Tùy thuộc vào kiểu điện thoại của bạn, ứng dụng Twitter cho Nokia có thể được cài đặt sẵn hoặc trên điện thoại hoặc có sẵn trong Cửa hàng Nokia. Một số điện thoại yêu cầu cập nhật lên phiên bản phần mềm thiết bị mới nhất trước. Những điện thoại sau đây được hỗ trợ:

 • Asha 200
 • Asha 201
 • Asha 202
 • Asha 203
 • Asha 205
 • Asha 205 SIM kép
 • Asha 210
 • Asha 210 SIM kép
 • Asha 300
 • Asha 302
 • Asha 303
 • Asha 305
 • Asha 306
 • Asha 308
 • Asha 309
 • Asha 310
 • Asha 311
 • Asha 500
 • Asha 500 SIM kép
 • Asha 501
 • Asha 501 SIM kép
 • Asha 502 SIM kép
 • Asha 503
 • Asha 503 SIM kép
 • Nokia 109
 • Nokia 110
 • Nokia 111
 • Nokia 112
 • Nokia 113
 • Nokia 114
 • Nokia 206
 • Nokia 206 SIM kép
 • Nokia 207
 • Nokia 208
 • Nokia 208 SIM kép
 • Nokia 301
 • Nokia 301 SIM kép
 • Nokia 515
 • Nokia 515 SIM kép
 • C2-01
 • C2-02
 • C2-03
 • C2-05
 • C2-06
 • C3-00
 • C3-01
 • X2-00
 • X2-01
 • X2-02
 • X2-05
 • X3-00
 • X3-02