Microsoft chuyển Hotmail từ MSP sang IMAP. IMAP không hỗ trợ đồng số liên lạc và tìm kiếm số liên lạc cho Hotmail. Sau ngày 1 tháng 3 năm 2014, bạn sẽ không còn có thể sử dụng tính năng đồng bộ số liên lạc và tìm kiếm số liên lạc cho Hotmail sử dụng ứng dụng e-mail Nokia Messaging.