Nokia 130 Hai SIM - Tôi có thể thay đổi thời gian tạm dừng báo thức trên điện thoại Nokia của mình không?

Không, thời gian tạmdừng trong điện thoại được cài sẵn là 10 phút và không thể thay đổi.