Internet Explorer

  Internet Explorer 11 ya Windows 7

  Fetola Puo:
  Laisolola sebatli se se bonako le se se bofefo se se atlanegisediwang Windows 7.
  • Mofuta:

   11.0.0.0

   Leina la Faele:

   IE11-Windows6.1-x86-tn-za.exe

   Letlha la Phasalatso:

   06/11/13

   Bogolo jwa Faele:

   29.2 MB

   Diathikele tsa Knowledge Base (KB): KB2841134

    Internet Explorer 11. E bonako e bile e bofefo ka Windows 7.
    • E bonako: E tsenya disaete ka bonako e bile e bofefo fa o ntse o di fenena.
    • E motlhofo: E dira sentle le Windows, e dira fela jaaka o batla.
    • E babalesegile: Tshireletso e e botoka mo matshosetsing le khupamarama e e oketsegileng mo kgolaganong.
  • Tsamaiso ya Tiragatso e e nang le Tshegetso:

   Windows 7 Service Pack 1

    • Khomphiutha/ Selaodisi: Khomphiutha e e nang le selaodisi sa 233MHz kgotsa go feta (Go atlanegisiwa selaodisi sa Pentium)
    • Memori: 512MB
    • Sebaka sa Polokelo Thata:70MB
    • Sebontshi: VGA e Kgolo (800 x 600) kgotsa monithara wa resolušhene e e kwa godimo ka mebala e 256.
    • Didiriswa tse dingwe: Modeme kgotsa kgolagano ya Inthanete; Maose wa Microsoft, Microsoft IntelliMouse, kgotsa sediriswa se se tshwanelang sa go supa.
    1. Tobetsa konopo ya Taisololo mo tsebeng eno go simolola go laisolola.
    2. Dira nngwe ya dilo tse di latelang:
     • Go simolola go tsenya ka bonako, tobetsa Bula kgotsa Tsamaisa porokeramo eno go tswa mo lefelong la yone la ga jaana
     • Go kopololela taisololo mo khomphiutheng ya gago go e tsenya moragonyana, tobetsa Boloka kgotsa Bolokela porokeramo eno mo disikeng

  Dilaisololwa tse di Ratwang Thata

  Loading your results, please wait...

  Ditlhabololo tsa mahala tsa PC

  • Dipetšhe tsa tshireletso
  • Ditlhabololo tsa dirweboleta
  • Sephuthelo sa ditirelo
  • Dilaodi tsa dirwethata