Làm thế nào để cài đặt Mail for Exchange trên điện thoại S40 của tôi?

Để cài đặt Mail for Exchange, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn Menu hoặc Menu > Ứng dụng > Ứng dụng của tôi hoặc Ứng dụng và trò chơi > Mail for Exchange, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.
  2. Đọc thông tin chào mừng và chọn Đồng ý để tiếp tục.
  3. Nhập Thông tin đăng nhập và chọn Tiếp theo. Ứng dụng sẽ nạp tên máy chủ MS Exchange của bạn dựa trên dữ liệu bạn cung cấp. Nếu quá trình này không thành công, bạn sẽ được nhắc cung cấp cả tên máy chủ.
  4. Chọn múi giờ.
  5. Khi ứng dụng đã kết nối với máy chủ e-mail và kiểm tra thông tin đăng nhập của bạn, hãy xác định Tùy chọn Đồng bộ bằng cách chọn những mục Exchange bạn muốn đồng bộ.Lưu ý: Bạn cũng có thể cài đồng bộ sau thông qua Cài đặt.
  6. Tùy thuộc vào chính sách bảo mật của máy chủ e-mail, bạn có thể được yêu cầu xác định mật khẩu khóa cho Mail for Exchange.

Nếu bạn đã xác định các mục Exchange sẽ được đồng bộ, quá trình đồng bộ sẽ bắt đầu.