Tôi có thể tìm thông tin về WhatsApp, Skype, Angry Birds, Twitter, NimBuzz, Viber, Fring hoặc một số ứng dụng khác không phải của Microsoft (ứng dụng của bên thứ 3) ở đâu?

Để biết thông tin và hỗ trợ, hãy kiểm tra trang web của nhà cung cấp.

Nếu bạn có điện thoại Lumia, hãy kiểm tra Cửa hàng Microsoft để tải xuống. Nếu bạn có điện thoại nào đó khác, hãy kiểm tra Opera Mobile Store. Cách dễ nhất để tải xuống ứng dụng là sử dụng ứng dụng Store (hoặc Marketplace) trên điện thoại của bạn.