E phasaladitswe:
E simolola: Motsheganong 1, 2018
Tumalano ya Ditirelo tsa Microsoft
Polokodiphiri ya GagoPolokodiphiri ya Gago1_YourPrivacy
Tshobokanyo

1. Polokodiphiri ya Gago. Polokodiphiri ya gago e botlhokwa mo go rona. Tsweetswee buisa Polelwana ya Polokodiphiri ya Microsoft ("Polelwana ya Polokodiphiri") ka gore e tlhalosa mefuta ya tshedimosetso e re e kgobokanyang go tswa go wena le mo didirisweng tsa gago ("Tshedimosetso"), le kafa re dirisang Tshedimosetso ya gago ka teng, le metheo ya semolao e re nang le yone ya go tsamaisa Tshedimosetso ya gago. Polelwana ya Polokodiphiri gape e tlhalosa kafa Microsoft e dirisang ka teng diteng tsa gago, tse e leng tlhaeletsano ya gago le ba bangwe; dipapatso tse di rometsweng ke wena go Microsoft ka Ditirelo; le difaele, dinepe, ditokumente, dilo tsa medumo, dijithale, dikgaso ka tlhamalalo le dibidio tse o di laisang, o di bolokang, o di phasalatsang kgotsa o di abelanang ka Ditirelo ("Diteng tsa Gago"). Fa tsamaiso e theilwe mo tumelelong le go ya bokgakaleng jo bo letlelelwang ke molao, ka go dumalana le Melawana e, o dumela gore Microsoft e kgobokanye, e dirise le go senola Diteng le Tshedimosetso ya gago jaaka go tlhalosiwa mo Polelwana ya Polokodiphiri. Mo maemong mangwe, re tla naya kitsiso e e kwa thoko le go kopa tumelelo ya gago jaaka go kaetswe mo Polelwana ya Polokodiphiri.

Mokwalo o o feletseng
Diteng tsa GagoDiteng tsa Gago2_yourContent
Tshobokanyo

2. Diteng tsa Gago. Bontsi jwa Ditirelo tsa rona di go letla go boloka kgotsa go abelana Diteng tsa Gago kgotsa go amogela materiale go tswa go ba bangwe. Ga re itire beng ba Diteng tsa Gago. Diteng tsa gago e nna e le Diteng tsa Gago mme o a ikarabelela mo go tsone.

 • a. Fa o abelana Diteng tsa Gago le batho ba bangwe, o tlhaloganya gore ba ka nna ba kgona, lefatshe ka bophara, go dirisa, go boloka, go rekota, go dira dikhopi, go gasa, go abelana le go bontsha (mme mo HealthVault go phimola) Diteng tsa Gago ntle le go go duela. Fa o sa batle gore ba bangwe ba nne le bokgoni joo, o se ka wa dirisa Ditirelo go abelana Diteng tsa Gago. O dumela le go netefatsa gore ka nako ya Melawana e, o na le (e bile o tla nna le) ditshwanelo tsotlhe tse di tlhokegang tsa Diteng tsa Gago tse di laisitsweng, tse di bolokiweng, kgotsa tse di abelanwang mo Ditirelong kgotsa ka tsone le gore kgobokanyo, tiriso, le go bolokiwa ga Diteng tsa Gago ga go na go tlola molao ope kgotsa ditshwanelo tsa ba bangwe. Microsoft ga se beng ba Diteng tsa Gago, ga e laole, ga e netefatse, ga e duelele, ga e tshegetse e bile ga e rwale boikarabelo jwa tsone mme e ka se tsewe e ikarabelela Diteng tsa Gago kgotsa materiale o ba bangwe ba o laisang, ba o bolokang kgotsa ba o abelanang mo Ditirelong.
 • b. Go ya bokgakaleng jo bo tlhokegang go tlamela wena le ba bangwe ka Ditirelo, go go sireletsa le go sireletsa Ditirelo, le go tokafatsa dikuno le ditirelo tsa Microsoft, o fa Microsoft laesense ya lefatshe ka bophara e e se nang dikatso ya go tlhama dilo go dirisa Diteng tsa Gago, sekao, go dira dikhopi tsa, go tshola, go fetisa, go fometa sešwa, go bontsha, le go anamisa Diteng tsa Gago mo Ditirelong ka didiriswa tsa tlhaeletsano. Fa o phasalatsa Diteng tsa Gago mo mafelong a Tirelo mo e leng teng mo inthaneteng ntle le dithibelo, Diteng tsa Gago di ka tlhaga mo ditshupong kgotsa mo dimaterialeng tse di bapatsang Tirelo. Dingwe tsa ditirelo di tshegediwa ke papatso. Ditaolo tsa kafa Microsoft e dirang ka teng gore dipapatso e nne tsa yone di teng mo tsebeng ya Tshireletso le polokodiphiri ya webosaete ya taolo ya akhaonto ya Microsoft. Ga re dirise se o se buang mo imeileng, mo tlotlisano, mo megaleng ya bidio kgotsa mo molaetseng wa lentswe, kgotsa ditokumente tsa gago, dinepe kgotsa difaele tse dingwe tsa sebele go go tlisetsa dipapatso. Dipholisi tsa rona tsa papatso di tlhalosiwa ka botlalo mo Polelwaneng ya Polokodiphiri.
Mokwalo o o feletseng
Melawana ya BoitshwaroMelawana ya Boitshwaro3_codeOfConduct
Tshobokanyo

3. Melawana ya Boitshwaro.

 • a. Ka go dumalana le Melawana e, o dumalana gore, fa o dirisa Ditirelo, o tla latela melao e:
  • i. O se ka wa dira sepe se seng kafa molaong.
  • ii. O se ka wa dira tiro epe e e jang bana ntsoma, e e ba gobatsang kgotsa e e tshosetsang go ba gobatsa.
  • iii. O se ka wa romela sepeme. Sepeme ke diimeile tse ditnsi tse di sa batlegeng kgotsa tse di sa kopiwang, dipapatso, dikopo tsa go nna mogolagani, SMS (melaetsa ya mafoko), kgotsa melaetsa ya ka pele.
  • iv. O se ka wa bontsha kgotsa wa dirisa Ditirelo go abelana diteng tse di sa tshwanelang kgotsa materiale (go akaretsa, sekao, maponapona, thobalano ya batho le diphologolo, ditshwantsho tsa thobalano, puo e e kgopisang, boganka, kgotsa ditiro tsa bokebekwa) kgotsa Diteng tsa Gago kgotsa didiriso tse di tsamaisaneng le melao ya lefelo la gago kgotsa melawana.
  • v. O se ka wa dira tiro ya tsietso, ya maaka kgotsa e e latlhang (s.k., go kopa tšhelete ka maaka, go itira motho o sele, go dirisa Ditirelo ka tsela e e sa siamang go oketsa palo ya metshameko e o e tshamekileng, kgotsa go ama maemo, direiting, kgotsa ditshwaelo) kgotsa ya maaka kgotsa e e senyang ba bangwe leina.
  • vi. O se ka wa iphapaanya le dithibelo dipe tsa phitlhelelo kgotsa go nna teng ga Ditirelo.
  • vii. O se ka wa dira tiro e e ka gobatsang wena, Ditirelo kgotsa ba bangwe (s.k., go fetisa dibaerase, go latelela ba bangwe, go bapatsa diteng tsa borukhutlhi, go bua puo ya letlhoo, kgotsa go buelela boganka kgatlhanong le ba bangwe).
  • viii. O se ka wa gataka ditshwanelo tsa ba bangwe (s.k., go abelana mo go sa letlelelwang ga mmino o o nang le tetlokhopi kgotsa materiale o mongwe o o nang le tetlokhopi, go rekisa gape kgotsa kanamiso e nngwe ya dimmapa tsa Bing, kgotsa dinepe).
  • ix. O se ka wa dira tiro e e gatakang ditshwanelo tsa ba bangwe tsa polokodiphiri kgotsa tshireletso ya tshedimosetso.
  • x. O se ka wa thusa ba bangwe go roba melao e.
 • b. Pateletso. Fa o tlola Melawana e, re ka emisa go go tlamela ka Ditirelo kgotsa re ka tswala akhaonto ya gago ya Microsoft. Gape re ka thibela kgoroso ya tlhaeletsano (jaaka imeile, tlhakanelofaele kgotsa molaetsa wa ka pele) e e tswang mo Ditirelong kgotsa e e yang mo go tsone e le boiteko jwa go pateletsa Melawana e, kgotsa re ka tlosa kgotsa ra gana go gatisa Diteng tsa Gago ka lebaka le fa e le lefe. Fa re dira patlisiso ya go tlolwa ga Melawana e, Microsoft e sala e na le tshwanelo ya go sekaseka Diteng tsa Gago e le go rarabolola kgang, mme o letla tshekatsheko e e ntseng jalo. Le fa go le jalo, re ka se beye Ditirelo tsotlhe leitlho mme ga re leke go dira jalo
 • c. Tiriso ya Ditirelo tsa Xbox. Tobetsa fa go bona tshedimosetso go ya pele ya ka fa Melawana ya Boitshwaro e dirang ka teng go Xbox Live, Games for Windows Live le metshameko ya Microsoft Studios, ditiriso, ditirelo le diteng tse di tlamelwang ke Microsoft. Go tlola Melawana ya Boitshwaro ka Ditirelo tsa Xbox (mo go tlhalosiwang mo karolo 13(a)(i)) go ka felela ka go emisiwa kgotsa dithibelo tsa go tsaya karolo mo Ditirelong tsa Xbox, go akaretsa go latlhegelwa ke dilaesense tsa diteng, nako ya Botokololo jwa Xbox Gold, le dibalanse tsa akhaonto ya Microsoft tse di amanang le akhaonto.
Mokwalo o o feletseng
Go dirisa Ditirelo le TshegetsoGo dirisa Ditirelo le Tshegetso4_usingTheServicesSupport
Tshobokanyo

4. Go dirisa Ditirelo le Tshegetso.

 • a. Akhaonto ya Microsoft. O tla tlhoka akhaonto ya Microsoft go fitlhelela bontsi jwa Ditirelo. Akhaonto ya gago ya Microsoft e go letla go tsena mo dikunong, diwebosaete le ditirelo tse di tlamelwang ke Microsoft le bagwebisani bangwe ba Microsoft.
  • i. Go dira Akhaonto. O ka tlhama akhaonto ya Microsoft ka go ikwadisa mo inthaneteng. O dumalana gore o se ka wa dirisa tshedimosetso ya maaka, e e sa nepagalang kgotsa e e latlhang fa o ikwadisetsa akhaonto ya Microsoft. Mo maemong mangwe, ditlamo tse dingwe, tse di jaaka motlamedi wa gago wa tirelo ya Inthanete, di ka tswa di go abetse akhaonto ya Microsoft. Fa o amogetse akhaonto ya gago ya Microsoft go tswa go ditlamo tse dingwe, ditlamo tse dingwe di ka tswa di na le ditshwanelo tse dingwe mo akhaontong ya gago, jaaka bokgoni jwa go fitlhelela kgotsa go phimola akhaonto ya gago ya Microsoft. Tsweetswee boeletsa melawana e mengwe e ditlamo tse dingwe di go tlametseng ka yone, ka gore Microsoft ga e na boikarabelo mabapi le melawana e mengwe e. Fa o tlhama akhaonto ya Microsoft mo boemong jwa kgwebo, e e jaaka kgwebo ya gago kgotsa mothapi, o dumela gore o na le taolo ya semolao go tlamelela kgwebo eo mo Melawaneng e. O ka se fetisetse boitshupo jwa akhaonto ya gago ya Microsoft go modirisi yo mongwe kgotsa kgwebo. Go sireletsa akhaonto ya gago, tshola dintlha tsa akhaonto ya gago le khunololamoraba e le khupamarama. O ikarabelela tiro yotlhe e e diregang mo akhaontong ya gago ya Microsoft.
  • ii. Tiriso ya Akhaonto. O tshwanetse go dirisa akhaonto ya gago ya Microsoft gore e nne e dira. Se se raya gore o tshwanetse go tsena bobotlana gangwe fela mo pakeng ya dingwaga tse tlhano gore o boloke akhaonto ya gago ya Microsoft, le Ditirelo tse di amanang, di dira, ntle le fa go tlametswe ka tsela e sele mo tshitshinyong ya tuelo ya karolo e e duelelwang ya Ditirelo. Fa o sa tsene ka nako e, re tla tsaya gore akhaonto ya gago ya Microsoft ga e dire mme re tla e tswala mo boemong jwa gago. Tsweetswee bona karolo 4(a)(iv)(2) go bona dipheletso tsa akhaonto ya gago ya Microsoft e e tswetsweng. O tshwanetse go tsena mo lebokosokgorogelo la gago la Outlook.com le OneDrive ya gago (kwa thoko) bobotlana gangwe fela mo pakeng ya ngwaga, go seng jalo re tla tswala lebokosokgorogelo la gago la Outlook.com le OneDrive ya gago mo boemong jwa gago. O tshwanetse go tsena mo Ditirelong tsa Xbox bobotlana gangwe fela mo pakeng ya dingwaga tse tlhano gore o boloke gamertag e e amanang le akhaonto ya gago ya Microsoft. Fa re na le mabaka a a utlwalang a go belaela gore akhaonto ya gago ya Microsoft e dirisiwa ke ditlamo tse dingwe ka tsietso (sekao, ka ntlha ya go tsenya akhaonto mo kotsing), Microsoft e ka emisa akhaonto ya gago go fitlha o boa o nna mong wa yone gape. Go ikaegile ka mofuta wa kotsi, go ka nna ga tlhokega gore re se ka ra kgontsha phitlhelelo ya dingwe tsa Diteng tsa Gago kgotsa tsotlhe. Fa o na le mathata a go fitlhelela akhaonto ya gago ya Microsoft, tsweetswee etela webosaete e https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.:
  • iii. Bana le Diakhaonto. Ka go dirisa Ditirelo, o dumela gore o fitlhile mo dingwageng tsa "go gola sentle" kgotsa tsa "semolao tsa boikarabelo" mo o nnang teng kgotsa o na le tetla ya motsadi yo o kafa molaong kgotsa motlhokomedi wa semolao gore o tlamiwe ke Melawana e. Fa o sa itse gore a o fitlhile mo dingwageng tsa go gola sentle kgotsa tsa "semolao tsa boikarabelo" mo o nnang teng, kgotsa o sa tlhaloganye karolo e, tsweetswee kopa motsadi wa gago kgotsa motlhokomedi wa semolao gore a go thuse pele le gore a go fe tumelelo pele ga o tlhama akhaonto ya Microsoft. Fa o le motsadi kgotsa motlhokomedi wa semolao wa ngwana yo monnye yo o tlhamang akhaonto ya Microsoft, wena le ngwana yo monnye le amogela le go dumela go tlamiwa ke Melawana e mme le ikarabelela tiriso yotlhe ya akhaonto ya Microsoft kgotsa Ditiriso, go akaretsa go reka, le fa akhaonto ya ngwana yo monnye e butswe jaanong kgotsa e tlhamiwa moragonyana.
  • iv. Go Tswala Akhaonto ya Gago.
   • 1. O ka khansela ditirelo tse di totobetseng kgotsa wa tswala akhaonto ya gago ya Microsoft ka nako nngwe le nngwe le ka lebaka lengwe le lengwe. Go tswana akhaonto ya gago ya Microsoft, tsweetswee etela https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Fa o re kopa go tswala akhaonto ya gago ya Microsoft, re tla e baya mo seemong sa go emisiwa ka malatsi a le 60 gore fa go ka direga gore o fetole mogopolo. Morago ga paka eo ya malatsi a le 60, akhaonto ya gago ya Microsoft e tla tswalwa. Tsweetswee bona karolo 4(a)(iv)(2) fa tlase go bona tlhaloso ya gore go direga eng fa akhaonto ya gago ya Microsoft e tswalwa. Go boa o tsena gape ka nako ya paka eo ya malatsi a le 60 go tla tsosolosa akhaonto ya gago ya Microsoft.
   • 2. Fa akhaonto ya gago ya Microsoft e tswalwa (ke wena kgotsa ke rona), go direga dilo di le mmalwa. Sa ntlha, tshwanelo ya gago ya go dirisa akhaonto ya Microsoft go fitlhelela Ditirelo e ema ka gangwe. Sa bobedi, re tla phimola Tshedimosetso kgotsa Diteng tsa Gago tse di amanang le akhaonto ya gago ya Microsoft kgotsa go seng jalo re tla ikgaoganya le wena le akhaonto ya gago ya Microsoft (ntle le fa molao o tlhoka gore re e boloke, re e buse, kgotsa re e fetisetse go wena kgotsa go ditlamo tse dingwe tse o di umakileng). O tshwanetse go nna le leano le lengwe la ka gale la go boloka tshedimosetso ka gore Microsoft e ka se kgone go busetsa Diteng tsa Gago kgotsa Tshedimosetso fa akhaonto ya gago e tswetswe. Sa boraro, o ka nna wa latlhegelwa ke dikuno tse o di rekileng.
 • b. Diakhaonto tsa Tiro kgotsa Sekolo. O ka tsena mo ditirelong tsa Microsoft ka aterese ya imeile ya tiro kgotsa sekolo. Fa o dira jalo, o dumela gore mong wa bonno jo bo amanang le aterese ya gago ya imeile a ka laola le go tsamaisa akhaonto ya gago, le go fitlhelela le go rulaganya Tshedimosetso ya gago, go akaretsa diteng tsa ditlhaeletsano tsa gago le difaele le gore Microsoft e ka itsise mong wa bonno fa akhaonto kgotsa Tshedimosetso e le mo kotsing. Gape o dumela gore tiriso ya gago ya ditirelo tsa Microsoft e ka ikaega ka ditumalano tse Microsoft e nang le tsone le wena kgotsa setlamo sa gago le gore Melawana e e ka nna ya se ka ya dira. Fa o setse o na le akhaonto ya Microsoft mme o dirisa aterese e nngwe ya imeile ya tiro kgotsa sekolo go fitlhelela Ditirelo tse di akarediwang mo Melawaneng e, o ka nna wa gwetlhiwa gore o tlhabolole aterese ya imeile e e amanang le akhaonto ya gago ya Microsoft gore o kgone go tswelela o fitlhelela Ditirelo tse di ntseng jalo.
 • c. Maano a Mangwe a Didirisiwa/Tshedimosetso. Go dirisa bontsi jwa Ditire, o tla tlhoka leano la inthanete le/kgotsa leano la tshedimosetso/selula. Gape o ka nna wa tlhoka didiriswa tse dingwe, jaaka sebuelatsebeng, khamera kgotsa sebuelagodimo. O ikarabelela go tlamela ka dikgolagano tsotlhe, maano, le didiriswa tse di tlhokegang go dirisa Ditirelo le go duela dituelo tse di lefisiwang ke motlamedi/batlamedi ba dikgolagano tsa gago, maano, le didiriswa. Dituelo tseo ke mo godimo ga dituelo tse o di re duelelang Ditirelo mme re ka se go busetse tšhelete ya dituelo tse di ntseng jalo. Botsa motlamedi/batlamedi ba gago go dira tshwetso ya gore a dituelo tse di ntseng jalo di ka dira mo go wena.
 • d. Dikitsiso tsa Tirelo. Fa go na le sengwe sa botlhokwa se re tlhokang go se go bolelela kaga Tirelo e o e dirisang, re tla go romelela dikitsiso tsa Tirelo. Fa o re file aterese ya gago ya imeile kgotsa nomoro ya gago ya mogala mabapi le akhaonto ya gago ya Microsoft, re ka romela dikitsiso tsa Tirelo kwa go wena ka imeile kgotsa ka SMS (molaetsa wa mafoko), go akaretsa go netefatsa boitshupo jwa gago pele ga re kwadisa nomoro ya gago ya founu ya mmobaele. Gape re ka nna ra romela dikitsiso tsa Tirelo ka ditsela tse dingwe (ka sekai ka melaetsa ya mo teng ga dikuno). Tshedimosetso kgotsa ditlhwatlhwa tsa melaetsa di ka dira fa o amogela dikitsiso ka SMS.
 • e. Tshegetso. Tshegetso ya Badirisi ya Ditirelo dingwe e teng mo support.microsoft.com. Ditirelo tse di Rileng di ka fa tshegetso e e kwa thoko kgotsa e nngwe ya tshegetso ya badirisi, go ikaegile ka melawana e e leng teng mo www.microsoft.com/support-service-agreement, ntle le fa go totobaditswe ka tsela e nngwe. Tshegetso e ka tswa e se teng mo mefuteng ya ponopele kgotsa beta ya ditiriso kgotsa Ditirelo. Ditirelo di ka nna tsa se tsamaelane le serweboleta kgotsa ditirelo tse di tlamelwang ke ditlamo tse dingwe, mmeo ikarabelela go itlwaelanya le ditlhokego tsa tsamaelano.
 • f. Go Khutlisa Ditirelo tsa gago. Fa Ditirelo tsa gago di khanselwa, (ke wena kgotsa ke rona), sa ntlha tshwanelo ya gago ya go fitlhelela Ditirelo e ema ka gangwe mme laesense ya gago ya go dirisa serweboleta se se amanang le Ditirelo e a khutla. Sa bobedi, re tla phimola Tshedimosetso kgotsa Diteng tsa Gago tse di amanang le Tirelo ya gago kgotsa go seng jalo re tla ikgaoganya le wena le akhaonto ya gago ya Microsoft (ntle le fa molao o tlhoka gore re e boloke, re e buse, kgotsa re e fetisetse go wena kgotsa go ditlamo tse dingwe tse o di umakileng). Ka ntlha ya seo o ka nna wa se tlhole o kgona go fitlhelela Ditirelo dipe (kgotsa Diteng tsa Gago tse o di bolokileng mo Ditirelong tseo). O tshwanetse go nna le leano le lengwe la ka gale la go boloka tshedimosetso. Sa boraro, o ka nna wa latlhegelwa ke dikuno tse o di rekileng. Fa o khansetse akhaonto ya gago ya Microsoft mme o se na akhaonto e nngwe e e kgonang go fitlhelela Ditirelo, Ditirelo tsa gago di ka nna tsa khanselwa ka gangwe.
Mokwalo o o feletseng
Go Dirisa Ditiriso le Ditirelo tsa Ditlamo Tse DingweGo Dirisa Ditiriso le Ditirelo tsa Ditlamo Tse Dingwe5_usingThird-PartyAppsAndServices
Tshobokanyo

5. Go Dirisa Ditiriso le Ditirelo tsa Ditlamo Tse Dingwe. Ditirelo di ka go letla go fitlhelela kgotsa go bona dikuno, ditirelo, diwebosaete, dikgokagano, diteng, sediriso, metshameko, bokgoni, dikopanyo, diporokeramo kgotsa ditiriso tsa ditlamo tse dingwe tse di ikemetseng (ditlamo le batho ba e seng Microsoft) ("Ditiriso tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo"). Bontsi jwa Ditirelo tsa rona gape di go thusa go bona, go dira dikopo mo go, kgotsa go dirisana le Ditiriso tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo kgotsa di go letla go abelana Diteng tsa Gago kgotsa Tshedimosetso, mme o tlhaloganya gore o kaela Ditirelo tsa rona go go naya Ditiriso tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo. Ditirelo tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo gape di ka nna tsa go letla go boloka Diteng tsa Gago kgotsa Tshedimosetso le mophasalatsi, motlamedi, kgotsa motsamaisi wa Ditiriso tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo. Ditiriso tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo di ka nna tsa go fa pholisi ya khupamarama kgotsa tsa tlhoka gore o amogele melawana e mengwe pele ga o ka tsenya kgotsa wa dirisa Tiriso ya Ditlamo tse Dingwe kgotsa Tirelo. Bona karolo 13(b) go bona melawana e mengwe ya ditiriso tse di rekilweng mo Office Store, Xbox Store kgotsa Windows Store. O tshwanetse go sekaseka melawana e mengwe le dipholisi tsa polokodiphiri pele ga o bona, o dirisa, o kopa, kgotsa o gokaganya Akhaonto ya gago ya Microsoft le Ditiriso tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo. Melawana epe e mengwe ga e fetole Melawana e. Microsoft ga e go fe laesense ya go tlhama dilo jaaka karolo ya Ditiriso tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo. O dumalana go rwala kotsi le boikarabelo tse di ka tlhagang ka ntlha ya tiriso ya gago ya Ditiriso tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo le gore Microsoft ga e ikarabelele dikgang dipe tse di tlhagang ka ntlha ya tiriso ya gago ya tsone. Microsoft ga e ikarabelele mo go wena kgotsa mo go ba bangwe ka tshedimosetso kgotsa ditirelo tse di tlamelwang ke Ditiriso tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo.

Mokwalo o o feletseng
Go Nna Teng ga DitireloGo Nna Teng ga Ditirelo6_serviceAvailability
Tshobokanyo

6. Go Nna Teng ga Ditirelo.

 • a. Ditirelo, Ditiriso tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo, kgotsa materiale kgotsa dikuno tse di abiwang ka Ditirelo di ka nna tsa bo di seyo ka dinako dingwe, di ka abiwa di lekanyeditswe, kgotsa di ka farologana go ikaegile ka kgaolo kgotsa sediriswa. Fa o fetola lefelo le le amanang le akhaonto ya gago ya Microsoft, o ka nna wa tlhoka go reka gape materiale le ditiriso tse o neng o na le tsone le go di duelela mo kgaolong ya gago ya nako e e fetileng. O dumalana gore o se ka wa fitlhelela kgotsa wa dirisa materiale kgotsa Ditirelo tse di seng kafa molaong kgotsa tse di sa ntshediwang laesense go diriswa mo nageng e o fitlhelelang kgotsa o dirisang materiale o o ntseng jalo kgotsa Ditirelo, kgotsa go fitlha kgotsa go bua maaka ka lefelo la gago kgotsa boitshupo e le gore o fitlhelele kgotsa o dirise materiale o o ntseng jalo kgotsa Ditirelo.
 • b. Re leka go boloka Ditirelo di dira sentle; le fa go le jalo, ka dinako tse dingwe ditirelo tsotlhe tsa inthanete di a kgoreletsega le go tima, mme Microsoft ga e ikarabelele dikgoreletsego kgotsa tatlhegelo e o ka nnang le yone ka nltha ya seo. Fa go ka tima, o ka nna wa se ka wa kgona go busetsa Diteng tsa Gago kgotsa tshedimosetso e o e bolokileng. Re atlanegisa gore ka gale o boloke Diteng tsa Gago le Tshedimosetso tse o di bolokang mo Ditirelong kgotsa tse o di bolokang o dirisa Ditiriso tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo.
Mokwalo o o feletseng
Ditlhabololo tsa Ditirelo kgotsa Serweboleta, le Diphetogo tsa Melawana EDitlhabololo tsa Ditirelo kgotsa Serweboleta, le Diphetogo tsa Melawana E7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Tshobokanyo

7. Ditlhabololo tsa Ditirelo kgotsa Serweboleta, le Diphetogo tsa Melawana E.

 • a. Re ka fetola Melawana e ka nako nngwele nngwe, mme re tla go bolelela fa re dira jalo. Go dirisa Ditirelo fa diphetogo di sena go simolola go dira go raya gore o dumalana le melawana e mešwa. Fa o sa dumalane le melawana e mešwa, o tshwanetse go emisa go dirisa Ditirelo, o tswale akhaonto ya gago ya Microsoft mme, fa o le motsadi kgotsa motlhokomedi, o thuse ngwana wa gago yo monnye go tswala akhaonto ya gagwe ya Microsoft.
 • b. Ka dinako tse dingwe o tla tlhoka ditlhabololo tsa serweboleta gore o tswelele o dirisa Ditirelo. Re ka tlhola ka itiriso mofuta wa serweboleta sa gago le go laisolola ditlhabololo tsa dirweboleta kgotsa diphetogo tsa thulaganyo. Gape go ka nna ga tlhokega gore o tlhabolole serweboleta goreo tswelel o dirisa Ditirelo. Ditlhabololo tse di ntseng jalo di ikaegile ka Melawana e ntle le fa melawana e mengwe e e tla le ditlhabololo, mme mo seemong seo, go tla dira melawana e mengwe eo. Microsoft ga e tlamege go dira ditlhabololo mme ga e tlhomamise gore re tla tshegetsa mofuta wa thulaganyo e o reketseng serweboleta kgotsa e o e tseetseng laesense ya sone, ditiriso, diteng kgotsa dikuno tse dingwe. Ditlhabololo tse di ntseng jalo di ka tswa di sa tsamaelane le serweboleta kgotsa ditirelo tse di tlametsweng ke ditlamo tse dingwe. O ka gogela tetla ya gago morago mo ditlhabololong tsa isago tsa serweboleta nako nngwe le nngwe ka go ntsha serweboleta.
 • c. Gape, go ka nna le dinako tse re tlhokang go tlosa kgotsa go fetola dikarolo kgotsa tiriso ya Tirelo kgotsa go emisa go tlamela Tirelo kgotsa phitlhelelo ya Ditiriso tsa Ditlamo tse Dingwe le Ditirelo gotlhelele. Ntle le fa o ya bokgakaleng jo bo tlhokwang ke molao o o maleba, ga re tlamege go tlamela taisololo gape kgotsa kemisetso ya materiale ope, Dithoto tsa Dijithale (tse di tlhalosiwang mo karolo 13(k)), kgotsa ditiriso tse di rekilweng mo nakong e e fetileng. Re ka nna ra ntsha Ditirelo kgotsa dikarolo tsa tsone mo tebopeleng kgotsa mo mofuteng wa beta, o o ka tswang o sa dire sentle kgotsa ka tsela e e tshwanang le e mofuta wa bofelo o ka tswang o dira ka yone.
 • d. Gore o kgone go dirisa didiriso tse di sireleditsweng ka botsamaisi jwa ditshwanelo tsa dijithale (DRM), jaaka mmino mongwe, metshameko, dibaesekopo, dibuka le tse dingwe, serweboleta sa DRM se ka ikgolaganya ka itiriso le sefara ya ditshwanelo tsa inthanete le go laisolola le go tsenya ditlhabololo tsa DRM.
Mokwalo o o feletseng
Laesense ya SerweboletaLaesense ya Serweboleta8_softwareLicense
Tshobokanyo

8. Laesense ya Serweboleta. Ntle le fa e tsamaya le tumalano ya laesense ya Microsoft e e kwa thoko (sekao, fa o dirisa tiriso ya Microsoft e e akarediwang le Windows e bile e le karolo ya yone, Melawana ya Laesense ya Serweboleta ya Microsoft ya Tsamaisotiro ya Windows e laola serweboleta se se ntseng jalo), serweboleta sengwe le sengwe se re go tlametseng ka sone jaaka karolo ya Ditirelo se ikaegile ka Melawana e. Ditiriso tse di bonweng ka Office Store, Xbox Store kgotsa Windows Store di ikaegile ka karolo 13(b)(i) fa tlase.

 • a. Fa o tsamaisana le Melawana e, re go fa tshwanelo ya go tsenya le go dirisa khopi e le nngwe ya serweboleta mo sedirisweng sengwe le sengwe lefatshe ka bophara gore se dirisiwe fela ke motho a le mongwe ka nako jaaka karolo ya tiriso ya gago ya Ditirelo. Mo didirisweng tse di rileng, serweboleta se se ntseng jalo se ka tsenyediwa tiriso ya gago ya sebele, e e seng ya kgwebo ya Ditirelo. Serweboleta kgotsa webosaete e e leng karolo ya Ditirelo e ka akaretsa khoutu ya ditlamo tse dingwe. Ditlamo tse dingwe tse e leng beng ba khoutu e e ntseng jalo di go fa laesense ya dikeripiti tsa ditlamo tse dingwe kgotsa khoutu, tse di gokaganeng le kgotsa tse di nang le tshupetso go tswa go serweboleta kgotsa webosaete. Dikitsiso, fa di le teng, tsa khoutu ya ditlamo tse dingwe di tseneydiwa tshedimosetso ya gago fela
 • b. Serweboleta se ntshediwa laesense, ga se rekisiwe, mme Microsoft e sala e na le ditshwanelo tsotlhe tsa serweboleta tse di sa abiwang ke Microsoft, e ka tswa e se ka tlhamalalo, ka nnete kgotsa ka ditsela di sele. Laesense e ga e go fe tshwanelo ya go dira se, e bile o ka se:
  • i. iphapaanye kgotsa wa tila ditekanyetso tsa tshireletso ya thekenoloji mo serweboleteng kgotsa mo Ditirelong kgotsa tse di amanang le tsone;
  • ii. tlhatlhamolole, go senya thulaganyo, kgotsa go tlhanolola boenjenere jwa serweboleta sepe se se akarediwang mo tirelong, ntle le fa le fela go ya bokgakaleng jo molao wa tetlokhopi o o maleba o letlang ka tlhamalalo go dira jalo;
  • iii. kgaoganye dikarolo tsa serweboleta kgotsa Ditirelo go di dirisa mo didirisweng tse di farologaneng;
  • iv. phasalatse, wa dira dikhopi, wa hirisa, wa adima, wa rekisa, wa romelantle, wa romelateng, wa anamisa, kgotsa wa adimisana ka serweboleta kgotsa Ditirelo, ntle le fa Microsoft e go letla ka tlhamalalo go dira jalo;
  • v. fetise serweboleta, dilaesense dipe tsa serweboleta, kgotsa ditshwanelo dipe tsa go fitlhelela kgotsa go dirisa Ditirelo;
  • vi. dirise Ditirelo ka tsela e e sa letlelelwang e e ka kgoreletsang tiriso ya motho yo mongwe ya tsone kgotsa go fitlhelela tirelo, tshedimosetso, akhaonto, kgotsa neteweke;
  • vii. kgontshe phitlhelelo ya Ditirelo kgotsa go fetola sedirisiwa sepe se se ntsheditsweng tetla ke Microsoft (s.k., Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, jl jl.) ka ditiriso tsa ditlamo tse dingwe tse di sa letlelelwang.
Mokwalo o o feletseng
Melawana ya TueloMelawana ya Tuelo9_paymentTerms
Tshobokanyo

9. Melawana ya Tuelo. Fa o reka Tirelo, melawana e ya tuelo e dira mo thekong ya gago mme o dumalana le yone.

 • a. Ditefiso. Fa go na le tefiso e e amanang le karolo ya Ditirelo, o dumalana go duela tefiso ka tšhelete e e totobaditsweng. Tlhwatlhwa e e tlhalositsweng ya Ditirelo ga e akaretse makgetho otlhe a a maleba le kananyo ya tšhelete, ntle le fa go tlhalositswe ka tsela e sele. Ditlhwatlhwa tsotlhe tsa dikuno tse di duelelwang tsa Skype di a akarediwa mo makgethong otlhe a a maleba, ntle le fa go tlhalositswe ka tsela e sele. Ke wena fela o ikarabelelang go duela makgetho a a ntseng jalo kgotsa ditefiso tse dingwe. Skype e balela makgetho go theilwe mo atereseng ya bonno e e amanang le tshedimosetso ya gago ya tshupamolato. O ikarabelela go netefatsa gore aterese e e tlhabolotswe e bile e nepagetse. Ntle le dikuno tsa Skype, makgetho a balelwa go ikaegile ka lefelo la gago ka nako e akhaonto ya gago ya Microsoft kgotsa ya Skype e kwadisitsweng ka yone ntle le fa molao wa lefelo la gago o tlhoka motheo o o farologaneng wa go balela. Re ka emisa kgotsa ra khansela Ditirelo fa re sa amogele tuelo e e tlang ka nako, e e feletseng go tswa kwa go wena. Go emisiwa kgotsa go khanselwa ga Ditirelo ka ntlha ya go sa duele go ka felela ka gore o latlhegelwe ke phitlhelelo le tiriso ya akhaonto ya gago le diteng tsa yone. Go golaganya le Inthanete ka neteweke ya koporasi kgotsa neteweke e e ikemetseng ka nosi e e fitlhang lefelo la gago go ka dira gore ditefiso di farologane le tse di bontshiwang tsa lefelo la gago la mmatota. Go ikaegile ka lefelo la gago, ditirisano dingwe di ka tlhoka phetolo ya tšhelete ya dinaga di sele kgotsa di tsamaisiwe mo nageng e sele. Banka ya gago e ka nna ya go lefisa dituelo tse dingwe tsa ditirelo tseo fa o dirisa karata ya gago ya debiti kgotsa ya sekoloto. Tsweetswee ikgolaganye le banka ya gago go bona dintlha.
 • b. Akhaonto ya Gago ya Tuelo. Gore o duele ditefiso tsa Tirelo, o tla kopiwa go tlamela ka mokgwa wa tuelo ka nako e o ikwadisetsang Tirelo eo. O ka fitlhelela le go fetola tshedimosetso ya gago ya tuelo le mokgwa wa tuelo mo webosaeteng ya taolo ya akhaonto ya Microsoft le akhaonto ya gago Skype ya tuelo ka go tsena mo phothaleng ya akhaonto ya gago mo https://skype.com/go/myaccount. Gape, o dumalana go letla Microsoft go dirisa tshedimosetso nngwe le nngwe e e tlhabolotsweng ya akhaonto mabpi le mokgwa o o tlhophileng wa tuelo o o tlametsweng ke banka ya gago kgotsa ke neteweke e e maleba ya tuelo. O dumela go tlhabolola akhaonto ya gago ka gangwe le tshedimosetso e nngwe, go akaretsa aterese ya imeile le dintlha tsa mokgwa wa tuelo, gore re kgone go wetsa ditirisano tsa gago le go ikgolaganya le wena fa go tlhokega mabapi le ditirisano tsa gago. Diphetogo tse di dirilweng mo akhaontong ya gago ya tuelo di ka se ame ditefiso tse re di romelang kwa akhaontong ya gago ya tuelo pele ga re ka tsaya kgato ka diphetogo tse di mo akhaontong ya gago ya tuelo.
 • c. Tuelo. Ka go tlamela Microsoft ka mokgwa wa tuelo, o (i) dumela gore o letleletwe go dirisa mokgwa wa tuelo o o o tlametseng le gore tshedimosetso nngwe le nngwe ya tuelo e o e tlamelang ke ya nnete e bile e nepagetse; (ii) fa Microsoft tetla ya go go lefisetsa Ditirelo kgotsa diteng tse di leng teng e dirisa mokgwa wa gago wa tuelo; gape (iii) o letlelela Microsoft go go lefisetsa karolo nngwe le nngwe e e duelelwang ya Ditirelo tse o tlhophang go di ikwadisetsa kgotsa go di dirisa fa Melawana e e le mo tirisong. Re ka go duedisa (a) pele ga nako; (b) ka nako ya theko; (c) nako e khutshwane morago ga theko; kgotsa (d) ka go boaboeletsa mo Ditirelong tsa botokololo. Gape, re ka go lefisa go fitlha go tšhelete e o e letleletseng, mme re tla go itsise pele ga nako ka phetogo nngwe le nngwe mo tšheleteng e o tla e lefisediwang Ditirelo tsa botokololo tse di boaboelelang. Re ka go duedisetsa paka ya gago ya tuelo e feta e le nngwe e e fetileng tšhelete e e sa ntshiwang mo nakong e e fetileng.
 • d. Dituelo tse di Boaboelelang. Fa o reka Ditirelo (s.k., kgwedi le kgwedi, dikgwedi dingwe le dingwe tse 3 kgotsa ka ngwaga (jaaka go le maleba), o dumela le go dumalana gore o letlelela dituelo tse di boaboelelang, mme dituelo di tla duelwa Microsoft le ka mokgwa o o o tlhophileng ka dinako tse di boaboelelang tse o dumalaneng le tsone, go fitlha botokololo jwa Tirelo eo bo khutlisiwa ke wena kgotsa ke Microsoft. Ka go ntsha tetla ya dituelo tse di boaboelelang, o fa Microsoft tetla ya go fetisa dituelo jaaka didebiti tsa eleketeroniki kgotsa go fetisiwa ga matlole, kgotsa jaaka terafote ya eleketeroniki go tswa mo akhaontong ya gago e o e tlhophileng (ya Netweke ya Eleketeroniki ya Ditirisano tsa Ditšhelete kgotsa dituelo tse di tshwanang), kgotsa jaaka dituediso tse di romelwang go akhaonto ya gago e o e tlhophileng (ya karata ya sekoloto kgotsa dituelo tse di tshwanang) (ka kakaretso, "“Dituelo tsa Eleketeroniki”). Dituelo tsa botokololo ka kakaretso di duedisiwa pele ga nako ya paka ya botokololo jo bo maleba. Fa tuelo e busiwa e sa duelwa kgotsa fa karata ya sekoloto kgotsa tirisano e e tshwanang e ganwa kgotsa e thibelwa, Microsoft kgotsa batlamedi ba yone ba tirelo ba sala ba na le tshwanelo ya go tsaya selwana sengwe le sengwe se se maleba, go ganwa kgotsa tuelo ya matlole a a sa lekaneng le go tsamaisa tuelo e e ntseng jalo jaaka Tuelo ya Seeleketeroniki.
 • e. Ntšhwafatso ya Itiriso. Fa e le gore dintšhwafatso tsa itiriso di a letlelelwa mo molaong o o maleba, o ka tlhopha gore Ditirelo di intšhwafatse ka itiriso kwa bokhutlong jwa paka e e tlhomameng ya tirelo. Re tla go gopotsa ka imeile, kgotsa ka mokgwa o mongwe o o siameng, pele ga Ditirelo dipe di ntšhwafadiwa mo pakeng e ntšhwa, le go go itsise ka diphetogo tsa ditlhwatlhwa go tsamaisana le karolo 9(k). Fa re setse re go gopoditse gore o tlhophile go ntšhwafatsa Ditirelo ka itiriso, re ka ntšhwafatsa Ditirelo tsa gago ka itiriso kwa bokhutlong jwa paka ya ga jaana ya tirielo le go go lefisa se e neng e le tlhwatlhwa ya ntšhwafatso ya paka ya nako eo, ntle le fa o tlhophile go khansela Ditirelo jaaka go thalosiwa fa tlase. Gape re tla go gopotsa gore re tla duedisa mokgwa wa tuelo o o o tlhophileng go ntšhwafatsa Ditirelo, e ka tswa e ne e le mo faeleng ka letlha la ntšhwafatso kgotsa e tlametswe moragonyana. Gape re tla go tlamela ka ditaelo tsa kafa o ka khanselang Ditirelo ka teng. O tshwanetse go khansela Ditirelo pele ga letlha la ntšhwafatso go tila go duedisediwa ntšhwafatso.
 • f. Seteitemente sa Inthanete le Diphoso. Microsoft e tla go tlamela ka seteitemente sa inthanete sa tuelo mo webosaeteng ya taolo ya akhaonto ya Microsoft, kwa o ka bonang le go gatisa seteitemente sa gago teng. Mo Skype, o ka fitlhelela seteitemente sa gago sa inthanete ka go tsena mo akhaontong ya gago mo www.skype.com. Se ke sone fela seteitemente sa tuelo se re se tlamelang. Fa re dira phoso mo tuelong ya gago, o tshwanetse go re bolelela malatsi a le 90 fa phoso ya ntlha e sena go tlhaga mo tuelong ya gago. Go tswa foo re tla batlisisa tefiso ka gangwe. Fa o sa re bolelele mo nakong eo, o re golola mo boikarabelong le ditleleimi tsa tatlhegelo e e nnang teng ka ntlha ya phoso eo mme go ka se lebelelwe gore re baakanye phoso kgotsa re go busetse tšhelete, ntle le fa molao o batla ka tsela e sele. Fa Microsoft e lemogile phoso ya tuelo, re tla baakanya phoso eo mo malatsing a le 90. Pholisi e ga e ame ditshwanelo dipe tsa semolao tse di ka dirang.
 • g. Pholisi ya go Busediwa Tšhelete. Ntle le fa go tlametswe ka tsela e sele ke molao kgotsa ke Tirelo e e rileng, ditheko tsotlhe ke tsa makgaolakgang mme ga go busiwe tšhelete. Fa o dumela gore Microsoft e go lefisitse ka phoso, o tshwanetse go ikgolaganya le rona mo malatsing a le 90 a tefiso e e ntseng jalo. Ga go na tšhelete e e tla busediwang ditefiso tse di fetang malatsi a le 90, ntle le fa molao o batla ka tsela e sele. Re sala re na le tshwanelo ya go ntsha tšhelete e e busiwang kgotsa dikeretiti go ya fela ka tsela e rona re bonang ka yone. Fa re ntsha tšhelete e e busiwang kgotsa keretiti, ga re tlamege go ntsha tšhelete e e busiwang e e tshwanang mo isagong. Pholisi e ya go busediwa tšhelete ga e ame ditshwanelo dipe tsa semolao tse di ka dirang. Go bona tshedimosetso go ya pele ka ga go busediwa tšhelete, tsweetswee etela setlhogo sa thuso. Fa o nna mo Taiwan, tsweetswee ela tlhoko gore go ya ka Molao wa Tshireletso ya Badirisi wa Taiwan le melawana ya one e e maleba, ditheko tsotlhe tse di amanang le diteng tsa dijithale tse di tlamelwang ka mofuta o o sa tshwaregeng le/kgotsa ditirelo tsa mo inthaneteng ke tsa makgaolakgang e bile go ka se busiwe tšhelete fa diteng tse di ntseng jalo kgotsa tirelo e tlamelwa mo inthateneteng. O na le tshwanelo ya go tleleima nako ya tumalano e moreki a ka khanselang konteraka kgotsa go busediwa tšhelete.
 • h. Go Khansela Ditirelo. O ka khansela Ditirelo ka nako nngwe le nngwe, o na le lebaka kgotsa le seyo. Go khansela Tirelo le go kopa go busediwa tšhelete, fa o na le tshwanelo ya seo, etela webosaete ya taolo ya akhaonto ya Microsoft. Mo Skype, tsweetswee tlatsa Foromo ya go Ikgogela Morago o dirisa tshedimosetso e e tlamelwang fa. O tshwanetse go boela kwa tshitshinyong e e tlhalosang Ditirelo ka gore (i) o ka nna wa se ka wa busediwa tšhelete ka nako ya go khansela; (ii) o ka tlamega go duela ditefiso tsa go khansela; (iii) o ka tlamega go duela ditefiso tsotlhe tse di rometsweng mo akhaontong ya gago ya tuelo e le ya Ditirelo pele ga letlha la go khansela; mme (iv) o ka latlhegelwa ke tiriso ya akhaonto ya gago fa o khansela Ditirelo; kgotsa (iv) o ka nna wa busediwa tšhelete e e lekanang le dituelo tse di sa dirisiwang tse o di dueletseng Tirelo tse di balelwang ka nako ya go khansela. Re tla rulaganya Tshedimosetso ya gago jaaka go tlhalositswe fa godimo mo karolo 4. Fa o khansela, phitlhelelo ya gago ya Ditirelo e khutla kwa bokhutlong jwa paka ya gago ya ga jaana ya Tirelo kgotsa, fa re duedisa akhaonto ya gago ka dipaka tse di rileng, kwa bokhutlong jwa paka e o khansetseng ka yone.
 • i. Ditshitshinyo tsa Paka ya Tekeletso. Fa o tsaya karolo mo tshitshinyong ya paka ya tekeletso, o tshwanetse go khansela Tirelo/Ditirelo kwa bokhutlong jwa paka ya tekeletso go tila ditefiso tse dišwa, ntle le fa re go itsise ka tsela e sele. Fa o sa khansele Tirelo/Ditirelo tsa tekeletso kwa bokhutlong jwa paka ya tekeletso, re ka go lefisetsa Tirelo/Ditirelo tseo.
 • j. Ditshitshinyo tsa Papatso. Ka dinako dingwe, Microsoft e ka aba Ditirelo tsa mahala ka paka ya tekeletso. Microsoft e sala e na le tshwanelo ya go go lefisetsa Ditirelo tse di ntseng jalo (ka tlhwatlhwa e e tlwaelegileng) fa Microsoft e dira tshwetso (ka tsela e e utlwalang e e bonang ka yone) ya gore o dirisa melawana ya tshitshinyo botlhaswa.
 • k. Diphetogo tsa Ditlhwatlhwa. Re ka fetola tlhwatlhwa ya Ditirelo ka nako nngwe le nngwe mme fa o na le theko e e boaboelelelang, re tla go itsise ka imeile, kgotsa ka mokgwa o mongwe o o siameng, bobotlana malatsi a le 15 pele ga tlhwatlhwa e fetoga. Fa o sa dumalane le phetogo ya ditlhwatlhwa, o tshwanetse go khansela le go emisa go dirisa Ditirelo pele ga phetogo ya ditlhwatlhwa e simolola. Fa go na le paka e e tlhomameng le tlhwatlhwa ya tshitshinyo ya Tirelo ya gago, tlhwatlhwa eo e tla nna e dira ka paka e e tlhomameng.
 • l. Dituelo Tse di Tlang Kwa go Wena. Fa re go kolota tuelo, o dumalana gore ka nako le ka tsela e e nepagetseng o tla re fa tshedimosetso nngwe le nngwe e re e tlhokang gore re gorose tuelo eo kwa go wena. O ikarabelela makgetho le ditefiso tse o ka nnang le tsone ka ntlha ya tuelo e e e tlang kwa go wena. Gape o tshwanetse gore o tsamaisane le maemo a mangwe a re a bayang mo tshwanelong ya gago ya go amogela tuelo. Fa o amogela tuelo ka phoso, re ka busetsa tuelo morago kgotsa ra tlhoka gore e busiwe. O dumalana go dirisana le rona mo maitekong a rona a go dira se. Gape re ka nna ra fokotsa tuelo e e tlang kwa go wena ntle le kitsiso go baakanyetsa tuelo e e fetileng selekanyo mo nakong e e fetileng.
 • m. Dikarata tsa Dimpho. Go rekolola le tiriso ya dikarata tsa dimpho (ntle le dikarata tsa dimpho tsa Skype) go laolwa ke Melawana le Maemo a Dikarata tsa Dimpho tsa Microsoft. Tshedimosetso e e mo dikarateng tsa dimphotsa Skype e teng mo tsebeng ya Thuso ya Skype.
 • n. Mokgwa wa Tuelo wa Akhaonto ya Banka. O ka ikwadisa akhaonto e e tshwanelegang ya banka ka akhaonto ya gago ya Microsoft go e dirisa jaaka mokgwa wa tuelo. Diakhaonto tse di tshwanelegang tsa banka di akaretsa diakhaonto tse di kwa setheong sa tšhelete tse di kgonang go amogela didebiti tse di tlhamaletseng (s.k., setho sa tšhelete se se theilweng kwa United States se se tshegetsang neteweke ya eleketeroniki ya tsenyo ya ditirisano tsa ditšhelete ("ACH"), setheo sa Yuropa sa ditšhelete se se tshegetsang Single Euro Payments Area ("SEPA") kgotsa "iDEAL" kwa Netherlands). Melawana e o e dumetseng fa o tsenya akhaonto ya gago ya banka jaaka mokgwa wa tuelo mo akhaontong ya gago ya Microsoft (s.k., "taelo" mo boemong jwa SEPA) le yone e a dira. O dumela le go netefatsa gore akhaonto ya gago ya banka e e kwadisitsweng e mo leineng la gago kgotsa o filwe tetla ya go kwadisa le go dirisa akhaonto e ya banka jaaka mokgwa wa tuelo. Ka go kwadisa kgotsa go tlhopha akhaonto ya gago ya banka jaaka mokgwa wa gago wa tuelo, o fa Microsoft (kgotsa moemedi wa yone) tetla ya go simolodisa debiti e le nngwe kgotsa go feta ya tšhelete yotlhe ya theko ya gago kgotsa ya botokololo (go tsamaisana le melawana ya tirelo ya gago ya botokololo) mo akhaontong ya gago ya banka (le, fa go tlhokega, go simolodisa keretiti e le nngwe kgotsa tse dintsi mo akhaontong ya gago ya banka go baakanya diphoso, go busa tšhelete kgotsa ka lebaka lengwe le le tshwanang), mme o fa setheo sa tšhelete se se nang le akhaonto ya gago ya banka tetla ya go ntsha didebiti tse di ntseng jalo kgotsa go amogela dikeretiti tse di ntseng jalo. O tlhaloganya gore tetla e e tla nna e dira ka maatla e bile e le mo tiragatsong go fitlha o tlosa tshedimosetso ya gago ya banka mo akhaontong ya gago ya Microsoft. Ikgolaganye le tshegetso ya badirisi jaaka go tlhalosiwa mo karolong e e fa godimo 4(e) ka bonako jo bo kgonegang fa o dumela gore o duedisitswe ka phoso. Melao e e dirang mo nageng ya gago le yone e ka nna ya lekanyetsa boikarabelo jwa gago jwa ditiragatso tsa tsietso, tse di phoso kgotsa tse di sa letlelelwang mo akhaontong ya gago ya banka. Ka go kwadisa kgotsa go tlhopha akhaonto ya banka jaaka mokgwa wa gago wa tuelo, o dumela gore o badile, o a tlhaloganya mme o dumalana le Melawana e.
Mokwalo o o feletseng
Kgwebo e e Tsenang mo Konterakeng, Tlhopho ya Molao, le Lefelo la go Rarabolola DikganetsanoKgwebo e e Tsenang mo Konterakeng, Tlhopho ya Molao, le Lefelo la go Rarabolola Dikganetsano10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Tshobokanyo

10. Kgwebo e e Tsenang mo Konterakeng, Tlhopho ya Molao, le Lefelo la go Rarabolola Dikganetsano. Gore o dirise Ditirelo tsa mahala kgotsa tse di duelelwang tsa badirisi tsa letshwaokgwebo la Skype, o dira konteraka le, mme ditshupetso tsotlhe go "Microsoft" mo Melawaneng e di raya, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Mo Ditirelong tsa mahala kgotsa tse di duelelwang tsa badirisi tsa letshwaokgwebo la Skype, molao wa Luxembourg o laola go tlhalosiwa ga Melawana e le ditleleimi tsa go tlolwa ga yone, go sa kgathalesege go thulana ga ditheo tsa molao. Melao ya porofense kgotsa naga e o nnang mo go yone e laola ditleleimi tse dingwe tsotlhe (go akaretsa go sireletsa badirisi, kgaisano e e sa siamang le ditleleimi tsa molato). Fa o amogetse Melawana e ka go dira akhaonto ya Skype o dirisa Skype, wena le rona re dumalana ka botlalo le taolo le lefelo la dikgotlatshekelo tsa Luxembourg ka dikganetsano tsotlhe tse di tsogang ka ntlha ya Melawana e kgotsa tse di amanang le yone kgotsa Ditirelo tsa letshwaokgwebo la Skype. Mo Ditirelong tse dingwe tsotlhe, fa o amogetse Melawana e ka go dira akhaonto ya Microsoft kgotsa o dirisa Tirelo e nngwe, kgwebo e o dirang konteraka le yone, molao o o laolang, le lefelo la go rarabolola dikganetsano di tlhaga fa tlase:

 • a. Canada. Fa o nna mo (kgotsa, fa kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) Canada, o tsena mo konterakeng le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Melao ya porofense e o nnang mo go yone(kgotsa, kgotsa fa e le kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo) e laola tlhaloso ya Melawana e, ditleleimi tsa go tlolwa ga melawana ya one, le ditleleimi tse dingwe tsotlhe (go akaretsa go sireletsa badirisi, kgaisano e e sa siamang le ditleleimi tsa molato), go sa kgathalesege go thulana ga ditheo tsa molao. Wena le rona re ntsha tumelelo ka botlalo ya taolo le lefelo la dikgotlatshekelo mo Ontario gore dikganetsano tsotlhe tse di tsogang ka ntlha ya Melawana e kgotsa tse di amanang le yone kgotsa Ditirelo di reediwe kae.
 • b. Amerika Bokone kgotsa Borwa kwa ntle ga United States le Canada. Fa o nna mo (kgotsa, fa kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) Amerika Bokone kgotsa Borwa kwa ntle ga United States le Canada, o tsena mo konterakeng le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Molao wa Puso ya Washington o laola tlhaloso ya Melawana e le ditleleimi tsa go tlolwa ga yone, go sa kgathalesege tlhopho ya ditheo tsa melao. Melao ya naga e re romelang Ditirelo tsa gago kwa go yone e laola ditleleimi tse dingwe tsotlhe (go akaretsa go sireletsa badirisi, kgaisano e e sa siamang, le ditleleimi tsa molato).
 • c. Botlhabagare kgotsa Aforika. Fa o nna mo (kgotsa, fa kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) Botlhabagare kgotsa Aforika, mme o dirisa dikarolo tsa mahala tsa Ditirelo (tse di jaaka Bing le MSN), o tsena mo konterakeng le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Fa o duetse go dirisa karolo ya Ditirelo, o tsena mo konterakeng le Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Mo Ditirelong tsa mahala le tse di duelelwang, Melao ya Ireland e laola tlhaloso ya Melawana e le ditleleimi tsa go tlolwa ga yone, go sa kgathalesege go thulana ga ditheo tsa melao. Melao ya naga e re romelang Ditirelo tsa gago kwa go yone e laola ditleleimi tse dingwe tsotlhe (go akaretsa go sireletsa badirisi, kgaisano e e sa siamang, le ditleleimi tsa molato). Wena le rona re ntsha tumelelo ka botlalo ya taolo le lefelo la dikgotlatshekelo tsa Ireland gore dikganetsano tsotlhe tse di tsogang ka ntlha ya Melawana e kgotsa tse di amanang le yone kgotsa Ditirelo di reediwe kae.
 • d. Asia kgotsa South Pacific, ntle le fa naga ya gago e umakilwe ka totobatso fa tlase. Fa o nna mo (kgotsa, fa e le kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) Asia (ntle le China, Japane, Republic of Korea, kgotsa Taiwan) kgotsa South Pacific, mme o dirisa dikarolo tsa mahala tsa Ditirelo (tse di jaaka Bing le MSN), o tsena mo konterakeng le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Fa e le gore o duetse go dirisa karolo ya Ditirelo, kgotsa o dirisa tirelo ya mahala ya Outlook.com mo Singapore kgotsa Hong Kong, o tsena mo konterakeng le Microsoft Regional Sales Corp., koporasi e e rulagantsweng ka fa tlase ga melao ya State of Nevada, U.S.A., e e nang le makala mo Singapore le Hong Kong, e lefelo la yone la konokono la kgwebo le leng kwa 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968; fa e le gore o nna mo (kgotsa, fa e le kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) Australia, o tsena mo konterakeng le Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia mme fa o nna mo (kgotsa, fa e le kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) New Zealand, o tsena mo konterakeng le Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand. Mo Ditirelong tsa mahala le tse di duelelwang, Molao wa Washington State o laola go tlhalosiwa ga Melawana e le ditleleimi tsa go tlolwa ga yone, go sa kgathalesege go thulana ga ditheo tsa molao. Melao ya naga e re romelang Ditirelo tsa gago kwa go yone e laola ditleleimi tse dingwe tsotlhe (go akaretsa go sireletsa badirisi, kgaisano e e sa siamang, le ditleleimi tsa molato). Kganetsano nngwe le nngwe e e tsogang ka ntlha ya Melawana e kgotsa Ditirelo ntle le Skype, go akaretsa potso nngwe le nngwe e e ka ga go nna teng, go nna mo tirisong, kgotsa go khutlisiwa ga yone, e tla romelwa le go rarabololwa kgabagare ka tsereganyo kwa Singapore go ya ka Melao ya Tsereganyo ya Lefelo la Ditšhabatšhaba la Tsereganyo la Singapore (SIAC), melawana e e tsewang e tsentswe ka tshupiso mo polelwaneng e. Lekgotla le tla nna le motsereganyi a le mongwe yo o tlhomilweng ke Poresidente wa SIAC Puo ya tsereganyo e tla nna Seesemane. Tshwetso ya motsereganyi e tla nna ya makgaolakgang, e e tlamang, le e e sa ganediweng, mme e ka dirisiwa e le motheo wa katlholo mo nageng nngwe le nngwe kgotsa kgaolo.
 • e. Japane. Fa o nna mo (kgotsa, fa kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) Japane, mme o dirisa dikarolo tsa mahala tsa Ditirelo (tse di jaaka Bing le MSN), o tsena mo konterakeng le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Fa o duetse go dirisa karolo ya Ditirelo, o tsena mo konterakeng le Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Mo Ditirelong tsa mahala le tse di duelelwang, melao ya Japane e laola Melawana eno le dikgang dipe tse di tsogang ka ntlha ya yone kgotsa tse di amanang le yone kgotsa Ditirelo. Wena le rona re dumalana ka botlalo le taolo le lefelo la kgaolo la Kgotlatshekelo ya Tokyo ya Kgaolo gore dikganetsano tsotlhe tse di tsogang ka ntlha ya Melawana e kgotsa tse di amanang le yone kgotsa Ditirelo di reediwe kae.
 • f. Riphaboliki ya Korea. Fa o nna mo (kgotsa, fa kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) Riphaboliki ya Korea, mme o dirisa dikarolo tsa mahala tsa Ditirelo (tse di jaaka Bing le MSN), o tsena mo konterakeng le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Fa o duetse go dirisa karolo ya Ditirelo, o tsena mo konterakeng le Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Mo Ditirelong tsa mahala le tse di duelelwang, melao ya Riphaboliki ya Korea e laola Melawana eno le dikgang dipe tse di tsogang ka ntlha ya yone kgotsa tse di amanang le yone kgotsa Ditirelo. Wena le rona re dumalana ka botlalo le taolo le lefelo la kgaolo la Kgotlatshekelo ya Seoul ya Kgaolo gore dikganetsano tsotlhe tse di tsogang ka ntlha ya Melawana e kgotsa tse di amanang le yone kgotsa Ditirelo di reediwe kae.
 • g. Taiwan. Fa o nna mo (kgotsa, fa kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) Taiwan, mme o dirisa dikarolo tsa mahala tsa Ditirelo (tse di jaaka Bing le MSN), o tsena mo konterakeng le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Fa o duetse go dirisa karolo ya Ditirelo, o tsena mo konterakeng le Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Mo Ditirelong tsa mahala le tse di duelelwang, melao ya Taiwan e laola Melawana eno le dikgang dipe tse di tsogang ka ntlha ya yone kgotsa tse di amanang le yone kgotsa Ditirelo. Go bona dintlha go ya pele mabapi le Microsoft Taiwan Corp., tsweetswee leba webosaete e e tlamelwang ke Lefapha la Merero ya Ikonomi R.O.C.. Wena le rona re tlhopha ka botlalo Kgotlatshekelo ya Taipei ya Kgaolo gore dikganetsano tsotlhe tse di tsogang ka ntlha ya Melawana e kgotsa tse di amanang le yone kgotsa Ditirelo di reediwe teng, go ya bokgakaleng jo bo letlelelwang ke melao ya Taiwan.

Melao ya badirisi ya lefelo la gago e ka nna ya tlhoka gore melao mengwe ya lefelo e laole kgotsa e go fe tshwanelo ya go rarabolola dikganetsano kwa foramong e nngwe le fa go na le Melawana e. Fa go ntse jalo, tlhopho ya molao le dilo tse di letlelwang ke foramo mo karolo 10 di dira fela jaaka melao ya badirisi ya lefelo la gago.

Mokwalo o o feletseng
DiwarantiDiwaranti12_Warranties
Tshobokanyo

11. Diwaranti.

 • a. MICROSOFT, LE BADIRISANI BA RONA, BAREKISI, BAPHASALATSI, LE BAREKISI, GA RE DIRE DIWARANTI, TSE DI UMAKIWANG KA TLHAMALALO KGOTSA TSE DI SA UMAKIWENG KA TLHAMALALO, DITLHOMAMISO KGOTSA MAEMO MALEBANA LE TIRISO YA GAGO YA DITIRELO. O TLHALOGANYA GORE FA O DIRISA DITIRELO O IKARABELELA KOTSI NNGWE LE NNGWE E E KA NNANG TENG LE GORE RE TLAMELA DITIRELO "JAAKA DI NTSE" "KA DIPHOSO TSOTLHE" LE "FA DI LE TENG." MICROSOFT GA E TLHOMAMISE GO NEPAGALA KGOTSA GO NNA MO NAKONG GA DITIRELO. O KA TSWA O NA LE DITSHWANELO TSE DI RILENG MO MOLAONG WA LEFELO LA GAGO. GA GO NA SEPE MO MELAWANENG E SE MAIKAELELO A SONE E LENG GO AMA DITSHWANELO TSEO, FA DI LE MALEBA. O DUMELA GORE DITHULAGANYO TSA KHOMPHIUTHA LE TLHAELETSANO DI NA LE DIPHOSO LE GORE GO NA LE DINAKO DINGWE TSE DI SA DIRENG. GA RE TLHOMAMAISE GORE TIRELO E KA SE KGORELETSEGE, E TLA NNA MONAKONG, E TLA SIRELETSEGA, KGOTSA E TLA TLHOKA DIPHOSO KGOTSA GORE DITENG DI KA SE LATLHEGE, E BILE GA RE TLHOMAMISE KGOLAGANO KGOTSA PHETISO GO TSWA MO MAFARATLHATLHENG A DIKHOMPHIUTHA.
 • b. GO YA KA SE SE LETLELELWANG MO MOLAONG WA LEFELO LA GAGO, GA RE AKARETSE DIWARANTI TSE DI SA UMAKIWENG KA TLHAMALALO, GO AKARETSA TSE DI SIAMETSENG KGWEBO, BOLENG JO BO KGOTSOFATSANG, GO SIAMELA TIRO E E RILENG, MANONTLHOTLHO LE GO SA TLOLE MELAO.
 • c. Ya badirisi ba ba nnang mo Australia: Dithoto tsa rona di tla di na le ditlhomamiso tse di ka se kgaphelweng kwa thoko mo Molaong wa Badirisi wa Australia. O na le tshwanelo ya gore thoto ya gago e emisediwe ka e nngwe kgotsa o busediwe tšhelete fa sengwe se sa dire gotlhelele le go duelelwa tatlhegelo kgotsa tshenyegelo nngwe le nngwe e e bonelwang pele. Gape o na le tshwanelo ya gore dithoto di baakanngwe kgotsa di emisediwe fa dithoto e se tsa boleng jo bo amogelesegang mme go palelwa ga tsone ke go dira go sa felele ka gore ke se ka tsa dira gotlhelele.
 • d. Badirisi ba ba nnang mo New Zealand, le ka tswa le na le ditshwanelo tsa semolao mo Molaong wa Ditlhomamiso tsa Badirisi wa New Zealand, mme ga go na sepe mo Melawaneng e se maikaelelo a sone e leng go ama ditshwanelo tseo.
Mokwalo o o feletseng
Tekanyetso ya BoikarabeloTekanyetso ya Boikarabelo13_limitationOfLiability
Tshobokanyo

12. Tekanyetso ya Boikarabelo.

 • a. Fa o na le mabaka a go busediwa ditshenyegelo (go akaretsa go tlolwa ga Melawana e), go ya bokgakaleng jo bo letlelelwang ke molao o o maleba, o dumela gore pheko ya gago e le yosi ke go busediwa, ke Microsoft le badirisani ba yone, barekisi gape, baanamisi, Ditiriso tsa Ditlamo tse Dingwe le batlamedi ba Ditirelo, le barekisi, ditshenyegelo ka tlhamalalo go fitlha go tšhelete e e lekanang le o e dueletseng Tirelo mo kgweding e go latlhega kgotsa go tlolwa go diregileng ka yone (kgotsa go fitlha go USD$10.00 fa Ditirelo di le mahala).
 • b. Go ya bokgakaleng jo bo letlelelwang ke molao o o maleba, o ka se busediwe (i) ditatlhegelo kgotsa ditshenyegelo tse di bakilweng; (ii) tatlhegelo ya dipoelo tsa mmatota kgotsa tse di solofetsweng (e le ka tlhamalalo kgotsa e se ka tlhamalalo); (iii) tatlhegelo ya lotseno lwa mmatota kgotsa lo lo solofetsweng (e le ka tlhamalalo kgotsa e se ka tlhamalalo); (iv) tatlhegelo ya konteraka kgotsa kgwebo kgotsa ditatlhegelo tse dingwe le ditshenyegelo tse di bakilweng ke tiriso ya gago ya Ditirelo e se wena ka sebele; (v) ditathegelo kgotsa ditshenyegelo tse di kgethegileng, tse e seng tsa ka tlhamalalo, tse di diregang di sa lebelelwa kgotsa tsa kotlhao; le (vi) go ya bokgakaleng jo bo letlelelwang ke molao, ditatlhegelo kgotsa ditshenyegelo tsa ka tlhamalalo tse di fetang ditekanyetso tse di totobaditsweng mo karolo 12(a) fa godimo. Ditekanyetso le dilo tse di sa akarediweng le tsone di a dira fa tharabololo eno e sa go busetse ka botlalo se se go latlhegetseng kgotsa e palelwa ke boikaelelo jwa yone kgotsa fa re ne re itse kgotsa re ne re tshwanetse go itse ka kgonagalo ya ditshenyegelo. Go ya bokgakaleng jo bogolo jo bo letlelelwang ke molao, ditekanyetso tse le dilo tse di sa akarediweng di a dira mo go sengwe le sengwe kgotsa ditleleimi dingwe le dingwe tse di amanang le Melawana e, Ditirelo, kgotsa serweboleta se se amanang le Ditirelo tse.
 • c. Microsoft ga e ikarabelele go palelwa ke go dira kgotsa tiego ya go diragatsa maikarabelo a yone mo Melawaneng e go ya bokgakaleng jwa gore go palelwa kgotsa tiego e bakwa ke maemo a Microsoft e ka se kgoneng go a laola (a a jaaka dikganetsano tsa badiri, ditiro tsa Modimo, ntwa kgotsa tiro ya borukhutlhi, tshenyo e e maswe, dikotsi kgotsa go tsamaisana le molao mongwe le mongwe o o maleba kgotsa taelo ya puso). Microsoft e tla leka go fokotsa diphelelo tsa nngwe le nngwe ya ditiragalo tse le go diragatsa maikarabelo a a sa amegeng.
Mokwalo o o feletseng
Melawana e e Totobetseng go DitireloMelawana e e Totobetseng go Ditirelo14_service-SpecificTerms
Tshobokanyo

13. Melawana e e Totobetseng go Ditirelo. Melawana e e tlang pele le morago ga karolo 13 ka kakaretso e dira mo Ditirelong tsotlhe. Karolo e e na le melawana e e totobetseng go ditirelo mo godimo ga melawana ya kakaretso. Melawana e e totobetseng e go ditirelo e laola fa go na le dikgotlhang dingwe le melawana ya kakaretso.

Mokwalo o o feletseng
Xbox Live le Microsoft Studios Games le DitirisoXbox Live le Microsoft Studios Games le Ditiriso14a_XboxLive
Tshobokanyo
 • a. Xbox Live le Microsoft Studios Games le Ditiriso.
  • i. Tiriso ya Sebele e e Seng ya Kgwebo. Xbox Live, Games for Windows Live le metshameko ya Microsoft Studios, ditiriso, ditirelo le diteng tse di tlamelwang ke Microsoft (ka kakaretso, "Ditirelo tsa Xbox") ke tsa tiriso ya sebele fela e seng tiriso ya kgwebo.
  • ii. Ditirelo tsa Xbox. Fa o ikwadisetsa Xbox Live le/kgotsa Ditirelo tsa Xbox, tshedimosetso ka ga gameplay ya gago, ditiro le tiriso ya metshameko le Ditirelo tsa Xbox di tla latedisiwa le go abelanwa le badiri ba metshameko ba ditlamo gore Microsoft le badiri ba metshameko ba ditlamo tse dingwe ba tsamaise metshameko ya bone le go gorosa Ditirelo tsa Xbox. Fa o tlhopha go gokaganya akhaonto ya gago ya Ditirelo tsa Microsoft Xbox le akhaonto ya gago mo tirelong e e seng ya Microsoft (sekao, mophasalatsi wa metshameko yo e seng wa Microsoft wa Ditiriso le Ditirelo tsa Ditlamo tse Dingwe), o dumela gore: (a) Microsoft e ka abelana tshedimosetso e e lekanyeditsweng ya akhaonto (go akaretsa ntle le tekanyetso gamertag, gamerscore, maduo a motshameko, hisetori ya motshameko, le lenaane la ditsala), le setlamo seo se e seng sa Microsoft jaaka go bolelwa mo Polelwaneng ya Polokodiphiri ya Microsoft, mme (b) fa dithulaganyo tsa gago tsa polokodiphiri tsa Xbox di letla, setlamo se e seng sa Microsoft le sone se ka fitlhelela Diteng tsa Gago go tswa go ditlhaeletsano tsa mo teng ga motshameko fa o tsene mo akhaontong ya gago le setlamo seo se e seng sa Microsoft. Gape, fa dithulaganyo tsa gago tsa polokodiphiri tsa Xbox di letla, Microsoft e ka phasalatsa leina la gago, gamertag, gamerpic, moono, avatar, manathwana a metshameko le metshameko e o e tshamekileng mo tlhaeletsanong le batho ba o ba letlang.
  • iii. Diteng tsa Gago. Jaaka karolo ya go aga setšhaba sa Ditirelo tsa Xbox, o fa Microsoft, badirisani ba yone le ba ba filweng dilaesense tse dingwe tshwanelo ya mahala le ya lefatshe lotlhe, ya go dirisa, go fetola, go dira dikhopi, go anamisa, go gasa, go abelana le go bontsha Diteng tsa Gago kgotsa leina la gago, gamertag, moono, kgotsa avatar e o e tsentseng mo Ditirelong dingwe le dingwe tsa Xbox Services.
  • iv. Balaodi ba Motshameko. Metshameko mengwe e ka nna ya dirisa balaodi ba motshameko le batlhokomedi. Balaodi ba metshameko le batlhokomedi ga se babueledi ba ba filweng tetla ba Microsoft. Ga se gore megopolo ya bone e bontsha megopolo ya Microsoft.
  • v. Bana mo Xbox. Fa o le ngwana o dirisa Xbox Live, motsadi wa gago kgotsa motlhokomedi a ka nna a nna le taolo ya dikarolo tse dintsi tsa akhaonto ya gago e bile a ka amogela dipego kaga tiriso ya gago ya Xbox Live.
  • vi. Tšhelete ya Motshameko kgotsa Dithoto tsa Maitirelo. Ditirelo di ka akaretsa tšhelete ya maitirelo ya motshameko (jaaka tšhelete ya tshipi ya gauta, kgotsa dintlha) tse di ka rekwang mo Microsoft go dirisiwa tšhelete ya mmatota fa o fitlhile mo dingwageng tsa go "gola sentle" mo o nnang teng. Gape Ditirelo di ka akaretsa dilwana kgotsa dithoto tsa dijithale tsa maitirelo tse di ka rekwang mo Microsoft go dirisiwa tšhelete ya mmatota kgotsa go dirisiwa tšhelete ya motshameko. Tšhelete ya motshameko le dithoto tsa maitirelo di ka se rekololwe go bona tšhelete ya mmatota, dithoto kgotsa dilawna tsa boleng jwa tšhelete go tswa go Microsoft kgotsa setlamo se sengwe. Ntle le laesense e e lekanyeditsweng, ya sebele, e e ka phimolwang, e e sa fetisiweng, e e sa ntshediweng dilaesense tse dingwe ya go dirisa tšhelete ya motshameko le dithoto tsa maitirelo mo Ditirelong fela, ga o na tshwanelo mo tšheleteng e e ntseng jalo ya motshameko kgotsa mo dithotong tsa maitirelo tse di tlhagang kgotsa tse di simolotseng mo Ditirelong, kgotsa matshwao a mangwe a a amanang le tiriso ya Ditirelo kgotsa a a bolokilweng mo Ditirelong. Ka nako nngwe le nngwe Microsoft e ka itseela tshwetso ya go laola, go fetola le/kgotsa go fedisa tšhelete ya motshameko le/kgotsa dithoto tsa maitirelo fa e bona go tshwanela ya fela ka tsela e e bonang ka yone.
  • vii. Ditlhabololo tsa Dirweboleta. Sediriswa sengwe le sengwe se se ka gokaganang le Ditirelo tsa Xbox, re ka tlhola serweboleta sa khonsoule sa mofuta wa Xbox ya gago kgotsa swereboleta sa tiriso ya Xbox le go laisolola khonsoule ya Xbox kgotsa ditlhabololo tsa serweboleta sa tiriso ya Xbox kgotsa diphetogo tsa thulaganyo, go akaretsa tse di go thibelang go fitlhelela Ditirelo tsa Xbox, go dirisa metshameko e e sa letlelelwang ya Xbox kgotsa ditiriso tsa Xbox, kgotsa go dirisa didiriswa tsa seeleketeroniki tsa dirwethata tse di sa letlelelwang tse di nang le khonsoule ya Xbox.
  • viii. Go Felelwa ke Nako ga Gamertag. O tshwanetse go tsena mo Ditirelong tsa Xbox bobotlana gangwe fela mo pakeng ya dingwaga tse tlhano, go seng jalo o tla latlhegelwa ke phitlhelelo ya gamertag e e amanang le akhaonto ya gago mme gamertag eo e ka nna ya nna teng gore e dirisiwe ke ba bangwe.
  • ix. Botlhabanelo. Arena ke Tirelo ya Xbox e Microsoft kgotsa setlamo sa boraro ba ka go fang bokgoni jwa go tsaya karolo kgotsa go tlhama kgaisano ya metshameko ya bidio, ka dinako tse dingwe go gapa sekgele ("Kgaisano"). Tiriso ya gago ya Arena e ikaegile ka Melawana e, e bile e ka tlhoka gore o amogele melawana e mengwe ya Kgaisano, maemo le melao e e batliwang ke morulaganyi wa Kgaisano ka nako ya ikwadiso ("Melao ya Kgaisano"). Melao ya tshwanelego e ka dira, mme e ka farologana go ya ka lefelo. Dikgaisano di lolea kwa di thibelwang ke molao. Go tlola Melawana e (go akaretsa Melawana a Boitshwaro) kgotsa Melawana ya Kgaisano go ka felela ka kotlhao kgotsa go ntshiwa mo Kgaisanong. Fa o tlhama Kgaisano, o ka nna wa se ka wa tlhoka Melao ya Kgaisano e Microsoft (go ya ka tsela e e bonang ka yone) e tsayang e sa tsamaisane le Melawana e. Microsoft e sala e na le tshwanelo ya go khansela Kgaisano nngwe le nngwe ka nako nngwe le nngwe.
  • x. Serweboleta sa Tsietso le sa Kgoreletso. Sediriswa sengwe le sengwe se se ka gokaganang le Ditirelo tsa Xbox, re ka tlhola sediriswa sa gago go tlhola serwethata se se sa letlelelwang kgotsa swereboleta se se letlelelang tsietso kgotsa kgoreletso go tlola melawana ya Boitshwaro kgotsa Melawana e, le go laisolola ditlhabololo tsa serweboleta kgotsa diphetogo tsa thulaganyo, go akaretsa tse di go thibelang go fitlhelela Ditirelo tsa Xbox kgotsa go dirisa metshameko e e sa letlelelwang ya Xbox kgotsa serweboleta se se letlelelang tsietso kgotsa kgoreletso.
  • xi. Setlhakanyi.
   • 1. Diakhaonto tsa Setlhakanyi le Diakhaonto tsa Microsoft. Fa o dirisa Tirelo ya Setlhakanyi le akhaonto ya Setlhakanyi, tiriso ya gago e duelelwa ke Melawana ya Tirelo ya Setlhakanyi e e leng teng mo https://mixer.com/about/tos. Fa o dirisa Tirelo ya Setlhakanyi le akhaonto ya Microsoft, tiriso ya gago gape e duelelwa ke Melawana e. Melawana e e dira fa go na le kgotlhang.
   • 2. Diteng tsa Gago mo Setlhakanying. "Diteng tsa Gago mo Setlhakanying" di raya gore diteng tsotlhe tse wena, kgotsa mongwe mo boemong jwa gago a di tlhamang mo Tirelong ya Setlhakanyi, go akaretsa mme go sa lekanyediwa go dikgaso ka tlhamalalo kgotsa tse di rekotilweng (le diteng dingwe le dingwe, tse di jaaka diteng tsa ditshwantsho tsa pono, di na le); mainakgwebo, matshwaokgwebo, matshwao a tirelo, maina a kgwebo, matshwaomoono, kgotsa indicia of origin; dikakgelo tsa gago, diaekhone tsa maikutlo, le tiro mo dikanaleng tsa Setlhakanyi (go akaretsa diteng tse di dirwang ke bot); le tshedimosetso yotlhe e e amanang. Mongwe le mongwe, go akaretsa Microsoft le badirisi, ba ka bona, ba dirisa, ba tlamela ka tirelo, ba dira gape, ba fetola, ba phasalatsa, ba anamisa le go dirisa ka dijithale le go bontsha, go fetolela, go fetola, le go dirisa Diteng tsa Gago mo Setlhakanying, ka sebopego sengwe le sengwe, fomete, mmedia, kgotsa dikanale tse di itsiweng ga jaana kgotsa tse di tla tlhamiwang morago.
   • 3. Melawana ya Boitshwaro e e Dirisiwang mo Setlhakanying. Tobetsa fa go bona tshedimosetso go ya pele kaga kafa Melawana ya Boitshwaro ya Microsoft e dirang ka teng mo Setlhakanying.
   • 4. Go Dirisa Tirelo ya Setlhakanyi.
    • a. Dingwaga tsa Selekanyo Tlase. Ka go dirisa Tirelo ya Setlhakanyi, o dumela gore bobotlana o na le dingwaga tse 13, mme fa o na le dingwaga tse di kwa tlase ga tsa bontsi kwa o nnang teng, tiriso ya gago e bewa leitlho ke motsadi kgotsa ke motlhokomedi wa semolao.
    • b. Tiriso ya Tlhokaina le e e seng ya Tlhokaina. O ka dirisa Setlhakanyi ka go tlhokaina fa o batla fela go leba diteng. Ntle le moo, o tlhoka go tlhama akhaonto, go tsena, mme badirisi ba bangwe ba tla go lemoga ka leina la gago la Setlhakanyi.
    • c. Diakhaonto tsa Tiriso e e seng ya Tlhokaina. O ka tlhama akhaonto ya Microsoft le/kgotsa akhaonto ya Setlhakanyi e e seng ya tlhokaina ya Tirelo ya Setlhakanyi. O ka tlhama akhaonto ya Setlhakanyi ka go ikwadisa mo inthaneteng. O tshwanetse go dirisa akhaonto ya Setlhakanyi gore e nne e dira. Tsena mo Tirelong ya Setlhakanyi bobotlana gangwe mo pakeng ya dingwaga tse 5 go boloka leina le lengwe la Setlhakanyi le le amanang le akhaonto ya Microsoft.
   • 5. Dikitsiso tsa Tirelo. Fa go na le sengwe sa botlhokwa se re tlhokang go se go bolelela kaga Tirelo e o e dirisang, re tla go romelela dikitsiso tsa Tirelo kwa imeileng e e amanang le akhaonto ya gago ya Setlhakanyi le/kgotsa akhaonto ya Microsoft.
   • 6. Tshegetso. Tshegetso ya Badirisi ya Tirelo ya Setlhakanyi e teng mo mixer.com/contact.
Mokwalo o o feletseng
LebenkeleLebenkele14b_Store
Tshobokanyo
 • b. Lebenkele. "Lebenkele" ke Tirelo e e go letlang go batla, go laisolola, go reka, le go reita le go sekaseka ditiriso (lefoko "tiriso" le akaretsa metshameko) le diteng tse dingwe tsa dijithale. Melawana e e akaretsa tiriso ya Office Store, Windows Store le Xbox Store. "Office Store" e raya Lebenkele la dikuno tsa Office le ditiriso tsa Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access le Project (mefuta ya 2013 kgotsa moragonyana), kgotsa boitemogelo bope jo bo ngwe jo bo nang le letshwaokgwebo la Office Store. "Windows Store" e raya Lebenkele la didiriswa tsa Windows tse di jaaka founu, PC le sekirinikwalelo, kgotsa sediriswa sengwe le sengwe se se nang le letshwaokgwebo la Windows Store. "Xbox Store" e raya Lebenkele la dikhonsoule tsa Xbox One le Xbox 360, kgotsa sediriswa sengwe le sengwe se se nang le letshwaokgwebo la Xbox Store.
  • i. Melawana ya Laesense. Re tla itse gore mophasalatsi wa tiriso nngwe le nngwe e e leng teng mo Lebenkeleng le le maleba ke mang. Ntle le fa tiriso e tlametswe le melawana ya laesense e e farologaneng, Melawana e e Tlwaelegileng ya Laesense ya Tiriso (""SALT"") kwa bokhutlong jwa Melawana e ke tumalano fa gare ga gago le mophasalatsi wa tiriso e e tlhalosang melawana ya laesense e e dirang mo tirisong ya gago ya tiriso e o e laisololang o dirisa Windows Store kgotsa the Xbox Store. Go tlhalosa sentle, Melawana e e akaretsa tiriso ya, le ditirelo tse di tlamelwang ke, Ditirelo tsa Microsoft. Karolo 5 ya Melawana e gape e dira mo Ditirisong tsa Ditlamo tse Dingwe le Ditirelo tse di rekwang kwa Lebenkeleng. Ditiriso tse di laisolotsweng mo Office Store ga di laolwe ke SALT mme di na le melawana ya laesense e e farologaneng e e dirang.
  • ii. Ditlhabololo. Microsoft e tla tlhola ditlhabololo ka itiriso le go di laisololela mo ditirisong tsa gago, le fa o sa tsena mo Lebenkeleng le le maleba. O ka fetola dithulaganyo tsa gago tsa Lebenkele kgotsa tsa tsamaiso fa o sa batle go amogela ditlhabololo tsa itiriso tsa ditiriso tsa Lebenkele. Le fa go le jalo, ditiriso tse di rileng tsa Office Store tse di tlhokometsweng ka botlalo kgotsa karolo ya tsone mo inthaneteng di ka tlhabololwa nako nngwe le nngwe ke motlhami wa tiriso mme a ka nna a se ka a tlhoka tetla ya gago go di tlhabolola.
  • iii. Direiting le Ditshekatsheko. Fa o reita kgotsa o sekaseka tiriso kgotsa Thoto e nngwe ya Dijithale mo Lebenkeleng, o ka nna wa amogela imeile e e tswang go Microsoft e e nang le diteng tse di tswang go mophasalatsi wa tiriso kgotsa Thoto ya Dijithale. Imeile nngwe le nngwe e e ntseng jalo e tswa go Microsoft; ga re abelane aterese ya gago ya imeile le baphasalatsi ba ditiriso kgotsa Dithoto tse dingwe tsa Dijithale tse o di rekang kwa Lebenkeleng.
  • iv. Tlhagiso ya Pabalesego. Go tila go gobala go go ka diregang, go kokonelwa kgotsa botlhoko mo leitlhong, o tshwanetse go itapolosa nako le nako mo go diriseng metshameko kgotsa ditiriso tse dingwe, segolo jang fa o utlwa setlhabi kgotsa o na le letsapa le le bakwang ke go e dirisa. Fa o utlwa o kokonelwa, itapolose. Go kokonelwa go ka akaretsa maikutlo a go feroga sebete, sedidi se se bakiwang ke go tsamaya ka koloi, go tsewa ke sedidi, go tlhakana tlhogo, go opiwa ke tlhogo, letsapa, botlhoko jwa matlho, kgotsa matlho a a omileng. Go dirisa ditiriso go ka go itaya tsebe le go thiba tikologo ya gago. Tila dilo tse di ka dirang gore o kgotšwe, ditepisi, disiling tse di kwa tlase, dilwana tse di thubegang kgotsa tse di tlhwatlhwakgolo tse di ka senyegang. Diperesente tse dinnye tsa batho ba ka nna ba ngatega fa ba leba dinepe tse di rileng tse di jaaka mabone a a phatsimang thata kgotsa dipopego tse di ka tlhagang mo ditirisong. Le batho ba ba se nang hisetori ya go ngatega ba ka tswa ba na le bolwetse jo bo iseng bo dupiwe jo bo ka bakang go ngatega. Ditshupo di ka akaretsa go tsibikela, go sa bone sentle, go tlolatlola ga leitlho, go roroma ga mabogo le maoto, go tlhakana tlhogo, go idibala, kgotsa go ngatega. Ka gangwe emisa go dirisa mme o ye go bona ngaka fa o itemogela dingwe tsa ditshupo tse, kgotsa o ye go bona ngaka pele ga o simolola go dirisa ditiriso tse fa o kile wa nna le ditshupo tse di amanang le go ngatega. Batsadi ba tshwanetse go baya bana ba bone leitlho fa ba dirisa ditiriso gore ba bone ditshupo.
Mokwalo o o feletseng
Dikarolo tsa Lelapa tsa MicrosoftDikarolo tsa Lelapa tsa Microsoft14c_MicrosoftFamily
Tshobokanyo
 • c. Dikarolo tsa Lelapa tsa Microsoft. Batsadi le bana ba ka dirisa dikarolo tsa lelapa tsa Microsoft go aga go tshepana go motheo wa gone e leng go tlhaloganya gore ke maitshwaro afe, diwebosaete, ditiriso, metshameko, mafelo, le tiriso ya tšhelete e e siametseng lelapa. Batsadi ba ka tlhama lelapa ka go ya go https://account.microsoft.com/family (kgotsa ka go latela ditaelo mo sediriweng sa bone sa Windows kgotsa khonsoule ya Xbox) le go laletsa bana kgotsa batsadi gore ba nne maloko. Go na le ditiriso tse dintsi tse maloko a lelapa a ka di dirisang, ka jalo tsweetswee sekaseka tshedimosetso e e tlametsweng ka kelotlhoko fa o dumalana go tlhama kgotsa go nna leloko la lelapa le fa o reka Dithoto tsa Dijithale gore lelapa le di fitlhelele. Ka go tlhama kgotsa go nna leloko la lelapa, o dumela go dirisa lelapa go tsamaisana le boikaelelo jwa yone mme o ka se e dirise ka tsela e e sa letlelelwang gore o fitlhelele tshedimosetso ya motho yo mongwe ka tsela e e seng kafa molaong.
Mokwalo o o feletseng
Go Romelela Setlhopha MelaetsaGo Romelela Setlhopha Melaetsa14d_GroupMessaging
Tshobokanyo
 • d. Go Romelela Setlhopha Melaetsa. Ditirelo tse di farologaneng tsa Microsoft di go letla go romelela ba bangwe melaetsa ka lentswe kgotsa ka SMS ("melaetsa"), le/kgotsa go letlelela Microsoft le badirisani ba ba laolwang ke Microsoft go romela melaetsa kwa go wena le kwa modirising kgotsa badirisi ba bangwe mo boemong jwa gago. FA O LAELA MICROSOFT LE BADIRISANI BA BA LAOLWANG KE MICROSOFT GO ROMELA MELAETSA E E NTSENG JALO KWA GO WENA KGOTSA KWA GO BA BANGWE, O DUMELA LE GO RE TLHOMAMISETSA GORE WENA LE MOTHO MONGWE LE MONGWE YO O RE LAETSENG GO MO ROMELELA MOLAETSA LE DUMELA GO AMOGELA MELAETSA E E NTSENG JALO LE MELAETSA E MENGWE YA MAFOKO YA TSAMAISO E E AMANANG LE YONE GO TSWA GO BADIRISANI BA BA LAOLWANG KE MICROSOFT. "Melaetsa ya mafoko ya tsamaiso" ke melaetsa ya dipaka tse di rileng ya tirisano go tswa go tirelo e e rileng ya Microsoft, e e akaretsang mme e sa lekanyediwa go "molaetsa wa kamogelo" kgotsa ditaelo tsa ka fa o ka emisang ka teng go amogela melaetsa. Wena kgotsa maloko a setlhopha a a sa tlholeng a batla go amogela melaetsa e e ntseng jalo le ka tlhopha go tswa mo go amogeleng melaetsa go ya pele go tswa go Microsoft kgotsa badirisani ba ba laolwang ke Microsoft ka nako nngwe le nngwe ka go latela ditaelo tse di tlametsweng. Fa o sa tlhole o batla go amogela melaetsa e e ntseng jalo kgotsa go tsaya karolo mo setlhopheng, o dumela gore ga o kitla o tlhopha go dirisa ditaelo tse di tlametsweng ke porokeramo e e maleba kgotsa tirelo. Fa o na le lebaka la go dumela gore leloko la setlhopha ga le tlhole le batla go amogela melaetsa e e ntseng jalo kgotsa go tsaya karolo mo setlhopheng, o dumela go ba ntsha mo setlhopheng. Gape o dumela le go re tlhomamisetsa gore wena le motho mongwe le mongwe yo o re laetseng go mo romelela molaetsa le tlhaloganya gore leloko lengwe le lengwe la setlhopha le ikarabelela ditshenyegelo tsa dituelo tsa molaetsa mongwe le mongwe o o tlhatlhobilweng ke setlamo se se fetisang melaetsa ya gagwe ya mmobaele, go akaretsa ditefiso dingwe le dingwe tsa melaetsa e e tswang kwa dinageng di sele tse di ka dirang fa melaetsa e fetisiwa go tswa go dinomoro tsa US.
Mokwalo o o feletseng
Skype le GroupMeSkype le GroupMe14e_Skype
Tshobokanyo
 • e. Skype le GroupMe.
  • i. O ka se Fitlhelele Ditirelo tsa Tshoganyetso. Go na le dipharologano tsa botlhokwa fa gare ga ditirelo tse di tlwaelegileng tsa founu le Skype. Skype ga e a lebelelwa gore e abe phitlhelelo ya Ditirelo tsa Tshoganyetso mo melaong e e maleba ya lefelo la gago kgotsa melao ya setšhaba, melawana kgotsa molao. Maikaelelo a serweboleta sa Skype le dikuno ga se go tshegetsa kgotsa go tshola megala ya tshoganyetso go e isa kwa dikokelong, kwa mekgatlhong ya molao, mafapha a tlhokomelo ya kalafi kgotsa ditirelo tse dingwe tse di golaganyang modirisi le badiri ba ditirelo tsa tshoganyetso kgotsa mafelo a go araba a pabalesego ya setšhaba ("Ditirelo tsa Tshoganyetso"). O a dumela e bile o dumelana gore (i) ke boikarabelo jwa gago go reka ditirelo tsa mogala tse di tlwaelegileng tse di se nang megala kgotsa tse di nang le megala tse di abang phitlhelelo ya Ditirelo tsa Tshoganyetso, mme (ii) Skype ga se emisetse tirelo ya gago ya konokono ya mogala.
  • ii. Di-API kgotsa Kgaso. Fa o batla go dirisa Skype mabapi le kgaso nngwe, o tshwanetse go tsamaisana le "TOS ya Kgaso" kwa https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Fa o batla go dirisa segokaganyi sa porokeramo ya tiriso ("API") e e dirilweng gore e nne teng ke Skype o tshwanetse go tsamaisana le melawana e e maleba ya go ntsha dilaesense, e e leng teng mo www.skype.com/go/legal.
  • iii. Tiriso e e Siameng ya Dipholisi. Tiriso e e siameng ya dipholisi e ka dira mo tirisong ya gago ya Skype. Tsweetswee sekaseka dipholisi tse tse di tlhametsweng go sireletsa kgatlhanong le tsietso kgotsa tiriso e e sa siamang le e e ka dirang gore nne le ditekanyetso mo mofuteng, nako kgotsa palo ya megala kgotsa melaetsa e o ka kgonang go e romela. Dipholisi tse di tsentswe mo Melawaneng e ka tshupetso. O ka bona dipholisi tse mo https://www.skype.com/go/terms.fairusage/.
  • iv. Dimmapa. Skype e na le dikarolo tse di go letlang go romela tshedimosetso go, kgotsa go bonwe gore o mo kae mo mmapeng o dirisa, tirelo ya dimmapa. Ka go dirisa dikarolo tseo, o dumalana le Melawana e le melawana ya Dimmapa tsa Google e e leng teng mo https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html kgotsa melawana e e ntseng jalo ya Dimmapa tsa Google e e leng teng mo nageng ya gaeno.
  • v. Badirisi ba Puso. Fa o batla go dirisa akhaonto ya kgwebo kgotsa Molaodi wa Skype mo boemong jwa Puso ya U.S. kgotsa mokgatlho wa puso ya U.S., Melawana e ga e dire mo tirisong eo. Go bona mafoko a a maleba kgotsa go bona tshedimosetso go ya pele, tsweetswee ikgolaganye le usgovusers@skype.net.
  • vi. Tiriso ya Sebele/E e Seng ya Kgwebo. Tiriso ya Skype ke ya tiriso ya gago ya sebele le e e seng ya kgwebo. O letlelelwa go dirisa Skype kwa tirong gore o dire ditlhaeletsano tsa gago tsa kgwebo.
  • vii. Nomoro ya Skype/Skype To Go. Fa Skype e go tlamela ka Nomoro ya Skype kgotsa nomoro ya Skype To Go, o dumalana gore ga o mong wa nomoro kgotsa ga o na tshwanelo ya go tshola nomoro eo ka bosakhutleng. Mo dinageng tse di rileng, o ka nna wa fiwa nomoro ke mogwebisani wa Skype e seng ke Skype, mme o ka nna wa tshwanelwa ke go tsena mo tumalanong e e kwa thoko le mogwebisani yo o ntseng jalo.
  • viii. Molaodi wa Skype. "Akhaonto ya Molaodi wa Skype wa tsamaiso" e tlhamilwe le go laolwa ke wena, o dira jaaka motsamaisi yo o ikemetseng wa setlhopha sa Molaodi wa Skype mme e seng jaaka kgwebo. O ka gokaganya akhaonto ya gago ya sebele ya Microsoft le setlhopha sa Molaodi wa Skype ("Akhaonto e e Gokagantsweng"). O ka tlhoma batsamaisi ba bangwe mo setlhopheng sa gago sa Molaodi wa Skype go ikaegile ka go amogela ga bone Melawana e. Fa o abela Akhaonto e e Gokagantsweng Dinomoro tsa Skype, o ikarabelela go tsamaisana le ditlhokego tse di amanang le bonna kgotsa lefelo la badirisi ba Akhaonto ya gago e e Gokagantsweng. Fa o tlhopha go ntsha Akhaonto e e Gokagantsweng mo kgokaganong mo setlhopheng sa Molaodi wa Skype, botokololo jo bo abilweng, o ka se tlhole o kgona go fitlhelela Keretiti ya Skype kgotsa Dinomoro tsa Skype e bile o ka se tlhole o kgona go fitlhelela Diteng tsa Gago kgotsa didiriso tse di amanang le akhaonto e e sa gokaganngwang. O dumalana go tsamaisa tshedimosetso ya sebele ya badirisi ba Akhaonto e e Gokagantsweng go tsamaisana le melao yotlhe e e maleba ya tshireletso ya tshedimosetso.
  • ix. Ditefiso tsa Skype. Ditlhwatlhwa tsotlhe tsa dikuno tse di duelelwang tsa Skype di a akarediwa mo makgethong otlhe a a maleba, ntle le fa go tlhalositswe ka tsela e sele. Ditefiso tse di duelelwang megala e e letsang kafa ntle ga botokololo ke tuelo ya go golaganya (tse di lefisiwang gangwe fela mogala mongwe le mongwe) le ka tlhwatlhwa ya motsotso jaaka go tlhalosiwa mo www.skype.com/go/allrates. Ditefiso tsa go letsa mogala di tla gogiwa mo balanseng ya gago ya Keretiti ya Skype. Skype e ka nna ya fetola ditlhwatlhwa tsa go letsa mogala ka nako nngwe le nngwe ka go bapatsa phetogo e e ntseng jalo mo www.skype.com/go/allrates. Tlhwatlhwa e ntšhwa e tla dira fa o letsa mogala mo lekgetlhong le le latelang morago ga phasalatso ya ditlhwatlhwa tse dišwa. Tsweetswee tlhola ditlhwatlhwa tsa sešweng pele ga o letsa mogala. Dikarolwana tsa metsotso ya mogala le dikarolwana tsa ditefiso di tla dirwa gore e nne palo e e feletseng. Mo dinageng dingwe, dikuno tse di duelelwang tsa Skype di tlamelwa ke mogwebisani wa Skype wa lefelo la gago mme melawana ya tiriso ya mogwebisani e tla dira mo ditirisanong tse di ntseng jalo.
  • x. Keretiti ya Skype. Skype ga e tlhomamise gore o tla kgona go dirisa balanse ya gago ya Keretiti ya Skype go reka dikuno tsotlhe tse di duelelwang tsa Skype. Fa o sa dirise Keretiti ya Skype ka lobaka lwa malatsi a le 180, Skype e tla baya Keretiti ya gago ya Skype mo seemong sa gore ga e dire. O ka tsosolosa Keretiti ya Skype ka go latela kgokagano ya tsoloso mo https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Fa o le kwa Japane mme o reka Keretiti ya Skype mo webosaeteng ya Skype, dipolelo tse pedi tse di fetileng ga di dire mo go wena mme Keretiti ya gago ya Skype e tla felelwa ke nako mo malatsing a le 180 morago ga letlha la theko. Fa keretiti ya gago e felelwa ke nako, o ka se tlhole o kgona go e tsosolosa kgotsa go e dirisa. O ka kgontsha karolo ya Auto Recharge fa o reka Keretiti ya Skype ka go tshwaya lebokoso le le maleba. Fa balanse ya gago ya Keretiti ya Skype e kgontshitswe, e tla tsenyediwa tšhelete e e lekanang le mokgwa wa go duela o o o tlhophileng nako le nako fa balanse ya gago ya Skype e nna kwa tlase ga molelwane o o tlhomilweng ke Skype ka dinako dingwe. Fa o rekile botokololo ka mokgwa wa go duela o e seng wa karata ya sekoloto, PayPal kgotsa Moneybookers (Skrill), mme o kgontshitse go Tsenya Keretiti ka Itiriso, balanse ya gago ya Keretiti ya Skype e tla tsenyediwa tšhelete e e tlhokegang go reka botokololo jwa gago jo bo latelang jo bo boaboelelang. O ka dira gore go Tsenya Keretiti ka Itiriso go se ka ga dira nako nngwe le nngwe ka go bula le go fetola dithulaganyo tsa gago mo phothaleng ya gago ya akhaonto ya Skype.
  • xi. Dituelo tsa Melaetsa ya Ditšhabatšhaba. Ga jaana GroupMe e dirisa dinomoro tse di theilweng kwa US tsa setlhopha sengwe le sengwe se se tlhamiwang. Molaetsa mongwe le mongwe wa mafoko o o romelwang kgotsa o o amogelwang go tswa mo nomorong ya GroupMe o tla balelwa jaaka molaetsa wa mafoko o o tswang ka dinageng di sele o o romelwang kwa United States kgotsa o o amogelwang go tswa teng. Tsweetswee tlhola ditlhwatlhwa tse di amanang tsa dinaga di sele kwa motlameding wa gago.
  • xii. Romela le go amogela tšhelete. Ka go dirisa tiriso ya go romela le go amogela madi (fa e le teng), o dumela gore Skype se dirisa ditlamo tse dingwe go tlamela ka ditirelo tsa tuelo le go simolodisa diphuduso. Skype ga e neye ditirelo tsa tuelo kgotsa go simolodisa diphuduso mme ga se kgwebo ya ditirelo tsa tšhelete. Go romela le go amogela tšhelete mo Skype go ka nna teng fela mo badirising ba ba nang le dingwaga tse 18 le go feta (kgotsa go seng jalo go tsamaisana le melawana ya ditlamo tse dingwe) le ba ba kwadisang mme ba letleletswe go nna le akhaonto le batlamedi ba ditlamo tse dingwe. Go dirisa tiriso ya go romela tšhelete, go ka nna ga tlhokega gore o ikwadisetse melawana ya ditlamo tse dingwe le maemo le go fa ditetla tsa go abelana tshedimosetso le ditlamo tse dingwe ka maikaelelo a go naya tirelo. Fa Skype se amogela kitsiso ya gore tiriso ya gago ya go romela tšhelete e tlola melawana le maemo a ditlamo tse dingwe, Skype e ka tswa e tsere kgato kgatlhanong le akhaonto, jaaka go khansela kgotsa go emisa akhaonto ya gago. Skype, kgotsa Microsoft, ga e na go ikarabelela ditirelo tsa tuelo tse di tlamelwang ke ditlamo tsa boraro kgotsa ditiro tse di dirwang mo melawaneng ya ditlamo tse dingwe mo melawaneng le mo maemong a ditlamo tsa boraro. Skype ga e dire ditlhomamiso, dikemelo kgotsa diwaranti tse tiriso ya go romela le go amogela madi e tla nna teng kgotsa goa tswelela e nna teng.
Mokwalo o o feletseng
Bing le MSNBing le MSN14f_BingandMSN
Tshobokanyo
 • f. Bing le MSN.
  • i. Bing le Dimateriale tsa MSN. Diathikele, mokwalo, dinepe, dimmapa, dibidio, ditshameki tsa bidio le didiriso wa ditlamo tse dingwe tse di leng teng mo Bing le MSN, go akaretsa ka bots ya Microsoft, ditiriso le diporokeramo, ke tsa tiriso ya gago ya sebele e e seng ya kgwebo. Ditiriso tse dingwe, tse di akaretsang go laisolola, go kopa kgotsa go anamisa didiriso tse gape, kgotsa go dirisa didiriso kgotsa dikuno go dira dikuno tsa gago, di letlelelwa fela go ya bokgakaleng jo bo letleletsweng ka totobalo ke Microsoft kgotsa beng ba ditshwanelo, kgotsa jo bo letleletsweng ke molao wa tetlokhopi o o maleba. Microsoft kgotsa beng ba bangwe ba ditshwanelo ba sala ba na le ditshwanelo tsotlhe tsa materiale tse di sa abiwang ke Microsoft mo melawaneng ya laesense, e ka tswa e se ka tlhamalalo, ka nnete kgotsa ka ditsela di sele.
  • ii. Dimmapa tsa Bing. O ka se dirise ditshwantsho tse di tseetsweng kgakajana tsa United States, Canada, Mexico, New Zealand, Australia kgotsa Japane o e dirisetsa puso ntle le tetla ya rona e e kwadilwege e e kwa thoko.
  • iii. Mafelo a Bing le Lefelo la Bing la Badiri. Fa o tlamela ka Tshedimosetso ya gago kgotsa ka Diteng tsa Gago go Mafelo a Bing kgotsa Lefelo la Bing la Badiri, o fa Microsoft mo lefatsheng ka bophara, laesense e e se nang dikatso ya go dirisa, go dira dilo gape, go boloka, go fetola, go kopanya, go bapatsa, go fetisa, go bontsha kgotsa go anamisa jaaka karolo ya tirelo, le go ntshetsa ditlamo tse dingwe laesense ya ditshwanelo tseo.
Mokwalo o o feletseng
CortanaCortana14g_Cortana
Tshobokanyo
 • g. Cortana.
  • i. Tiriso ya Sebele e e Seng ya Kgwebo. Cortana ke Tirelo ya Microsoft ya thuso. Ditiriso, ditirelo, diteng le Ditiriso le Ditirelo tsa Ditlamo Tse Dingwe tse di tlamelwang ke Cortana (ka kakaretso "Ditirelo Tsa Cortana") ke tsa tiriso ya gago ya sebele e e seng ya kgwebo fela.
  • ii. Tiro le Diteng. Cortana e naya ditiriso tse di farologaneng, mme dingwe tsa tsone di dirilwe tsa sebele. Ditirelo tsa Cortana di ka go letla go fitlhelela ditirelo, tshedimosetso kgotsa tiro tse di tlamelwang ke Ditirelo tse dingwe tsa Microsoft kgotsa Ditiriso le Ditirelo tsa Ditlamo Tse Dingwe. Melawana e e totobetseng go ditirelo ya karolo 13 gape e dira mo tirisong ya gago ya Ditirelo tsa Microsoft tse di maleba ka Ditirelo tsa Cortana. Cortana e tlamela ka tshedimosetso ya gore o dire dithulaganyo fela mme o tshwanetse go itirela ditshwetso ka bowena fa o sekaseka le go ikaega ka tshedimosetso e. Microsoft ga e tlhomamise go ikanngwa, go nna teng kgotsa go nna mo nakong ga ditshwetso le maitemogelo a sebele a a tlamelwang ke Cortana. Microsoft ga e ikarabelele fa karolo ya taolo ya tlhaeletsano ya Cortana e diega kgotsa e go thibela go amogela, go sekaseka kgotsa go romela tlhaeletsano kgotsa kitsiso.
  • iii. Ditiriso le Ditirelo tsa Ditlamo Tse Dingwe. Jaaka karolo ya go tlisa Ditirelo tsa Cortana, Cortana e ka refosanya tshedimosetso le Ditiriso le Ditirelo tsa Ditlamo Tse Dingwe, tse di jaaka khoutu ya zip le diphenekololo le dikarabo tse di busitsweng ke Ditiriso le Ditirelo tsa Ditlamo Tse Dingwe, go diragatsa kopo ya gago. Ka kgokaganyo ya diakhaonto, Cortana e ka kgontsha badirisi go reka ka Ditiriso le Ditirelo tsa Ditlamo Tse Dingwe, e dirisa diitlhophelo tsa akhaonto le dithulaganyo tse modirisi a di tlhomileng ka tlhamalalo le tsa Ditiriso le Ditirelo tsa Ditlamo Tse Dingwe. Badirisi ba ka gokaganyolola akhaonto ka nako nngwe le nngwe. Tiriso ya gago ya Ditiriso le Ditirelo tsa Ditlamo Tse Dingwe e akarediwa mo karolo 5 ya Melawana e. Baphasalatsi ba Ditirelo tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo ba ka nna ba fetola kgotsa ba emisa tiro kgotsa ditiriso tsa Ditiriso tsa Ditlamo Tse Dingwe le Ditirelo kgotsa kopanyo le Ditirelo tsa Cortana. Microsoft ga e ikarabelele dirweboleta kgotsa ditaelo tsa dikhomphiutha tse di tlametsweng ke badiri.
  • iv. Didiriswa tse di Kgontsheditsweng Cortana. Didiriswa tse di kgontsheditsweng Cortana ke dikuno kgotsa didiriswa tse di kgontsheditsweng go fitlhelela Ditirelo tsa Cortana, kgotsa dikuno kgotsa didiriswa tse di tsamaelanang le Ditirelo tsa Cortana. Didiriswa tse di kgontsheditsweng Cortana di akaretsa didiriswa tsa ditlamo tse dingwe kgotsa dikuno tse e seng tsa Microsoft, tse e sa di dirang, kgotsa go di tlhama. Microsoft ga e ikarabelele didiriswa tse tsa ditlamo tse dingwe kgotsa dikuno.
  • v. Ditlhabololo tsa Dirweboleta. Mo sedirisweng sengwe le sengwe se se ka golaganang le Ditirelo tsa Cortana, re ka tlhola ka itiriso mofuta wa gago wa serweboleta sa Ditirelo tsa Cortana le go laisolola ditlhabololo tsa serweboleta kgotsa phetogo ya thulaganyo kgotsa go batla gore badiri ba didiriswa tse di kgontsheditsweng Cortana ba dire gore dirweboleta tsa ditirelo tsa Cortana di nne di tlhabolotswe.
Mokwalo o o feletseng
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Tshobokanyo
 • h. Outlook.com. Diaterese tsa imeile tsa Outlook.com (kgotsa @msn, @hotmail, kgotsa @live) tse o di dirisang go tlhama akhaonto ya gago ya Microsoft e tla nna tsa gago tse di ikgethang fa fela lebokosokgorogelo la gago la Outlook.com kgotsa akhaonto ya Microsoft e santse e dira. Fa go ka direga gore lebokosokgorogelo la gago la Outlook.com kgotsa akhaonto ya Microsoft e tswalwe ke wena kgotsa ke Microsoft go tsamaisana le melawana e, aterese ya imeile kgotsa leinatiriso le ka dirisiwa gape mo thulaganyong ya rona mme la abela modirisi yo mongwe.
Mokwalo o o feletseng
Ditirelo tsa OfficeDitirelo tsa Office14i_officeBasedServices
Tshobokanyo
 • i. Ditirelo tsa Office. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com le botokololo bope jo bongwe jwa Office 365 kgotsa Ditirelo tse di theilweng mo Office ke tsa tiriso ya gago ya sebele, e e seng ya kgwebo, ntle le fa o na le ditshwanelo tsa tiriso ya kgwebo mo tumalanong e e kwa thoko le Microsoft.
Mokwalo o o feletseng
Ditirelo tsa Microsoft tsa PholoDitirelo tsa Microsoft tsa Pholo14j_MicrosoftHealthServices
Tshobokanyo
 • j. Ditirelo tsa Microsoft tsa Pholo.
  • i. HealthVault. HealthVault e diretswe gore o boloke tshedimosetso ya gago e e amanang le pholo le tshedimosetso ya batho ba bangwe (ba ba jaaka lelapa la gago) ka tetla ya bone. Diakhaonto tsa HealthVault ga di dirisiwe ke batlamedi ba tlhokomelo ya pholo kgotsa ka maikaelelo ape a mangwe a kgwebo kgotsa a e seng a sebele. Tshedimosetso e e mo akhaontong ya gago e ka tswa e sa nepagala ka gale mme e tshwanetse go bonwa ke motlamedi mongwe le mongwe wa tlhokomelo ya pholo e le tshedimosetso fela. Tiirelo ya HealthVault ga e tshole direkoto tsa batlamedi ba tlhokomelo ya pholo kgotsa tsa maikaelelo a mangwe a kalafi kgotsa a taolo ya dikgetsi. Sekao, direkoto tsa HealthVault ga se rekoto e e tlhophilweng jaaka go tlhalosiwa mo melawaneng ya U.S. Fa motlamedi wa tlhokomelo ya pholo a dira tshwetso ya go akaretsa tshedimoetso e e mo HealthVault mo direkotong tsa gagwe, o tshwanetse go boloka khopi mo thulaganyong ya gagwe. Fa go na le motlhokomedi yo mongwe wa rekoto mo akhaontong ya gago (ka gore yo mongwe a laleditse yo mongwe), o dumela gore motlhokomedi yo mongwe o na le taolo e e feletseng mo rekotong eo mme a ka khansela phitlhelelo ya gago ya rekoto, a laola phitlhelelo ya batho ba bangwe ya rekoto, le go leba tshedimosetso ya rekoto go akaretsa kafa rekoto e dirisiwang ka teng le gore e dirisiwa leng. Microsoft ga e tshegetse boitshupo jo e seng jwa Microsoft (jo bo jaaka Facebook le OpenID), ka jalo tshegetso ya badirisi ya HealthVault e ka se kgone go thusa ka dikgang tsa go tsena tsa tseo. Fa o latlha boitshupo jwa gago jwa go tsena, kgotsa fa akhaonto e o tsereng boitshupo jwa gago kwa go yone e tswalwa, o ka se kgone go busetsa tshedimosetso ya gago e e bolokilweng. Go thusa gore o nne le phitlhelelo e e tswelang pele, re tshitshinya gore o dirise boitshupo jo bo fetang bo le bongwe mo akhaontong ya gago ya HealthVault. Microsoft ga e tshegetse kgotsa go laola, e bile ga e ikarabelele, tsamaiso, tshegetso kgotsa tshireletso ya boitshupo jo e seng jwa Microsoft jo o ka bo dirisang.
  • ii. Lebanta la Microsoft. Sediriswa le tiriso ya Lebanta la Microsoft ga se didiriswa tsa kalafi mme di diretswe maikaelelo a boitekanelo fela. Ga di a tlhamelwa kgotsa go direlwa go dirisiwa go dupa bolwetse kgotsa malwetse a mangwe, kgotsa mo kalafong, phokotso, kalafi, kgotsa thibelo ya bolwetse kgotsa malwetse a mangwe. Microsoft ga e ikarabelele tshwetso epe e o e tsayang e e theilweng mo tshedimosetsong e o e amogelang go tswa go Lebanta la Microsoft.
Mokwalo o o feletseng
Dithoto tsa DijithaleDithoto tsa Dijithale14k_DigitalGoods
Tshobokanyo
 • k. Dithoto tsa Dijithale. Mo Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Lebenkele le ditirelo tse dingwe tse di amanang le tsa isago, Microsoft e ka nna ya go kgontsha go bona, go reetsa, go leba, go tshameka kgotsa go bala (go ikaegile ka gore o dira eng) mmino, ditshwantsho, bidio, mokwalo, kgotsa materiale o mongwe ("Dithoto tsa Dijithale") tse o ka di bonang ka sebopego sa dijithale. Dithoto tsa Dijithale ke tsa tiriso ya gago ya sebele fela, ya boitlosobodutu e e seng ya kgwebo. O dumalana gore o ka se di anamise gape, wa di gasa, wa bontsha phatlalatsa kgotsa wa fetisa dikhopi dipe tsa Dithoto tsa Dijithale. Dithoto tsa Dijithale e ka tswa e le tsa Microsoft kgotsa tsa ditlamo tse dingwe. Mo maemong otlhe, o tlhaloganya le go dumela gore ditshwanelo tsa gago mabapi le Dithoto tsa Dijithale di lekanyeditswe go Melawana e, molao wa tetlokhopi, le melao ya tiriso e e mo https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. O dumalana gore o ka se leke go fetola Dithoto tsa Dijithale tse di bonweng ka Ditirelo dingwe le dingwe ka lebaka le fa e le lefe, go akaretsa ka boikaelelo jwa go gakantsha kgotsa go fetola gore mong wa dithoto ke mang kgotsa motswedi wa Dithoto tsa Dijithale. Microsoft kgotsa beng ba Dithoto tsa Dijithale, ka dinako dingwe ba ka nna ba tlosa Dithoto tsa Dijithale mo Ditirelong ntle le kitsiso.
Mokwalo o o feletseng
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Tshobokanyo
 • l. OneDrive.
  • i. Kabo Polokelo. Fa o na le diteng tse di oketsegileng tse di bolokilweng mo akhaontong ya gago ya OneDrive go feta e o tlametsweng ka yone mo melawaneng ya tirelo ya gago ya mahala kgotsa e e duelelwang ya tirelo ya botokololo ya OneDrive mme o sa tsibogele kitsiso e e tswang go Microsoft ya go baakanya akhaonto ya gago ka go tlosa diteng tse di feteletseng kgotsa go fudugela go leano le lešwa la botokololo le le nang le bobolokelo jo bo oketsegileng, re sala re na le tshwanelo ya go tswala akhaonto ya gago le go phimola kgotsa go se kgontshe phitlhelelo ya Diteng tsa Gago mo OneDrive.
  • ii. Tiragatso ya Tirelo. Go ikaegile ka mabaka a a jaaka didiriswa tsa gago, kgolagano ya inthanete le maiteko a Microsoft go boloka tiragatso le tshiamo ya tirelo ya yone, ka dinako tse dingwe o ka itemogela tiego fa o laisa kgotsa o dira gore diteng di tsamaisane mo OneDrive.
Mokwalo o o feletseng
Maduo a MicrosoftMaduo a Microsoft14m_MicrosoftRewards
Tshobokanyo
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Lenaneo. Maduo a Microsoft ("Lenaneo") le go kgontsha go bona dintlha tse di ka ananngwang mo ditirong, tse di jaaka dipheneno tse di tshwanelegang, ditheko, nako e e dirisitsweng go batla mo Microsoft Edge, le ditshitshinyo tse dingwe go tswa go Microsoft. Ditshitshinyo di ka farologana go ya ka mmaraka. Pheneno ke fa modirisi ka bongwe a tsenya mokwalo ka boene e le fela gore a bone dipholo tsa pheneno tsa Bing tsa maikaelelo a patlisiso ya modirisi yoo mme ga di akaretse phenekololo e e tsentsweng ke porokeramo, makhero, kgotsa mokgwa ope o mongwe wa itiriso kgotsa wa tsietso ("Pheneno"). Theko ke tsamaiso ya go reka dithoto kgotsa go laisolola le go reka laesense ya diteng tsa dijithale go tswa go Microsoft, e ka tswa e le mahala kgotsa e duelelwa ("Theko"). Dintlha tsa maduo ga di ntshiwe ka theko nngwe le nngwe go tswa go Microsoft. Go batla mo Microsoft Edge go raya go dira gore sebatli se bonale mo sekirining sa gago (s.k., se butswe mme se dirisiwa ka tsela ya gore aekhone ya Microsoft Edge e a bonadiwa mo baratiro, mo go bontshang gore tiriso e mo tirisong ga jaana), le go dirisa sebatli go leba diwebosaete, go leba dibidio mo sebatling, go tlhola imeile, kgotsa ditiriso tse dingwe tse dibatli di dirisediwang tsone. Go bona dintlha tsa go dirisa Microsoft Edge, Bing e tshwanetse go rulaganngwa jaaka thulaganyetsoruri ya sebatli sa inthanete le tekanyo ya tshedimosetso e tshwanetse go kgontshiwa mo dithulaganyong tsa Windows. Microsoft e ka fa ditshono tse dingwe tsa go bona dintlha ka dinako dingwe, mme tshitshinyo nngwe le nngwe ya go bona dintlha e ka se nne teng ka bosakhutleng. Dintlha tse o di boneng di ka ananngwa ka dilwana ("Maduo") mo tsebeng ya kananyo. Go bona tshedimosetso go ya pele bona karolo ya Maduo mo support.microsoft.com ("FAQ").
   • 1. Ditlhokego tsa Lenaneo. O tlhoka akhaonto ya Microsoft e e mo tirisong mme didiriswa tsa gago di tshwanetse go tsamaisana le ditlhokego tsa selekanyo tlase tsa thulaganyo. Lenaneo le bulegetse badirisi ba ba nnang mo dimmarakeng tse di mo lenaaneng mo FAQ. Batho ka bongwe ba ka se nne le akhaonto e e fetang e le nngwe ya Lenaneo, le fa motho ka bongwe a na le diaterese tsa imeile tse dintsi, mme malapa a lekanyeditswe go diakhaonto tse thataro. Lenaneo ke la tiriso ya gago ya sebele fela mme e seng ya kgwebo.
   • 2. Dintlha. Ntle le go abela mokgatlho o o sa direng poelo o o mo lenaaneng kwa lefelong la kananyo dintlha tsa gago, o ka se fuduse dintlha. Dintlha ga se thoto ya gago ya sebele, mme o ka se bone tšhelete fa o di ananya. O fiwa dintlha e le papatso. O ka se reke dintlha. Microsoft e ka lekanyetsa palo ya dintlha kgotsa Maduo a motho mongwe le mongwe, lelapa lengwe le lengwe, kgotsa mo pakeng e e tlhomilweng (s.k., letsatsi). O ka se ananye dintlha tse di fetang 550,000 mo ngwageng o o feletseng mo Lenaneong. Dintlha tse di bonweng mo Lenaneong ga di mo tirisong, e bile di ka se dirisiwe mmogo le, lenaneo lepe le lengwe le le ntshiwang ke Microsoft kgotsa ditlamo tse dingwe. Dintlha tse di sa ananngwang di felelwa ke nako fa o sa bone dintlha dipe kgotsa go di ananya ka dikgwedi tse 18.
   • 3. Maduo. O ka ananya dintlha tsa gago ka go etela lefelo la kananyo kgotsa o ka abela mokgatlho o o sa direng poelo o o mo lenaaneng dintlha. Go ka tswa go na le palo e e lekanyeditsweng ya Maduo a a rileng, mme Maduo ao a tla tlisiwa go ya ka yo o tlileng pele. Go ka nna ga tlhokega gore o tlamele tshedimosetso e nngwe, jaaka ateresethomelo ya gago le nomoro ya mogala (ntle le VOIP kgotsa nomoro ya mahala), e bile gape o ka nna wa kopiwa go tsenya khoutu e e thibelang tsietso kgotsa go saena ditokumente tsa semolao go ananya Maduo. Fa o sena go otara Maduo, o ka se a khansele kgotsa wa a busa gore o busediwe dintlha fa dikuno di na le diphoso kgotsa go tlhokiwa ke molao o o maleba. Fa o otara Maduo a a seyong mo setokong kgotsa a a seyong ka mabaka a mangwe Microsoft e tsaya tshwetso ka tsela e yone e bonang ka yone, re ka nna ra emisetsa ka Maduo a boleng jo bo lekanang kgotsa ra go busetsa dintlha tsa gago. Microsoft e ka nna ya tlhabolola Maduo a a fiwang kwa lefelong la kananyo kgotsa go emisa go fa Maduo a a totobetseng. Maduo mangwe a ka nna le ditlhokego tsa gore motho a tshwanelege go ya ka dingwaga tsa gagwe. Ditlhokego dipe tse di ntseng jalo di tla akarediwa mo tshitshinyong e e maleba. O ikarabelela makgetho otlhe a federale, a puso, le a selegae le ditshenyegelo dipe tse dingwe tsa go amogela le go dirisa Maduo. Maduo a tla romelwa ka imeile kwa atereseng ya imeile e o e tlamelang fa o otara Maduo a gago ka jalo dira gore aterese ya gago ya imeile e nne e tlhabolotswe. Maduo a a sa kgoneng go gorosiwa a ka se ntshiwe gape mme ka jalo a a latlhega. Maduo a ka se rekisiwe gape.
   • 4. Go Khansela Botsayakarolo Jwa Gago mo Lenaneong. Akhaonto ya gago ya Lenaneo e tla khanselwa fa o sa tsene bobotlana gangwe fela mo pakeng ya dikgwedi tse 18. Mo godimo ga moo, Microsoft e sala e na le tshwanelo ya go khansela akhaonto ya Lenaneo ya modirisi yo o totobetseng gore o kgoreletsa, o dirisa botlhaswa kgotsa o tsietsa Lenaneo, kgotsa o tlola Melawana e. Fa Lenaneo le khanselwa (ke wena kgotsa ke rona) kgotsa fa Lenaneo le emisiwa, o tla nna le malatsi a le 90 go ananya dintlha tsa gago; go seng jalo dintlha tseo di tla latlhega. Ka nako ya go khansela, tshwanelo ya gago ya go dirisa Lenaneo le go kgobokanya dintlha mo isagong e a khutla.
   • 5. Maemo a Mangwe. Microsoft e sala e na le tshwanelo ya go dira gore o se ka wa tshwanelega; go se kgontshe phitlhelelo ya gago ya Lenaneo kgotsa akhaonto ya gago ya Maduo; le/kgotsa go gana ka dintlha, Maduo le dikabelo tsa thusomorafe, fa Microsoft e dumela gore o kgoreletsa kgotsa o dirisa Melawana e botlhaswa.
Mokwalo o o feletseng
Tsele le tseleTsele le tsele16_17_18_miscellaneous
Tshobokanyo

14. Tsele le tsele. Karolo e, le dikarolo 1, 9 (mo ditšheleteng tse di amogetsweng pele ga bokhutlo jwa Melawana e), 10, 11, 12, 15, 17 le tse go ya ka melawana ya tsone di dirang morago ga bokhutlo jwa Melawana e di tla falola go khutlisiwa kgotsa go khanselwa ga Melawana e. Go ya bokgakaleng jo bo letlelelwang ke molao o o maleba, re ka abela Melawana e, ra ntsha dikonteraka tsa mangwe a maikarabelo a rona mo Melawaneng e, kgotsa ra ntsha dilaesense tse dingwe tsa ditshwanelo tsa rona mo Melawaneng e, di feletse kgotsa karolo ya tsone, ka nako nngwe le nngwe ntle le go go itsise. O ka se abele Melawana e kgotsa wa fetisa ditshwanelo dipe go dirisa Ditirelo. Tumalano e yotlhe e fa gare ga gago le Microsoft gore o dirise Ditirelo tsa bone. E emisetsa ditumalano tsotlhe tse dingwe fa gare ga gago le Microsoft mabapi le tiriso ya gago ya Ditirelo. Ka go dumalana le Melawana e, ga o a ikaega ka polelo epe, go emelwa, waranti, go tlhaloganya, tiro, tsholofetso ntle le jaaka go tlhalositswe ka tlhamalalo mo Melawaneng e. Dikarolo tsotlhe tsa konteraka e di dira go ya bokgakaleng jo bogolo jo bo letlelelwang ke molao o o maleba. Fa kgotlatshekelo kgotsa motsereganyi a re re ka se pateletse karolo ya konteraka eno jaaka e kwadilwe, re ka emisetsa melawana eo ka melawana e e tshwanang le yone go ya bokgakaleng jo go kgonegang ka jone go e pateletsa go ya ka molao o o maleba, mme Melawana e mengwe yotlhe e ka se fetoge. Melawana e ke ya go solegela wena le rona fela molemo. Melawana e ga e a tshwanela go solegela motho ope yo mongwe molemo, ntle le batlhatlhami ba Microsoft le batho ba ba filweng tetla. Ditlhogo tsa dikarolo ke tsa tshupetso fela mme ga di na tiro ya semolao.

15. Ditleleimi di Tshwanetse go Tsenngwa mo Ngwageng o le Mongwe. Tleleimi epe e e amanang le Melawana e kgotsa Ditirelo e tshwanetse go tsenngwa kwa Kgotlatshekelo (kgotsa tsereganyo fa karolo 10(d) e dira) mo ngwageng o le mongwe wa letlha le o tsenyang tleleimi la ntlha, ntle le fa molao wa lefelo la gago o tlhoka nako e telele ya go tsenya ditleleimi. Fa e sa tsenngwa ka nako eo, e tla thibelelwa ruri.

16. Melao ya Diromelwantle. O tshwanetse go tsamaisana le melao yotlhe le melawana ya mo nageng le ya ditšhabatšhaba ya diromelwantle e e amang serweboleta le/kgotsa Ditirelo, e e akaretsang dithibelo mo mafelong, badirisi, le kafa e dirisiwang ka teng. Go bona tshedimosetso go ya pele ka dithibelo tsa mafelo le tsa diromelwantle, etela https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 le https://www.microsoft.com/exporting.

17. Go boloka Ditshwanelo le Pegelokarabo. Ntle le fa go tlhalositswe ka botlalo mo Melawaneng e, Microsoft ga e go fe laesense kgotsa ditshwanelo dipe tse dingwe tsa mofuta ope mo dipatenteng, kitso, ditetlokhopi, diphiri tsa kgwebo, matshwaokgwebo kgotsa ditlhamo tsa kgotsa tse di laolwagn ke Microsoft kgotsa setheo sengwe se se amanang, go akaretsa mme e seng go lekanyediwa go leina lepe, kgwebo, leinakgwebo kgotsa tse di tshwanang. Fa o fa Microsoft mogopolo ope, tshitshinyo kgotsa pegelokarabo, go akaretsa ntle le tekanyetso dikgopolo tsa dikuno tse diswa, dithekenoloji, dipapatso, maina a dikuno, dipegelokarabo tsa dikuno kgotsa ditokafatso tsa dikuno ("Pegelokarabo"),"), o fa Microsoft, ntle le tuelo, dikatso kgotsa maikarabelo a mangwe go wena, tshwanelo ya go dira, gore go dirwe, ditiro tsa tlhamo, e dirise, e abelane le go dirisa mo kgwebong Pegelokarabo ya gago ka tsela nngwe le nngwe le ka boikaelelo bongwe le bongwe. O ka se ntshe Pegelokarabo ya gago e e ikaegileng ka laesense e e batlang gore Microsoft e ntshe laesense ya serweboleta sa yone, dithekenoloji kgotsa ditokomane go ditlamo tse dingwe ka gonne Microsoft e akaretsa Pegelokarabo ya gago mo teng.

Mokwalo o o feletseng
DIKITSISODIKITSISONOTICES
Tshobokanyo

Dikitsiso le tsamaiso ya go dira ditleleimi tsa go tlolwa ga molao wa go tlhama dilo. Microsoft e tlotla ditshwanelo tsa go tlhama dilo tsa ditlamo tse dingwe. Fa o batla go romela kitsiso ya go tlolwa ga molao wa go tlhama dilo, go akaretsa ditleleimi tsa go tlolwa ga molao wa tetlokhopi, tsweetswee dirisa ditsamaiso tsa rona ka go romela Dikitsiso Tsa go Tlolwa ga Molao. DIPOTSO TSE DI MALEBA MO TSAMAISONG E KE TSONE FELA TSE DI TLA AMOGELANG KARABO.

Microsoft e dirisa ditsamaiso tse di tlhalosiwang mo Setlhogo 17, Khoutu ya United States, Karolo 512 go araba dikitsiso tsa go tlolwa ga molao wa tetlokhopi. Mo maemong a a tshwanelang, Microsoft gape e ka thibela go dira kgotsa ya emisa diakhaonto tsa badirisi ba ditirelo tsa Microsoft ba e ka tswang e le batlodi ba ba boaboelelang ba molao.

Dikitsiso le ditsamaiso mabapi le mathata a go tlhama dilo mo dipapatsong. Tsweetswe boeletsa Dikaedi Tsa go Tlhama Dilo tsa rona mabapi le mathata a go tlhama dilo mo netewekeng ya rona ya papatso.

Dikitsiso tsa tetlokhopi le letshwaokgwebo. Ditirelo ke tetlokhopi © 2018 Microsoft Corporation le/kgotsa batlamedi ba yone, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ditshwanelo tsotlhe di sireleditswe. Microsoft le maina, matshwaomoono, le diaekhone tsa dikuno tsotlhe tsa Microsoft, serweboleta, le ditirelo e ka tswa e le matshwaokgwebo a a kwadisitsweng a Microsoft mo United States le/kgotsa dinaga tse dingwe. Maina a ditlamo tsa mmatota le dikuno e ka tswa e le matshwaokgwebo a beng ba one. Ditshwanelo dipe tse di sa abiwang ka tlhamalalo mo Melawaneng e di sireleditswe. Dirweboletsa tse di rileng tse di dirisiwang mo disefareng tsa diwebosaete tse di rileng tsa Microsoft di theilwe bontlhabongwe mo tirong ya JPEG Group e e Ikemetseng. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Ditshwanelo tsotlhe di sireleditswe. serweboleta sa "gnuplot" se se dirisiwang mo diwebosaeteng tse di rileng tsa Microsoft ke copyright © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Ditshwanelo tsotlhe di sireleditswe.

Kitsiso ya kalafi. Microsoft ga e tlamele kgakololo ya kalafi kgotsa ya tlhokomelo ya pholo, tupo ya bolwetse kgotsa kalafi. Ka gale batla kgakololo mo ngakeng ya gago kgotsa motlamedi yo mongwe yo o tshwanelegang wa tlhokomelo ya boitekanelo ka dipotso dipe tse o ka tswang o na le tsone mabapi le bolwetse bongwe, dijo, boitekanelo kgotsa lenaneo la pholo. Legoka o se ka wa tlhokomologa kgakololo ya baitseanape ya kalafi kgotsa wa diega go e batla ka ntlha ya tshedimosetso e o e fitlheletseng mo Ditirelong kgotsa ka tsone.

Dinopolo tsa setoko le tshedimosetso ya ditshupane (go akaretsa boleng jwa ditshupane). © 2013 Morningstar, Inc. Ditshwanelo tsotlhe di sireleditswe. Tshedimosetso e e mo: (1) ke thoto ya Morningstar le/kgotsa batlamedi ba diteng tsa yone; (2) e ka se kopiwe kgotsa go anamisiwa; mme (3) ga go na waranti ya gore e nepagetse, e feletse kgotsa e mo nakong. Morningstar le fa e le batlamedi ba diteng tsa yoneo ga ba ikarabelele tshenyegelo kgotsa tatlhegelo epe e e bakwang ke tiriso ya tshedimosetso e. Tiro e e fetileng ga se tlhomamiso ya dipholo tsa isago.

O ka se dirise Ditshupane tsa Dow Jones dipeSM, tshedimosetso ya ditshupane, kgotsa matshwao a Dow Jones mabapi le phasalatso, tlhamo, ketleetso, kgwebo, papatso ya didiriswa tsa tšhelete kgotsa dikuno tsa tsadiso (sekao, ditswa tsa yone, dikuno tse di rulagantsweng, matlole a tsadiso, matlole a kgwebo ya kananyo, manaane a matlotlo, jl jl., mo tlhwatlhwa, poelo le/kgotsa tiro ya sedirisiwa kgaotsa kuno ya tsadiso e theilweng mo, e amanang le, kgotsa maikaelelo a yone e leng go latedisa Ditshupane kgotsa proxy ya Tshupane nngwe le nngwe) ntle le tumalano e e kwa thoko e e kwadilweng le Dow Jones.

Kitsiso ya ditšhelete. Microsoft morekisetsi/mogwebi kgotsa mogakolodi yo o kwadisitsweng wa tsadiso mo molaong wa United States wa kgololesego ya ditšhelete o o tshwaraganeng kgotsa melao ya kgololesego ya ditšhelete ya dikgaolo tse dingwe mme ga e gakolole batho ka botlhale jwa go tsadisa, go reka, kgotsa go rekisa kgololesego ya tsa ditšhelete kgotsa dikuno tse dingwe tsa tšhelete kgotsa ditirelo. Ga go na sepe mo Ditirelong se e leng tshitshinyo kgotsa kopo ya go reka kgotsa go rekisa tshireletso epe. Microsoft le fa e le ba ba fang dinopolo tsa setoko laesense kgotsa tshedimosetso ya tshupane ga ba tshegetse kgotsa go atlanegisa dikuno dipe tse di rileng tsa tšhelete kgotsa ditirelo. Ga go na sepe mo mo Ditirelong se boikaelelo jwa sone e leng go nna kgakololo ya bomankge, go akaretsa ntle le tekanyetso, tsadiso kgotsa kgakololo ya lekgetho.

Kitsiso ka Dikemo tsa Pono tsa H.264/AVC, MPEG-4 Visual, le Dikemo tsa Bidio tsa VC-1. Serweboleta se ka akaretsa thekenoloji ya sediriswa sa H.264/AVC, MPEG-4 Visual le/kgotsa VC-1 se se ka tswang se filwe laesense ke MPEG LA, L.L.C. Thekenoloji e ke fomete ya kitlanyo ya tshedimosetso ya tshedimosetso ya bidio. MPEG LA, L.L.C. e tlhoka kitsiso e:

KUNO E E FILWE LAESENSE MO H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, LE DILAESENSE TSA VC-1 TSA PATENTE YA POTEFOLIO YA TIRISO YA SEBELE E E SENG YA KGWEBO YA MODIRISI GO (A) TSENYA KHOUTU MO BIDIONG GO TSAMAISANA LE DIKEMO ("DIKEMO TSA BIDIO") LE/KGOTSA (B) GO NTSHA KHOUTU MO H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, LE BIDIO YA VC-1 E E TSENTSWENG KHOUTU KE MODIRISI YO O TSHWAREGILENG KA TIRO YA SEBELE E E SENG YA KGWEBO LE/KGOTSA E BONWE GO TSWA GO MOTLAMEDI WA DIBIDIO YO O FILWENG LAESENSE YA GO TLAMELA BIDIO E E NTSENG JALO. GA GO DIPE TSA DILAESENSE TSE DI ATOLOSEDIWANG GO KUNO EPE E NNGWE GO SA KGATHALESEGE GORE A KUNO E E NTSENG JALO E TSENTSWE MO SERWEBOLETENG MO ATHIKELENG E LE NNGWE. GA GO NA LAESENSE E E NTSHIWANG KGOTSA E E TLA UMAKIWANG E SE KA TLHAMALALO MO TIRISONG EPE E NNGWE. TSHEDIMOSETSO E NNGWE E KA BONWA GO TSWA GO MPEG LA, L.L.C. SEE THE WEBOSAETE YA MPEG LA.

Go tlhalosa go ya pele fela, kitsiso e ga e lekanyetse kgotsa go thibela tiriso ya serweboleta se se tlametsweng mo Melawaneng e go dira kgwebo e e tlwaelegileng ya sebele mo kgwebong eo e e sa akaretseng (i) go anamisa serweboleta mo ditlamong tse dingwe, kgotsa (ii) go tlhama materiale le dithekenoloji tse di tsamaisanang le DIKEMO TSA BIDIO gore di anamisiwe mo ditlamong tse dingwe.

Mokwalo o o feletseng
MELAWANA YA LAESENSE YA DITIRISO E E TLWAELEGILENGMELAWANA YA LAESENSE YA DITIRISO E E TLWAELEGILENGSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Tshobokanyo

MELAWANA YA LAESENSE YA DITIRISO E E TLWAELEGILENG

LEBENTLELE LA MICROSOFT, LEBENTLELE LA WINDOWS, LE LEBENTLELE LA XBOX

Melawana e ya laesense ke tumalano fa gare ga gago le mophasalatsi wa tiriso. Tsweetswee e bale. Di tebang le di diriswa tswa tse o di kopolotseng mo Lebentlele la Microsoft, Lebentlele la Windows kgotsa Lebentlele la Xbox (nngwe le nngwe ya tsone e umakilwe mo mabakeng ano a laesense jaaka "Lebentlele"), go akaretsa dintšhwafatso dipe kgotsa ditlaleletso tsa sediriswa, kwa ntle ga fa sediriswa se tla ka mabaka a a farologaneng.

KA GO LAISOLOLA KGOTSA GO DIRISA TIRISO, KGOTSA GO LEKA GO DIRA NNGWE YA TSE, O AMOGELA MELAWANA E. FA O SA E AMOGELE, GA O NA TSHWANELO YA TIRISO E BILE GA O A TSHWANELA GO E LAISOLOLA KGOTSA GO E DIRISA.

Mophasalatsi wa didriswa go tewa setheo se se go fang laesense ya didiriswa jaaka e kailwe mo Lebentleleng.

Fa o tsamaisana le melawana e ya laesense, o na le ditshwanelo tse di fa tlase.

 • 1. DITSHWANELO TSA TSENYO LE TIRISO; GO FELELWA KE NAKO. O ka tsenya le go dirisa tiriso mo didirisweng tsa Windows kgotsa dikhonsoule tsa Xbox jaaka go tlhalosiwa mo Melaong ya Microsoft ya Tiriso. Microsoft e sala e na le tshwanelo ya go fetola Melao ya Microsoft ya Tiriso ka nako nngwe le nngwe.
 • 2. DITIRELO TSE DI THEILWENG MO INTHANETENG.
  • a. Tetla ya ditirelo tse di theilweng mo Inthaneteng kgotsa tse di se nang megala. Fa tiriso e golaganya le dithulaganyo tsa dikhomphiutha mo Inthaneteng, tse di ka akaretsang go fetisiwa mo netewekeng e e se nang megala, go dirisa tiriso go dira jaaka tetla ya gago ya phetiso ya tshedimosetso ya sediriswa se se tlwaelegileng (go akaretsa mme e seng go lekanyeditswe go tshedimsetso botegeniki ka sediriswa sa gago, serweboleta sa thulaganyo le tiriso, le didiriswa tse seeleketeroniki) mo ditirelong tsa Inthanete tse di se nang megala. Fa go tlhagisiwa melawana e mengwe mabapi le tiriso ya gago ya ditirelo tse di fitlhelelwang ka tiriso e, melawana eo le yone e a dira.
  • b. Tirisobotlhaswa ya ditirelo tse di theilweng mo Inthaneteng. O ka tswa o batla go dirisa tirelo nngwe le nngwe e e theilweng mo Inthaneteng ka tsela e e ka kgoreletsang tiriso ya motho yo mongwe ya yone kgotsa neteweke e e se nang megala; O ka se dirise tirelo go leka go fitlhelela ka tsela e e sa letlelelwang tirelo, tshedimosetso, akhaonto, kgotsa neteweke ka tsela le fa e le efe;
 • 3. MOTHAMO WA LAESENSE. Tiriso e fiwa laesense, ga e rekisiwe. Tumalanoe e e go fa fela ditshwanelo dingwe tsa go dirisa tiriso. Fa Microsoft e thibela bokgoni jwa go dirisa ditiriso mo didirisweng tsa gago go tsamaisana le tumalano ya gago le Microsoft, ditshwanelo dipe tsa laesense tse di amanang di tla khutla. Mophasalatsi wa tiriso o sala a na le ditshwanelo tse dingwe tsotlhe. Ntle le fa molao o o maleba o go fa ditshwanelo tse di oketsegileng le fa o na le tekanyetso e, o ka dirisa tiriso fela jaaka go letlelelwa ka tlhamalalo mo tumalanong e. Ka go dira jalo, o tshwanetse go tsamaisana le ditekanyetso tsa bothekeniki mo tirisong tse di go letlang fela go e dirisa ka ditsela tse di rileng. O ka se:
  • a. Leke go feta mo dithibelong dipe tsa bothekeniki mo tirisong.
  • b. Tlhanolole boenjenere, wa senya thulaganyo, kgotsa wa tlhatlhamolola tiriso, go ya fela bokgakaleng jo molao o o maleba o letlelelang ka tlhamalalo, le fa go na le tekanyetso e.
  • c. Dire dikhopi tse dingwe tsa tiriso go na le se se totobaditsweng mo tumalanong e kgotsa se se letlelelwang ke molao o o maleba, le fa go na le tekanyetso e.
  • d. Phasalatse kgotsa ka tsela e sele wa dira gore tiriso e nne teng gore ba bangwe ba e kope.
  • e. Hirise, wa adima, kgotsa wa adimisana tiriso.
  • f. Fetisetsa tiriso kgotsa tumalano e go setlamo se sengwe.
 • 4. DITOKUMENTE. Fa ditokumente di tlametswe le kopo, o ka kopa le go dirisa ditokumente ka maikaelelo a tshupetso ya sebele.
 • 5. THEKENOLOJI LE DITHIBELO TSA DIROMELWANTLE. Tiriso e ka tswa e ikaegile ka taolo ya thekenoloji ya United States kgotsa ya ditšhabatšhaba kgotsa melao le melawana ya diromelwantle. O tshwanetse go tsamaisana le melao yotlhe le melawana ya mo nageng le ya ditšhabatšhaba ya diromelwantle e e amang thekenoloji e e dirisiwang kgotsa e e tshegediwang ke tiriso. Melao e e akaretsa dithibelo tsa mafelo, badirisi, le kafa e dirisiwang ka teng. Go bona tshedimosetso ya dikuno tsa Microsoft tse di nang le letshwaokgwebo, ya go webosaete ya diromelwantle ya Microsoft.
 • 6. DITIRELO TSA TSHEGETSO. Ikgolaganye le mophasalatsi wa tiriso go itse gore go na le ditirelo dife tsa tshegetso. Microsoft, modiri wa dirwethata tsa gago le motlamedi wa gago wa ditirelo tse di se nang megala (ntle le fa mongwe wa bone e le mophasalatsi wa tiriso) ga ba ikarabelele go tlamela tiriso ka ditirelo tsa tshegetso.
 • 7. TUMALANO YOTLHE. Tumalano e, pholisi ya polokodiphiri e e maleba, melawana ya tlatseletso e e tsamayang le kope e, le melawana ya ditlatseletso le ditlhabololo ke tumalano ya laesense yotlhe fa gare ga gago le mophasalatsi wa tiriso.
 • 8. MOLAO O O MALEBA.
  • a. United States le Canada. Fa o rekile tiriso kwa United States kgotsa Canada, melao ya puso kgotsa porofense e o nnang mo go yone (kgotsa, fa e le kgwebo, kwa lefelo la gago la konokono la kgwebo le leng teng) e laola tlhaloso ya tumalano mme e dira mo ditleleiming tsa go tlolwa ga yone, le ditleleimi tse dingwe tsotlhe (go akaretsa go sireletsa badirisi, kgaisano e e sa siamang le ditleleimi tsa molato) go sa kgathalesege go thulana ga ditheo tsa molao.
  • b. Kafa ntle ga United States le Canada. Fa o rekile tiriso mo nageng e nngwe, melao ya naga eo e a dira.
 • 9. DIPHELELO TSA SEMOLAO. Tumalano e e tlhalosa ditshwanelo tse di rileng tsa semolao. O ka tswa o na le ditshwanelo tse dingwe mo melaong ya puso kgotsa naga ya gago. Tumalano e ga e fetole ditshwanelo tsa gago mo melaong ya puso kgotsa naga ya gago fa melao ya puso kgotsa naga ya gago e sa e letle go dira jalo.
 • 10. BOITLAMOLOLO JWA WARANTI. Tiriso e fiwa laesense "jaaka e ntse", "ka diphoso tsotlhe" le "jaaka e le teng." O ikarabelela ka kotsi ya go e dirisa. Mophasalatsi wa tiriso, mo boemong jwa gagwe, Microsoft (fa Microsoft e se mophasalatsi wa tiriso), motlamedi wa ditirelo tse di se nang megala yo tiriso e tlamelwang mo netewekeng ya gagwe, le mongwe le mongwe wa badirisani ba rona, barekisi, baemedi le batlamedi ("Ditlamo Tse di Akarediwang"), ga e fe diwaranti ka tlhamalalo, ditlhomamiso, kgotsa maemo mabapi le tiriso. Kotsi yotlhe ya boleng, pabalesego, boiketlo, le tiro ya tiriso e mo go wena. Fa tiriso e na le diphoso, o tla rwala boikarabelo jwa ditshenyegelo tsotlhe tsa go e tlhokomela kgotsa go e baakanya. O ka tswa o na le ditshwanelo tse dingwe tsa badirisi mo melaong ya lefelo la gago e tumalano e e ka se e fetoleng. Go ya bokgakaleng jo bo letlelelwang mo melaong ya lefelo la gago, Ditlamo Tse di Akarediwang ga di akaretse diwaranti tse di sa umakiweng ka tlhamalalo kgotsa maemo, go akaretsa tsa go siamela kgwebo, go siamela tiro e e rileng, pabalesego, boiketlo le go sa tlole melao.
 • 11. TEKANYETSO MO DITHARABOLOLONG LE DITSHENYEGELO LE GO SA AKAREDIWE GA TSONE. Go ya bokgakaleng jo bo sa thibelweng ke molao, fa o na le mabaka a go busediwa ditshenyegelo, o ka busediwa fela ditshenyegelo ka tlhamalalo go fitlha go tšhelete e o e dueletseng tiriso kgotsa USD$1.00, go ya ka gore ke efe e kgolwane. O ka se, mme o tlogela tshwanelo ya go, batla go busediwa ditshenyegelo dipe tse dingwe, go akaretsa tse di bakilweng, merokotso e e go latlhegetseng, ditshenyegelo tse e seng tsa ka tlhamalalo, tse di kgethegileng kgotsa tse di diregang di sa lebelelwa ke mophasalatsi wa tiriso. Fa melao ya lefelo la gago e pateletsa waranti, tlhomamiso kgotsa maemo le fa melawana e e sa dire jalo, paka ya yone e lekanyeditswe go malatsi a le 90 go simolola fa o laisolola tiriso.

Tekanyetso e e dira mo:

 • Go sengwe le sengwe se se amanang le tiriso kgotsa ditirelo tse di dirilweng gore di nne teng ka tiriso; le
 • Ditleleimi tsa go tlola molao wa konteraka, waranti, tlhomamiso, kgotsa maemo; boikarabelo jo bo gagametseng, botlhaswa, kgotsa molato o mongwe; go tlola molao kgotsa molawana; kgotsa go ikhumisa ka tsela e e sa siamang; tsotlhe go ya bokgakaleng jo bo letlelelwang ke molao o o maleba.

Gape e dira le fa:

 • Tharabololo e ga e go busetse ka botlalo se se go latlhegetseng; kgotsa
 • Mophasalatsi wa tiriso a ne a itse kgotsa a ne a tshwanetse go itse ka kgonagalo ya ditshenyegelo.
Mokwalo o o feletseng
Ditirelo Tse di AkarediwangDitirelo Tse di Akarediwangserviceslist
Tshobokanyo

Dikuno tse di latelang, ditiriso le ditirelo di a akarediwa mo Tumalanong ya Ditirelo tsa Microsoft, mme di ka tswa di seyo mo mmarakeng wa gago.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Akhaonto ya Microsoft
 • Bara ya Bing ya Didiriswa
 • Bing
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing mo Phaposing ya Boithutelo
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Bosa jwa MSN
 • Bukantswe ya Bing
 • Citizen Next
 • Cortana
 • Cortana skills by Microsoft
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Desekethopo ya Bing
 • Dev Center App
 • Dibaesekopo le TV tsa Microsoft
 • Dictate
 • Dijo le Dino tsa MSN
 • Dikgang tsa MSN
 • Dimmapa tsa Bing
 • Ditiriso tsa Bing
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Go Letsa ka MSN
 • Groove
 • Groove Music Pass
 • GroupMe
 • HealthVault
 • Lebentlele
 • Lebentlele la Windows
 • Lelapa la Microsoft
 • LineBack
 • Mesepele ya MSN
 • Metshameko ya MSN
 • Metshameko ya Windows, ditiriso le diwebosaete tse di phasaladitsweng ke Microsoft
 • Metshameko ya Xbox Game Studios, ditiriso le diwebosaete
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • Molaodi wa Skype
 • Mothusi wa Tshegetso le Paakanyo wa Microsoft wa Office 365
 • MSN Explorer
 • MSN Premium
 • MSN.com
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 University
 • Office Online
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive
 • OneDrive.com
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Peoditshwantsho ya Windows
 • Pholo le Boitekanelo tsa MSN
 • Pholo ya Microsoft
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Sebatli sa Bing Wikipedia
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • Tiriso ya Bing ya pheneno
 • Tiriso ya Dimmapa
 • Tiriso ya Pholo ya Sediriswa
 • to-do.microsoft.com
 • Totlelo ya Sekerini e e Latelang
 • Totlelo ya Sekerini e Ntle
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • Tšhelete ya MSN
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Wallpaper ya Microsoft
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Mokwalo o o feletseng
Mopitlwe 1, 20180