Cách để có thêm dung lượng trống trong bộ nhớ máy của điện thoại Nokia N97?

Nếu điện thoại Nokia N97 hiển thị thông báo như "Bộ nhớ đầy. Xóa hoặc chuyển bớt dữ liệu khỏi Bộ nhớ máy C: " hoặc "Bộ nhớ gần hết. Xóa hoặc chuyển bớt dữ liệu khỏi Bộ nhớ máy C: ", bạn có thể thử tăng số lượng bộ nhớ máy trống (Bộ nhớ máy C:) như được mô tả bên dưới.

Với phần mềm điện thoại phiên bản 20.x.019 trở lên, bạn có thể làm trống bộ nhớ bằng cách chạy ứng dụng Sắp xếp lại bộ nhớ . Ứng dụng sẽ chuyển một số tập tin dữ liệu và ứng dụng từ Bộ nhớ máy C: sang Bộ nhớ chung E: Bộ nhớ thứ cấp.  Ứng dụng có sẵn để tải về qua ứng dụng Cập nhật PM cho phiên bản 20.x.019 trở lên. Nếu phiên bản phần mềm điện thoại cũ hơn đang được sử dụng, bạn phải nâng cấp phần mềm trước. Bạn có thể kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại bằng cách nhập vào lệnh *#0000#.

Bạn có thể chạy Sắp xếp lại bộ nhớ theo cách sau:

 1. Chọn Menu > Ứng dụng > Cập nhật PM.
 2. Chọn Sắp xếp lại bộ nhớ.
 3. Chọn Tùy chọn > Bắt đầu Cập nhật.
 4. Sau khi cài đặt hoàn tất, khởi động ứng dụng bằng cách chọn Menu > Ứng dụng > Sắp xếp lại.

Khi sắp xếp lại bộ nhớ đã được hoàn tất, ứng dụng Sắp xếp lại bộ nhớ sẽ tự xóa một cách tự động.

Nếu Sắp xếp lại bộ nhớ không có sẵn qua menu Cập nhật PM, sắp xếp lại bộ nhớ có thể đã được thực hiện trong điện thoại của bạn. Bạn có thể kiểm tra điều này trong Menu > Cài đặt > Quản lý ứ.dụng > Ứ.dụng đã c.đặt nơi có thể tìm thấy ứng dụng Trình gỡ bỏ cài đặt Sắp xếp lại nếu sắp xếp lại đã được hoàn tất.

Nếu Sắp xếp lại bộ nhớ không có sẵn cho điện thoại của bạn hoặc không trợ giúp được, hãy kiểm tra:

 1. Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt web để xóa bộ nhớ được bộ nhớ cache sử dụng (trong trình duyệt web, chọn Tùy chọn > Xóa dữ liệu riêng tư > Cache).
 2. Nếu bạn lưu tập tin riêng của mình trong Bộ nhớ máy C:, hãy chuyển chúng sang Bộ nhớ chung E: bằng ứng dụng Trình quản lý Tập tin (để khởi động Trình quản lý Tập tin, hãy chọn Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Q.lý tập tin).
 3. Kiểm tra để biết hình được chụp không được lưu trong bộ nhớ máy (trong ứng dụng Camera, kiểm tra Tùy chọn > Cài đặt > Bộ nhớ đang dùng).
 4. Với ứng dụng Trình quản lý Tập tin, hãy kiểm tra rằng không có hình ảnh và tập tin nhạc được lưu trong Bộ nhớ máy C: Bộ nhớ máy. 
 5. Nếu bạn đã cài đặt các ứng dụng trong bộ nhớ máy, hãy xóa các ứng dụng không cần thiết hoặc chuyển các ứng dụng đó sang bộ nhớ chung bằng cách xóa và cài đặt lại ứng dụng (chọn Menu > Cài đặt > Quản lý ứ.dụng > Ứ.dụng đã c.đặt để kiểm tra và gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng).
 6. Với Trình quản lý Tập tin, hãy kiểm tra thư mục Video clip trong Bộ nhớ máy C: và chuyển video sang Bộ nhớ chung E: (ví dụ: home_screen.mp4 nếu tập tin ở đó).
 7. Nếu bộ nhớ máy vẫn còn đầy, hãy thay đổi bộ nhớ nhắn tin từ Bộ nhớ máy C: sang Bộ nhớ chung E: trong Menu > Nhắn tin > Tùy chọn > Cài đặt > Khác > Bộ nhớ đang dùng. (Lưu ý rằng bộ nhớ nhắn tin sẽ chuyển trở lại Bộ nhớ máy C: và bạn cần đặt lại bộ nhớ này nếu bạn kết nối điện thoại với PC trong chế độ Bộ nhớ chung).
 8. Các mục lịch, số liên lạc và ghi chú trong bộ nhớ máy. Xóa các đối tượng không cần đến.
 9. Nếu sử dụng ứng dụng khách e-mail Nokia Messaging (Nokia Email) và nếu có nhiều tin nhắn trong hộp thư của bạn, hãy chọn Chỉ tiêu đề hoặc Cộng tiêu đề được mặc định tải về điện thoại của bạn (để kiểm soát kích cỡ  e-mail tải về, chọn trong ứng dụng khách Nokia Messaging Tùy chọn > Công cụ > Cài đặt > Dữ liệu cần đồng bộ > Hộp thư đến > Kích cỡ e-mail tải về).

 

Bạn có thể xem bộ nhớ máy trống khả dụng trong Trình quản lý Tập tin bằng cách chọn Menu > Ứng dụng > Văn phòng > Q.lý tập tin và kiểm tra trạng thái bộ nhớ trống của Bộ nhớ máy C: . Bạn có thể xem chi tiết sử dụng bộ nhớ bằng cách chọn Bộ nhớ máy C: > Tùy chọn >  Chi tiết > Bộ nhớ.

Nếu không thể giải phóng đủ bộ nhớ và bạn muốn khôi phục điện thoại trở về trạng thái ban đầu, bạn có thể đặt lại điện thoại bằng cách nhập *#7370# ở chế độ chờ. Trước khi điện thoại được đặt lại, bạn cần cung cấp mã bảo vệ. Mã bảo vệ mặc định là 12345. Việc đặt lại điện thoại sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu người dùng và cài đặt, cũng như các ứng dụng bổ trợ và thông số cài đặt riêng của nhà điều hành. Nội dung trên Bộ nhớ chung (E:) và thẻ nhớ (F:) sẽ được giữ lại. Bạn nên sao lưu trước khi đặt lại điện thoại.