Tôi có thể sử dụng tính năng lọc số trên điện thoại Nokia của mình không?

Có. Để sử dụng tính năng lọc số, hay nói cách khác, thêm một số cụ thể làm số không mong muốn, hãy chọn Menu > Messages (Tin nhắn) > Message settings (Cài đặt tin nhắn) > Number screening (Số máy hạn chế) (hoặc No. screening (Số máy hạn chế)) > Options (Tùy chọn) (hoặc Opt. (T.chọn)) > Add number (Thêm số).

Cuộc gọi điện thoại và tin nhắn từ số cụ thể đó sẽ được lọc, điện thoại không đổ chuông và tin nhắn chuyển đến thư mục Screened messages (Tin nhắn hạn chế) trong Menu > Messages (Tin nhắn)

Lưu ý: Tính năng lọc số là một dịch vụ mạng. Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ để biết tính khả dụng của dịch vụ và thông tin về cước phí.