Chọn Menu > Cài đặt > Điện thoại (hoặc Cài đặt điện thoại hoặc Thiết bị) > Âm khởi động