Nokia Asha 311 - Tôi có thể tìm thông tin về WhatsApp, Skype, Angry Birds, Twitter, NimBuzz, Viber, Fring hoặc một số ứng dụng khác không phải của (ứng dụng của bên thứ 3) ở đâu?

Để biết thông tin và hỗ trợ, hãy kiểm tra trang web của nhà cung cấp.

Nếu bạn có điện thoại Lumia, hãy kiểm tra Cửa hàng Microsoft để tải về. Nếu bạn có một điện thoại nào đó khác, hãy kiểm tra Cửa hàng Nokia. Cách dễ nhất để tải về ứng dụng là sử dụng ứng dụng Cửa hàng (hoặc Marketplace) trên điện thoại.