Chọn Menu >Cài đặt > Cài đặt âm báo (hoặc Âm báo> Cảnh báo rung.

Lưu ý: Nếu điện thoại tắt, cảnh báo rung sẽ không hoạt động.