Tôi quên mã bảo vệ cho điện thoại Nokia (Series 40) của mình.

Hãy thử mã bảo vệ mặc định 12345. Nếu mã này không được chấp nhận, điện thoại của bạn sẽ cần sửa chữa.

Nếu bạn cài lại điện thoại, mã này sẽ được cài thành không xác định hoặc cài lại thành 12345. Để cài lại mã hoặc đổi mã, hãy chọn Menu > Cài đặt > Bảo mật > Mã truy cập > Tạo mã bảo vệ hoặc Đổi mã bảo vệ.