Làm cách nào để xem lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại Nokia của tôi?

Để xem lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại của bạn, hãy chọn Menu > Cài đặt > Điện thoại (hoặc Cài đặt điện thoại hoặc Thiết bị) > Trạng thái bộ nhớ.