Điều gì sẽ xảy ra khi tôi gỡ cài đặt Ứng dụng Mail for Exchange khỏi điện thoại?

Hộp thư và email sẽ bị xóa khỏi điện thoại nhưng vẫn còn trên máy chủ.

Tùy thuộc vào điện thoại, các mục công việc, lịch và số liên lạc vẫn còn trên điện thoại. Lưu ý: Trong điện thoại Symbian^3, các mục công việc, lịch và số liên lạc cũng sẽ bị xóa khi xóa hộp thư Mail for Exchange.

Tất cả các chính sách bảo mật đã được thi hành đối với điện thoại sẽ vẫn còn, ví dụ như khóa điện thoại. Để bỏ khóa điện thoại và tất cả các chính sách bảo mật đã cài đặt, bạn cần thực hiện việc khôi phục cài đặt gốc của điện thoại hoặc cài lại cứng (*#7370#).

Lưu ý: Cài lại cứng (*#7370#) sẽ định dạng bộ nhớ chung bên trong E: trong điện thoại Symbian^3 (ví dụ như Nokia N8-00, E7-00, E6-00 và X7-00). Do đó, quan trọng là bạn sao lưu tất cả dữ liệu từ bộ nhớ chung E: trước khi cài lại điện thoại. Sử dụng Nokia Suite để sao lưu nội dung vào máy tính PC.