Nokia 112 - Làm thế nào để bật hoặc tắt cảnh báo rung trên điện thoại Nokia của tôi?

Chọn Menu >Cài đặt > Cài đặt âm báo (hoặc Âm báo> Cảnh báo rung.

Lưu ý: Nếu điện thoại tắt, cảnh báo rung sẽ không hoạt động.