Những điện thoại Nokia sau đây tương thích với Nokia Xpress Now:

Nokia Asha 202Nokia Asha 203Nokia Asha 300Nokia Asha 303Nokia Asha 305Nokia Asha 306Nokia Asha 308Nokia Asha 309 Nokia Asha 310Nokia Asha 311

Nokia X3-02Nokia C3-01Nokia C2-02Nokia C2-03Nokia C2-06Nokia C2-07Nokia C2-08Nokia C2-09

Nokia 500 (SIM đơn và SIM kép)Nokia 501 (SIM đơn và SIM kép)Nokia 502 (SIM kép)Nokia 503 (SIM đơn và SIM kép)