Để bật một cấu hình, hãy chọn Menu > Settings (Cài đặt) > Profiles (Cấu hình), chọn cấu hình và chọn Activate (Khởi động). Để dễ dàng chuyển giữa cấu hình General (Bình thường) và cấu hình Silent (Im lặng), trên màn hình chính, hãy nhấn và giữ phím #.Để cài đặt riêng một cấu hình, hãy chọn Menu > Settings (Cài đặt) > Profiles (Cấu hình), chọn cấu hình và chọn Personalise (Cài đặt riêng).Nếu bạn muốn cấu hình General (Bình thường) tự động bật sau cấu hình Silent (Im lặng) để tránh bỏ lỡ cuộc gọi, hãy chọn cấu hình Silent (Im lặng) và chọn Timed (Hẹn giờ). Bạn có thể cài các cấu hình định giờ tối đa trước 24 giờ.