Làm thế nào để mở khóa điện thoại để tôi có thể sử dụng thẻ SIM của một nhà điều hành mạng khác?

Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn. Nhà điều hành mạng của bạn có thể cung cấp mã mở khóa và hướng dẫn cách sử dụng nó.