Làm thế nào để thay đổi mã PIN trên điện thoại Nokia S40 hoặc S30?

Chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo mật (hoặc Bảo mật) > Mã truy cập (hoặc Đổi mã truy cập) > Đổi mã PIN.