Làm thế nào để bật hoặc tắt đèn pin trên điện thoại của tôi?

Có 2 cách để bật hoặc tắt đèn pin:

  • Bấm phím di chuyển lên hai lần để bật đèn pin. Để tắt, hãy bấm lên một lần.
  • Bấm phím chọn trái và chọn Bật đèn pin hoặc Tắt đèn pin.