ምልውዋጥ፣ ምጥቃምን ፕሮጀክትን (2013 ሕትም ወይ ዝፀነሐ)፣ ወይ ዝኾነ ናይ ኦፊስ ስቶር ዝፈጠረ ልምዲ "Windows Store" ዝበሃል ነቶም ናይ Windows መሳሪሒታት ከም ቴሌፎን፣ ኮምፕዩተርን ታብሌትን ወይ ንዝኾነ ናይ ዝኾነ ብ Windows Store ዝዳለዉ ነገራት ዝኸውን Store እዩ። “ኢክስቦክስ” ማለት ናይ ኢክስቦክስ ሓደ እና ኢክስቦክስ 360 ኮንሶል ወይም ካል’ኦት ናይ ኢክስቦክስ መሸጢ ትካል።
  • i. ናይ ሊቸንሳ ደንብታት። ነቲ ን Store ዝምልከት ዝኾነ ናይ መተግበሪ ኣሕታሚ ክንፈልዮ ኢና። ምስቲ መተግበሪ ዝተፈልየ ናይ ፍቃድ ስምምዕ እንተዘይሃልዪ፣ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝርከብ መደበኛ ናይ መተብግበሪ ደንብታት ("SALT") ኣብ መንጎኻን እቲ ኣሕታምን ዝህሉ ስምምዕ ይኸውን፣ እዚ ድማ ብመንገዲ Windows መኽዘን Xbox መኽዘን ነቲ ኩሉ ንመተግበሪ ዳውንሎድ ትገብሮ ነገራት ዘጠቃልል እዩ። ብዝበለጸ ክበርህ፣ እዞም ደንብታት ነቲ ኣጠቃቅማ፣ ኣገልግሎት ናይ Microsoft ኣገልግሎታት ኩሉ ዝምልከቱ እዮም። ክፍሊ 5 ናይዞም ደንብታት ድማ ነዚ ብመንገዲ መኽዘን ዝተረኽቡ ንናይ ሳልሳይ ኣካል መተግበሪታትን ኣገልግሎታትን ዝምልከት እዩ። እቶም ብመንገዲ ናይ Office Store ዳውንሎድ ዝኾኑ መተግበሪታት ናቶም ዝኾነ ናይ ሊቸንሳ ደንብታት ስለዘለዎም እዚ SALT ኣይምልከቶምን እዩ።
  • ii. ምሕዳሳት። Microsoft ምንም እኳ ናይብቲ ዝምልከቶ Store እንተዘይኣተኻ ነቲ መተግበሪኻ ዝምልከት ምሕዳሳት ብኣውቶማቲክ ደልዮ ዳውንሎድ ብምግባር የሐድሶ እዩ። ናይ Store መተግበሪታት አውቶማቲካዊ ምምሕያሻት ክትቅበል ዘይትደሊ እንተኾንካ፤ ነቲ ናይ Store ወይ ናይ ስርዓት ቅንብራት ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ግና፣ ዝተወሰኑ መተግበሪታት መኽዘን Office ብሙልኦም ወይ ብኸፊሎም ኣብ መርበብ ዝእንገዱ ዝኾኑ በቲ ኣዳላዊ ናይዞም መተግብሪታት ኣብ ዝኾነ እዋን ብዘይ ናትካ ናይ ንኽሕደሱ ፍቃድ ከይረኸቡ ከሕድስዎም ይኽእሉ እዮም።
  • iii. ደረጃታትን ግምገማታትን። ኣብ ስቶር ኣፕልኪስን ተመሪጾም ወይም ተሪ’ኦም ካብ ማይክሮሶፍት ኢ-ማይል ክበጽሖም እዩ፣ ካብ ኣፕልኪሽን በዓል ዋና ወይም ድጅታል ኣቅሓ ዝተጸሓፈ። ከምዚ ዓይነት ኢ-ማይል ካብ ማይክሮሶፍት ይመጽእ፣ ኢ-ማይል ኣድሪስኩም ምስ ምንም ዓይነት ኣፕልኪሽን መከፋፈሊ ኣይንብትንን ወይም ድጅታል ኣቑሑ ካብ ዕዳጋ ትረኽብዎም።
  • iv. ናይ ድሕንነት መጠንቀቅታ። ጌማት ኣብ ትጻወተሉ ወይ መተግበሪ ኣብ ትጥቀመሉ እዋን፣ ብፍላይ ዝኾነ ቃንዛ ወይ ድኻም ኣብ ዝስመዓካ እዋን ዘይተደልየ ጉድኣት፣ ቃንዛ ወይ ናይ ዓይኒ ሕማም ንምክልኻል ስሩዕ ዕረፍቲ ክትወስድ ይግባእ። ዘይምምቻእ እንተተሰሚዕካ፣ ዕረፍቲ ውሰድ። እዚ ዘይምምቻእ ዝበሃል ድማ፣ ዕውንውን ክበለካ ከሎ፣ ናይ ምንቅስቃስ ጸገም፣ ሃለፍ ክብለካ ከሎ፣ ኣፍትካ ምጥፋእ፣ ርእሲ ሕማም፣ ድኻም፣ ናይ ዓይኒ ጸገም ወይ ምድራቅ ዓይኒ ከጠቃልል ይኽእል። መተግበሪታት ምጥቃም ከዘንብዓክ ወይ ከባቢኻ ክይተስተብህል ክገብሩኻ ይኽእሉ እዮም። ካብ ምዕንቃፍ፣ ኣስካላታት፣ ትሑት ዝኾኑ ቦሎፎናት፣ ተሰበርቲ ዝኾኑ ነገራት ወይ ክቡራት ኣቕሑ ካብ ምስባር ክትጥንቀቅ ይግባእ። ኣዝዮ ሒደት ሚእታዊ ዝኾኑ ሰባት ንብዓይኒ ዝረኣይ ምስሊ ከም ኣብዚ መተግበሪ ዝረአ ብልጭ ብልጭ ዝብል መብራህቲ ወይ ቅርጽታት ንነዊሕ ጊዜ ብምርኣይ ሃለዋቶም ዘጥፍኡ ከምዘለዉ ክተስተውዕል ይግባእ። ምንም እኳ ናይ ሃለዋትካ ምጥፋእ ታሪኽ ዘይብሎም ሰባት ሃለዋቶም ንኸጥፍኡ ዘይፈልጥዎ ነገር ክህልዎም ይኽእል ኢዩ። ገለ ካብቶም ምልክታት፤ ርእስካ ክዞረካ ከሎ፣ ነገራት ድርብ ኮይኑ ክረኣየካ ክጅምር ከሎ፣ ዘይተደልዮ ዓይኒ ምጽቃጥ፣ ምንቅጥቃጥ ወይ ምንፍጥፋጥ መሓውር፣ ኣንፈትካ ምስሓት፣ ምድንጋር፣ ሃለፍለፍ ምባል፣ ወይ ምንቅጥቃጥ ሰውነት ክጥቀስ ይከኣል። ዝኾነ ካብዞም ምልክታት ከጋጥመካ ከሎ፣ ብቅጽበት ካብ ምጥቃም ደው ኣቢልካ ዶክተር ክትረአ ይግባእ፣ ወይድማ እዚ ናይ ሃለዋትካ ምጥፋእ ኣጋጢሙካ ዝፈልጥ እንተነይሩ፣ ነዚ መተግበሪ ቅድሚ ምጥቃምካ ንዶክተር ክትውከስ ይግባእ። ወለዲ ድማ ደቆም ነዚ መተግበሪ ኣብ ዝጥቀሙሉ እዋን ነዞም ምልክታት ከስተውዕልሎም ይግባእ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ናይ Microsoft ቤተሰብ መሳለጢታትናይ Microsoft ቤተሰብ መሳለጢታት14c_MicrosoftFamily
መደምደምታ
 • c. ናይ Microsoft ቤተሰብ መሳለጢታት። ወለድን ቆልዑትን ነዚ ናይ Microsoft ቤተሰብ መሳለጢታት ብምጥቃም ብመሳሪሒታቶም ኣብ ዝጥቀምሉ እዋናት ዝድለ ጠባያት፣ መርበብ ሓበሬታታት፣ መተግበሪታት፣ ጌማት፣ ኣድራሻታትን መዘናገዒታት ከምዝጥቀሙ ናይ ሓባር ምርድዳእ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም። ወለዲ ናብቲ https://account.microsoft.com/family (ወይ ነቲ ኣብ ናይ Windows መሳሪሒ ወይ Xbox ኮንሶል ዘሎ መምርሒ ብምኽታል) ቤተሰብ ክፈጥሩን ካልኦት ቆልዑን ወለዲን ክጽንበሩን ክሓቱ ይኽእሉ። ንናይ ቤተሰብ ኣባላት ብዙሓት ጥቅምታት አለው ስለዚ እዚ አገልግሎት ንምጥቃም ነቲ ሓበሬታ ብጥንቃቀ ምብርኣይ ምጥቃም ይክእል እዩ ቤተሰብነት ብምምስራት ከነ ብምሕዋስ ቤተሰብነት ነቲ ዝዓለመሉ አገልግሎት ንምውዓል ናይ ዘይተፈቀደሎም ግላዊ ሓቤሬታ ምጥቃም አይክእሉን
ሙሉእ ትሕዝቶ
ብሓባር ዝለኣኽ መልእኽቲብሓባር ዝለኣኽ መልእኽቲ14d_GroupMessaging
መደምደምታ
 • d. ናይ ጉጅለ መልእኽቲ ምስዳድ። መብዛሕቲኦም ናይ Microsoft ኣገልግሎታት ብመልክዕ ድምጺ ወይ SMS ("መልእኽቲ") ክትሰድድ ዘፍቅዱን ከምእውን Microsoft ን ናይ Microsoft መሻርኽትን ንዓኻ ወይ ንኻልኦት ተጠቀምቲ ኣብ ክንዳኻ ኮይኖ ነዞም ዓይነት መልእኽትታት ክሰድድ ዘፍቅዱ እዮም። ን Microsoft ወይ Microsoft ዝቆጻጸሮም መሻርኽቱ ንዓኻ ወይ ንኻልኦት ነዚ ዓይነት መልእኽቲ ክሰደልካ መምርሒ ኣብ ትህበሉ እዋን፣ ንስኻን ነፍሲ ወከፍ መልእኽቲ ዝቕበል ሰብ ንትሕዝቶ ናይዚ መልእኽትን ዘለዉ ካልኦት ናይ ምሕደራ መልእኽትታት ንኽቕበል ከምትሰማምዕ ን Microsoft ወይ Microsoft ዝቆጻጸሮም መሻርኽቱ ትገልጽ ኣለኻ ማለት እዩ። " ምሕደራዊ ናይ ጽሑፍ መልእኽትታት" ዝበሃሉ ካብ ዝተወሰነ ናይ Microsoft ኣገልግሎት፣ ከም ናይ "እንቋዕ ብደሓን መጻእካ" ወይ ብኸመይ መልእኽቲ ካብ ምቅባል ደው ከምተብል ዝኣመሰሉ ዘጠቃልል ዝተፈላለዩ ብብእዋኑ ዝለኣኹ ዓይነት ምልእኽትታት እዮም። እንተደኣ ንስኻ ወይ ኣባል ጉጅለኻ ነዞም ዓይነት መልእኽቲ ካብ Microsoft ወይ Microsoft ዝቆጻጸሮም መሻርኽቱ ክትቕበሉ ዘይትደልዩ እንተኾንኩም፣ ነቲ ዝቀረበ መምሪሒታት ብምኽታል ደው ከተብልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ዓይነት መልእኽቲ ክትቅበል ዘይትደሊ ወይ ኣብቲ ጉጅለ ክትሳተፍ ዘይትደሊ እንተኾንካ፣ በቲ ኣብቲ ዝምልከቶ ፕሮግራም ወይ ኣገልግሎት ዝቀረበ መምርሒ ደው ከተብሎ ከምትኽእል ትሰማማዕ። እንተደኣ ዝኾነ ኣባል ጉጅለ ነዚ ዓይነት መልእኽቲ ክቕበል ወይ ኣብቲ ጉጅለ ክሳተፍ ዘይደሊ ምዃኑ ኣሚንካ ካብቲ ጉጅለ ከተውጽኦ ከምትኽእል ትሰማማዕ ኣለኻ። ንዓኻ ወይ ንዝኾነ ሰብ መልእኽቲ ክንሰደሉ ዝሓተትካና ነፍሲ ወከፍ ኣባል ጉጅለ ነቲ መልእኽቲ ንምስዳድ ዝህሉ ናይ ሞባልይ ኣገልግሎት ወሃቢ ከምእውን ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሮም ኣባላት ዝህሉ ናይ ኢንተርነት ወጻኢ ሓላፍነት ከምዝወስድ ትሰማማዑ ኣለኹም ማለት እዩ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
Skype ን GroupMe ንSkype ን GroupMe ን14e_Skype
መደምደምታ
 • e. Skype ን GroupMe ን
  • i. ንናይ ጊዜ ሓደጋ ኣገግልግሎታ ምጥቃም ዕድል የለን። ካብቶም ነባር ቴሌፎናትን Skype ኣገደስቲ ዝኾኑ ፍልልያት ይርከቡ። ስክይፕ ንናይ ሓደገኛ ዝኾኑ ኣገልግሎት ኣይህብን ኣብ ትሕቲ ሕጃደ ከተማ ወይም ዓለም ለኻዊ ሕጊ እና ደንቢ። እዚ ናይ Skype’s ሶፍትዌርን ምህርትን ንዝኾነ ዓይነት ናይ ሓደጋ ጊዜ ደወላት ከደውሉ ዝተዳለዉ ኣይኮኑን፣ እዚ ድማ ናብ ዝኾነ ዓይነት ሆስፒታል፣ ኣኽበርቲ ሕጊ ክፍልታት፣ ክንክን ጥዕና፣ ወይ ዝኾነ ንተጠቃሚ ናብ ናይ ጊዜ ሐዳጋ ዝኾኑ ትካላት ዘራኽብ ከምእውን ናይ ክፍሊ ድሕነት ህዝቢ ዝኾኑ ("ኣገልግሎት ጊዜ ሓደጋታት") ክፍልታት ዘጠቃልል እዩ። ኢዞም ዝስዕቡ ተረጋግጽን ትሰማማዕን ኣለኻ፡ (i) ንናይ እዋን ሓደጋ ዘገልግልሉ እቲ መደበኛ ዋየርለስ (ሞባይል) ወይ ቀዋሚ መስመር ቴሌፎን ኣገልግሎት ምድላው ሓላፍነትካ እዩ፣ (ii) ከምእውን Skype ነቲ ናይ መደበኛ ቴሌፎን ኣገልግሎታትካ መተካእታ ኣይኮነን።
  • ii. APIs ወይ ፈነወ። ን Skype ምስ ዝኾነ ዓይነት ፈነወ ክትጥቀመሉ እንተደሊኻ፣ ነቲ ኣብ https://www.skype.com/go/legal.broadcast ዝርከብ ናይ "ፈነወ TOS" ከተኽብር ይግባእ። ነቶም ብ ዝቃልዑ ወይ ዝዳለዉ ናይ መተግበሪ ፕሮግራም ኢንተርፌዝ ("API") ክትጥቀም እንተደሊኻ፣ ነዚ ኣብ ሲዒቡ www.skype.com/go/legal ዝርከብ ናይ ሊቸንሳ ስምምዕ ከተኽብሮ ይግባእ።
  • iii. ፖሊሲታት ብኣግባቡ ናይ ምጥቃም። ናይ Skype ኣገልግሎት ንምጥቃ እቲ ፖሊሲታት ብኣግባቡ ናይ ምጥቃም ይምልከተካ እዩ። ስለዝኾነ ነዞም ናይ ምትላል ስራሓት፣ ቅጥዒ ዘይብሉ ምጥቃም፣ ነቶም ዝግበሩ ደወላት ዓይነት፣ ንውሓትን መጠናትን ወይ ትልእኮም ናይ ጽሑፍ መልእኽትታት ደረት ክገብሩ ዝፍትኑ ዝከላኸል ፖሊሲታት ኣንብቦ። እዞም ፖሊሲታት ድማ ኣብዞም ደንብታት ከም መወከሲ መልክዕ ተጸንቢሮም ይርከቡ። ኣብዚ ዝስዕብ ድማ ነዞም ፖሊሲታት ክትረኽቦም ትኽእል https://www.skype.com/go/terms.fairusage/
  • iv. ካርታ። Skype ሓበሬታኻ ከተረክብ ወይ እቲ ናይ ካርታ ኣገልግሎት ተጠቂምካ ካርታት ከተዳሉ የኽእል እዩ። ነቶም መሳለጢታት ብምጥቓምካ ነዞም ደንብታት እዚኦምን ኣብዚ መላግቦ ዝርከቡ https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html ወይድማ ከምቲ ናይ Google Maps ደንብታት ኣብ ሃገርካ ይርከብ ናይ Google ካርታ ደንብታት ትስማማዓሎም ኣሎኻ ።
  • v. መንግስታውያን ተጠቀምቲ። ናይ ቢዝነስ ኣካውንት ወይ ናይ ስካይፐ ኣመሓዳሪ ክትጥቀሙ እንተደሊኹም ከክንዲ ናይ U.S. መንግስቲ ወይ ናይ U.S. መንግስቲ ቤት ምኽሪ፣ እዞም ስምምዕነታት ዋጋ የብሎምን ነዚ ናይ መተግበሪ ደንብታት ወይ ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኻ፣ ብኽብረትካ ዝስዕብ ተወከስ usgovusers@skype.net
  • vi. ግላዊ/ዘይንግዳዊ ጥቅሚ። Skype ነቲ ናይ ግሊን ዘይንግዳዊ ዝኾኑ ጥቕምታት ክትጥቀመሉ ዝተዳለወ እዩ። ንናይ ባዕልኹም ቢዝነስ ምርድዳእ ኣብ ስራሕ ስካይፕ ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም
  • vii. ናይ Skype ቑጽሪ/Skype To Go። እንተደኣ Skype ናትካ ናይ Skype ቑጽሪ ወይ Skype To Go ኣዘጋጂልካ፣ ነዚ ቁጽሪ ከምዘይትውንኖን ንሓዋሩ ክትዕቕቦ ከምይዘይትኽእል ትሰማማዕ ኣለኻ። ኣብ ሓደሓደ ሃገራት፣ እዚ ዝወሃብ ቑጽሪ ብ Skype ዘይኮነስ ብመንገዲ እቶም ናይ Skype መሻርኽቲ ኣቢሉ ክወሃበካ ሰለዝኽእል ምስዞም መሻርኽቲ ተወሳኺ ፍሉይ ስምምዕ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ።
  • viii. ናይ Skype ኣመሓዳሪ። ናይ "ስካይፕ ኣመሓዳሪ ኣድሚን ኣካውንት" ብኣኹም ተፈጢሩ ብኣኹም ይመሓደር፣ ናይ ስካይፕ ኣመሃዳሪ ጉጅለ መመሓደሪ እምበር ከም ናይ ቢዝነስ ኣካል ከይኮነ ግላዊ ማይክሮሶፍት ኣካውንትኹም ምስ ናይ ስካይፕ ኣመሓዳሪ ጉጅለ ክተተሓሕዙ ትኽእሉ (“ዝተተሓሓዘ ኣካውንት”). ነዚ ደንብታት ክሳብ ዝተቐበልዎ ተወስኽቲ ናይ Skype ጉጅለ ኣመሓደርቲ ክትምዝዝ ትኽእል ኢኻ፤፤ ናይ Skype ቁጽሪ ን ዝተላገብ መፍለዪ ምሰ እትህቦ፤ ንዝሕተት ናይ መንበሪ ወይ ቦታ ናይ ተጠቀምቲ ዝተላገብ መፍልይ ዝምልከት ሓላፍነትካ ይኸውን። ዝተተሓሓዘ ኣካውንት ካብ ስካይፕ ኣመሓዳሪ ጉጅለ ክተላቕቑ እንተደሊኹም፣ ዝኾነ ዝተፈለየ ትእዛዝ፣ ስካይፕ ክሬዲት ወይ ስካይፐ ቁፅሪታት ኣይምለሱን ንስ እቲ ዘይተተሓሓዘ ኣካውንት ዘሎ ትሕዝቶ ኣይትጥቀሙሉን ዝኾነ መስርሕ ግላዊ ሓበረታ ናይ ዝተላገበ መፍለዪ ተጠቀምቲ ብመስረት ኩሉ ሕግታት ምሕላው ዳታ ክኸውን ይስማማዕ።
  • ix. ናይ Skype ዋጋታት። ኩሉ ን Skype ዝሃልኽ ወጻኢታት ዝተኸፍለ ምስኡ እቲ ዘድሊ ግብሪ ይውስኽ፤ ብኻልእ መንገዲ ዝተጠቕሰ እንተዘየሎ ነቲ ካብ ኣባልነትካ ወጻኢ ትድውሎ ስልክታት ዝኽፈል ክፍሊት ናይ መራኸቢ ክፍሊት (ንነፍሲወከፍ ደወል ሓንሳብ ጥራሕ ዝኽፈል) ክፍሊትን ከምእውን በቲ ኣብ ሲዒቡ www.skype.com/go/allrates ዝርከብ ናይ ብደቂቅ ዋጋ ክፍሊት ትኸፍል። እቲ ክፍሊት ናይ ደወላት ካብቲ ናይ Skype ክረዲት ድምርካ ይጎድል። ከምዚ ዓይነት ለውጢታ እንዳኣምፀአ ስካይፕ ናይ ደወል ኩነታቱ ክቐይር ይኽእል እዩ www.skype.com/go/allrates. እዚ ሓድሽ መጠን ካብ ዝተለጠፈሉ እዋን ጀሚሩ ድማ ኣብ ተግባር ይውዕል። ሰለዝኾነ ቅድሚ ዝኾነ ደወል ምግባርካ እቲ ሓድሽ መጠን ኣቐዲካ ኣረጋግጽ። እቶም ሒደት ሚቅሊት ናይ ደቂቅን ሒደት ምቅሊት ናይ ክፍሊት ናብቲ ዝቕጽል ሙሉእ መጠን ይጸጋግዑ። ኣብ ሓደሓደ ሃገራት፣ እቲ ናይ Skype ዝኽፈሎም ናይ ምህርትታት፣ በቲ ናይ Skype ናይ ኣከባቢ ሽርካ ስለዝወሃቡ ነቲ ናይቲ ሽርካ ናይ ኣጠቃቅማ ደንብታት ክትሰማማዕ ይግባእ።
  • x. ናይ Skype ክረዲት። Skype በቲ ዘለካ ናይ Skype ክረዲት ተጠቂምካ ዝኾነ ናይቶም ዝኽፈሎም ናይ Skype ምህርቲ ክትዕድም ከምትኽእል ዋሕስ ኣይህብን እዩ። Si no utiliza el Crédito de Skype durante un período de ciento ochenta (180 días), Skype inactivará su Crédito de Skype. ነትዚ ዝደስከለ ናይ Skype ክረዲት ድማ ናብ ዝስዕብ https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit መራኸቢ ብምኻድ እንደገና ክትከፍቶ ትኽእል። ኣብ ጃፓን ትነብሩ ኮይንኩም ናይ ስካይፕ ክሬዲት ካብ ስካይፕ ድረ ገፅ እንተዓዲግኩም፣ እዞም ዝስዕቡ ክልተ ሙሉእ ሓሳባት ኣይምልከትኹምን ናየ ስካይፕ ክሬዲትኩም እውን ኣብ 180 መዓልቱ ክሓርር እዩ ክሬዲትኩም ምስ ሓረረ፣ ዳግም ንጡፍ ክትገብርዎ ኣይትኽእሉን ኣብቲ ግቡእ ዝኾነ ሳጹን ምልክት ብምስፋር ነቲ ናይ Skype ክረዲት ክውዳእ ከሎ ባዕሉ ምዕዳግ ብቐጥታ ከምዝዕድግ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። እንተተኻኢሉ፣ ናይ ስካይፕ ክሬዲት መጠንኩም ክምላእ እዩ ናይ ክፍሊት ሜላ ምርጫኹም ድማ ናይ ስካይፕ መጠንኩም ክትሕት ከሎ ከፍልጠኩም እዩ። ነቲ ናይ ኣባልነትካ ካብ ብክረዲት ካርድ፣ PayPal ወይ Moneybookers (Skrill) ወጻኢ ዝኾነ መንገዲ እንተኸፊልካዮን ነቲ ናይ ባዕሉ ዝዕድግ እንተፈቂድካን፣ እቲ ናይ ክረዲት ድምርካ ነቲ ናይ ዝቕጽል ኣባልነት ዘድሊ መጠን ዋጋ ክጎድል እዩ። ኣውቶ ምምላእ ምጥፋእ ትኽእሉ ኣብ ናይ ስካይፕኹም ስንድኦት ብምእታው።
  • xi. ዋጋታት ኣህጉራዊ መልእኽቲ GroupMe ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዝኾነ ዝተዳለወ ጉጅለ ኣብ ኣመሪካ ዝመደበሩ ቁጽሪ ይጥቀም። ዝኾነ ካብ GroupMe ዝልኣኽ ወይ ዝመጽእ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ከም ካብ ኣሜሪካ ዝመጽእ ወይ ዝልኣኽ ኣህጉራዊ መልእኽቲ ይቑጸር። ንኣህጉራዊ ታሪፍ ብዝምልከት ምሰ ወሃቢ ኣገልግሎት ኣረጋግጽ፤፤
  • xii. ገንዘብ ምስዳድን ምቕባልን ገንዘብ ምስዳድን ምባልን ዝብል ብምፅዓን (እንተተኻኢሉ)፣ ስካይፕ ሳልሳይ ኣካል ክፍሊትን ዝተሳኸአ ዝውውርን ክገብረሉ ከምዝጥቀም ተፍልጡ። ስካይፕ ናይ ክፍሊት ግልጋሎት ኣህብን ናይ ገንዘብ ግጋሎት ቢዝነስ ኣይኮነን። ብስካይፕ ገንዘብ ምስዳድን ምቕባልን ን 18 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኹኑ ጥራሕ ክኾን ይኽእል ዝፍቀድ (ወይ ተዘይኮይኑ ምስ ናይ ሳልሳይ ኣካል ስምምዕነት) ከምኡ ውን ዝምዝገቡን ንሳልሳ ኣካል መቕረቢ ዝስማዕምዑ። ናይ ገንዘብ ምስዳድ ንምጥቃም፣ ንናይ እቲ ሳልሳይ ኣካል ስምምዕነት ክትፍርሙ ከድልየኩም እዩ ምስ እዚ ሳላሳይ ኣካል እዚ ድማ ዳታታት ንምክፋል ምስምዕማዕ የድልየኩም። እንድሕር ስካይፕ ናይ ገንዘብ ምስዳድ ኣጠቓቕማኹም ናይ እቲ ሳልሰይ ኣካል ስምምዕነት ዝጥሕስ ምኻኑ ምልክታ በፂሕዎ፣ ስካይፕ ኣብ ኣካውንትኹም ስጉምቲ ክወስድ እዩ፣ ከም ካውንትኹም ምእደግን ምስራዝን። ስካይፕ፣ ወይ ማይክሮሶፍት፣ ብሳልሳይ ኣካል ንዝቐርብ ንናይ ክፍሊት ግልጋሎትን ኣብ ናይ እቲ ሳልሳይ ኣካል ስምምዕነት ዝግበሩ ተግባራት ኣይሳተፍን። ስካይፕ እቲ ናይ ገንዘብ ምስዳድን ምቕባል ከምዝቕፅል ቃል፣ ውክልና ወይ ውሕስና ኣይህብን።
ሙሉእ ትሕዝቶ
Bing ን MSNBing ን MSN14f_BingandMSN
መደምደምታ
 • f. Bing ን MSN።
  • i. ናይ Bing ን MSN ማተሪያላት። ነቶም ኣብ Bing ን MSN ከምእውን ኣብ Microsoft bots፣ መተግበሪታትን ፕሮግራማትም ዝርከቡ ዜናታት፣ ጽሑፋት፣ ስእልታት፣ ካርታት፣ ቪድዪታት፣ መጻወቲ ቪድዮታትን ናይ ሳልሳይ ኣካል ማተሪያላት ንንግዳዊ ዝይኮኑን ንግልኻ ክትጥቅመሎም ጥራሕ እዩ ዝፍቀድ። ካልኦት ጥቕሚታት፣ ምውራድ፣ ምቕዳሕ ወይ ምብታን እዞም ማቴርያላት፣ ወይ እዞም ማቴርላት ወይ ምህርቲታት ብምጥቃም ናይ ባዕልኹም ምህርቲ ምፍጣር፣ ብናይ ማይክሮሶፍት ሓለፍቲ ወይ መሰል ተሓዝቲ ብፍሉይ ክሳብ ዝተፈቐደ፣ ወይ ብናይ ኮፒ ራይት ሕጊ ተተፈቒዱ። በቲ ናይ Microsoft ናይ ሊቸንሳ ስምምዕ ብምምልካት ወይ ብኻልእ መንገዲ እንተዘይተገሊጹ፣ ነቲ ማተሪያል Microsoft ወይ እቲ መሰል ዘለዎ ወናኒ ማተሪያል ጥራሕ ሙሉእ መሰል ኣለዎም።
  • ii. ናይ Bing ካርታ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮ፣ ኒው ዚላንድ፣ ኣውስትራሊያ ወይ ጃፓን ናይ ካብ ላዕሊ ዝረኣዩ ስእልታትን ንምርኣይ እንተደሊኹም ካባና ኣቐዲምኩን ብጽሑፍ ዝወሃብ ፍቃድ ክትረኽቡ ይግባእ።
  • iii. ናይ Bing ቦታታትን Bing ኣምራቲ ማእከል። ኣብቲ ናይ Bing ቦታታት ወይ ናይ Bing ኣምራቲ ማእከል ዳታታትካ ወይ ትሕዝቶታትካ ኣብ ትህበሉ እዋን፣ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ Microsoft ዘይክፈሎ ናይ ኣእምሮ ንብረት ክጥቀመሉ፣ ከባዝሖ፣ ከቀምጦ፣ ከመሓይሾ፣ ክብትኖ፣ ከወዓውዖ፣ ከሰራጭዎ፣ ከርእዮ ወይ ክፋል ኣገልግሎት ክዝርግሖን ከምእውን እዞም ፍቃዳት ንሳልሳይ ኣካል ከካርዮ ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት እዩ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
CortanaCortana14g_Cortana
መደምደምታ
 • g. ኮርታና
  • i. ናይ ግሊ ዘይንግዳዊ ምጥቃም። እዚ Cortana ዝበሃል ናይ Microsoft ናይ ግሊ ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት እዩ። ብ ኮርታና ዝቀርብ ጥቅምታት፣ ኣገልግሎት፣ ኮንተንት ኣና ሳልሳይ ኣካል ኣፕ (ጠቅላላ “ኮርታና ኣገልግሎት”) ንግላዊና ዘይኮመርሻል ጥቅሚ ጥራሕ እዮም።
  • ii. እንቅስቃሲና ኮንተንት ኮርታና ዝተፈላለዩ ጥቅምታት የቅርብ፣ ሓደ ሓዲኦም ግላዊ እዮም። እቲ ኣገልግሎት Cortana ንዘለዉ ኣገልግሎታት፣ ሓበሬታታት ወይድማ ብናይ ካልኦት ናይ Microsoft ኣገልግሎታት ወይ ናይ ካልኦት ሳልሳይ ኣካል ዝዳለዉ ኣገልግሎታት ክትጥቀም ዕድል ክህበካ ይኽእል እዩ። እቶም ንኣገልግሎት ዝምልከቱ ናይ ክፍሊ 13 ደንብታት ነቲ ብመንገዲ ኣገልግሎት ኣቢልካ ትጥቀመሎም ናይ Microsoft ኣገልግሎታት ዝምልከቱ እዮም። Cortana ነቲ ንመደባትካ ጥራሕ ዝኸውን ሓበሬታ ዘቕርብ ስለዝኾነ ነዚ ሓበሬታ ናይ ምግምጋምን ምምርኳስን ናትካ ዘዋጽኣካ ውሳኔ ክትወስድ ይግባእ። Microsoft ነቶም ብመንገዲ Cortana ብፉሉይ ዝዳለዉ ኣገልግሎታት ተኣማምነታቶም፣ ዱሉነታቶም ወይ ቅሩብነታቶም ዝምልከት ዝኾነ ውሕስነት ኣይህብን እዩ። እቲ ናይ Cortana ምምሕዳር መሳለጥያታት ርክባት ዝምልከት ዝህሉ ምድንጓያት ወይ ነቲ ክትቕበሎ፣ ክትሰዶ፣ ክትትግብሮም ትደልዮም ርክባት ወይ ሓበሬታት ዝህሉ ምእጋዳት Microsoft ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ።
  • iii. ሳልሳይ ወገን ኣፕና ኣገልግሎት ኮርታና ኣገልግሎት ከምመቅረባይ መጠን፣ ኮርታና ምስ ሳልሳይ ወገን ኣፕና ኣገልግሎት ሓበሪታ ክለዋውጥ ይኽእል፣ ከም ዚፕ ኮድ እና ሕቶን መልስን በቲ ሳልሳይ ኣካ ኣፕን ግልጋሎትን ይምለስ ሕቶኹም ንምምላእ። ኣካውንትታት ብምትሕሓዝ፣ ኮርታና ተጠቐምቲ ብሳልሳይ ኣካል ኣፕ ዕደጋ ክገብሩን ግልጋሎት ብኣካውንት ክጥቀሙን የኽእል ተጠቀምቲ ናይ ኣካውንት ምግናይ ኣብ ዝኾነ ግዘ ከቋርጹ ይኽእሉ። ናይ ሳልሳይ ወገን ኣፕና ኣገልግሎት ምጥቃም ኣብ ክፍሊ 5 ይጠቃለል። እቶም ናይ ሳልሳይ ኣካል ኣዳለውቲ መተግበሪታትን ኣገልግሎታትን ነቲ ዘቕርብዎ ናይ ሳልሳይ ኣካል መተግበሪን ኣገልግሎታትን ወይ ነቲ ምስ ናይ Cortana ኣገልግሎት ዘሎ ምውህሃዳት ኣብ ዝኾነ ኣዋን ክልውጥዎ ወይ ከቋርጽዎ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ብኣምረትቲ ናይ ሶፍትዌር ወይ ፊርምዌር ዝህሉ ጸገማት ኣመልኪቱ Microsoft ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ።
  • iv. ኮርታና ዝጥቀሙ ዲቫይሳት እቶም Cortana-ዘለዎም መሳሪሒታት ነቲ ናይ Cortana ኣገልግሎታት፣ ወይ ምህርታት ወይ ምስቲ ናይ Cortana ኣገልግሎታት ተሳንዮም ክሰርሑ ዝኽእሉ ምህርታት ወይ መሳሪሒታት እዮም። ኮርታን ዝጥቀሙ ዲቫይሳት ሳልሳይ ወገን ዲቫይስ ወይም ኣቕሓ ማይክሮሶፍት ዘይውንኖም፣ ዘይቅይሮም ወይም ዘየምረቶም የጠቃልል ማይክሮሶፍት ንሳልሳይ ወገን ዲቫይስ ወይም ኣቕሓ ሓላፍነት የብሉን።
  • v. ሶፍትዊር ኣፕዲት | ናብ ኮርታና ክራኸብ ዝኽእል ዝኾነ ዲቫይስ፣ ናይ ኮርታና ቨርዥን ታይ ሙዃኑ ሪኣ ኣኡቶማቲካልይ ኣፕዲት ንገብሮ ኢና፣ እና ሶፍትዊር ኣፕዲት ምውራድ ወይም ናይ መስርዕ ለውጢ ወይ ዝኾነ ናይ ኮርታና ሃነፅቲ እቲ መሳርሒ ናይ ኮርታና ግልጋሎት ክሕደስ ይገብሩ
ሙሉእ ትሕዝቶ
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
መደምደምታ
 • h. Outlook.com። ነቲ ናይ Microsoft መፍለዪኻ ንኽትከፍት ዝተጠቀምካሉ ናይ Outlook.com (ወይ @msn፣ @hotmail፣ ወይ @live) ኢመይል ኣድራሻ እቲ ናይ Outlook.com ኢንቦክስ ወይ Microsoft መፍለዩኻ ዝሰርሕ ዝሃለወ ናትካ ፍሉይ መፍለዪ እዩ። ነቲ ናይ Outlook.com ኢንቦክስ ወይ Microsoft መፍለዩኻ ባዕልኻ ወይ ብመረት ናይ ደንብታት ሕጊ ምጥሓስ ብ Microsoft እንተተዓጽዩ፣ እቲ ናይ ኢመልይል ኣድራሻ ወይ ናይ ተጠቃሚ ስም ናብቲ ሲስተምና ተመሊሱ እንደገና ንኻልእ ተጠቃሚ ክወሃብ ይኽእል እዩ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ኣገልግሎታት Officeኣገልግሎታት Office14i_officeBasedServices
መደምደምታ
 • i. ኣገልግሎታት Office. እቶም ዝተዳለዉ ናይ Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com ከምእውን ካልኦት ናይ Office 365 ኣባልነታት ወይ ናይ Office-branded ኣገልግሎታት፣ ምስ Microsoft ፍሉይ ናይ ንግዲ ኣጠቃቅማ ስምምዕ እንተዘይሃሊካ ንግሊ ክትጥቐመሎም እምበር ንዝኾነ ንግዳዊ ከተውዕሎም ኣይፍቀድን እዩ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ናይ Microsoft ናይ ጥዕና ኣገልግሎታትናይ Microsoft ናይ ጥዕና ኣገልግሎታት14j_MicrosoftHealthServices
መደምደምታ
 • j. ናይ Microsoft ናይ ጥዕና ኣገልግሎታት
  • i. HealthVault። HealthVault ነቲ ናይካ ግላውን ናይ ካልኦት ሰባት (ከም ቤተሰብካ) ንጥዕና ዝምልከት ግላዊ ሓበሬታን ምስ ሙሉእ ትሕዝትኡ ከተቀምጠሉ ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ። እዚ ናይ HealthVault መፍለዪኻ ብዝኾነ ናይ ክንክን ጥዕና በዓልሙያታት ክጥቀምሉ ወይ ንዝኾነ ንግዳዊ ወይ ግላዊ ዘይኮኑ መዓላታት ክውዕል ኣይፍቀድን እዩ። እቲ ኣብ መፍለዪኻ ዝርከብ ሓበሬታ ቅኑዕ ከይከውን ወይ ድማ ጊዚኡ ዝሓለፎ ከይከውን ንሓበሬታ ምርካብ ጥራሕ ብናይ ክንክን ጥዕና በዓልሙያ ከተገምግሞ ትኽእል ኢኻ። እዚ ናይ HealthVault ኣገልግሎት ንናይ ክንክን ጥዕና በዓልሙያታት፣ ወይ ካልኦት ሕክምናዊ ወይ ንኻልእ ምሕደራ ተባሂሉ ዝኾነ ዓይነት መዝገብ ኣይሕዝን እዩ። ንኣብነት፣ በቲ ናይ ዪ.ኤስ ቅጥዕታት መሰረት እዚ ናይ HealthVault መዛግብ ከም ዝተመደቡ መዛግብ ኮይኑ ኣይቁጸርን እዩ። ዝኾነ ናይ ጥዕና በዓልሙያ ነቲ ካብ HealthVault ዝተረኽበ ዳታ ክወስድ እንተደልዩ፣ ኣብቲ ናቱ ሲስተም ቅዳሕ ከቀምጥ ይኽእል እዩ። ኣብቲ መፍለዪኻ ብሓባት ዝውነን (ብዝተፈላልዪ ዘባት ዝተዳለወ) መዝገብ እንተሃልዪ፣ ነፍሲ ወከፍ ኣዳላዊ ሙሉእ ናይ ምጥቃም ዕድል ከምዘለዎን ነቲ መዝገብ ከይትጥቀም ክኽልክለካ ከምዝኽእል፣ ካልኦት ሰባት ነቲ መዝገብ ብኸመይን መዓስን ክርእይዎ ከምዝኽእሉ ከፍቅድ ከምዝኽእል ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት እዩ። Microsoft ነቲ ናይ Microsoft ዘይኮኑ ኣገልግሎታት (ከም Facebook ን OpenID) ኣይድግፍን እዩ፣ ስለዝኾነ በዚኦም ኣገልግሎታ ተጠቂሞም ንዝኣትዉ እቲ ናይ HealthVault ናይ ዓሚል ሓገዝ ክሕግዞም ኣይክእልን እዩ። እቲ ናይ መፍለዪኻ መእተዊ እንተ ኣጥፊካዮ፣ ወይ እቲ መፍለዪ ዝረኸብካሉ ኣገልግሎት እንተተዓጽዩ፣ እቲ ዝተቀመጠ ዳታታትካ ክትረክቦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ምጥቓም ዕድል ክትረክብ እንተደሊኻ፣ ምስቲ ናይ HealthVault መፍለዪኻ ዝምልከት ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝኾነ መፍለዪ ክትጥቀም ንመክር። Microsoft ንዝኾነ ትጥቀመሉ ናይ Microsoft ዘይኮነ መፍለዪታት ብዝምልከት፣ ኣይድፎንን ወይ ኣይቆጻጸሮን እዪ፣ ከምእውን ነቲ ንስራሓቱ፣ ንድጋፍ፣ ንሴክውሪቲኡ ዝምልከት ምንም ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ።
  • ii. ማክሮሶፍት ባንድ ናይ ማይክሮሶፍት ባንድ መሳርሒን ማመልከቻን ናይ ሕክምና መሳርሒታት ኣይኮኑን ንብቕዓትን ድሕንነትን ዕላማጥራሕ እዮም ተሰሪሖም። ንማም ምምርማር ኣይኮነን ተሰሪሑ፣ ወይ ድማ ከድሕኑ፣ ከመሓይሹ ክሕክሙ ወይ ሕማም ክከላኸል ኣይኮነን ተሰሪሑ። ነቲ ብመንገዲ Microsoft Band ኣቢልካ ንዝረኸብካዮ ሓበሬታ ተጠቂምካ ንትወስዶም ስጉምትታት Microsoft ምንም ዓይነት ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ዲጂታላዊ ኣቕሑዲጂታላዊ ኣቕሑ14k_DigitalGoods
መደምደምታ
 • k. ዲጂታላዊ ኣቕሑ ብመንገዲ Microsoft Groove፣ Microsoft Movies & TV ፣ Store ከምእውን ካልኦት ተዛመድትን ኣገልግሎታትን፣ ነቶም ብዲጂታል መልክዕ ዝዳለዉ ትሕዝቶታት ክትረክብ፣ ክትሰምዕ፣ ክትርእይ፣ ምስልታት፣ ሙዚቃ፣ ቪድዮ፣ ጽሑፋት፣ መጻሕፍቲ፣ ጌማትን ወይ ካልኦት ትሕዝቶታት ("ዲጂታላዊ ኣቕሑ") ከተጻውት ወይ ከተንብብ (ከከም ኩነታቱ) Microsoft ከኽእለካ ይኽእል እዩ። እዞም ናይ ዲጂታላዊ ኣቕሑ ንናይ ግሊ መዘናግዒ እምበር ንንግዳዊ ጥቕሚ ዝተዳለዉ ኣይኮኑን። ስለዝኾነ ነዞም ዲጂታላዊ ኣቕሑ ከምዘይትብትኖም፣ ተሰራጭዎም፣ ኣብ ህዝባዊ ተግባር ከምዘይተውዕሎም ወይ ትዝርግሖም ወይ ቅዳሕ ከምዘይትብትን ትሰማማዕ ኣለኻ። እዞም ዲጂታላዊ ኣቕሑ ብ Microsoft ወይ ብኻልኦት ሳልሳይ ኣካላት ዝውነኑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚታት፣ እቲ ነዞም ዲጂታላዊ ኣቕሑ ኣመልኪቱ ዘለካ መሰል በቶም ዘለዉ ደንብታት፣ ሕጋዊ መሰል ቅዳሕ፣ በቲ ኣብ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 ተገሊጹ ዝርከብ ናይ ኣጠቃቅማ ሕግታት ዝተደረተ ከምዝኾነ ተረዲእካን ተሰማሚዕካን ኣለኻ። ብመንገዲ ናይቲ ኣገልግሎት ንዝረኸብካዮም ዲጂታላዊ ኣቕሑ ምኽንያቱ ብዘየገድስ፣ እዚድማ ናይ ዲጂታላዊ ኣቕሑ ዋንነት ንምትላል ወይ ምንጭታቶም ንምቕያር ዘጠቃልል፣ ዝኾነ ዓይነት ምምሕያሻት ክትገብረሎ ከምዘይትፍትን ትሰማማዕ ኣለኻ። Microsoft ወይድማ እቲ ወናኒ ናይቲ ዲጂታል ኣቕሓ፣ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ናይቲ ዲጂታላዊ ኣቕሓ ኣገልግሎት ብዘይ መተሓሳሰቢ ክኣልዮ ይኽእል እዩ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
መደምደምታ
 • l. OneDrive.
  • i. ናይ መኽዘን ኣመዳድባ። በቲ ናይ ነጻን ዝኽፈሎትን ናይ OneDrive ንኣገልግሎት ኣጠቃቅማ ተባሂሉ ብ OneDrive ዝተሓዝኣ መጠን መኽዘን ንላዕሊ ኣብቲ ናይ OneDrive መፍለዪኻ ትሕዝቶታት እንተቐሚጥካ እሞ ነዚ ኣብ መፍለዪኻ ዘሎ ሓበሬታ ክትኣልዮ ወይ ናብ ዕብይ ዝበለ መኽዘን ቦታ ዘለዎ ሓድሽ ኣባልነት ክትሰጋገር ካብ Microsoft ዝተላእከልካ መልእኽቲ መልሲ እንተዘይሂብካሉ፣ ነቲ ሕሳብካ ክንዓጽዎን ነቲ ናብ OneDrive ምጥቃም ዘለካ ዕድል ከነቋርሶ ወይ መንነት መፍለዪኻ ክንስርዞ መሰል ኣለና።
  • ii. ናይ ኣገልግሎት ቅልጣፈ። ብመሰረት ዘለካ መሳርሒ፣ ናይ መርበብ ርክብን Microsoft ነቲ ኣገልግሎት ምስላጥን ተኣማማንነት ንምድልዳል ዝገብሮ ጻዕርታትን ኣብ ሓደሓደ እዋን ኣብ OneDrive ነገራት ንምስቃል ወይ ንምስናይ ኣብትገብረሉ እዋን ምድንጓይ ከጋጥም ይኽእል እዩ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ናይ Microsoft ሓለፋታትናይ Microsoft ሓለፋታት14m_MicrosoftRewards
መደምደምታ
 • m. Microsoft Rewards.
  • ፕሮግራም. እዚ ናይ Microsoft ሓለፋታት (እቲ "ፕሮግራም") ንትገብሮም ንጥፈታት፣ ከም ብቑዓት ምድላያት፣ ዕድገታት፣ ብ Microsoft Edge ተጠቂምካ ነዊሕ እዋን ንጥፈታት ምክያድን ከምእውን ብ Microsoft ዝቐርቡ ካልኦት ነገራት ብምጥቃም ብቀሊሉ ክትጥቀመሎም ትኽእል ሓለፋታት ክህበካ ይኽእል እዩ። እቲ ዝቀርቡ ቀረባት ብዘሎ ዕዳጋ ክቀያየር ይኽእል እዩ። ምድላይ ዝበሃል፣ ዝኾነ ተጠቃሚ ብቕንዕና ንናይ ግሊ ረብሓ ኣብ ናይ ናይ Bing ምድላይ ተጠቂሙ ዝሰርሖ ስራሕ ጥራሕ ኮይኑ ነቶም ብመንገዲ bot, macro, ወይ ካልኦት ዝኾነ ናይ ኣውቶሜት ወይ ናይ ቀጠፍጠፍ ተግባራት ዝኣትዉ ምድላያት ዘጠቃልል ኣይኮነን ("ምድላይ")። ዕድጊ ዝበሃ፣ ንዝኾነ ካብ Microsoft ብነጻ ወይ ዝኽፈሎ ትገብሮ መስርሕ ናይ ምዕዳግ ነገራት ወይ ዳውንሎድን ዝኾነ ፍቃድ ናይ ትሕዝቶታት ምሕታት ዘጠቓልል እዩ ("ዕድጊ")። እቲ ዝወሃብ ናይ ሓለፋታት ነጥብታት ንዝኾነ ካብ Microsoft ትዕድጎ ነገራት ዝወሃብ ኣይኮነን። ነቲ ናይ Microsoft Edge ተጠቂምካ ብንጡፍ ምድህሳሳት ምፍጻም ክበሃል ከሎ ነቲ ናይ መዳህሰሲ ኣብቲ መሳሪሒኻ ስክሪን ኣብ ትሪኤሉ እዋን እዩ (ንኣብነት፣ እቲ ናይ Microsoft Edge ሕላገት ተኸፊቱን ኣብቲ ናይ ስራሕ መርኣዪ ደሚቁ ኣብዚ እዋን እቲ መተግበሪ ኣብ ጥቅሚ ከምዘሎ ከምዘርእይ) ከምእውን በቲ መዳህሰሲ ተጠቂምካ መርበብ ሓበሬታትት ምርኣይ፣ ቪድዮታት ምርኣይ፣ ኢመይልካ ምኽፋት ወይ እቲ መተገብሪ ተጠቂምካ ካልኦት ነገራት ምስራሕ ዘጠቃልል እዩ። ነዚ ናይ Microsoft Edge ብምጥቃም ነጥብታት ክትረክብ እንተደሊኻ፣ እቲ ናይ Bing መዳህሰሲ ከም መደበኛ ናይ መዳህሰሲ መሳርሒ ክኸውን እቲ telemetry ድማ ኣብቲ ናይ Windows ምስትኽካላትካ ክፉት ክኸውን ይግባእ። Microsoft ካብ ጊዜ ናይ ጊዜ ተወሳኺ ናይ ነጥቢ ምርካብ ዕድላት ይህብ እዩ፣ እንተኾነ ግና እዚ ነጥብታት-ምርካብ ዕድላት ንኹሉ ጊዜ ዝቐርብ ኣይኮነን። እቶም ዝረኸብካዮም ነጥብታት ኣብቲ ኣድሕን ዝብል ገጽ ብምኻድ ክትጥቐመሎም ትኽእል ኢኻ ("ሓለፋታት") ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ብምኻድ ነቲ ንሓለፋታት ዝምልከት ሓበሬታ ኣንብብ support.microsoft.com ("FAQ")።
   • 1. እቲ ፕሮግራም ዘድልዮ ነገራት። ቅቡል ዝኾነ ናይ መፍለዪን እቲ መሳሪሒኻ ድማ እዚ ዝስዕብ ዘማልእ ክኸውን ይግባእ ዝወሓደ እቲ ሲስተም ክህልዎ ዝግባእ። እዚ ፕሮግራም ነቶም ኣብ FAQ ተዘርዚሮም ዝርከቡ ዕዳጋታት ዝነብሩ ተጠቀምቲ ክፉት እዩ። ዝኾነ ግለሰብ ምንም እኳ ካብ ሓደ ንላዕሊ ኢመይል ይሃልዎ ካብ ሓደ ንላዕሊ ፕሮግራም መፍለዪ ክህልዎን ኣይክእልን እዩ ከምእውን ንስድራ ሹዱሽተ መፍለዪታት ጥራሕ ይፍቀደለን። እዚ ፕሮግራም ድማ ንግላዊ ጥቕምኻ እምበር ኣብ ንግዲ መዓላ ክውዕል ኣይፍቀድን እዩ።
   • 2. ነጥብታት። ነቶም ዘለዉኻ ነጥብታት ብዘይካ ነቶም ኣብቲ ግብረሰናይ ማሕበራት ተዘርዚሮም ዝርከቡ ናይ መዕቆቢ ማእከል እንተዘይኮይኑ የሕሊፍካ ክትልግሶ ኣይትኽእል ኢኻ። ነቶም ዘለዉኻ ነጥብታት ናይ ግሊ ንብረት ኣይኮኑን፣ ስለዝኾነ ንዝኾነ ዓይነት ክፍሊት ወይ ገንዘብ ክትቕበለሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እዞም ነጥብታት ዝተዋህበካ ብመሰረት ዘሎ ናይ መወዓውዒ ሓለፋታት እዩ። ነጥብታት ክትዕድጎም ኣይትኽእልን ኢኻ። Microsoft ነቶም ንግለሰባት፣ ንስድራ፣ ወይ ኣብ ተወሰነ ጊዜ ገደብ (ንኣብነት ኣብ መዓልቲ) ዝወሃቡ ነጥብታት ወይ ሓለፋታት ክድርቶም ይኽእል እዩ። ኣብዚ ፕሮግራም ኣብ ሓደ ዓውደ ዓመት ካብ 550,000 ንላዕሊ ነጥብታት ከተድሕን ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብዚ ፕሮግራም ዝተረኽቡ ነጥብታት ምስ ዝኾነ ካልእ ናይ Microsoft ወይ ሳልሳይ ኣካላት ዝቐርቡ ፕሮግራማት ተዛሚዶም ወይ ኣብዞም ፕሮግራማት ተቐባልነት ኣይክህልዎምን እዩ። ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ነጥታት እንተዘይረኺብካ ወይ ዘለካ እንተዘይተጠቂምካሉ ክቃጸል እዩ።
   • 3. ሓለፋታት። ነቶም ዘለዉኻ ነጥብታት ኣብ ዝስዕብ መራኸቢ ብምኻድ ክትጥቀመሎም ትኽእል መዕቆቢ ማእከል ወይ እቶም ዘለዉኻ ነጥብታት ናብቶም ዝተመዝገቡ ግብረሰናይ ማሕበራት ክትውፍዮ ትኽእል ኢኻ። ዝተወሰነ ቁጽሪ ዘለዎም ፍሉያት ሓለፋታት ክህልው ስለዝኽእሉ፣ እዞም ሓለፋታት ድማ ቀዲሙ ዝመጸ ቀዲሙ ይረክብ ብዝብል ኣሰራርሓ ይዕደሉ። ንሓለፋታት ዝወሃቡ ነጥብታት ንምጥቃም ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ኢምይል ኣድራሻኻን ቁጽሪ ቴሌፎንካ (እዚ ድማ ን VOIP ወይ ቶልፍሪ ቁጽርታት ዘየጠቃልል) ክንሓተካ ንኽእል ኢና፣ ከምእውን እቲ ናይ ምክልኻል-ቀጠፍጠፍ ኮድ ከተእትው ወይ ተወሳኺ ሕጋዊ ሰነዳት ክትፍርም ክንሓትካ ኢና። ሓንሳብ ሓለፋታት ክትገዝእ እንተኣዚዝካ እቲ ምህርቲ ዝተበላሸወ እንተዘይኮይኑ ወይ ብሕጊ ዝእዘዝ እንተዘኮይኑ ክትስርዞ ወይ ድማ ተመላሽ ክኾነልካ ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ። Microsoft በቲ ናይ ግሉ ዝውስኖ ዝተወደአ ወይ ዘየለ ሓለፋ እንተኣዚዝካ፣ ተመሳሳሊ ዋጋ ዘለዎ ሓለፋ ጌርና ንትክኣልካ ወይ ነቶም ነጥብታትካ ተመላስ ንገብረካ። Microsoft ኣብቲ መዕቆቢ ማእከል ዝቐርቦም ሓለፋታት ከሓድሶም ወይ እዞም ሓለፋታት ከቋርጾም ይኽእል እዩ። ሓደሓደ ሓለፋታት ናይ ዕድመ ገደብ ደንብታት ክህልዎም ይኽእል እዩ። እዞም ዝህልዉ ደንብታት ኣብቲ ዝምልከቶም ጠለባት ክጠቃለሉ እዮም። ነዞም ሓለፋታ ብቕባልን ንምጥቃም ዝምልከት ዝህሉ ዝኾነ ናይ ፌዴራል፣ ሃገር ወይ ከባቢ ቀረጽን ካልኦት ወጻኢታት ሓላፍነትካ እዩ። እቶም ዝወሃቡ ሓለፋታት ናብቲ ዘሃብካዮ ኢመይል ኣድራሻ ስለንልእኮ ነቲ ኢመይል ኣድራሻኻ እዋናዊ ከምዝኸውን ኣረጋግጽ። እቶም ክለኣኹ ዘይከኣሉ ሓለፋታት እንደገና ክትጥቀመሎም ስለዘይትኽእል ወዱቃይ ይኾኑ። ሓለፋታት እንደገና ክትሸጦም ኣይትኽእልን ኢኻ።
   • 4. ኣብዚ ፕሮግራም ዘለካ ተሳታፍነት ምስራዝ። ናብዚ ፕሮግራምካ እንተወሓደ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ሓንሳብ እንተዘይኣቲኻ ክስረዝ እዩ። ብተወሳኺ፣ ዝተወሰኑ ተጠቀምቲ ኣብዚ ፕሮግራም ናይ ምብልሻው፣ ምልጋጽ ወይ ቀጠፍጠፍ ስራሓት ምስ ዝፍጽሙ ወይ ነቶም ደንብታት ምስ ዘየኽብሩ፣ Microsoft ነዞም ተጠቀምቲ ክዓጽዎም ሙሉእ መሰል ኣለዎ። እቲ ፕሮግራም (ብኣኻ ወይ ብኣና) እንተተሰሪዙ ወይ እንተደስኪሉ፣ ነቶም ዘለዉኻ ነጥብታት ከተድሕኖት 90 መዓልታት ኣለካ እንተዘይኮኑ ውዱቃት ክኾኑ እዮም። ኣብ ዝስረዘሉ እዋን፣ ነቲ ነዚ ፕሮግራም ክትጥቀመሉ ዘለካ መሰልን ዝነበረካ ነጥብታት ይወድቅ።
   • 5. ካልኦት ኩነታት። Microsoft ንስኻ ነዚ ፕሮግራም ኮነ ኢልካ ተበላሽዎ ወይ ትላገጸሉ ኣለኻ ወይ ነቲ ዘሎ ደንብታት ኣብ ናይ ምጥሓስ መስርሕ ትሳተፍ ኣለኻ ኢሉ ኢንተኣሚኑ፣ ክሰጎካ፣ ካብቲ ፕሮግራም ዘለካ ናይ ሓለፋታት ነጥብታት ከቋርጸካ ከምእውን ነጥብታት፣ ሓለፋታትካን ናይ ግብረሰናይ ወፈያታትካ ክህግሮም መሰል ኣለዎ።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ዝተፈላለዩ ሃለኽትታትዝተፈላለዩ ሃለኽትታት16_17_18_miscellaneous
መደምደምታ

14. ዝተፈላለዩ ሃለኽትታት። ኢዚ ክፍሊ፣ ከምእውን ክፍሊ 1, 9 (ቅድሚ ኢዚ ደንብታት ምውድኡ ዝነበረ መጠን), 10, 11, 12, 15, 17 ከምእውን ብዘለዎም ደንብታት ድሕሪ እዚ ደንብታት ምውዳእ ዝምልከት ንዝህሉ ዝኾነ ምቁራጽ ወይ ምስራዝ ናይዞም ደንብታት ኣይምልከቶምን እዩ። ሕጊ ክሳብ ዘፍቅዶ ነዚ ደንብታት እዝን እዚ ደንቢ እዚ ዘስክመና ግዴታን ዘስክምና ግቡእን ኣብ ዝኾ ግዜ ብዘይኣፍልጦኻ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ናብ ካልእ ኣካል ኣሕሊፍና ክንህብ ንኽእል። ነዚ ደንብታት እዚ ሰባት ንኽጥቀምሉ ናብ ካልእ ናይ ምትሕልላፍ መሰል አይህሉን። እዚ ደንብታት እዚ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ Microsoft ዘሎ ኣጣቃላሊ ስምምዕ እዩ። ነቲ ኣጠቃቅማ ናይዚ ኣገልግሎት ብዝምልከት ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎኻን Microsoft ዝነበረ ስምምዓት እንተሃልዮም፣ እዚ ስምምዕ እዚ ዓብላሊ ይኸውን። ኣብዚ ስምምዕ እዚ ብምእታው፤ ኣብ ካልእ ምርድዳእ፣ ምውካል፣ ዋሕስ፣ ምርድዳእ፣ ደንብታት፤ መብጽዓ፤ ወይ ካልእ ኣብዚ ደንብታት እዚ ዘይተጠቅሰ ነገራት ኣይምልከትን። ኣብዚ ደንብታት እዚ ዝተጠቅሱ ስምምዓት ብዝተኻእለ መጠን ብሕጊ ዝተፈቅዱ እዮም። ኣብ ቤት ፍርዲ ክፍትሑ ንዘይክኣሉ ክፋል እዚ ስምምዓት፤ ብኻልእ ተመሳሳሊ ስምምዓት ክትክኡ ይከኣል ክሳብ ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሱ ዝኾኑ፡ ተዘይኮነ ካልኦት ስምምዓት ክቅየሩ ኣይክኣልን። እዚኦም ስምምዓት እዚኣቶም ንጠቅምኻን ንጠቅምናን ይኸውን። እዚኦም ስምምዓት እዚኣቶም ንጠቅሚ ካልኦት ካልእ ሰብ ከገልግል ኣይክእልን፡ ብዘይካ ን Microsoft ዝትክእ ኣካል እንተዘይኮይኑ። ኣርእስትታት ናይ ንኡስ ክፋል ንመወከሲ እንተዘይኮይኑ፤ ካልእ ሕጋውነት የብሎምን።

15. ዝኾነ ይግብኣኒ እዩ ትብሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከተፍልጥ ኣለካ። ነዚ ደንብታት እዚ ዝምልከት ይግብኣኒ እዩ ትብሎ ስምምዓት ወይ ኣገልግሎታት ኣብ ቤት ፍርዲ ፋይል ክትከፍት ኣለካ። (ከምኡ'ውን ብዛዕባ ንኡስ ክፋል 10(d)ዝምልከት ብዕርቂ ይኸውን)። እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ኣመት ካብቲ ንምምልካት ዝወሰንካዮ ክኸውን ኣለዎ። እንተኾነ እቲ ናይ ከባቢኻ ሕጊ ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ የፍቅድ እንተኮይኑ፣ ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ይከኣል። ኣብ ውሽጢ እዚ ጊዜ ፋይል እንተዘይከፊትካ፤ ንሓዋሩ ይኽልከል ማለት እዩ።

16. ናይ ሰደድ ሕግታት። ብዛዕባ software ወይ ኣገልግሎታቶም ዝምልከት ንተጠቀምትን ንናይ ኣጠቃቅማን ዝምልከት ናይ ዘበታውን ዓለምለኻዊ ናይ ሰደድ ሕግታትን ኣገባባትን ክትቅየድ ናይ ግድን ይኸውን። ንተወሳኺ ሓበረታ ብዛዕባ ጂኦግራፊካውን ናይ ሰደድ ቅጥዕታትን ዝምልከት፤ https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968https://www.microsoft.com/exporting ተወከሱ።

17. ናይ መሰላትን ግብረ መልሲን ቕሙጥ ከም ናይ እዞም ስምምዕነታት መቕረብቲ ወጻኢ፣ ማይክሮሶፍትፍቓድ ኣይህብን ወይ ካልእ መሰል ኣይህብን፣ ኣብ ምንም ፍቓድ፣ ኣፍልጦ፣ ኮፒራይት፣ ናይ ንግዲ ምስጢር፣ ትሬድማርክ ወይ ካልኦት ናውቲታት ብማይክሮሶፍት ዝውነኑ፣ ብናይ ንግዲ ሽም፣ ኣርማ፣ ዘይተኸለለ። እንተደኣ ን Microsoft ዝኾነ ሓሳባት፣ ንግዲ ሓሳብ፣ ርእይቶ ወይ ግብረመልዲ፣ እዚ ድማ ንሓደሽቲ ምህርታት፣ ቴክኖሎጂታት፣ ምውዕዋዓት፣ ስም ምህርቲ፣ ናይ ምህርቲ ግብረመልሲ ("ግብረመልሲ")፣ ናይ ምህርቲ ምምሕያሻት ዝምልከት ሓሳባት ዘጠቃልል እንተሂብካ፣ እዚ ብዘይ ክፍሊት፣ ሓለፋነት ወይ ካልእ ውዕለት፣ ነገራት ምስራሕ፣ ክስርሑ ወይ ተመሳሳሊ ስራሕ፣ ምጥቃም፣ ምክፋል፣ ናብ ንግዲ ክውዕል ኢልካ መሰል ብዘይብሉ መንገዲ ን Microsoft ከምዝሃብካዮ ይቁጸር። ማይክሮ ሶፍት ንሶፍትዌሩ፣ ቴክኖሎጂታቱ ወይ ሰነዳቱ ፍቓድ ኣብ ዝህበሉ ዋናኒ ግብረ መልሲ ንማም ሳልሳይ ኣካል ኣይትህቡን ምኽንያቱ ግብረ መልስኹም ኣብኡ ከእትዎ እዩ።

ሙሉእ ትሕዝቶ
መተሓሳሰቢታትመተሓሳሰቢታትNOTICES
መደምደምታ

ንናይ ደራሲ መሰል ምጥሓስ ዝምልከቱ መተሓሳሰቢታት ኣገባባትን Microsoft ንናይ ሳልሳይ ኣካል ናይ ኣእምሮ ብብረት መሰል የኽብር። እንተድኣ ምልክታ ናይ መሰል ደራሲ ምጥሓስ ክትሰድድ ደሊኻ፣ ማለት ኣቤቱታ ናይ መሰል ደራሲ ዝወሰኸ ኣብ መሰል ደራሲ ምግሃስ ዝብል ኣቕርብ። ምስ እዚ ከይዲ ዝተሓሓዙ ሕቶታት ጥራሕ መልሲ ይቕበሉ

ብዛዕባ መሰል ደራሲ ምግሃስ ዝምልከት፣ Microsoft ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኮድ፣ ንኡስ ክፋል 512 ብምምርኳስ መልሲ ይህበሉ። ብተደጋጋሚ ምግሃስ ዘብዝሑ ሰባት እንተለዉ፤ Microsoft ነቲ መፍለዪኦም የቋርጾ።

ብዝዕባ ናይ ኣእምሮ ንብረት መሰል ኣብ መወዓውዒ ዝምልከት መተሓሳሰብን ኣገባባትን። ብዝዕባ ናይ ኣእምሮ ንብረት መሰል ኣብ መወዓውዒ ኔትዎርክ ዝምልከት ናይ ኣእምሮ ንብረት መሰል መምሪሒታት ኣንብብዎ።

ናይ መሰል ደራሲን ንግድ ፍቓድን ዝምልከት መተሓሳሰቢታት። እዚ መሰል ደራሲ ከምዚ ዝስዕብ ይጥቀስ፡ copyright © 2018 Microsoft Corporation and/or its suppliers, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ናይ ደራሲ መሰል ዝተሓለወ እዩ። Microsoft ከምኡ ውን ኩሉ ኣስማት፣ ሎጎ፣ ምልክታትን ናይ Microsoft ምህርትታት፣ ሶፍትዌራት፣ ኣገልግሎታትን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ናይ Microsoft ንግድ ምልክት ወይ ዝተመዝገበ ንግዲ ምልክት እዮም። እቲ ኣስማይ ናይ ትካላትን ካልኦት ሃለኽትታትን ከኣ ኣብ ትሕቲ ናይ ወነንቲ ንግድ ምልክት ይኸውን። ኣብዚ ደንቢ እዚ ዘይተሰምየ ኩሉ መሰላት ናይ ምሃብ መስል ዝተሓለወ ይኸውን። ሓድሓደ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰርቨር ናይ Microsoft ዘለዉ ሶፍትዌራት ብመሰረት ስራሓት ከኣ ናይ ነጻ Independent JPEG Group እዮም። Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. ናይ ደራሲ መሰል ዝተሓለወ እዩ። ኣብ ሓድሓደ ናይ Microsoft መርበብ ሓብሬታ ሰርቨር ዝተጠቕመሉ "gnuplot" ሶፍትዌር ኣሎ። እቲ ናይ ደራሲ መሰል ብ copyright © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley ኽጥቀስ ይከኣል። ናይ ደራሲ መሰል ዝተሓለወ እዩ።

ሕክምናዊ መተሓሳሰቢ። Microsoft ዝኾነ ናይ ሕክምናዊ ወይ ክንክን ጥዕና ዝምልከት ምኽሪ፣ ምርመራ ወይ ሕክምና ኣየቕርብን እዩ። ስለዝኾነ ዝንኾነ ዝህልወኩም ናይ ሕክምና ኩነታት፣ ኣመጋግባ፣ ጥንካረ ወይ ናይ ጥዕና ፕሮግራማት ዝምልከት ኩሉግዜ ካብቲ ሓኪምኩም ወይ ካልእ ናይ ሕክምና በዓል ሙያ ምኽሪ ከተናድዪ ይግባእ። በዚ ወይ ብመንገዲ እዚ ኣገልግሎት'ዚ ዝረኸብክምዎ ሓበሬታ ተመርኩስኩም ነቲ ናይ በዓልሙታ ሕክምናዊ ምኽሪ ሸለል ክትብልዎ ኣይግባእን እዩ።

ናይ ብርኪ ጥቅስታትን ናይ ዳታ መውጫታትን (ናይ መውጫታት ዋጋታት ዘጠቓልል) © 2013 Morningstar, Inc. ኩሉ መሰላት ዝተሓለወ እዩ። ኣብዚ ዝተጠቃለለ ሓበሬታ፡ (1) ብሙሉኡ ን/ወይ ክፋል ትሕዝቶኡ ናይ Morningstar ናይ ግሊ ንብረት እዩ፡ (2) ክቅዳሕ ወይ ክብተን ኣይፍቀድን እዩ፣ ከምእውን (3) ንትኽክለኛቱ፣ ሙሉእነቱ ወይ ጊዚያቱ ዝምልከት ምንም ዝወሃብ መተኣማማኒ የለን። ነዚ ሓበሬታ ብምጥቃም ንዝወርድ ዝኾነ ዕንወት ወይ ክሳራታት Morningstar ይኹን እቶም ትሕዝቶ ኣዳለውቱ ምንም ዓይነት ሓላፍነት ኣይወስዱን እዮም። ናይ ዝሓለፈ ስራሓት ነቲ ናይ መጻኢ ውጽኢት ውሕስነት ኣይህብን እዩ።

ምስ መድሕን፣ ፈጠራ፣ ንግዲ፣ ዕዳጋ ወይ ዝኾነ ናይ ፊናንሳዊ መሳሪሒታት ወይ ወፍሪ ምህርትታት (ንኣብነት፣ ደሪቫቲቭስ፣ ዝተደላደሉ ምህርትታት፣ ናይ ወፍሪ ፋንድታት፣ ናይ ሸርፊ ንግዲ ፋንድታት፣ ናይ ወፍሪ ፓርቶፎልዮ፣ ወዘተ እዚ ድማ እቲ ናይቲ መሳርሒ ወይ ወፍሪ ምህርቲ ብዋጋ፣ ትርፊ ን/ወይ ዕቤታት ዝምርኮስ ዝኾነ፣ ወይ ዝትኣሳሰር፣ ወይ ነዞም መውጫታት ክከታተል ዝተሃቀነ ወይ ነቶም መውጫታት ዝምልከት ፕሮክሲ ዝኾነ) ዝተኣሳሰር ምስ Dow Jones IndexesSM፣ ናይ መውጫ ዳታ፣ ወይ Dow Jones marks ኣቐዲምካ ካብ ብጽሑፍ ዝተዋህበ ስምምዕ ከይረኸብካ ከይትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።

ፋይናንሳዊ መተሓሳሰቢ። Microsoft በቲ ዘሎ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ፌዴራላዊ ናይ ሴክውሪቲ ሕጊ ወይ ካልኦት ናይ ሴክውሪቲ ሕግታት መሰረት ደላላይ/ሸያጢ ወይ ምዝጉብ ናይ ወፍሪ ኣማኻሪ ኣይኮነን፣ ከምእውን ንሴክውሪቲታት ወይ ካልኦት ፋይናንሳዊ ምህርትታት ወይ ኣገልግሎታት ዝምልከት ኣየናይ እዩ ኣድማዒ ወፍሪ፣ ዕድጊ ወይ ምሻጥ ኣመልኪቱ ንግለሰባት ምኽሪ ኣይህብን እዩ። ኣብዚ ኣገልግሎታት ዝርከብ ዝኾነ ሴክውሪቲ ንኽዕደግ ወይ ክሽየጥ ጠለብ ይቀርበሉ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። Microsoft ይኹን እቶም ዝፈቀደሎም ናይ ብርኪ ጥቁሳት ወይ ናይ መውጫ ዳታ ንዝኾነ ፍሉይ ናይ ፋይናንሳዊ ምህርቲ ወይ ኣገልግሎት ኣይድግፉን ወይ ኣይምዕድን እዩ። ምንሙ መማኸሪ ክኾን ተባሂሉ ኣይተሰረሐን፣ ናይ ኢንቨስትመንት ወይ ግብሪ ምኽሪ ከይገደበ ይሓውስ።

መተሓሳሰቢ ብዛዕባ H.264/AVC, MPEG-4 Visual, and VC-1 Video Standards። እቲ ሶፍትዌር በቲ ብ MPEG LA, L.L.C ሊቸንሳ ዝተህቦ ናይ H.264/AVC, MPEG-4 Visual and/or VC-1 ቴክኖሎጂ ኮድ ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ቴክኖሎጂ ነቲ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ ዝኸውን ናይ ዳታ ትሕዝቶ ዘለዎ ቅርጺ እዮ። MPEG LA, L.L.C. እዚ ዝስዕብ መተሓሳሰቢ ይሓትት፡

እዚ ምህርቲ ኣብ ትሕቲ ሕጊ H.264/AVC፣ MPEG-4 VISUAL ከምእውን VC-1 ፍቓድ ዋንነት ፈጠራ ፖርቶፎልዮ ሊቸንሳ ንናይ ግላውን ዘይንግዳዊ ዓማዊል ጥቅሚ ሊቸንሳ ዝተዋህቦ ኮይኑ፣ እዚ ድማ (A) እቲ ኮድ ሓዘል ቪድዮ ምስቲ ዘሎ ስሩዕ ቅጥዒ ("ስሩዕ ቪድዮ") ዝኽተል ን/ወይ (B) በቲ ግላዊ ወይ ዘይንዳዊ ዝኾነ ሰብ ን/ወይ ነቲ ቪድዮ ከዳሉ ከዳሉ ፍቃድ ካብ ዝተዋህቦ ናይ ቪድዮ ኣቕራቢ ኮድ ሒዙ ዝተዳለወ እሞ ብመልክዕ H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, AND VC-1 ዝተፈትሐ ቪድዮ ኮድ ከዳሉ ዝተፈቅደሉ እዩ። እዚ ፍቓድ ንዝኾነ ዓይነት ምህርቲ ምንም እኳ እቲ ምህርቲ ዋላ ኣብ ሓደ ክፋል ናይዚ ሶፍትዌር ዝርከብ እንተኾነ፣ ክመሓላለፍ ኣይክእልን እዩ። NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ MPEG LA, L.L.C. ክረከብ ይከኣል እዩ። ነቲ ናይ MPEG LA መርበብ ሓበሬታ ተመልከት።

ነገራት ብግልጺ ንምብራህ ጥራሕ ተባሂሉ፣ ነቶም ብዞም ደንብታት መሰረት ንመደበኛ ንግዲ መሰረት ነዚ ሶፍትዌር ክጥቀምሉ ኣይድርትን ወይ ኣይክልክል እዩ፣ እዚ ግን እዞም ዝስዕቡ ኣየጠቃልልን እዩ (i) ነዚ ሶፍትዌር ንሳልሳይ ኣካላት መላሊስካ ምብታን፣ ወይ (ii) ንሳልሳይ ኣካል ንምብታን ተባሂሉ በቲ ስሩዕ ቪድዮ ተኸታሊ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ነገራት ምፍጣር

ሙሉእ ትሕዝቶ
ስሩዕ ናይ ማመልከቻ ሊቸንሳ ደንብታትስሩዕ ናይ ማመልከቻ ሊቸንሳ ደንብታትSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
መደምደምታ

ስሩዕ ናይ ማመልከቻ ሊቸንሳ ደንብታት

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE, AND XBOX STORE

እዞም ናይ ፍቓድ ደብታት ኣብ መንጎኻን እቲ ናይ መተግበሪ ሓታሚ ዝህሉ ስምምዕ ይገልጹ። ብኽብረትካ ኣንብቦ። እዚኦም ነቶም ካብ Microsoft Store፣ Windows Store ወይከኣ Xbox Store (እዚኦም ሕድሕዶም ኣብቲ ናይ ፍቓድ ውዕል "መኽዘን" ተባሂሎም እዮም ዝጽውዑ) እተውርዱዎም መተግበሪታት ዝምልከቱ እዮም፣ እዚኦም ምናልባሽ እቲ መተግበሪ ዝተፈልዩ ውዕላት ሒዙ እንተዘይመጽዩ እንኮላይ ኩሎም መሕደሲታት ወይ ናይቲ መተግበሪ ደገፍቲ ነገራት እውን የጠቓልል።

ነቲ መተግበሪ ምውራደ ወይ ምጥቃም ወይ ነዚኦም ዝምልከት ክትገብር እንተፈቲንካ፣ ነዞም ውዕላት ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት እዩ። ነዞም ውዕላት ዘይትቅበሎም እንተኾንካ፣ ነዚ መተግበሪ ክተውርድ ወይ ክትጥቀመሉ ምንም ዓይነት መሰል የብላካን።

ናይ መተግበሪ ሓታሚ ማለት እቲ እቲ ኣብ መኽዘን ተገሊጹ ዘሎ ንዓኻ ናይ መተግበሪ ፍቓድ ዝህበካ ኣካል እዩ።

ነዞም ናይ ሊቸንሳ ደንብታት ተኽብሮም እንተኾንካ እዞን ዝስዕቡ መሰላት ኣለካ።

 • 1. ናይ ምጽዓንን ምጥቃምን መሰላት፣ ዝወድቀሉ ዕለት። በቲ ኣብ ናይ Microsoft's ሕግታት ኣጠቃቅማተጠቂሱ ብዘሎ ደንብታት ብምኽታል መተግበሪታት ኣብቲ ናይ Windows መሳሪሒታትካ ወይ Xbox ኮንስል ክትጽዕን ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ግና ኣብዝኾነ እዋን ነዚ ናይ Microsoft's ሕግታት ኣጠቃቅማ ከመሓይሾ መሰል ኣለዎ።
 • 2. ቢንተርኔት ዝወሃቡ ኣገልግሎታት
  • a. ስምምዕ ንብኢንተርኔት ወይ ብዋየርለስ መልክዕ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት። እቲ መተግበሪ ናብቲ ናይ ኮምፕዩተር ሲስተም ብመልክዕ ኢንተርኔት ከምእውን ዋየርለስ ኔትዎርክ ዘጠቓልሎ ዝተራኸበ እንተኾይኑ፣ ነዚ መተገበሪ ምጥቃም ነቲ ናይ ስሩዕ መሳርሒ ሓበሬታ (ነቲ ቴክኒካዊ ናይ መሳሪሒኻ ሓበሬታ፣ ሲስተም መተግበሪ ሶፍትዌር ሓበሬታን ካልኦት መሳለጥያታት ሓበሬታ ወዘተ ዘጠቃልል) በቲ ብኢንተርኔት ወይ ብዋየርለስ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ክሰራጮ ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት እዩ። ነዚ መተግበሪ ብምጣቃም ናይ ትረኽቦም ኣገልግሎታት ዝምልከት ዝኾነ ዓይነት ደንብታት እንተሃልዮም፣ እዞም ደንብታት ኣብ ተግባር ይውዕሉ።
  • b. ነቶም ብኢንተኔት ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ብዘይ ቅጥዒ ምጥቃም። ንዝኾነ ብኢንተርኔት ወይ ናይ ዋየርለስ ኔትዎርክ ዝወሃቡ ኣግለግሎታት ብዝጎድኦ ወይ ንኻልኦት ካብ ምጥቃም ብዝዕንቅፍ መንገዲ ክትጥቀመሉ ኣይፍቀድን እዩ። ነዚ ኣገልግሎት'ዚ ናብ ዝኾነ ኣገልግሎት፣ ዳታ፣ መፍለዪ ሕሳብ ወይ ኔትዎርክ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክትኣቱ ክትጥቀመሉ ኣይፍቀድን እዩ።
 • 3. ጽፍሒ ናይ ሊቸንሳ። ኢዚ መተግበሪ ሊቸንሳ እዩ ተዋሂብዎ እምበር፣ ዝተሸጠ ኣይኮነን። እዚ ስምምዕ'ዚ ነቲ መተግበሪ ክትጥቀመሉ ሒደት መሰል ጥራሕ እዩ ዝህበካ። እንተደኣ Microsoft በቲ ኣቀዲምዳ ምስ Microsoft ዝገበርካዮ ስምምዕ መሰረት ነቲ መተግበሪ ካብቲ መሳሪሒካ ክትጥቀመሉ እንተኣቋሪጽዎ፣ ዝኾነ ዝነበረ ናይ ሊቸንሳ ስምምዕ መሰላት ክቋረጹ እዮም። እቲ ናይ ምህርቲ ኣሕታሚ ኩሎም ካልኦት መሰላት ይዕቅብ። ነዞም ደረታት ዘወግድ ናይ ምተግበሪ ሕጊ መሰል እንተዘይሂብካ፣ ካብዚ ስምምዕ ዝተገልጸ ወጻኢ ነዚ መተግበሪ ክትጥቀመሉ ኣይግባእን እዩ። ሰልዝኾነ ድማ ነቲ መተግበሪ ብዝተወሰነ መልክዑ ክትጥቀመሉ ዘገድድ ናይ ቴክኒካዊ ደረታት ከተኽብሮም ይግባእ። እዞም ስዝዕቡነገራት ክትገብር ኣይፍቀድን እዩ፡
  • a. ኣብቲ መተግበሪ ዝርከቡ ናይ ቴክኒካዊ ደረታት ክትሓልፎም ምፍታን።
  • b. እቲ ናይ መተግበሪ ሕጊ ብዕሊ ዝፈቅድ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ኣብዚ መተብግበቲ ዝኾነ ናይ ዘይፍቁድ ናይ ኢንጅነት ስራሓት፣ ብዝራው፣ ወይ ምብትታን ስራሓት ኣይፍቀድን እዩ።
  • c. ኣብዚ ስምምዕ ካብ ዝተገልጸ ወይ ብሕዚ ቅቡል ካብ ዝኾነ ወጻኢ ናይዚ መተግብሪ ብዙሕ ቅዳሓት ከተዳሉ ኣይፍቀድን እዩ።
  • d. ነዚ መተግበሪ ምሕታም ወይ ካልኦት ክቀድሕዎ ኢልካ ከተዳልው ኣይፍቀድን እዩ።
  • e. ነዚ መተግበሪ ከተካርዮ፣ ምስ ካልእ ክትሰማማዓሉ ወይ ከተለቅሖ ኣይፍቀድን እዩ።
  • f. ነዚ መተግበሪ ወይ ስምምዕ ናብ ሳልሳይ ኣካል ምትሕልላፍ።
 • 4. ስነዳ። ምስዚ መተግበሪ ዝኾነ ዓይነት ሰነድ ዝቀረበ እንተኾይኑ፣ ነዚ ሰነድ ክትቀድሖ ወይ ድማ ንመወከሲ ንግላዊ መዓላ ከተውዕሎ ትኽእል ኢኻ።
 • 5. ቴክኖሎጂታትን ናይ ንወጻኢ ምልኣኽ ዕቃበታት። እዚ መተግበሪ ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወይ ዓለምለኻዊ ቁጽጽር ቴክኖሎጂ ናይ ንወጻኢ ምልኣኽ ሕግታትን ደንብታትን ዝጽሎ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ነቶም ኣብዚ መተግበሪ ዝርከቡ ወይ ዝድገፉ ቴክኖሎጂታትን ብዝምልከት በቲ ዘሎ ናይ ውሽጣውን ዓለምለኻውን ናይ ንወጻኢ ምልኣኽ ሕግታት ንኹሎም ከምዝኽተል ከተረጋግጽ ይግባእ። እዞም ሕግታት እገዳታት ናይ ቦታታት፣ ተጠቃሚ ከምእውን መዓላን ዘጠቃልሉ እዮም። ነቶም ብ Microsoft ዝቐርቡ ምህርትታት ሓበሬታ እንተደሊኹም ናብ Microsoft exporting website ብምኻድ ኣንብቡ።
 • 6. ናይ ሓገዝ ኣገልግሎታት። እንታይ ዓይነት ናይ ሓገዝ ኣገልግሎታት ከምዘሎ ንምፍላጥ ነቲ ናይ መተግበሪ ሓታሚ ተወከሱ። Microsoft፣ እቲ ናይ ሃርድዌር ኣምራቲ ወይ ናይተ ገመድ አልቦ ተሰካሚ (ሓዲኦም ናይቲ መተግበሪ ኣዳላዊ እንተዘይኮይኑ) ነቲ መተግበሪ ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት ብምቕራቡ ምንም ዓይነት ሓላፍነት የብሉን።
 • 7. እቲ ስምምዕ ብሙሉኡ። እዚ ዝስምምዕ፣ ዝኾነ ዝምልከት ግላዊ ፖሊሲ፣ ዝኾነ ተወሳኺ ምስቲ መተግበሪ ተሳንዩ ዝኸይድ ደንቢ፣ ንተወሰኽቲ ዝተዳልዉ ደንብታትን ምሕዳሳትን ኩሎም እቲ ኣብ መንጎኻን እቲ ሓታሚ ናይቲ መተግበሪን ዘሎ ጠቅላላ ናይ ሊቸንሳ ስምምዕ እዩ።
 • 8. ዝትግበር ሕጊ።
  • a. ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ካናዳን። ነቲ መተግበሪ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ወይ ካናዳ ዝረኸብካዮ እንተኾይኑ፣ ኣብቲ ትነብረሉ ከባቢ ወይ ዞባ(ወይ፣ እቲ ስራሕ፣ እቲ ቀንዲ ናይ ስራሕ ቦታ) ዝርከብ ሕግታት ነዚ ስምምዕ ዝምልከት ኣተረጓጉማን ንዝህሉ ናይ ሕጊ ምጥሓስ ጥርዓናትን ካልኦት ጥርዓናት (ምክልኻል ዓማዊል፣ ዘይቅኑዕ ውድድራት፣ ከምእውን ካሕሳ ምሕታትን ዘጠቃልል) ምንም እኳ ናይ መትከል ሕጊ ፍልልይ ይሃሉ በዚ ሕጊ ዝቅየድ እዩ።
  • b. ካብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ካናዳን ወጻኢ። ነዚ መተግበሪ ኣብ ዝኾነ ካልእ ሃገር እንተረኺንካዮ፣ እቲ ናይታ ሃርር ሕጊ ኣብ ተግባር ይደንብታት።
 • 9. ሕጋዊ ጽልዋታት። ኢዚ ስምምዕ'ዚ ሓደሓደ ሕጋዊ መሰላት ይገልጽ። በቲ ናይ ዞባኻ ወይ ሃገርካ ዘሎ ሕጊ መሰረት ካልእ መሰላት ክህልወካ ይኽእል እዩ። እዚ ስምምዕ'ዚ እቲ ናይ ዞባኻ ወይ ሃገርካ ዘሎ ሕጊ ንኽትግብር ዘይፍቀድሉ እንተዘይኮኑ ነቲ ናይ ዞባኻ ወይ ሃገርካ ዘሎ ሕጊ መሰረት ዘለካ መሰላት ኣይቅይሮን እዩ።
 • 10. ናይ መተኣማመኒ መረጋገጺ። እዚ መተግበሪ "ምስ ዝህሉ ኩሉ ጌጋታት" ከምእውን "ብዝተዳለወሉ መልክዕ"፣ "ከምዘለዎ" ሊቸንሳ ዝተዋህቦ እዩ። ነዚ ብምጥቃምካ ዘጋጥም ሓደጋ ኩሉ ባዕልካ ትስከሞ። እዚ ናይ መተግበሪ ሓታሚ፣ ኣብ ክንዲ ርእሱ፣ Microsoft (እንተደኣ Microsoft ነቲ ናይ መተግበሪ ሓታሚ እንተዘይኮነ)፣ ነቶም መተግበሪ ዝመሓላልፉ ናይ ዋየርለስ ኔትዎርክታት፣ ከምእውን ነፍሲወከፍ መሻርኽቱ፣ ኣከፋፈልቲ፣ ወከልቲን ኣቕረብትን ("ዝተሸፈኑ ኣካላት") ነዚ መተግበሪ ብዝምልከት ዝኾነ ዓይነት መተኣማመኒታት፣ ውሕስነታት ወይ ቅድመ ኩነታት ኣይህብን እዩ። እቲ ነዚ መተግበሪ ዝምልከት ጽፈት፣ ድሕነት፣ ኣመቺእነትም ስራሕን ሓላፍነትካ እዩ። እዚ መተግበሪ ዝተበላሸወ ነገር እንተኣዳልዩ፣ ነቲ ዝህሉ ኩሉ ናይ ኣገልግሎት ወይ ጽገና ወጻኢ ባዕልኻ ክትሽፍኖ ኢኻ። እዚ ስምምዕ ክልውጦ ዘይክእል ናይ ከባቢኻ ሕጊ መሰረት ተወሳኺ ናይ ዓሚል መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ። በቲ ዘሎ ናይ ኣከባቢኻ ሕጊ ዝፈቅዶ መሰረት፣ እቶም ናይ ሓባት ኣካላት ንዝኾነ ዝመልክት ውሕስነትን ቅድመኩነትን ኣይምልከቶምን እዩ፣ እዚ ድማ ናይ ምሻጥ ዓቕሚ፣ ንተወሰነ ዕላማ ናይ ምህራም ብቕዓት፣ ድሕነት፣ ምቹእነትን ዘይምግጣም ዘጠቃልል እዩ።
 • 11. ናይ ምድሓንን ዕንወታትን ዘሎ ዕቃበታትን ምውጋድን። ክሳብ ብሕጊ ዘይተኸልከለን ናይ ዝወረደ ዕንወት ካሕሳ ክትሓትት እንተደሊኻ፣ ካብቲ ናይ መተግበሪ ሓታሚ ናይ ዝኸፈልካሉ ዋጋ ጥራሕ ወይ ክሳብ USD$1.00 ዶላር፣ ማለት ካብ ክልቲኡ እቲ ዝዓበየ ዋጋ ክኽፈለካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ግና ዝኾነ መሰላት ከተእቱ ወይ ካልእ ዓይነት ካሕሳ ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ፣ እዚ ድማ ከም ሳዕቤናዊ፣ ክሳራ፣ ፍሉይ ዝኾነ፣ ቀጥታ ወይ ተዘዋዋሪ ዘጋጠመ ዕንወታት ነቲ ናይ መተግበሪ ሓጋሚ ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ። ምንም እኳ እዞም ደንብታት ዘይፈቅዱ እንተኾኑ እንተኾነ ግና እቲ ናይ ከባቢኻ ሕጊ መተኣማመኒ፣ ውሕስነት፣ ወይ ቅድመ ኩነት ክትግበር ዘገድድ እንተኾይኑ፣ እዚ ክፍጸመሉ ዝኽእል ደማ ካብቲ ነዚ መተግበሪ ዳውንሎድ ካብ ዝገበርካሉ ጀሚሩ ዘሎ 90-መዓልታት ክፍጸም ይግባእ።

እዚ ማዕቅቦ ድማ ነዞም ዝስዕቡ ይምልከት፡

 • ዝኾነ ነዚ መተግበሪ ወይ በዚ መተግበሪ መንገዲ ዝቀርቡ ኣገልግሎታት ይምልከት፣ ከምእውን
 • ንዝኾነ ዝቐርቡ ናይ ኮንትራት፣ መተኣማመኒ፣ ውሕስነት፣ ወይ ቅድመ ኩነት፣ ሓላፍነት፣ ሸለልትነት፣ ወይ ካልእ ሕጋዊ ነገራት፣ መሰላትን ደንብታት ምጥሓስ፣ ዘይርትዓዊ ነገራት፣ ወይ ብዝኾነ ጽንሰ ሓሳብ ንዝኾነ በቲ ሕጊ ዝፈቅዶ ነገራት ዝኽሰቱ ምጥሓሳት ይምልከት።

እዚ ዝስዕብ እንተተፈጸ እውን ዝምልከት እዩ፡

 • እዚ መፍትሒ እዚ ነቲ ዘጋጥመካ ዝኾነ ዓይነት ክሳራ ብሙሉኡ ዘሕውይ ኣይኮነን፣ ወይ
 • እቲ ናይዚ መተግበሪ ሓታሚ ብዛዕባ እዚ ዕንወት ይፈልጥ ኔሩ ወይ ክፈልት ነይርዎ ዝብል ሕሳባት እውን የጠቃልል።
ሙሉእ ትሕዝቶ
ዝሽፈኑ ኣገልግሎታትዝሽፈኑ ኣገልግሎታትserviceslist
መደምደምታ

እዞም ዝስዕቡ ምህርትታት፣ መተግበሪታትን ኣገልግሎታትን በቲ ናይ Microsoft ናይ ኣገልግሎት ስምምዕ ዝሽፈኑ ኮይኖም፣ ኣብቲ ዕዳጋኻ ዘይርከቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing ኣብ ናይ ትምህሪ ክፍልታት
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Cortana
 • Cortana skills by Microsoft
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove
 • Groove Music Pass
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft ሓገዝን ጽገናን ን Office 365
 • Microsoft ፊልሚታትን ቲቪን
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN.com
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive
 • OneDrive.com
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows መደብር
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios ጸወታታት፤ መትግበሪን መርበብ ሓበሬታን
 • Xbox Live
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • መደብር
 • ብMicrosoft ዝተዳለው Windows ጸወታታ፤ መትግበሪታትን መርበብ ሓሬታን
 • ናይ Bing Wikipedia ዳህሳሲ
 • ናይ Bing መሳርሒ
 • ናይ Bing መተግበሪApps
 • ናይ Bing መዝገበ ቃላት
 • ናይ Bing መድለዮ መተግበሪ
 • ናይ Bing ካርታ
 • ናይ Bing ዴስክቶም
 • ናይ Microsoft መፍለዪ
 • ናይ Microsoft ቤተሰብ
 • ናይ Microsoft ዋልፔፐር
 • ናይ Microsoft ጥዕና
 • ናይ MSN መግብን መስተን
 • ናይ MSN ስፖርት
 • ናይ MSN ኩነታት ኣየር
 • ናይ MSN ዜና
 • ናይ MSN ገንዘብ
 • ናይ MSN ጉዕዞ
 • ናይ MSN ጥዕናን ጥንካረን
 • ናይ MSN ፕረሚዪም
 • ናይ Office 365 ዓሚል
 • ናይ Office 365 ዩኒቨርሲቲ
 • ናይ Office 365 ገዛ
 • ናይ Office 365 ግላዊ
 • ናይ Office ኣብ መስመር
 • ናይ Skype ኣመሓዳሪ
 • ናይ መሳርሒ ናይ ጥዕና መተግበሪ
 • ናይ ካርታ መተግበሪ
 • ዝቕጽል ዜጋ
 • ዝቕጽል ዝተቆለፈ ስክሪን
ሙሉእ ትሕዝቶ
መጋቢት 1, 20180