Làm thế nào để cài đặt nhóm điểm truy cập để sử dụng với Mail for Exchange?

Tạo một đích mới (sẽ là nhóm điểm truy cập mới) và thêm những điểm truy cập bạn sẽ sử dụng với Mail For Exchange. Thực hiện các bước sau:

 1. Chọn Menu.
 2. Chọn Bảng đ.khiển.
 3. Chọn Cài đặt.
 4. Chọn Kết nối.
 5. Chọn Đích mạng.
 6. Chọn Tùy chọn.
 7. Chọn Quản lý.
 8. Chọn Đích mới.
 9. Nhập tên nhóm điểm truy cập và chọn Biểu tượng (lựa chọn của riêng bạn).
 10. Chọn Đích mới bạn đã tạo.
 11. Chọn Tùy chọn.
 12. Chọn Điểm Truy cập Mới.
 13. Chọn Có.
 14. Chọn Điểm Truy cập.
 15. Lặp lại các Điểm Truy cập cho đến khi bạn đã thêm tất cả chúng.

Áp dụng với những điện thoại Nokia Eseries sau đây: E52, E55, E5-00, E72, E73 và E75.