Làm thế nào để bật hoặc tắt đèn pin trên điện thoại Nokia của tôi?

Có hai cách để bật hoặc tắt đèn pin.

  1. Ở chế độ chờ, hãy bấm phím Navi lên hai lần để bật đèn pin hoặc bấm xuống một lần để tắt.
  2. Ở chế độ chờ, hãy chọn phím chọn phải Chuyển đến > Bật đèn pin hoặc Tắt đèn pin.