Làm thế nào để chọn hộp thư sẽ được hiển thị trên màn hình chính trên điện thoại Nokia C5 của tôi?

Khi giao diện thanh Danh bạ được chọn:

Chọn Menu > Cài đặt > Cá nhân > Màn hình chính > Thông báo e-mail > Hộp thư.

Để chọn giao diện Thanh Liên lạc Liên, hãy thực hiện theo các bước sau:  Chọn Menu > Cài đặt > Cá nhân > Giao diện > Giao diện màn hình chính > Thanh liên lạc.

Áp dụng cho điện thoại Nokia C5-03, C5-05, C5-06.