Internet Explorer

  Windows Internet Explorer 9 ya Windows Vista le Windows Server 2008.

  Fetola Puo:
  Windows Internet Explorer 9 e letla diwebosaete tsa gago go phatsima le go dira jaaka ditiriso tsa bogologolo mo PC ya gago.
  • Mofuta:

   9.0.7930.16406

   Leina la Faele:

   IE9-WindowsVista-x86-tsn.exe

   Letlha la Phasalatso:

   25/05/11

   Bogolo jwa Faele:

   17.8 MB

   Diathikele tsa Knowledge Base (KB): KB982861

    Windows Internet Explorer 9 e isa kwa disaeteng tsa webo le ditiriso tse di lebegang le go dira jaaka ditiriso tsa bogologolo tsa PC go ralala matla a Windows.
    • Bonako: Internet Explorer 9, e bonako gotlhelele. E dirilwe go tsaya tshono e e tletseng ya serwepopota sa PC ya gago go ralala Windows, Internet Explorer 9 e isa maitemogelo a a humileng e bile a le mantsi a a bonako le go araba jaaka ditiriso tsa bogologolo tse di golagantsweng mo PC ya gago.
    • Phepafatsa: Internet Explorer e tsenya tebelelo mo disaeteng tsa Webotse o di ratang ka tebo e e phepa le go leba mo lefelong le le tlhapileng le le dirang gore diasete tsa webo ya gago di phatsime. Tomaganyo e esenang dintlha le Maikutlo ka Windows 7 e neelana ka phitlhelelo ya tobetsa gangwe go ditiriso tsa webo tse di tsentsweng go lebagana le bara tiro ya gago.
    • Tshephega: Internet Explorer ke tsela e e tshephegang go ya kwa webong ka gonne e na le tshireletsego e e matsetseleko e e ageletsweng, bosephiri le dithekenoloji tse di tshephegang tse di go tsholang go bolokegile le maitemogelo a gago a go batla a sa tshwenngwe.
    • Dira ka kgolaganyo: Thsegetso ya HTML5 le kago e e laolwang ya mouteme wa webo go tsaya tshonoGPU e kaya gore tshwao llona leo ga le dire fela go ralala webo, mme le tsamaisa maitemogelo a a bonako mme a humile go ralala Windows le Internet Explorer 9.
  • Tsamaiso ya Tiragatso e e nang le Tshegetso:

   Windows Vista Service Pack 2

     • Windows Vista ka pheke ya tirelo ya 2:
     • Windows Server 2008 ka pheke ya tirelo 2
    • Khomphiutha/Setlhagisi Khomphiutha ka setlhagisi sa 233MHz kgotsa go feta (Setlhagisi sa Pentium se tshitsinntswe)
    • Memori 512MB
    • Sebaka sa Serwepopota
     • Windows Vista ka pheke ya tirelo ya 2: 70MB
     • Windows Server 2008 ka pheke ya tirelo ya 2: 150MB
    • Tlhagisa: Super VGA (800 x 600) kgotsa monitara wa tharabololo godimo ka mebala e le 256.
    • Ditlhomelwa Kgolaganyo ya Mouteme kgotsa Inthanete; Maose waMicrosoft, Milimaose wa Microsoft, kgotsa sediriswa se se tsamaelanang se semotsu.
    1. Tobetsa konopo ya Taisololo mo tsebeng e go simolola go laisolola.
    2. Dira nngwe ya tse di latelang:
     • Go simolola go laisa ga jaana, tobetsa Bula kgotsa Tsamaisa porokeramo e go tswa mo lefelong la ga jaana.
     • Go gatisa taisololo mo khomphiutheng go golaganya moragonyana, tobetsa Boloka kgotsa Boloka porokeramo e mo disekeng.

  Dilaisololwa tse di Ratwang Thata

  Loading your results, please wait...

  Ditlhabololo tsa mahala tsa PC

  • Dipetšhe tsa tshireletso
  • Ditlhabololo tsa dirweboleta
  • Sephuthelo sa ditirelo
  • Dilaodi tsa dirwethata