Làm thế nào để sử dụng danh sách phân phối trong điện thoại Nokia của tôi?

Để tạo danh sách gửi tin, hãy chọn MenuMessages (Tin nhắn) > Distribution lists (Danh sách gửi tin) > Options (Tùy chọn) (hoặc Opt. (T.chọn)) > Add list (Thêm danh sách). Sau khi danh sách được tạo, hãy chọn Options (Tùy chọn) (hoặc Opt. (T.chọn)) > View list (Xem danh sách) > Options (Tùy chọn) (hoặc Opt. (T.chọn)) > Add contact (Thêm số liên lạc).

Để gửi tin nhắn đến một danh sách gửi tin, hãy chọn MenuMessages (Tin nhắn) > Distribution lists (Danh sách gửi tin), di chuyển đến danh sách gửi tin, chọn Options (Tùy chọn) (hoặc Opt. (T.chọn)) > Send message (Gửi tin nhắn).