Không, thời gian tạmdừng trong điện thoại được cài sẵn là 10 phút và không thể thay đổi.