Có, một số ngôn ngữ phải sang trái được hỗ trợ, nhưng bố cục cho các ngôn ngữ phải sang trái giống như cho các ngôn ngữ trái sang phải.