Chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị > Hình nền và chọn hình nền bạn muốn.