Để xem lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại của bạn, hãy chọn Menu > Cài đặt > Điện thoại (hoặc Cài đặt điện thoại hoặc Thiết bị) > Trạng thái bộ nhớ.