Làm mới hoặc cập nhật thư viện nhạc. Mở Trình phát nhạc (hoặc Trình phát media hoặc Nhạc của tôi), chọn Tùy chọn > Làm mới thư viện (hoặc Cập nhật thư viện hoặc Cập nhật t.viện).