Làm thế nào để sao chép số liên lạc từ thẻ SIM vào bộ nhớ máy trên điện thoại Nokia?

Hướng dẫn có thể thay đổi tùy theo kiểu điện thoại. Nguồn thông tin tốt nhất là Hướng dẫn sử dụng của điện thoại. Ví dụ về sao chép các số liên lạc từ thẻ SIM vào bộ nhớ máy (Nokia N95)?

  1. Mở Danh bạ
  2. Chọn Tùy chọn > Số liên lạc trên thẻ SIM > Danh mục SIM 
  3. Chọn Tùy chọn > Chọn/Bỏ chọn > Chọn (hoặc Đánh dấu tất cả)
  4. Chọn Tùy chọn > Sao chép vào Danh bạ