Làm thế nào để cài đặt ứng dụng Tải lên SkyDrive trong điện thoại Symbian của tôi?

Bạn cần một ID Windows Live (còn được gọi là tài khoản Microsoft) để sử dụng Tải lên SkyDrive. Nếu chưa có một tài khoản, bạn có thể tạo nó khi bắt đầu sử dụng ứng dụng Tải lên SkyDrive.

1. Khởi động ứng dụng Tải lên SkyDrive từ menu chính.

2. Chạm vào Đăng nhập.

3. Đăng nhập bằng ID Windows Live và mật khẩu của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản Windows Live, hãy chọn Đăng ký và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

4. Chọn những loại dữ liệu bạn muốn chuyển: Danh bạ hoặc Ảnh.

5. Chạm Tiếp tục.

6. Theo mặc định, dữ liệu của bạn được tải lên tự động và kích thước ảnh của bạn được giảm xuống trước khi tải lên. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt mặc định, hãy chạm vào Cài đặt.Để Tự động tải lên, hãy chọn:

Bật - để sử dụng bất kỳ kết nối nào khi tải lên. Nếu kết nối Wi-Fi không có sẵn, chi phí tải lên phụ thuộc vào gói dữ liệu của bạn và bạn sẽ được yêu cầu xác nhận. Tự động tải lên bắt đầu 5 phút sau khi bạn thêm hoặc sửa đổi nội dung của mình.Bật, chỉ qua Wi-Fi - để chỉ cho phép tải lên khi một kết nối Wi-Fi có sẵn.Tắt - để không cho phép tự động tải lên.Kích thước thực tế hoặc Giảm kích thước - cho chất lượng ảnh.

7. Khi bạn làm xong, hãy bấm phím trở lại trên điện thoại.

8. Nếu bạn đã bật tự động tải lên, quá trình tải lên sẽ bắt đầu tự động sau một lát. Nếu không, để bắt đầu tải lên theo cách thủ công, hãy chạm vào Tải lên.

Nếu bạn cần dừng tải lên, hãy chạm vào Hủy. Để ẩn ứng dụng SkyDrive, hãy chạm vào Ẩn. Để mở lại ứng dụng này, hãy trượt xuống từ vùng thông báo và chạm vào tiến trình tải lên. Nếu điện thoại của bạn không có menu trạng thái, hãy mở lại ứng dụng từ menu chính.