Nokia 130 Hai SIM - Làm thế nào để thay đổi hình nền?

Chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị > Hình nền và chọn hình nền bạn muốn.