Nokia 808 PureView - Tôi có thể chuyển những loại dữ liệu nào từ điện thoại Symbian của tôi bằng Tải lên SkyDrive?

Với ứng dụng Tải lên SkyDrive, bạn có thể chuyển những loại dữ liệu sau:

  • Danh bạ
  • Ảnh (.jpg, .jpeg, .gif, .png)

Các số liên lạc của bạn sẽ được tải lên Mọi người của Windows Live và ảnh của bạn sẽ được tải lên Ảnh SkyDrive > Thư viện ảnh SkyDrive.Video, một số trường thông tin của số liên lạc và các sự kiện lịch không được tải lên đám mây SkyDrive.Để ẩn ứng dụng SkyDrive, hãy chạm vào Ẩn. Để mở lại ứng dụng này, hãy trượt xuống từ vùng thông báo và chạm vào tiến trình tải lên. Nếu điện thoại của bạn không có menu trạng thái, hãy mở lại ứng dụng từ menu chính.