Cả hai SIM có thể khả dụng cùng lúc khi điện thoại không được sử dụng, nhưng trong khi một thẻ SIM hoạt động, ví dụ, thực hiện cuộc gọi, gửi hoặc nhận tin nhắn hoặc chuyển dữ liệu, thẻ SIM kia sẽ không khả dụng. Đó là lý do vì sao thanh tín hiệu của thẻ SIM kia không hiển thị.