Làm thế nào để thay đổi mã PIN trên điện thoại Nokia của tôi?

Chọn MenuCài đặt > Cài đặt bảo mật > Mã truy cập (hoặc Đổi mã truy cập) > Đổi mã PIN.