Làm thế nào để chỉnh sửa một số điện thoại trong Danh bạ?

  1. Chọn Menu > Danh bạ > Tên và chọn nơi số liên lạc được lưu.

  2. Chọn số liên lạc và chọn Chi tiết.

  3. Chuyển đến số điện thoại và chọn Tùy chọn > Chỉnh sửa số.

  4. Thay đổi số và chọn OK.