Office

  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Setswana

  Fetola Puo:
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Setswana se tlamela ka Setswana segokaganyi sa modirisi mo boemong jwa diporokeramo di le dintsi tsa Microsoft Office 2010.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Mofuta:

   1

   Leina la Faele:

   languageinterfacepack-x86-tn-za.exe

   languageinterfacepack-x64-tn-za.exe

   O14LipHelp.chm

   Letlha la Phasalatso:

   26/08/11

   Bogolo jwa Faele:

   13.7 MB

   15.2 MB

   207 KB

    Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Setswana e tlamelana ka Setswana segokaganyi sa modirisi mo boemong jwa:
    • Microsoft Office Excel 2010

    • Microsoft Office OneNote 2010

    • Microsoft Office Outlook 2010

    • Microsoft Office PowerPoint 2010

    • Microsoft Office Word 2010
  • Tsamaiso ya Tiragatso e e nang le Tshegetso:

   Windows 7, Windows Vista, Windows XP

    • Go tlhokega serweboleta: Sutu nngwe fela kgotsa khopi ya kemo-nosi ya Microsoft Office 2010 e e nang le e le nngwe kgotsa go feta ya ditiriso tse di latelang: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint kgotsa Word.
    • Ditlhokego tsa sebaka sa disike: Go tlaleletsa mo sebakeng sa disikethata e e dirisitsweng ke diporokeramo tse di sa tswang go tsenngwa ga jaana tsa Office 2010 , 20 megabytes (MB) ya sebaka se se leng teng sa disikethata se a tlhokega.
   • Go tsenya kopololo eno:
    1. Kopolola faele ya LanguageInterfacePack.exe ka go tobetsa konopo ya Kopolola (fa godimo) le go boloka faele go disikethata ya gago.
    2. Tobetsa gabedi LanguageInterfacePack.exe faele ya porokeramo go disikethata go simolola porokeramo ya Tlhomo.
    3. Latela ditaelo tse di mo sekerining go feleletsa go tsenya.
    4. Fa o setse o tsentse faele ya mpuise ya Microsoft Office 2010 ya gago Language Interface Pack e ka bonwa mo go C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE14\LCID\LIPread.htm
    5. Go tokafadiwa ga Office 2007 ka Segokaganyi sa Tlhatlaganyo ya Dipuo sa Office 2007 kgotsa mofuta wa pele ga yone go Office 2010 ka Segokaganyi sa Tlhatlaganyo ya Dipuo sa Office 2010 ga go tshegediwe. Fa o eletsa go tokafatsa tsenyo ya motheo ya gago ya Office 2007 go Office 2010 ka Segokaganyi sa Tlhatlaganyo ya Dipuo sa Office 2010 o tshwanetse wa:
     • Ntsha Office 2007 Language Interface Pack
     • Dirisa tlhomo ya Office 2010 o bo o tlhopha diitlhophelwa tsa tokafatso.
     • Fa tlhomo ya Office 2010 e feditswe, tsenya o bo o rulaganya Office 2010 Language Interface Pack


     • Go tsenya tirisong kuno ya gago ya Office:
     • Fa o na le bothata jwa go buisa Khoutu ya Tsenyo yotlhe mo puisanong ya "Microsoft Office Activation Wizard", kgotsa khouto ya tsenyo yotlhe e sa tlhagelele sentle fa go dirisiwa Microsoft® Office Language Interface Pack 2010, tsweetswee khansela matwetwe o bo o fetogela go kuno ya gago English US go tlhopha tiriso ya kuno ya gago ya Microsoft Office.


    Ditaelo tsa tiriso:

    Go fetolela Segokaganyi sa Modirisi sa gago go Microsoft Office Language Interface Pack 2010– Setswana, latela dikgato tseno:

    1. Thangkgolola Tlhopho ya Puo ya Microsoft Office 2010 go tswa go Simolola\Diporokeramo Tsotlhe\Microsoft Office\Didiriswa tsa Microsoft Office menu.
    2. Ka fa tlase ga Tlhopha go Bontsha le Dipuo tsa Thuso, ka fa tlase ga Bontsha Puo tlhopha puo e e tlhokegang o bo o tobetsa Konopo Ya Tlhoma e le Thulaganyetsoruri.
    3. Ka fa tlase ga Tlhopha Puo ya Tseleganyo, tlhopha puo e e tlhokegang o bo o tobetsa konopo ya Tlhoma e le Konopo ya Thulaganyetsoruri.
    4. Tobetsa konopo ya GO SIAME.

    Dithulaganyo tsa puo tse o di tlhophileng di tlaa dira mo nakong e e latelang fa o simolola ditiriso tsa Office.
    Ela tlhoko: Thuso e ka se fetolelwe go puo ya Microsoft Office Language Interface Pack 2010– Setswana. Thuso e tlaa nna e ntse e le ka puo ya gago ya tsenyo ya kwa tshimologong.
    Ka dinako tsotlhe tlhoma go bontsha thuso ya gago mo lenaneong la peofatshe mo puong ya motheo.

    Go tlosa kopololo eno:
     Latela dikgato tse mo go Windows XP Home kgotsa Mofuta wa Porofešenale:
    1. Tswaya mo diporokeramong tsotlhe.
    2. Tobetsa gabedi Tsenya kgotsa Tlosa aekhone ya Diporokeramo mo Phaneletaolong ya Windows.
    3. Tobetsa Microsoft Office Language Interface Pack 2010 mo Lebokosong la diporokeramo tse di tsentsweng sešweng, o bo o tobetsa konopo ya Tlosa.
    4. Latela ditaelo tse di mo sekerining.

     Latela dikgato tse di mo go Windows Vista kgotsa Windows 7:
    1. Tswaya mo diporokeramong tsotlhe.
    2. Tobetsa gabedi aekhone ya Diporokeramo le Diponagalo go Windows Phaneletaolo.
    3. mo Fetola seitlhophelwa sa Porokeramo, tobetsa Microsoft Office Language Interface Pack 2010– Setswana mo Lebokosong la diporokeramo tse di tsentsweng sešweng, o bo o tlhopha Ntsha seiitlhophelwa.
    4. Latela ditaelo tse di mo sekerining.    Fa o sa kgone go bona diteng tsa faele ya CHM morago ga go e pagolola, o ka latela dikgato tse, tse di tla go kgontshang go bona diteng :
    1. Bula sephuthelo se o pagolotseng faele ya CHM go sona .
    2. Tobetsa mojeng mo go CHM mme go tswa go menyu o o bonalang, tlhopha Properties.
    3. Mo talameng ya General tab, tobetsa Unblock button mme morago o tobetse talama ya “Unblock”.
    4. Tobetsa mo faeleng ya CHM gabedi, mme o tla kgona go bona diteng tsa yona

  Dilaisololwa tse di Ratwang Thata

  Loading your results, please wait...

  Ditlhabololo tsa mahala tsa PC

  • Dipetšhe tsa tshireletso
  • Ditlhabololo tsa dirweboleta
  • Sephuthelo sa ditirelo
  • Dilaodi tsa dirwethata