Có. Để chỉnh sửa hồ sơ, hãy chọn Tùy chọn > Trạng thái của tôi > Hồ sơ của tôi.