Có. Tính năng này không khả dụng cho Tweets của Nokia.