Làm thế nào để xem nội dung trợ giúp trên điện thoại Nokia của tôi?

Để xem nội dung trợ giúp cho một tính năng nhất định, hãy di chuyển đến tính năng này và chờ khoảng 15 giây.

Nội dung trợ giúp được bật theo mặc định. Để tắt nội dung trợ giúp, hãy chọn Menu > Cài đặt > Điện thoại (hoặc Cài đặt điện thoại hoặc Thiết bị) > Kích hoạt nội dung trợ giúp.