Làm thế nào để cài mức bảo mật trên điện thoại của tôi?

Chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo mật > Bảo mật điện thoại. Nhập mã bảo vệ và chọn OK. Mã bảo vệ mặc định là 12345. Để đổi mã bảo vệ, hãy chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo mật > Đổi mã truy cập > Đổi mã bảo vệ. Hãy giữ bí mật mã bảo vệ ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu đổi mã này, bạn cần phải nhớ nó. Mã này không thể mở được hoặc bỏ qua tại điểm chăm sóc của điện thoại của bạn.