Có gì mới trong Twitter cho Nokia?

  • Chỉnh sửa hồ sơ
  • Tải ảnh lên từ Bộ sưu tập
  • Tin nhắn trực tiếp
  • Tạo tài khoản Twitter mới bằng đăng ký tích hợp
  • Lưu tìm kiếm
  • Đăng lại
  • Đăng kèm thông tin vị trí
  • Xem xu hướng và chủ đề
  • Theo dõi/hủy theo dõi
  • Chặn/bỏ chặn