Tôi muốn người gọi để lại tin nhắn nếu tôi không trả lời vì bất kỳ lý do gì. Làm thế nào để thực hiện điều đó trong điện thoại Nokia S30 or S40?

Kích hoạt Chuyển hướng cuộc gọi (hoặc Chuyển tiếp cuộc gọi) đến hộp thư thoại để người gọi có thể để lại lời nhắn nếu bạn không trả lời.

Để kích hoạt tính năng này, hãy chọn MenuCài đặtCài đặt cuộc gọiChuyển hướng cuộc gọi (hoặc Chuyển tiếp cuộc gọi) và chọn tình huống sẽ chuyển hướng cuộc gọi, sau đó nhập số hộp thư thoại của bạn do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp hoặc chọn một số từ danh bạ.

Lưu ý. Tính năng này là một dịch vụ mạng. Nếu tính năng này không khả dụng, hãy liên hệ với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.