Twitter cho Nokia có hỗ trợ các ngôn ngữ phải sang trái không?

Có, một số ngôn ngữ phải sang trái được hỗ trợ, nhưng bố cục cho các ngôn ngữ phải sang trái giống như cho các ngôn ngữ trái sang phải.