Làm thế nào để cài mức bảo mật trên điện thoại Nokia của tôi?

Chọn Menu > Cài đặt > Bảo mật (hoặc Cài đặt bảo mật) > Mức bảo mật. Nhập mã bảo mật và chọn OK.

  • Chọn Điện thoại, và điện thoại sẽ yêu cầu nhập mã bảo mật bất cứ khi nào lắp thẻ SIM mới vào điện thoại.
  • Chọn Bộ nhớ, và điện thoại sẽ yêu cầu nhập mã bảo mật khi bộ nhớ thẻ SIM được chọn và bạn muốn thay đổi bộ nhớ được sử dụng.